Нові надходження книжкових видань
01 лютого 2021 - 07 лютого 2021

727852 B
   622


Ukrainian mining forum 2020 [Текст] : papers of International Scientific and Technical Conference, november 4-5, 2020 / Національний технічний університет Дніпровська політехніка; Dnipro Zhurfond : 2020, . - 321 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727851 B
   621.3


Міжнародна науково-практична конференція "Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering" ICTM-2020 [Текст] : тези доп., 29-30 October,2020 / Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; ун-т аерокосм. : [Нац., . - 88 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727850 R
   621.3

Толмачов Станіслав Трохимович
Електронний практикум з ТОЕ [Текст] : навч. посібник / [С. Т. Толмачов, О. В. Ільченко, Ж. Г. Рожненко, С. Л. Бондаревський] ; під ред. Толмачова С. Т.; ДВНЗ РВВ : 2018, . - 362 c. іл.,. Бібліогр.: с. 355-361.

Анотація: Навчальний посібник охоплює основні теми класичного курсу ТОЕ. До нього включені як задачі у текстовому варіанті, так і опис більш розгорнутої версії на електронному носії. Містить також методичні рекомендації щодо розв'язання задач і правильні відповіді. Може бути ефективно використаний як при самостійному вивченні дисципліни ТОЕ, так і при електронному тестуванні.
727849 R
   336

Кравченко А. С.
Функціонування фінансового ринку України в умовах цифровізації суспільства: теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / Кравченко А. С.; "УБС" ДВНЗ : 2020, . - 344 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 309-343.

Анотація: У монографії ґрунтовно досліджуються теоретичні підходи та практичні аспекти функціонування фінансового ринку з позиції синергетичної методології в забезпеченні розвитку цифровізації суспільства. Монографічне дослідження охоплює широке коло питань теоретико-методологічного та прикладного характеру, що торкаються проблеми функціонування та перспектив розвитку фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства, особливостей діяльності фінансових інституцій. Досліджено практичні аспекти сучасного стану функціонування фінансового ринку України, проаналізовано та визначено тенденції розвитку фінансового ринку в умовах цифрових імперативів. Заключний розділ монографії присвячений розробці концептуальних підходів щодо формування комплексних моделей цифровізації функціонування інституцій фінансового ринку.
727848 R
   33


Економічні та безпекові виклики сучасного бізнес-середовища [Текст] : колективна монографія / [за заг. ред. Т. В. Полозової] ; Харківський національний університет радіоелектроніки, Каф. економічної кібернетики та упр. екон. безпекою; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 448 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Монографію присвячено дослідженню проблем господарювання економічних агентів на всіх рівнях управління та питанням забезпечення економічної безпеки діяльності окремих підприємств, галузей, регіонів та країни в цілому. Монографія є результатом теоретичних і практичних досліджень з удосконалення науково-методичного забезпечення функціонування суб'єктів господарювання на мікро- та макроекономічному рівнях. Монографія базується на матеріалах І-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта".
727846 R
   34

Христова Ганна
Національна судова практика з питань внутрішнього переміщення: застосування стандартів Ради Європи [Текст] : [наук.-практ. вид.] / [Ганна Христова, Юлія Трало, Катерина Буряковська] ; Проєкт Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень"; 2020 Харків : [Право], . - 304 c. Бібліогр. у виносках.
627/B 74-349004
   627

Bolle Arved
Hafenanlagen fur Stuckgutumschlag. Ausgewahlte Kapitel aus dem Seehafenbau [Текст] : научное издание / Bolle A.; von Verlag : 1941, . - 90^1s. c. 88 textabb.
727845 R
   658

Петренко Людмила Анатоліївна
Інноваційний розвиток підприємства: генезис теорії та сучасна практика управління [Текст] : монографія / Л. А. Петренко ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана"; ім. [НУОУ : 2020, . - граф.,. c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 293-319 та у виносках.

Анотація: В монографії розкрито зміст інноваційного розвитку як визначального процесу сучасної економіки; в еволюційній послідовності обґрунтовано сутнісні характеристики та функціональні аспекти теорії управління інноваційним розвитком підприємства. Розкрито різні, з методологічної позиції, наукові погляди на дослідження інноваційного розвитку підприємств на макро-, мезо- та мікрорівнях. Наведено авторський погляд на генезис теорії R&D-менеджменту підприємств. Репрезентовано складові управління комерціалізації інноваційних розробок в контексті різних моделей інноваційного процесу. Окреслено умови вибору стратегії управління інноваційним розвитком в дихотомії "конкуренція – монополія". Обґрунтовано авторську позицію щодо управління інноваційним розвитком підприємства на основі нарощування інтелектуальних активів. Висвітлено екосистемні фактори інноваційного розвитку підприємств; дослідження побудоване на аналізі системи державної інноваційної політики і місця в ній підприємства. Доведено авторську позицію щодо сучасної інституціоналізації функцій національної інноваційної системи та механізмів впливу на інноваційний розвиток підприємства, які потребують активної взаємодії підприємств з університетами в контексті забезпечення смарт-спеціалізації регіонів.
727844 R
   34


Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права [Текст] : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 9-10 жовтня 2020 р. / [уклад. : Кобрусєва Є. А., Боровська А. І., Ярова Т. Д., Ткаченко С. Є. ; за заг. ред. М. В. Полякова та О. Л. Соколенко] ; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Юридичний ф-т; нац. Дніпровський : 2020, . - 183 c.
727843 R
   34

Смокович Михайло Іванович
Збірник правових позицій Верхоаного Суду щодо захисту соціальних прав [Текст] : [довідкове вид.] / [упоряд.: М. І. Смокович, А. І. Рибачук, В. М. Кравчук] ; [Верховний Суд, Рада Європи. Проект "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень"]; Харків Право : 2020, . - 206 c. Предм. покажч.: с. 6-7.
727842 R
   34

Олендер Ігор Ярославович
Вплив режиму усунення подвійного оподаткування на виконання податкового обов'язку [Текст] : монографія / І. Я. Олендер ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого; Харків Право : 2020, . - 224 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Розглянуто найактуальніші проблеми виконання податкового обов'язку в умовах режиму усунення подвійного оподаткування. Здійснено розмежування категорій "обов'язок" та "зобов'язання" при регулюванні фінансових відносин, охарактеризовано ґенезу регулювання категорії "податковий обов'язок", визначено його структурні елементи та взаємозв'язок між ними, наведено порівняльно-правову характеристику конституційного закріплення обов'язку сплачувати податки. Визначено умови виникнення подвійного оподаткування, наведено сутнісні характеристики його різновидів, охарактеризовано засоби подолання подвійного оподаткування, встановлено значення міжнародних договорів для усунення подвійного оподаткування та наведено сучасні підходи до тлумачення їх положень.
727841 R
   34


Юридичні наслідки визнання нормативного акта неконституційним для захисту прав людини в адміністративному судочинстві [Текст] : зб. матеріалів Міжнародного семінару-практикуму, м. Київ, 31 липня 2020 р. / Касаційний адмін. суд у складі Верховного Суду; Харків Право : 2020, . - 146 c. фот.,. Бібліогр. в кінці ст. та у виносках.
727840 R
   656


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Експлуатаційна та сервісна інженерія" [Текст] : 15-16 жовтня 2020 р., Україна, Харків / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Сумський нац. аграр. ун-т [та ін.]; ім. [ХНТУСГ : 2020, . - 243 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали засновані на виступах студентів, аспірантів та молодих вчених на міжнародній студентській науково-практичній конференції "Експлуатаційна та сервісна інженерія". Видання включає сучасні питання технологій та організацій сервісної інженерії машин аграрного виробництва і транспортних засобів, теорії експлуатації машино-тракторного парку, обладнання та устаткування сільського господарства та інноваційні рішення в рамках завдань сервісної інженерії останніх.
727839 R
   656


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Експлуатаційна та сервісна інженерія" [Текст] : 15-16 жовтня 2020 р., Україна, Харків / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Сумський нац. аграр. ун-т [та ін.]; ім. ХНТУСГ : 2020, . - 273 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали засновані на виступах студентів, аспірантів та молодих вчених на міжнародній студентській науково-практичній конференції "Експлуатаційна та сервісна інженерія". Видання включає сучасні питання технологій та організацій сервісної інженерії машин аграрного виробництва і транспортних засобів, теорії експлуатації машино-тракторного парку, обладнання та устаткування сільського господарства та інноваційні рішення в рамках завдань сервісної інженерії останніх.
727838 R
   36

Лібанова Елла М
Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу [Текст] : монографія / Елла Лібанова ; [НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи]; "Сочінський Видавець : 2020, . - 454 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 432-453 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено проблемам визначення та вимірювання бідності населення України. Висвітлено сутність бідності як комплексного соціально-економічного явища, окреслено причинно-наслідкові зв’язки бідності з економічним зростанням, нерівністю, зокрема територіальною, ситуацією на ринку праці, масштабною міграцією, соціальним відчуженням. Особливу увагу приділено різноманітним проявам бідності включно з коротким життям, недоступністю якісної освіти, обмеженістю споживання. Монографія дає відповіді на методичні питання вимірювання доходів і споживання, нерівності й факторів її формування, забезпечення коректності порівнянь споживання різ них за чисельністю та складом домогосподарств. Запропоновано низку критеріїв бідності та відповідних методик їх обчислення і застосування. Наведено результати дослідження при роди, історичних трансформацій та чинників нерівності, зокрема її форм і проявів, інфляційної зумовленості й ролі оподаткування. Центральне місце в монографії посідають аналітичні напрацювання щодо бідності та бідних в Україні. Охарактеризовано економічне підґрунтя української бідності, взаємозв’язки і суперечності бідності й освіченості, притаманні суспільствам із випереджальним розвитком якості робочої сили і збереженням застарілої неефективної економіки, а також параметри монетарної і деприваційної бідності. Поряд із загальними оцінками висвітлено профілі, чинники та ризики бідності. Наведено результати дослідження специфіки психології бідних в Україні.
727837 R
   623


Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 20 листопада 2020 р. / Міноборони України, Національна акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; Львів : 2020^IНАСВ, . - 268 c.

Анотація: Збірник містить тези доповідей науково-практичної конференції, які висвітлюють теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок, виконаних науковими працівниками науково-дослідних установ Збройних Сил України та інших відомств, викладачами вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів вищих навчальних закладів, інших вищих навчальних закладів, науковими співробітниками, інженерами та фахівцями різних організацій і підприємств України, аспірантами та ад'юнктами.
727836 R
   62

Осадчук Юрий Григорьевич
Повышение энергетической эффективности мощных электроприводов турбомеханизмов горно-металлургических комплексов [Текст] : [монография] / [Ю. Г. Осадчук, А. Д. Учитель, С. А. Жуков и др.]; ГВУЗ РИО : 2018, . - 349 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 343-345.

Анотація: Монография содержит общие сведения о мощных электропотребителях предприятий горно-металлургического комплекса Украины, прежде всего – Криворожского горно-металлургического комбината, влияющих на энергетическую эффективность производства. При этом главным образом исследуются объекты и процессы в ракурсе закономерностей изменений реактивной и активной мощностей электроприводов и управления ими. Выполнен анализ статистических данных о работе насосных и компрессорных установок, потребителей воды и кислорода; дана оценка эффективности; обоснован теоретический диапазон регулирования производительности насосных и компрессорных станций и основные требования к системам их электропривода и автоматизации, разработаны системы компенсации реактивной мощности средствами синхронных электроприводов турбомеханизмов, а также – рекомендации по разработке способов и средств повышения технико-экономических показателей работы турбомеханизмов.
727833 R
   34


Вплив пандемії коронавірусу OVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері [Текст] : матеріали наук.-практ. студ. конференції, 12 травня 2020 р., м. Київ / [упоряд.: В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ф-т соціології і права, Каф. інформ. права та права інтелект. власності, НДІ інформатики і права НАПрН України; ім. КПІ : 2020, . - 196 c. граф.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали конференції присвячені розгляду впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері. Участь у конференції взяли виключно студенти, в основному Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського різних спеціальностей та спеціалізації.
727830 R
   621.3

Терещенко Микола Федорович
Високоточні джерела змінних магнітних полів [Текст] : монографія / [М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, В. Ю. Рудик, Т. О. Рудик ] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 154 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 143-153.

Анотація: Розглянуто теоретичні засади та дослідження принципів побудови високоточних джерел змінного магнітного поля. Наведено результати досліджень принципів побудови високоточних джерел змінного магнітного поля, апаратів та систем, які генерують магнітне поле, методи підвищення ефективності їх роботи, визначення та оцінка параметрів джерел змінного магнітного поля. Розглянуто конструкції індукторів та методики розрахунку їх параметрів. Особливу увагу приділено структурним особливостям побудови високоточних джерел змінного магнітного поля, апаратів і систем та комплексів, підвищення їх ефективності та точності відтворення параметрів магнітного поля.
727828 R
   339

Voitko Serhii
Transnational corporations [Текст] : educational textbook / [S. V. Voitko, O. A. Gavrysh, O. O. Korohodova, T. E. Moiseienko] ; National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"; Sikorsky Igor : 2020, . - 202 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Розкрито передумови виникнення та основи функціонування транснаціональних корпорацій. Подано класифікацію, види, структури корпоративних асоціацій та розглянуто цикл їх розвитку. Описано особливості оцінювання глобального ринкового середовища. Розглянуто процес управління діяльністю ТНК. Проаналізовано фінансову діяльність ТНК. Наведено галузеві та регіональні особливості діяльності ТНК у виробничій сфері та сфері послуг. Окреслено складові успішної зовнішньоекономічної діяльності корпоративних структур. Охарактеризовано взаємодію між ТНК та національними економіками.
t=0.12426710128784