Нові надходження книжкових видань
08 лютого 2021 - 14 лютого 2021

730907 R
   005

Вдовіна О. О.
Електронне діловодство в судових установах: стан і перспективи [Текст] : монографія / Вдовіна О. О. ; Національний ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка"; ун-т [Нац. : 2020, . - 200 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 156-172.
728009 R
   629,7

Габріелова Тетяна Юріївна
Авіаційні вантажні перевезення [Текст] : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для студ. спец. 275 "Транспортні технології (на повітряному транспорті) / [уклад.: Т. Ю. Габріелова, В. Ю. Іваннікова, І. В. Борець, Д. В. Мединський] ; Національний авіаційний ун-т; Київ [НАУ] : 2020, . - 48 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 42.

Анотація: Містять завдання до курсового проєкту з дисципліни "Авіаційні вантажні перевезення", вимоги до оформлення та рекомендації до його виконання, а також список літератури.
728008 R
   339

Станіславик Олена В'ячеславівна
Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки [Текст] : монографія / О. В. Станіславик ; Міжнародний наук.-техн. ун-т імені акад. Юрія Бугая; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 376 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 337-359 .

Анотація: У монографії розглянуто: теоретико-методологічні засади процесу забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки; аналітичне дослідження розвитку галузі та оцінка стану конкурентного середовища промислового комплексу; методичне забезпечення структурних перетворень у контексті конкурентоспроможності промислового комплексу; організаційно-методичний супровід процесів перетворень і забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу; концептуальна підтримка конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки.
728007 R
   008


Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 листоп. 2020 р.) / Мінкульт України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: В. М. Шейко, О. В. Гончар, Ю. І. Лошков та ін.]; Харків ХДАК : 2020, . - 439 c. граф.,. табл.,. 300
728006 R
   332

Новаковська Ірина Олексіївна
Екологобезпечне використання земель авіаційного транспорту [Текст] : монографія / І. О. Новаковська. Л. Р. Скрипник ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,.

Анотація: Досліджено методологічні засади еколого-економічної оцінки обмежень у використанні земель авіаційного транспорту в контексті взаємопов'язаного функціонування авіаційно-транспортної інфраструктури та положень Європейських проєктів з метою забезпечення збалансованості показників. Обґрунтовано напрями мінімізації небезпечного впливу на населення шляхом впровадження відповідних заходів територіального зонування навколо аеропортів, зокрема приаеродромних територій. Пропонуються економічні показники ефективності землекористування авіаційного транспорту з використанням методології ІСАО та основних складових частин характеристики земельних ділянок при проведенні нормативної грошової й експертної грошової оцінки землі. Планування та регулювання сумісноналагодженої системи ефективного землекористування розглядається з одночасним удосконаленням класифікації земель авіаційного транспорту, поділу їх на відповідні групи об'єктів і запровадженням резервування земельних ділянок для комплексного розвитку приаеродромної інфраструктури. Запропоновано нормативно-правове закріплення напрямів політики екологобезпечного використання земель авіаційного транспорту та удосконалення чинного законодавства.
728005 R
   15

Ковтун Олена Віталіївна
Англо-український українсько-англійський навчальний словник-мінімум психологічних термінів [Текст] : словник для студ. спец. 053 "Психологія" / [уклад.: О. В. Ковтун, Л. В. Помиткіна, Н. Ш. Хайдарі та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 132 c. табл.,. Бібліогр.: с. 130.

Анотація: Англо-український та українсько-англійський навчальний словник-мінімум психологічних термінів складений за тематикою навчальних дисциплін «Фахова іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». Словник містить необхідний термінологічний базис англомовних професійних термінів психологічного спрямування та їх відповідники українською мовою.
728004 R
   339

Бояр А. О.
Європейський Союз [Текст] : навч. посібник / [А. О. Бояр (кер. авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та ін. ; за ред. А. О. Бояра , С. В. Федонюка] ; Волинський національний університет імені Лесі Українки; України Освіта : 2020, . - 600 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 591 та у виносках.

Анотація: У посібнику розкрито передумови, чинники й етапи розвитку інтеграційного процесу в Європі. Розглянуто організаційні та правові основи функціонування головного і найуспішнішого європейського інтеграційного проекту – Європейського Союзу (ЄС). Проаналізовано цілі, завдання, механізми реалізації, досягнення та перспективні напрями основних секторальних і галузевих політик ЄС. Велика увага приділена історії, сучасному стану та пріоритетним напрямам відносин між Україною та Євросоюзом.
728003 R
    72

Олійник Олена Павлівна
Теорії та концепції дизайну [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. П. Олійник ; Національний авіаційний університет; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 256 c. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 245-248 .

Анотація: У посібнику викладено основні теоретичні концепції дизайну ХХ ст. та надано коротку історію формування стилів. Для оволодіння навичками концептуального проектування і ознайомлення із стилем кожного дизайнера студентам запропоновано розроблення стилізацій і проектних завдань, різних за складністю і призначенням. Посібник ілюстровано великою кількістю наочних прикладів.
728037 R
   15

Колесніченко Олександр Сергійович
Профілактика самогубств серед військовослужбовців Національної гвардії України [Текст] : практ. посібник / [О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, І. І. Приходько, С. О. Чижевський ; за ред. І. І. Приходька] ; Національна гвардія України, Національна академія Національної гвардії України; Харків [НАНГУ] : 2020, . - 120 c. іл.,. Бібліогр.: с. 33.

Анотація: Посібник розроблено на основі сучасних наукових праць та практичних розробок закордонних та вітчизняних вчених і практиків у галузі психології екстремальної діяльності та надання психологічної допомоги; результатів психологічних, соціальних та медичних досліджень проблеми суїцидальної поведінки військовослужбовців Національної гвардії України. Він містить інформацію, яка дозволяє прогнозувати, кваліфікувати та попереджати суїцидальну поведінку.
728036 R
   005

Соколовський Сергій Анатолійович
Управління проектами [Текст] : підручник / С. А. Соколовський, К. А. Фісун, М. В. Черкашина, М. О. Науменко ; Національна гвардія України, Національна акад. Національної гвардії України; Харків [НАНГУ] : 2019, . - 304 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 298-301 . - Термін. слов.: с. 270-297.

Анотація: Підручник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Управління проектами", яка включена в навчальні плани підготовки магістрів напряму 073 "Менеджмент". У ньому подано теоретичний матеріал, тестові завдання для самоконтролю знань і контрольні питання.
t=3.2405850887299