Нові надходження книжкових видань
01 лютого 2021 - 07 лютого 2021

727908 R
   51

Семко Микола Миколайович
Основні поняття сучасної алгебри [Текст] : навч. посібник / М. М. Семко, О. А. Ярова, Л. В. Скасків ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФСУ] [Університет : 2020, . - 128 c. граф.,. Бібліогр.: с. 126-127.

Анотація: У навчальному посібнику викладені основні базові поняття, результати та методи сучасного курсу алгебри, що необхідні для подальшого більш глибокого вивчення курсу алгебри.
727907 R
   34

Коваль Микола Васильович
Механізм забезпечення реалізації рішень Європейського суду з прав людини в Україні [Текст] : монографія / М. В. Коваль, О. Ю. Кайдаш, А. М. Коваль ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 292 c. Бібліогр.: с. 173-196.

Анотація: У монографії досліджено відносини, які виникають у процесі реалізації рішень судових інстанцій. Видання призначене для науковців, суддів, працівників правоохоронних органів, викладачів, слухачів, студентів та курсантів.
727906 R
   657

Осмятченко Володимир Олександрович
Бухгалтерський облік та оподаткування в умовах застосування інформаційних технологій: теорія і практика [Текст] : монографія / [Осмятченко В. О., Шевчук С. В., Ізмайлов Я. О. та ін.] ; за заг. ред. В. О. Осмятченка ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 394 c. табл.,. Бібліогр.: с. 365-385.

Анотація: У монографії послідовно викладено теоретичні, методологічні питання організації бухгалтерського обліку та оподаткування в умовах застосування інформаційних технологій: досліджено концепцію побудови та класифікації програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку і оподаткування в історичному аспекті; висвітлено розвиток теоретичних положень інформаційних систем обліку і оподаткування; наведено методологічні підходи до моделювання базових компонентів інформаційної системи обліку і оподаткування; розглянуто підходи щодо вдосконалення комп'ютеризованої системи підтримки прийняття управлінських рішень в обліку та оподаткуванні.
727905 R
   51

Паянок Тетяна Миколаївна
Економетрика: прикладний аспект [Текст] : навч. посібник / Т. М. Паянок, В. М. Краєвський, Н. В. Параниця, С. В. Богдан ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Ун-т : 2020, . - 208 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 186-187.

Анотація: У навчальному посібнику детально подано практичний матеріал, який дозволяє оволодіти основними поняттями та принципами сучасних методів економетричного аналізу, а саме розкриті методи регресійного аналізу і аналізу часових рядів, що є засобами дослідження соціально-економічних показників у різних сферах.
727904 R
   338

Гненний Олег Миколайович
Туризм як стратегічний напрям розвитку залізничного підприємства [Текст] : монографія / [О. М. Гненний, Л. В. Марценюк, Т. Ю. Чаркіна та ін.] ; Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Дніпро Журфонд : 2020, . - 188 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 168-185 .

Анотація: Монографія присвячена проблемі підвищення ефективності роботи та конкурентоспроможності пасажирського господарства залізничного транспорту України в умовах економічної кризи. Авторами запропоновано стратегію інноваційного розвитку пасажирських компаній, яка задля залучення коштів потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів передбачає організацію залізничного туризму. Це дозволить не тільки розвинути внутрішній туризм в Україні, а й отримати додаткові фінансові ресурси на оновлення пасажирського рухомого складу, інфраструктури залізниць, а також об'єктів туристичного значення.
727902 R
   37

Протас Оксана Любомирівна
Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми: теорія і методика організації [Текст] : монографія / Оксана Протас ; ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; "Терно-граф"] [ТзОВ : 2020, . - 384 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 298-324.

Анотація: У монографії проаналізовано теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у системі закладів вищої освіти, теоретично обґрунтовано концепцію підготовки студентів до професійної діяльності з обдарованими дітьми; розроблено й апробовано структурно-функціональну модель реалізації її у процесі фахової підготовки.
727901 R
   625

Горбунов М. І.
Обгрунтування концепції вдосконалення об'єктів залізничної техніки на підставі теорії прийняття рішень [Текст] : монографія / Горбунов М. І., Ковтанець М. В., Сергієнко О. В., Ковтанець Т. М. ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; С. Куприєнко : 2020, . - 97 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 90-96.

Анотація: У монографії розглянуті питання наукового обґрунтування прийняття технічних рішень при проектуванні і вдосконаленні рейкового рухомого складу на основі принципів аксіометичних декомпозитивних методів теорії корисності і експертних оцінок з використанням математичного і імітаційного моделювання.
727900 R
   016:621.39

Саміла Андрій Петрович
Леонід Францович Політанський [Текст] : короткий біобібліографічний покажчик / [уклад.: А. П. Саміла, В. Ф. Бердега, В. В. Лесінський] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Каф. радіотехніки та інформ. безпеки; нац. Чернів. : 2020, . - 64 c. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 14-61.
727899 R
   016:37

Фурман Наталія Петрівна
Цимбалюк Світлана Ярославівна [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад.: Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. Н. І. Зикун] ; Державна фіскальна служба України, Університет держ. фіскальної служби України, Наукова бібліотека; УДФС [Вид-во : 2020, . - 84 c. фот.,. Бібліогр.: с. 41-69.- Покажч. назв праць: с. 80-82. - Алф. покажч.: с. 80-82.
727898 R
   016:


Список наукових праць Василя Івановича Созанського кандидата геолого-мінералогічних наук , старшого наукового співробітника (1 вересня 1932 р.- 14 грудня 2014 р [Текст] : Список наукових праць Василя Івановича Созанського кандидата геолого-мінералогічних наук , старшого наукового співробітника (1 вересня 1932 р.- 14 грудня 2014 р.); Київ : 2018, . - 33 c. фот.,.
727883 B
   621.7

Lazorkin Viktor Andreyevich
Technologies, machines and devices for forginng between four dies [Текст] : monograph / V. A. Lazorkin, D. V. Lazorkin; Zaporozhye STATUS : 2019, . - 328 c. рис.,. табл.,. граф.,. References: p. 285-296 (217 names).

Анотація: The book deals the matters of forging between four dies on radial forging machines (RFM) and in four-die forging devices (FDFD) installed on forging presses. Presented in the book are advanced forging technologies and design solutions of RFM and FDFD. Much attention is paid to advanced four-die forging technologies for FDFD installed on forging presses and to case-by-case selection of customized FDFD design solutions. The forging technologies and FDFD design solutions presented in the book were realized at many industrial companies and proved to grant a considerable increase of production output, metal quality and to offer other economic benefits as compared to conventional technologies used before.
727882 B
   621.7

Лазоркин Виктор Андреевич
Технологии, машины и устройства для ковки четырьмя бойками [Текст] : монография / В. А. Лазоркин, Д. В. Лазоркин; Запорожье СТАТУС : 2019, . - 348 c. рис.,. табл.,. граф.,. Библиогр.: с. 296-313 (217 названий).

Анотація: Книга посвящена вопросам ковки четырьмя бойками на радиально-ковочных машинах (РКМ) и в четырехбойковых ковочных устройствах (FDFD) на ковочных прессах. Изложены современные технологии ковки и конструкции РКМ и FDFD. Большое внимание уделено построению современных технологий ковки четырьмя бойками в FDFD. Изложенные технологии и конструкции FDFD реализованы на многих предприятиях и обеспечивают значительное повышение производительности работ, качество металла и другие экономические преимущества по сравнению с ранее действующими технологиями.
t=0.11421704292297