Нові надходження книжкових видань
01 лютого 2021 - 07 лютого 2021

727908 R
   51

Семко Микола Миколайович
Основні поняття сучасної алгебри [Текст] : навч. посібник / М. М. Семко, О. А. Ярова, Л. В. Скасків ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФСУ] [Університет : 2020, . - 128 c. граф.,. Бібліогр.: с. 126-127.

Анотація: У навчальному посібнику викладені основні базові поняття, результати та методи сучасного курсу алгебри, що необхідні для подальшого більш глибокого вивчення курсу алгебри.
727907 R
   34

Коваль Микола Васильович
Механізм забезпечення реалізації рішень Європейського суду з прав людини в Україні [Текст] : монографія / М. В. Коваль, О. Ю. Кайдаш, А. М. Коваль ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 292 c. Бібліогр.: с. 173-196.

Анотація: У монографії досліджено відносини, які виникають у процесі реалізації рішень судових інстанцій. Видання призначене для науковців, суддів, працівників правоохоронних органів, викладачів, слухачів, студентів та курсантів.
727906 R
   657

Осмятченко Володимир Олександрович
Бухгалтерський облік та оподаткування в умовах застосування інформаційних технологій: теорія і практика [Текст] : монографія / [Осмятченко В. О., Шевчук С. В., Ізмайлов Я. О. та ін.] ; за заг. ред. В. О. Осмятченка ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 394 c. табл.,. Бібліогр.: с. 365-385.

Анотація: У монографії послідовно викладено теоретичні, методологічні питання організації бухгалтерського обліку та оподаткування в умовах застосування інформаційних технологій: досліджено концепцію побудови та класифікації програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку і оподаткування в історичному аспекті; висвітлено розвиток теоретичних положень інформаційних систем обліку і оподаткування; наведено методологічні підходи до моделювання базових компонентів інформаційної системи обліку і оподаткування; розглянуто підходи щодо вдосконалення комп'ютеризованої системи підтримки прийняття управлінських рішень в обліку та оподаткуванні.
727905 R
   51

Паянок Тетяна Миколаївна
Економетрика: прикладний аспект [Текст] : навч. посібник / Т. М. Паянок, В. М. Краєвський, Н. В. Параниця, С. В. Богдан ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Ун-т : 2020, . - 208 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 186-187.

Анотація: У навчальному посібнику детально подано практичний матеріал, який дозволяє оволодіти основними поняттями та принципами сучасних методів економетричного аналізу, а саме розкриті методи регресійного аналізу і аналізу часових рядів, що є засобами дослідження соціально-економічних показників у різних сферах.
727904 R
   338

Гненний Олег Миколайович
Туризм як стратегічний напрям розвитку залізничного підприємства [Текст] : монографія / [О. М. Гненний, Л. В. Марценюк, Т. Ю. Чаркіна та ін.] ; Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Дніпро Журфонд : 2020, . - 188 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 168-185 .

Анотація: Монографія присвячена проблемі підвищення ефективності роботи та конкурентоспроможності пасажирського господарства залізничного транспорту України в умовах економічної кризи. Авторами запропоновано стратегію інноваційного розвитку пасажирських компаній, яка задля залучення коштів потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів передбачає організацію залізничного туризму. Це дозволить не тільки розвинути внутрішній туризм в Україні, а й отримати додаткові фінансові ресурси на оновлення пасажирського рухомого складу, інфраструктури залізниць, а також об'єктів туристичного значення.
727902 R
   37

Протас Оксана Любомирівна
Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми: теорія і методика організації [Текст] : монографія / Оксана Протас ; ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; "Терно-граф"] [ТзОВ : 2020, . - 384 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 298-324.

Анотація: У монографії проаналізовано теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у системі закладів вищої освіти, теоретично обґрунтовано концепцію підготовки студентів до професійної діяльності з обдарованими дітьми; розроблено й апробовано структурно-функціональну модель реалізації її у процесі фахової підготовки.
727901 R
   625

Горбунов М. І.
Обгрунтування концепції вдосконалення об'єктів залізничної техніки на підставі теорії прийняття рішень [Текст] : монографія / Горбунов М. І., Ковтанець М. В., Сергієнко О. В., Ковтанець Т. М. ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; С. Куприєнко : 2020, . - 97 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 90-96.

Анотація: У монографії розглянуті питання наукового обґрунтування прийняття технічних рішень при проектуванні і вдосконаленні рейкового рухомого складу на основі принципів аксіометичних декомпозитивних методів теорії корисності і експертних оцінок з використанням математичного і імітаційного моделювання.
727900 R
   016:621.39

Саміла Андрій Петрович
Леонід Францович Політанський [Текст] : короткий біобібліографічний покажчик / [уклад.: А. П. Саміла, В. Ф. Бердега, В. В. Лесінський] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Каф. радіотехніки та інформ. безпеки; нац. Чернів. : 2020, . - 64 c. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 14-61.
727899 R
   016:37

Фурман Наталія Петрівна
Цимбалюк Світлана Ярославівна [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад.: Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. Н. І. Зикун] ; Державна фіскальна служба України, Університет держ. фіскальної служби України, Наукова бібліотека; УДФС [Вид-во : 2020, . - 84 c. фот.,. Бібліогр.: с. 41-69.- Покажч. назв праць: с. 80-82. - Алф. покажч.: с. 80-82.
727898 R
   016:


Список наукових праць Василя Івановича Созанського кандидата геолого-мінералогічних наук , старшого наукового співробітника (1 вересня 1932 р.- 14 грудня 2014 р [Текст] : Список наукових праць Василя Івановича Созанського кандидата геолого-мінералогічних наук , старшого наукового співробітника (1 вересня 1932 р.- 14 грудня 2014 р.); Київ : 2018, . - 33 c. фот.,.
727883 B
   621.7

Lazorkin Viktor Andreyevich
Technologies, machines and devices for forginng between four dies [Текст] : monograph / V. A. Lazorkin, D. V. Lazorkin; Zaporozhye STATUS : 2019, . - 328 c. рис.,. табл.,. граф.,. References: p. 285-296 (217 names).

Анотація: The book deals the matters of forging between four dies on radial forging machines (RFM) and in four-die forging devices (FDFD) installed on forging presses. Presented in the book are advanced forging technologies and design solutions of RFM and FDFD. Much attention is paid to advanced four-die forging technologies for FDFD installed on forging presses and to case-by-case selection of customized FDFD design solutions. The forging technologies and FDFD design solutions presented in the book were realized at many industrial companies and proved to grant a considerable increase of production output, metal quality and to offer other economic benefits as compared to conventional technologies used before.
727882 B
   621.7

Лазоркин Виктор Андреевич
Технологии, машины и устройства для ковки четырьмя бойками [Текст] : монография / В. А. Лазоркин, Д. В. Лазоркин; Запорожье СТАТУС : 2019, . - 348 c. рис.,. табл.,. граф.,. Библиогр.: с. 296-313 (217 названий).

Анотація: Книга посвящена вопросам ковки четырьмя бойками на радиально-ковочных машинах (РКМ) и в четырехбойковых ковочных устройствах (FDFD) на ковочных прессах. Изложены современные технологии ковки и конструкции РКМ и FDFD. Большое внимание уделено построению современных технологий ковки четырьмя бойками в FDFD. Изложенные технологии и конструкции FDFD реализованы на многих предприятиях и обеспечивают значительное повышение производительности работ, качество металла и другие экономические преимущества по сравнению с ранее действующими технологиями.
727880 B
   32

Кондратов Сергій Іванович
Державна система захисту критичної інфраструктури у системі забезпечення національної безпеки [Текст] : аналітична доповідь / [С. І. Кондратов, С. М. Суходоля] ; [за ред. О. М. Суходілі] ; НІСД, Центр безпеки досліджень; Київ [НІСД] : 2020, . - 36 c. Бібліогр. у виносках .

Анотація: Досліджено організаційно-правові питання забезпечення захисту (безпеки) та стійкості критичної інфраструктури з погляду управлінських підходів. На підставі результатів огляду національного досвіду низки країн продемонстровано безпосередній зв’язок захисту (безпеки) критичної інфраструктури та національної безпеки, а також зроблено висновок про вплив чинника зрілості національних механізмів державного управління сектором безпеки і оборони на вибір організаційно-правових підходів щодо захисту важливих для життєдіяльності інфраструктурних систем і об’єктів. З цих позицій проаналізовано стан запровадження концепції захисту критичної інфраструктури в Україні. Досліджено можливі варіанти розвитку державної політики у сфері забезпечення захисту (безпеки) та стійкості критичної інфраструктури. Зроблено висновки та запропоновано низку рекомендацій щодо можливих подальших кроків у цій сфері.
727884 B
   52


Актуальні напрями розвитку картографії в Україні [Текст] : [монографія] / за ред. Л. Г. Руденка ; НАН України, Ігн-т географії; географії [Ін-т : 2019, . - 88 c. рис.,. Бібліогр. наприкінці ст. .

Анотація: Викладено перспективні напрямки розвитку картографії на найближчу перспективу.
727875 B
   61

Вікович Ігор Андрійович
Теорія, адаптування та застосування пожежних автомобілів для ліквідації надзвичайних ситуацій [Текст] : монографія / Вікович І. А., Лаврівський М. З., Зінько Р. В. ; Національний університет "Львівська політехніка"; 7 Растр- : 2020, . - c. Бібліогр.: с. 221-237.

Анотація: У монографії розглянуто проблеми й особливі умови щодо ліквідації природних та техногенних надзвичайних ситуацій, досліджено і обґрунтовано доцільність принципу адаптації транспортних засобів для потреб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема розроблено алгоритм компонування автомобіля для ліквідації надзвичайних ситуацій. Розроблені математичні моделі руху адаптованих пожежних автомобілів у різних умовах експлуатації та методика проведення дослідження щодо ефективності їх використання для ліквідації надзвичайних ситуацій.
727874 B
   621.3

Гаранюк І. П.
Вимірювальні перетворювачі автомобільних систем [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп'ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані тнхнології / І. П. Гаранюк, А. Й. Наконечний, П. І. Гаранюк ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львів Растр-7 : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 134-135.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні принципи функціонування та особливості дії вимірювальних перетворювачів широкого кола фізичних величин, які використовуються у автомобільних системах. Одночасно описуються та аналізуються метрологічні характеристики таких перетворювачів. Велика увага надається розгляду різних видів вимірювальних перетворювачів, які сьогодні використовуються у транспортних засобах. Для повного вивчення наведеного матеріалу в посібнику наведені окремі приклади застосування вимірювальних перетворювачів у конкретних автомобільних системах.
727873 B
   52

Стоділка Мирослав Іванович
Діагностика неоднорідної фотосфери Сонця [Текст] : монографія / М. І. Стоділка, О. А. Баран ; Львівський національний університет імені Івана Франка; Львів Растр-7 : 2020, . - 190 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 167-189.

Анотація: Монографія включає результати розробок авторів по багатовимірному нерівноважному переносу випромінювання, по удосконаленню сучасних методів розв'язку інверсної задачі, побудові нових напівемпіричних моделей, що відтворюють фізичні умови в неоднорідній атмосфері Сонця. Вона складається із 7 розділів. У 1–4 розділах приведено розв'язок прямої та інверсної задачі нерівноважного переносу випромінювання, застосування інверсних методів для відтворення фізичних умов в атмосфері Сонця, проведено дослідження особливостей нерівноважного утворення ліній у неоднорідному середовищі. П'ятий–сьомий розділ присвячений вивченню конвективних рухів у атмосфері Сонця, побудові моделей спостережуваної конвекції на різних просторово-часових масштабах (грануляційних, мезо- і супергрануляційних) та дослідженню динаміки і еволюції конвективних потоків.
727870 B
   629.7

Богуслаєв В'ячеслав Олександрович
Наукові основи конструктивно- технологічних методів забезпечення ресурсу авіаційної техніки [Текст] : [монографія] / [В. О. Богуслаєв, О. Г. Гребеніков, М. І. Москаленко та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 280 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 272-279.

Анотація: Подано наукові основи інтегрованого проектування високоресурсної авіаційної техніки, викладено конструктивно-технологічні рішення для забезпечення заданого ресурсу авіаційної техніки в зонах функціональних отворів, зрізних нерознімних і рознімних болтових з'єднань, клепаних з'єднань, способи затримки росту втомних тріщин у тонкостінних конструкціях, виконаних з алюмінієвих сплавів. Наведено конструктивно-технологічні методи підвищення втомної довговічності болтових з'єднань титанових елементів авіаційних конструкцій з урахуванням фретинг-корозії, викладено особливості визначення ресурсу планера транспортних літаків.
727877 B
   681

Наконечний А. Й.
Теорія і практика обробки сигналів у малохвильовій (wavelet) області [Текст] : монографія / Наконечний А. Й., Лагун І. І., Верес З. Є. [та ін.]; Львів Растр-7 : 2020, . - 470 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 457-469 (154 назви).

Анотація: У монографії коротко викладені основні положення теорії малохвильового (wavelet) перетворення. Розглянуто особливості формування та вибору базових функцій для опрацювання різних типів сигналів. Проведено аналіз можливостей подання широкосмугових взаємних функцій у вейвлет області та їх використання на практиці. Особлива увага надана розгляду конкретних напрямків практичного використання часо-частотних, вейвлет перетворень для опрацювання вимірювальних сигналів, компресованих зображень та відео, а також при нанесенні цифрових підписів. Для кожного з використань наведений відповідний аналіз та розроблені певні рекомендації.
727865 B
   61

Климась Руслан Володимирович
Посібник з обліку пожеж та їх наслідків [Текст] : [наук.-практ. вид.] / [Климась Р. В., Коршикова Т. О., Матвійчук Д. Я. та ін.] ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Ін-т держ. упр. та наук. дослідж. з цивільного захисту; держ. [Ін-т : 2020, . - 135 c. іл.,. Бібліогр.: с. 121-128.

Анотація: Використання Посібника з обліку пожеж та їх наслідків структурними підрозділами територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на практиці сприятиме вирішенню проблеми щодо однозначного тлумачення керівних документів, що регламентують діяльність, пов'язану зі статистичним обліком пожеж та їх наслідків. Ідея розроблення посібника полягає у встановленні єдиного підходу до проведення робіт, пов'язаних із обліком пожеж та їх наслідків, у підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Посібник створювався як тлумачний документ по практичному застосуванню керівних документів, що регламентують діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пов'язану зі статистичним обліком пожеж та їх наслідків.
727864 B
   37


Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" 10 листопада 2020 року [Текст] : [матеріали конф.] / Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 192 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727876 B
   51

Костробій Петро Петрович
Методи математичного моделювання стохастичних систем [Текст] : [посібник] / П. П. Костробій, Б. М. Маркович, О. В. Візнович, М. В. Токарчук ; Нац. ун-т "Львівська полтіехніка"; Львів Растр-7 : 2020, . - 188 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 179-187 (94 назви).

Анотація: Посібник містить лекційний матеріал курсу "Математичні методи опису стохастичних систем". Розглянуто математичні моделі опису природничих та економічних процесів. В основі моделювання лежать рівняння гідродинаміки, рівняння хімічної кінетики, рівняння дифузії, рівняння Ланжевена та Фоккера-Планка зі сталими коефіцієнтами переносу, що відповідають марковським процесам. Акцентується на важливості ередитарності (пам'яті у часі) та просторово-часової нелокальності процесів у стохастичних системах. Подано дробово-інтегральні моделі стохастичних систем.
727876 B
   51

Костробій Петро Петрович
Методи математичного моделювання стохастичних систем [Текст] : [посібник] / П. П. Костробій, Б. М. Маркович, О. В. Візнович, М. В. Токарчук ; Нац. ун-т "Львівська полтіехніка"; Львів Растр-7 : 2020, . - 188 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 179-187 (94 назви).

Анотація: Посібник містить лекційний матеріал курсу "Математичні методи опису стохастичних систем". Розглянуто математичні моделі опису природничих та економічних процесів. В основі моделювання лежать рівняння гідродинаміки, рівняння хімічної кінетики, рівняння дифузії, рівняння Ланжевена та Фоккера-Планка зі сталими коефіцієнтами переносу, що відповідають марковським процесам. Акцентується на важливості ередитарності (пам'яті у часі) та просторово-часової нелокальності процесів у стохастичних системах. Подано дробово-інтегральні моделі стохастичних систем.
727863 B
   621.3


Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем [Текст] : тези доп. на V Всеукр. наук.-практ. конф. MEICS-2020, м. Дніпро, 25-27 листопада 2020 р. / [уклад: Іванченко О. В., Вашерук О. В.] ; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара; Щербатих [ПП : 2020, . - 218 c. граф.,. рис.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: В збірник включені тези доповідей на V Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбулася в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, 25–27 листопада 2020 р. Секція І. Інформаційні системи і технології Секція ІІ. Комп'ютерні системи і компоненти Секція ІІІ. Радіотехнічні пристрої й засоби телекомунікації Секція ІV. Функціональна електроніка. Мікро- і нанотехнології Секція V. Фізичні явища в матеріалах електронної техніки та технологія їх отримання.
727862 B
   338


Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 листопада 2020 р. / Хмельницький нац. ун-т, Академія екон. наук України, Спілка економістів України [та ін.]; Хмельницький [ХНУ] : 2020, . - 197 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
727852 B
   622


Ukrainian mining forum 2020 [Текст] : papers of International Scientific and Technical Conference, november 4-5, 2020 / Національний технічний університет Дніпровська політехніка; Dnipro Zhurfond : 2020, . - 321 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727851 B
   621.3


Міжнародна науково-практична конференція "Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering" ICTM-2020 [Текст] : тези доп., 29-30 October,2020 / Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; ун-т аерокосм. : [Нац., . - 88 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727850 R
   621.3

Толмачов Станіслав Трохимович
Електронний практикум з ТОЕ [Текст] : навч. посібник / [С. Т. Толмачов, О. В. Ільченко, Ж. Г. Рожненко, С. Л. Бондаревський] ; під ред. Толмачова С. Т.; ДВНЗ РВВ : 2018, . - 362 c. іл.,. Бібліогр.: с. 355-361.

Анотація: Навчальний посібник охоплює основні теми класичного курсу ТОЕ. До нього включені як задачі у текстовому варіанті, так і опис більш розгорнутої версії на електронному носії. Містить також методичні рекомендації щодо розв'язання задач і правильні відповіді. Може бути ефективно використаний як при самостійному вивченні дисципліни ТОЕ, так і при електронному тестуванні.
727849 R
   336

Кравченко А. С.
Функціонування фінансового ринку України в умовах цифровізації суспільства: теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / Кравченко А. С.; "УБС" ДВНЗ : 2020, . - 344 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 309-343.

Анотація: У монографії ґрунтовно досліджуються теоретичні підходи та практичні аспекти функціонування фінансового ринку з позиції синергетичної методології в забезпеченні розвитку цифровізації суспільства. Монографічне дослідження охоплює широке коло питань теоретико-методологічного та прикладного характеру, що торкаються проблеми функціонування та перспектив розвитку фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства, особливостей діяльності фінансових інституцій. Досліджено практичні аспекти сучасного стану функціонування фінансового ринку України, проаналізовано та визначено тенденції розвитку фінансового ринку в умовах цифрових імперативів. Заключний розділ монографії присвячений розробці концептуальних підходів щодо формування комплексних моделей цифровізації функціонування інституцій фінансового ринку.
727848 R
   33


Економічні та безпекові виклики сучасного бізнес-середовища [Текст] : колективна монографія / [за заг. ред. Т. В. Полозової] ; Харківський національний університет радіоелектроніки, Каф. економічної кібернетики та упр. екон. безпекою; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 448 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Монографію присвячено дослідженню проблем господарювання економічних агентів на всіх рівнях управління та питанням забезпечення економічної безпеки діяльності окремих підприємств, галузей, регіонів та країни в цілому. Монографія є результатом теоретичних і практичних досліджень з удосконалення науково-методичного забезпечення функціонування суб'єктів господарювання на мікро- та макроекономічному рівнях. Монографія базується на матеріалах І-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта".
727846 R
   34

Христова Ганна
Національна судова практика з питань внутрішнього переміщення: застосування стандартів Ради Європи [Текст] : [наук.-практ. вид.] / [Ганна Христова, Юлія Трало, Катерина Буряковська] ; Проєкт Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень"; 2020 Харків : [Право], . - 304 c. Бібліогр. у виносках.
627/B 74-349004
   627

Bolle Arved
Hafenanlagen fur Stuckgutumschlag. Ausgewahlte Kapitel aus dem Seehafenbau [Текст] : научное издание / Bolle A.; von Verlag : 1941, . - 90^1s. c. 88 textabb.
727845 R
   658

Петренко Людмила Анатоліївна
Інноваційний розвиток підприємства: генезис теорії та сучасна практика управління [Текст] : монографія / Л. А. Петренко ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана"; ім. [НУОУ : 2020, . - граф.,. c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 293-319 та у виносках.

Анотація: В монографії розкрито зміст інноваційного розвитку як визначального процесу сучасної економіки; в еволюційній послідовності обґрунтовано сутнісні характеристики та функціональні аспекти теорії управління інноваційним розвитком підприємства. Розкрито різні, з методологічної позиції, наукові погляди на дослідження інноваційного розвитку підприємств на макро-, мезо- та мікрорівнях. Наведено авторський погляд на генезис теорії R&D-менеджменту підприємств. Репрезентовано складові управління комерціалізації інноваційних розробок в контексті різних моделей інноваційного процесу. Окреслено умови вибору стратегії управління інноваційним розвитком в дихотомії "конкуренція – монополія". Обґрунтовано авторську позицію щодо управління інноваційним розвитком підприємства на основі нарощування інтелектуальних активів. Висвітлено екосистемні фактори інноваційного розвитку підприємств; дослідження побудоване на аналізі системи державної інноваційної політики і місця в ній підприємства. Доведено авторську позицію щодо сучасної інституціоналізації функцій національної інноваційної системи та механізмів впливу на інноваційний розвиток підприємства, які потребують активної взаємодії підприємств з університетами в контексті забезпечення смарт-спеціалізації регіонів.
727844 R
   34


Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права [Текст] : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 9-10 жовтня 2020 р. / [уклад. : Кобрусєва Є. А., Боровська А. І., Ярова Т. Д., Ткаченко С. Є. ; за заг. ред. М. В. Полякова та О. Л. Соколенко] ; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Юридичний ф-т; нац. Дніпровський : 2020, . - 183 c.
727843 R
   34

Смокович Михайло Іванович
Збірник правових позицій Верхоаного Суду щодо захисту соціальних прав [Текст] : [довідкове вид.] / [упоряд.: М. І. Смокович, А. І. Рибачук, В. М. Кравчук] ; [Верховний Суд, Рада Європи. Проект "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень"]; Харків Право : 2020, . - 206 c. Предм. покажч.: с. 6-7.
727842 R
   34

Олендер Ігор Ярославович
Вплив режиму усунення подвійного оподаткування на виконання податкового обов'язку [Текст] : монографія / І. Я. Олендер ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого; Харків Право : 2020, . - 224 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Розглянуто найактуальніші проблеми виконання податкового обов'язку в умовах режиму усунення подвійного оподаткування. Здійснено розмежування категорій "обов'язок" та "зобов'язання" при регулюванні фінансових відносин, охарактеризовано ґенезу регулювання категорії "податковий обов'язок", визначено його структурні елементи та взаємозв'язок між ними, наведено порівняльно-правову характеристику конституційного закріплення обов'язку сплачувати податки. Визначено умови виникнення подвійного оподаткування, наведено сутнісні характеристики його різновидів, охарактеризовано засоби подолання подвійного оподаткування, встановлено значення міжнародних договорів для усунення подвійного оподаткування та наведено сучасні підходи до тлумачення їх положень.
727841 R
   34


Юридичні наслідки визнання нормативного акта неконституційним для захисту прав людини в адміністративному судочинстві [Текст] : зб. матеріалів Міжнародного семінару-практикуму, м. Київ, 31 липня 2020 р. / Касаційний адмін. суд у складі Верховного Суду; Харків Право : 2020, . - 146 c. фот.,. Бібліогр. в кінці ст. та у виносках.
727840 R
   656


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Експлуатаційна та сервісна інженерія" [Текст] : 15-16 жовтня 2020 р., Україна, Харків / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Сумський нац. аграр. ун-т [та ін.]; ім. [ХНТУСГ : 2020, . - 243 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали засновані на виступах студентів, аспірантів та молодих вчених на міжнародній студентській науково-практичній конференції "Експлуатаційна та сервісна інженерія". Видання включає сучасні питання технологій та організацій сервісної інженерії машин аграрного виробництва і транспортних засобів, теорії експлуатації машино-тракторного парку, обладнання та устаткування сільського господарства та інноваційні рішення в рамках завдань сервісної інженерії останніх.
727839 R
   656


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Експлуатаційна та сервісна інженерія" [Текст] : 15-16 жовтня 2020 р., Україна, Харків / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Сумський нац. аграр. ун-т [та ін.]; ім. ХНТУСГ : 2020, . - 273 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали засновані на виступах студентів, аспірантів та молодих вчених на міжнародній студентській науково-практичній конференції "Експлуатаційна та сервісна інженерія". Видання включає сучасні питання технологій та організацій сервісної інженерії машин аграрного виробництва і транспортних засобів, теорії експлуатації машино-тракторного парку, обладнання та устаткування сільського господарства та інноваційні рішення в рамках завдань сервісної інженерії останніх.
727838 R
   36

Лібанова Елла М
Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу [Текст] : монографія / Елла Лібанова ; [НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи]; "Сочінський Видавець : 2020, . - 454 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 432-453 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено проблемам визначення та вимірювання бідності населення України. Висвітлено сутність бідності як комплексного соціально-економічного явища, окреслено причинно-наслідкові зв’язки бідності з економічним зростанням, нерівністю, зокрема територіальною, ситуацією на ринку праці, масштабною міграцією, соціальним відчуженням. Особливу увагу приділено різноманітним проявам бідності включно з коротким життям, недоступністю якісної освіти, обмеженістю споживання. Монографія дає відповіді на методичні питання вимірювання доходів і споживання, нерівності й факторів її формування, забезпечення коректності порівнянь споживання різ них за чисельністю та складом домогосподарств. Запропоновано низку критеріїв бідності та відповідних методик їх обчислення і застосування. Наведено результати дослідження при роди, історичних трансформацій та чинників нерівності, зокрема її форм і проявів, інфляційної зумовленості й ролі оподаткування. Центральне місце в монографії посідають аналітичні напрацювання щодо бідності та бідних в Україні. Охарактеризовано економічне підґрунтя української бідності, взаємозв’язки і суперечності бідності й освіченості, притаманні суспільствам із випереджальним розвитком якості робочої сили і збереженням застарілої неефективної економіки, а також параметри монетарної і деприваційної бідності. Поряд із загальними оцінками висвітлено профілі, чинники та ризики бідності. Наведено результати дослідження специфіки психології бідних в Україні.
727837 R
   623


Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 20 листопада 2020 р. / Міноборони України, Національна акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; Львів : 2020^IНАСВ, . - 268 c.

Анотація: Збірник містить тези доповідей науково-практичної конференції, які висвітлюють теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок, виконаних науковими працівниками науково-дослідних установ Збройних Сил України та інших відомств, викладачами вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів вищих навчальних закладів, інших вищих навчальних закладів, науковими співробітниками, інженерами та фахівцями різних організацій і підприємств України, аспірантами та ад'юнктами.
727836 R
   62

Осадчук Юрий Григорьевич
Повышение энергетической эффективности мощных электроприводов турбомеханизмов горно-металлургических комплексов [Текст] : [монография] / [Ю. Г. Осадчук, А. Д. Учитель, С. А. Жуков и др.]; ГВУЗ РИО : 2018, . - 349 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 343-345.

Анотація: Монография содержит общие сведения о мощных электропотребителях предприятий горно-металлургического комплекса Украины, прежде всего – Криворожского горно-металлургического комбината, влияющих на энергетическую эффективность производства. При этом главным образом исследуются объекты и процессы в ракурсе закономерностей изменений реактивной и активной мощностей электроприводов и управления ими. Выполнен анализ статистических данных о работе насосных и компрессорных установок, потребителей воды и кислорода; дана оценка эффективности; обоснован теоретический диапазон регулирования производительности насосных и компрессорных станций и основные требования к системам их электропривода и автоматизации, разработаны системы компенсации реактивной мощности средствами синхронных электроприводов турбомеханизмов, а также – рекомендации по разработке способов и средств повышения технико-экономических показателей работы турбомеханизмов.
727833 R
   34


Вплив пандемії коронавірусу OVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері [Текст] : матеріали наук.-практ. студ. конференції, 12 травня 2020 р., м. Київ / [упоряд.: В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ф-т соціології і права, Каф. інформ. права та права інтелект. власності, НДІ інформатики і права НАПрН України; ім. КПІ : 2020, . - 196 c. граф.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали конференції присвячені розгляду впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері. Участь у конференції взяли виключно студенти, в основному Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського різних спеціальностей та спеціалізації.
727830 R
   621.3

Терещенко Микола Федорович
Високоточні джерела змінних магнітних полів [Текст] : монографія / [М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, В. Ю. Рудик, Т. О. Рудик ] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 154 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 143-153.

Анотація: Розглянуто теоретичні засади та дослідження принципів побудови високоточних джерел змінного магнітного поля. Наведено результати досліджень принципів побудови високоточних джерел змінного магнітного поля, апаратів та систем, які генерують магнітне поле, методи підвищення ефективності їх роботи, визначення та оцінка параметрів джерел змінного магнітного поля. Розглянуто конструкції індукторів та методики розрахунку їх параметрів. Особливу увагу приділено структурним особливостям побудови високоточних джерел змінного магнітного поля, апаратів і систем та комплексів, підвищення їх ефективності та точності відтворення параметрів магнітного поля.
727828 R
   339

Voitko Serhii
Transnational corporations [Текст] : educational textbook / [S. V. Voitko, O. A. Gavrysh, O. O. Korohodova, T. E. Moiseienko] ; National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"; Sikorsky Igor : 2020, . - 202 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Розкрито передумови виникнення та основи функціонування транснаціональних корпорацій. Подано класифікацію, види, структури корпоративних асоціацій та розглянуто цикл їх розвитку. Описано особливості оцінювання глобального ринкового середовища. Розглянуто процес управління діяльністю ТНК. Проаналізовано фінансову діяльність ТНК. Наведено галузеві та регіональні особливості діяльності ТНК у виробничій сфері та сфері послуг. Окреслено складові успішної зовнішньоекономічної діяльності корпоративних структур. Охарактеризовано взаємодію між ТНК та національними економіками.
t=5.0692341327667