Нові надходження книжкових видань
25 січня 2021 - 31 січня 2021

727827 R
   621.39

Жук Сергій Якович
Послідовне виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток [Текст] : монографія / С. Я. Жук, О. С. Неуймін ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 168 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 159-167.

Анотація: Розроблено методи двоальтернативного і багатоальтернативного послідовного виявлення траєкторії цілі в багатоканальних радіолокаційних станціях з використанням інформації про вирішальні статистики відміток під час відомого і невідомого відношення сигнал/шум. Синтезовані алгоритми дозволяють підвищити ефективність виявлення траєкторії цілі у разі наявності хибних відміток і не вимагають значних обчислювальних витрат. Завдання виявлення зриву супроводження цілі також сформульовано як задача виявлення траєкторії і розглянуто послідовні методи її вирішення з використанням інформації про вирішальні статистики відміток. Аналіз ефективності отриманих алгоритмів проведено за допомогою статистичного моделювання на значній кількості модельних прикладів, а також розглянуто можливості їх реалізації на основі сучасних обчислювальних систем.
727826 R
   005

Гавриш Олег Анатолійович
Управління стартапами [Текст] : підручник для здобув. вищої освіти за екон. спеціальностями / [О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 717 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Узагальнено найефективніші практики успішних інноваційних підприємців, подано сучасні теоретичні засади стартап-менеджменту, висвітлено світовий та вітчизняний досвід розвитку стартапів.
727825 R
   669

Сидоренко Сергій Іванович
Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах [Текст] : підручник для студ., які навч. за спец. 132 "Матеріалознавство", освіт. програмою "Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання" / С. І. Сидоренко, С. М. Волошко ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 193-195. - Алф. покажч.: с. 190-192.

Анотація: Подано сучасні уявлення про явища тепло- та масопереносу в твердих тілах у межах феноменологічної й атомної теорій. Розглянуто питання феноменологічної теорії – математичний опис дифузії та теплопровідності, постановку початково-крайових задач, використання розв'язків рівнянь Фіка та Фур'є для розрахунку кількісних параметрів і вирішення задач, що виникають в експериментальній практиці, визначення концентраційної та температурної залежності коефіцієнтів дифузії тощо. Систематизовано методи розрахунку параметрів об'ємної, зернограничної, реактивної та поверхневої дифузії за даними сучасних експериментальних методів дослідження. Висвітлено механізми дифузії у металах, вплив дефектів кристалічної ґратки на швидкість дифузії, питання рівноважної концентрації вакансій та їх джерел. Викладено основи теорії випадкових блукань. Ефекти Робертс-Аустена, Кіркендала, Френкеля, Ребіндера та багато інших розглянуто із залученням знань щодо кристалічної будови твердих тіл, діаграм фазової рівноваги, механізмів та кінетики дифузійних процесів.
727824 R
   621.6

Безродний Михайло Костянтинович
Системи виробництва та розподілу стисненого повітря і продуктів його розділення [Текст] : навч. посібник для здобув. ступеня бакалавра за освітньою програмою "Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження" спец. 144 "Теплоенергетика / М. К. Безродний, М. Н. Голіяд ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 288 c. іл.,. Бібліогр.: с. 283-287.

Анотація: Викладено принципи побудови централізованої та децентралізованої систем виробництва, розподілу, обробки та споживання стисненого повітря на промислових підприємствах. Описано методики розрахунків елементів систем повітропостачання. Висвітлено квазіцикли зрідження повітря та установки його розділення на кисень, азот і благородні гази. Подано схему й технічні характеристики кріогенної повітророзділювальної установки. Розглянуто галузі застосування кріогенних носіїв, схеми установок їх газифікації, правила транспортування, зберігання та техніки безпеки під час експлуатації обладнання цих систем. Наведено переваги та недоліки кріогенних, адсорбційних і мембранних технологій розділення повітря на його компоненти.
727823 R
   004

Цеслів Ольга Володимирівна
Основи програмування та веб-дизайн [Текст] : навч. посібник для здобув. ступеня бакалавра за спец. 051 "Економіка" / О. В. Цеслів ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 150 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 148. - Предм. покажч.: с. 149.

Анотація: Розглянуто основи веб-програмування: мову розмічування веб-сторінки HTML, каскадні таблиці стилів CSS, мову програмування JavaScript. Описано спектр технологій створення веб-документів, зокрема форматування тексту, створення списків, таблиць, графічних об'єктів, використання засобів інтерактивного спілкування з користувачем, баз даних. Матеріал навчального посібника зорієнтовано на розв'язування бізнес-задач.
727822 R
   621.39

Васильєва Ірина Карлівна
Системи комутації та розподілу інформації [Текст] : навч. посіб. до лабораторного практикуму / І. К. Васильєва, Н. В. Кожемякіна ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 84 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 82 .

Анотація: Наведено лабораторні роботи з курсу "Системи комутації та розподілу інформації", що входять до програми підготовки бакалаврів за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка". Викладено необхідні теоретичні відомості, постановку задач, методику виконання робіт. Розглянуто методи аналітичного та статистичного аналізу комутаційних систем, способи реалізації блоків просторової і часової комутації, а також принципи побудови модулів просторово-часової комутації на елементах цифрової техніки. Лабораторні роботи виконують із застосуванням системи MatLab / Simulink.
727820 R
   004

Боярчук Артем Володимирович
Організація баз даних [Текст] : конспект лекцій / А. В. Боярчук, А. В. Шостак ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 160 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 158.

Анотація: Стисло викладено теоретичні питання, пов'язані з організацією і проектуванням баз даних. Подано опис лабораторних робіт з курсу "Організація баз даних", метою проведення яких є набуття практичних навичок з проектування й створення баз даних.
727819 R
   334

Малашевський Микола Андрійович
Теоретичні та практичні засади просторового впорядкування земель [Текст] : [монорафія] / Малашевський Микола Андрійович ; [Інт землекористування НААН України]; Київ [Компринт] : 2020, . - 250 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 228-249.
727818 R
   37


III Міжнародна конференція "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" [Текст] : матеріали, 12-14 листопада 2019 р., Амстердам / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Національна металургійна акад. України, Ун-т UvA (Нідерланди), Технічний ун-т Варна (Болгарія) [та ін.]; Поле] [Дике : 2018, . - 484 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727817 R
   37


II Міжнародна конференція "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" [Текст] : матеріали, 12-15 листопада 2018 р., Гельсінкі / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Національна металургійна акад. України, Ун-т Аалто Гельсінкі (Фінляндія, Технічний ун-т Варна (Болгарія) [та ін.]; Поле] [Дике : 2018, . - 484 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727815 R
   339


IX Міжнародна конференція молодих вчених "Молоді вчені 2018-від теорії до практики", 16 лютого 2018 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : матеріали / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Нац. металургійна акад. України, Фізико-технічний ін-т металів та сплавів НАН України,Технічний ун-т (Варна), Ін-т інтегрованих форм навч. НМетАУ [та ін.]; Поле] [Дике : 2018, . - 426 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727814 R
   001


XI Всеукраїнська конференція молодих вчених "Молоді вчені 2020-від теорії до практики", 12 березня 2020 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : матеріали / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Держ. наук. установа "Ін-т модернізації змісту освіти", Нац. металургійна акад. України, Фізико-технічний ін-т металів та сплавів НАН України [та ін.]; Поле] [Дике : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727811 R
   339


VIII Міжнародна конференція молодих вчених "Молоді вчені 2017-від теорії до практики", 17 лютого 2017 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : матеріали / [уклад.: Т. С. Хохлова, В. О. Хохлов, Т. В. Кімстач] ; Нац. металургійна акад. України, Технічний ун-т (Варна), Ін-т інтегрованих форм навч. НМетАУ [та ін.]; Поле] [Дике : 2017, . - 236 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727810 R
   621.5

Бондаренко Герман Андрійович
Основи сучасної методології наукових досліджень енергетичних машин [Текст] : навч. посібник / Г. А. Бондарен4о, В. М. Бага ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 101 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 79.

Анотація: У навчальному посібнику наведені основні відомості про напрямки розвитку, організації, планування та виконання науково-дослідних робіт. Викладено методичні основи проведення експериментальних і теоретичних досліджень з урахуванням сучасних вимог. Викладення матеріалу посібника виконано згідно з вимогами галузі енергомашинобудування.
727809 R
   336

Петрушенко Юрій Миколайович
Фінансова політика місцевого розвитку [Текст] : монографія / Ю. М. Петрушенко, В. Т. Вецель, А. В. Височина ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 380 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 305-323.

Анотація: У монографії досліджено характеристики фінансової політики на місцевому рівні та основні положення партисипативного управління фінансовими ресурсами соціально-економічного розвитку територіальних громад, проведено аналіз фінансових інструментів, що ґрунтуються на участі місцевих спільнот, а також запропоновано шляхи та можливості практичного застосування інструментів колективного фінансування у вітчизняних територіальних громадах; здійснено дослідження теоретико-методологічних засад управління фінансовим потенціалом регіону та аналіз впливу параметрів фінансової автономії органів місцевого самоврядування на макроекономічні показники; розглянуто підходи до визначення фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад і проведено аналіз впливу реформи децентралізації на місцеву фінансову політику в Україні.
727808 R
   63

Ощипок Ігор Миколайович
Харчові виробництва. Формування технології первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів [Текст] : монографія / І. М. Ощипок ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 276 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 264-275.
727807 R
    8

Kozhushko S. P.
Handbook on Effective Business English Exam Preparation [Текст] : S. Kozhushko,S. Medynska, H. Miasoid ; Alfred Nobel University; Nobel [Alfred : 2020, . - 184 c. іл.,. Бібліогр.: с. 183.

Анотація: The handbook has been developed in accordance with the requirements of the foreign language studying concept adopted at Alfred Nobel University and is aimed at purposeful high quality preparation of students for successful completion of the qualifying examination in Business English. The structure of the handbook corresponds to the tasks of the examination. It is meant for students specialized in International Economic Relations.
727806 R
   658


XI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Marketing management: facing the global competitiveness challenge" [Текст] : тези доп., 8 квітня 2020 р., Дніпро / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. маркетингу, Дніпро (Україна), Ун-т Чорногорії [та ін.]; ім. [Ун-т : 2020, . - 440 c. іл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Збірник містить тези доповідей молодих вчених та студентів – учасників VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове управління конкурентоспроможністю». У поданих матеріалах розглядаються проблеми конкурентоспроможності підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках, конкурентоспроможності регіонів, формування конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації, можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності з позицій застосування маркетингових інструментів та підходів до управління підприємствами в сучасних умовах.
727805 R
    8

Hnapovska L. V.
Gramming for ZNO in English.Enhance Your Reading Skills [Текст] : guidance manual / L. V. Hnapovska, T. V. Turchyna ; Sumy State University; State Sumy : 2020, . - 125 c. іл.,. Бібліогр.: с. 124.

Анотація: Gramming for ZNO in English is the first part of a series of books for undergraduate students who plan to apply for university Master course and pass independent external test of English (ZNO). The guidance manual covers a wide range of materials which help language learners enhance their skills of reading. Its units update students on the test features, equip them with effective strategies of approaching various task formats, and provide hands-on experience of practicing the tasks. The book can appear handy for both teachers and students, and can be used in a teacher-guided classroom setting as in studentsʼ independent self-study work.
727804 R
   621.791

Митрофанов Анатолій Сергійович
Встановлення причин експлуатаційного пошкодження зварних з'єднань колекторів з корпусами парогенераторів ПГВ-1000 [Текст] : огляд за джерелами вітчизняної і зарубіжної преси за 1986-2016 рр. / А. С. Митрофанов, Є. О. Крайнюк, Р. Л. Василенко [та ін.] ; Національний наукю центр "Харківський фізико-технічний ін-т"; ХФТІ ННЦ : 2020, . - 42 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 39-41.

Анотація: В огляді розглянуто результати досліджень щодо причин розтріскування зварного з'днання вузла приварки колектора патрубка до парогенератора типу ПГВ-1000 реакторних установок ВВЕР-1000. Результати досліджень, які приведені в даному огляді, базуються на публікаціях ННЦ ХФТІ НАНУ в співавторстві з ВП ЮУ АЕС. За допомогою комплексу матеріалознавчих методик показано морфологію дефектів, досліджено шламові відкладення, визначено склад структурних складових та механічні властивості металу зварного з'єднання та основного металу. Описані результати фактографічних досліджень поверхонь на зразках з наявністю дефектів та кінетика розвитку тріщин. Методом термодесорбції встановлено, що в області кореня зварного з'єднання концентрація водню значно більша, а вміст водню в тілі зварного шва залежить від структурної складової наплавленого металу. Експериментально встановлено, що поява внутрішніх тріщин у зварному шві обумовлена наявністю неметалевих включень, причиною ж появи поверхневих дефектів (тріщин) у металі зварного з'єднання є виразкова корозія.
727803 R
   001


Всеукраїнська конференція молодих вчених "Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку",18 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : [доп., ст., тези] / Національна металургійна акад. України, Фізико-технічний Ін-т металів та сплавів НАН України, Ін-т інтегрованих форм навч. НМетАУ [та ін.] ; [уклад.:Т. С. Хохлова, Ю. С. Ступак]; Поле] [Дике : 2019, . - 508 c. граф.,. рис.,. табл.,.
727802 R
   355


Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки [Текст] : тези доп. на VIII міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 жовтня 2020 р., м. Київ / Міноборони України, ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України; дім [Вид. : 2020, . - 426 c.
727801 R
   336


Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи [Текст] : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., прсвяч. 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020 р. / Національний ун-т "Полтавська політехніка" ім. Юрія Кондратюка", Навч.-наук. ін-т фінансів, економіки та менеджменту, Каф. фінансів, банківського бізнесу та оподаткування [таін.]; "Полтавська [НУ : 2020, . - 259 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727750 R
    72

Корзаченко Микола Миколайович
Конструктивні особливості малоповерхової забудови українського Полісся [Текст] : монографія / М. М. Корзаченко, В. В. Павленко ; Національний ун-т "Чернігівська політехніка"; "Чернігівська [НУ : 2020, . - 304 c. граф.,. фот.,. Бібліогр.: с. 292-303.

Анотація: Монографія містить дані про конструктивні особливості малоповерхової забудови українського Полісся. Розглядаються основи та фундаменти малоповерхових будівель і споруд в щільних міських умовах.
727749 R
   338

Купінець Лариса Євгенівна
Інституціональне та інформаційне забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування в контексті світового досвіду [Текст] : наук. доповідь / Купінець Л. Є., Шершун О. М. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 60 c. табл.,. Бібліогр.: с. 53-59.

Анотація: Основними завданнями наукової доповіді є розгляд інституціонального та інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування України. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні структури інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування та механізму діджиталізованого збору відповідної інформації, що відповідає міжнародним вимогам для країн, які розробляють та удосконалюють національні програми статистики навколишнього середовища.
727748 R
   336

Власюк Наталія Іванівна
Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Власюк Н. І. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 260 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 254-257.

Анотація: Посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Місцеві фінанси". Він містить навчальну програму курсу, тематичний план дисципліни, опорний конспект лекцій, питання для самоконтролю та самостійного вивчення матеріалу, тестові та навчальні практичні завдання, тематику рефератів, термінологічний словник, а також список рекомендованої літератури.
727747 R
   34

Котуха Олександр Степанович
Міжнародне право [Текст] : навч. посібник / Котуха О. С., Фігель Ю. О., Скрекля Л. І. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 256 c. Бібліогр.: с. 247-254.

Анотація: Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, практичних працівників юридичних установ. Пропонується для використання у процесі читання лекційного курсу «Міжнародне право». Він також буде корисним для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами міжнародного права в Україні.
727746 R
   658

Шестопал Г. С.
Технічне регулювання (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки та завдання до виконання лабор. (практичних) занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / [уклад.: Шестопал Г. С.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 64 c. іл.,. Бібліогр.: с. 59-62.
727745 R
   004

Артищук І. В.
Інформатика [Текст] : метод. вказівки та завдання до виконання лабор. і практ. завдань, самостійної та індивід. роботи, поточного та підсумкового контролю знань для здобув. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" (ОПП "Готельно-ресторанна справа") усіх форм навчання / [уклад.: Артищук І. В., Бабич В. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 68 c. іл.,. Бібліогр.: с. 62-67.
727744 R
   57

Волощук Оксана Миколаївна
Біоорганічна хімія [Текст] : навч.-метод. посібник / О. М. Волощук, І. М. Николайчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 128 c. іл.,. Бібліогр.: с. 126.

Анотація: У посібнику подані лабораторні роботи і тестові завдання для формування комплексних знань студентів з особливостей хімічної структури та властивостей біологічних молекул, задіяних у ключових процесах життєдіяльності організмів.
727743 R
   004

Дідух Яків Петрович
2 Програма для автоматизації процесу розрахунку бальних показників екологічних факторів [Текст] : метод. рекомендації / Я. П. Дідух, В. В. Буджак ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 40 c. іл.,. Бібліогр.: с. 36.

Анотація: Наведено детальну інструкцію з підготовки та проведення фітоіндикаційної оцінки видів та угруповань у середовищі програми JUICE та TURBOVEG та "Програми для автоматизації процесу розрахунку бальних показників екологічних факторів на основі шкал Я.П. Дідуха (2011), діагностувати екологічну приналежність та широту екологічної амплітуди виду чи угруповання й побудувати багатопараметральну циклограму. Використання запропонованої програми дозволить значно зекономити час на узагальнення та уніфікувати представлення результатів досліджень.
727742 R
   61

Литвиненко Віктор Миколайович
Ветеринарне забезпечення бджільництва [Текст] : [навч. посібник] / В. М. Литвтненко ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України]; України] [НУБіП : 2020, . - 302 c. іл.,. Бібліогр.: с. 293-300.
727741 R
   338

Круль Г. Я.
Основи ресторанної справи [Текст] : навч. посібник / уклад. Г. Я. Круль ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 496 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 442-448.

Анотація: У запропонованому виданні розглянуті основні поняття ресторанного сервісу. Розкриті питання формування внутрішнього простору та матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства. Наведені основні етапи технологічного процесу виробництва продукції в ресторанах та способи її теплової обробки. Окремі блоки присвячені організації обслуговування в закладах ресторанного господарства та характеристиці напоїв.
727740 R
   63

Лисенко Майя Станіславівна
Сільськогосподарські товариства українських губерній Російської імперії в модернізаційних процесах: люди, структури, справи (1861-1917) [Текст] : монографія / М. С. Лисенко ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 363 c. табл.,. фот.,. Імен. покажч.: с. 350-352.- Бібліогр.: с. 334-349.
727739 R
   79

Король Світлана Анатоліївна
Спортивне орієнтування у фізичному вихованні студентів технічних спеціальностей: теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / С. А. Король, Н. О. Долгова ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 201' c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 143-173.
727738 R
   63

Крамарьов Сергій Михайлович
Економічна ефективність використання карбамідно-аміачних сумішей (КАС) в сучасних системах удобрення сільськогосподарських культур [Текст] : монографія / Крамарьов С. М., Крамарьов О. С., Демиденко В. Г. [та ін.] ; за ред. Крамарьова С. М. ; Дніпровський держ. аграрно-економічний ун-т; ідеологія" "Нова : 2020, . - 196 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 179-190.
727737 R
   33


Актуальні питання сучасної економіки [Текст] : матеріали XII Всеукр. наук. конф., [21 грудня 2020 р.] / Уманський нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва; "Сочінський Видавець : 2020, . - 78 c. а-рис. а-табл. Бібліогр. наприкінці ст..
727736 R
   91


Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті [Текст] : матеріали VI Всеукр. наук.-практ Інтернет-конференції, м. Умань, 27 листопада 2020 р. / Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Каф. хімії, екології та методики їх навчання, Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.]; "Сочінський Видавець : 2020, . - 122 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727735 R
   658

Руденко Наталія Володимирівна
Функціональні комплекси логістичних систем [Текст] : навч. посібник до практичних занять / Н. В. Руденко, Т. М. Соляник, О. О. Баранов ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 144 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 143 .

Анотація: Розглянуто вирішення завдань з трьох функціональних комплексів логістики: "Функціональний цикл запасів", " Функціональний цикл виробництва" та "Функціональний цикл розподілу". Подано навчальну програму, яка допоможе розробити оптимальний план діяльності підприємства з огляду на мінімізацію витрат і підвищення ефективності, а саме: застосування логістичних прийомів при вирішенні проблем, що виникають при плануванні виробництва, діяльності служб постачання та реалізації, при транспортуванні готової продукції.
727734 R
   658

Петрик Валерія Леонідівна
Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посібник / В. Л. Петрик ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 144 c. табл.,. Бібліогр.: с. 140.

Анотація: Висвітлено теоретико-методичні й прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Розкрито функціональні основи розвитку конкурентних відносин з урахуванням інституціональних чинників конкуренції й державного регулювання економіки. Охарактеризовано інформаційно-аналітичне й методичне забезпечення діагностики, стратегічного аналізу, оцінювання ефективності формування й забезпечення конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю підприємства.
727733 R
   004

Пархоменко Анжеліка Володимирівна
Інженерія вбудованих систем [Текст] : навч. посібник / Пархоменко А. В., Гладкова О. М., Залюбовський Я. І., Пархоменко А. В. ; Запорізький національний технічний університет; Поле Дике : 2017, . - 220 c. іл.,. Бібліогр.: с. 214-217. - Алф.-Предм. покажч.: с. 218-219.

Анотація: Розглянуто особливості автоматизованого проектування апаратного та програмного забезпечення вбудованих систем з використанням середовищ Altium Designer, Proteus, Arduino IDE, Atmel Studio, Processing IDE, 123D Circuits. Наведено практичні приклади створення та дослідження різних схем та пристроїв.
727730 R
   621.39

Кабак В. С.
Схемотехніка сучасних синтезаторів частот [Текст] : навч. посібник / В. С. Кабак, С. В. Морщавка; Поле, Дике : 2016, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 225-230.

Анотація: У посібнику викладені основні принципи побудови сучасних синтезаторів частот. Розглянуті схемотехнічні аспекти реалізації синтезаторів на підставі прямого та непрямого синтезу, наведені параметри та повні функціональні і структурні схеми мікросхем, що використовуються для побудови синтезаторів частот.
727729 R
   004

Шитикова Елена Викторовна
Модельно-ориентированное проектирование испытаний сложных технических обьектов [Текст] : монография / Е. В. Шитикова, С. Б. Беликов, Г. В. Табунщик ; [Запорожский национальный технический университет]; Поле] [Дикое : 2017, . - 170 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 132-145.

Анотація: Монографія присвячена розробці інформаційної технології підтримки процесу випробувань газотурбінних установок наземного використання з урахуванням невизначеності. Робота складається з двох частин. Перша присвячена основним питанням процесу випробувань, друга містить авторські моделі, методи і опис практичних прикладів впровадження розробленої інформаційної технології.
727728 R
   004

Табунщик Галина Володимирівна
Верифікація та валідація цифрових систем управління [Текст] : навч. посібник / Г. В.. Табунщик, Т. І. Каплієнко, О. О. Каплієнко, Д. Ван Мероде ; [Запорізький нац. технічний ун-т (ЗНТУ]; Поле] [Дике : 2017, . - 150 c. іл.,. Бібліогр.: с. 144-145.
727727 R
   621.3

Копчак Б.Л.
Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками [Текст] : монографія / Б. Л. Копчак, Я. Ю. Марущак ; Національний університет "Львівська політехніка"; Тараса [Вид-во : 2020, . - 322 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 307-321.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню електромеханічних систем, які описуються передавальними функціями дробового порядку, з точки зору забезпечення заданих динамічних характеристик таких систем, зокрема їх стійкості і робастності. Розвинуто методи структурної і параметричної ідентифікації динамічних систем, шляхом створення їх математичних моделей на основі інтегро-диференційних операторів дробового порядку. Розвинуто теорію синтезу регуляторів в ЕМС на основі стандартних форм для систем дробового порядку. Розвинуто метод узагальненого характеристичного полінома для вибору структури і параметрів дробових регуляторів за бажаними моделями дробового порядку. Розвинуто методи синтезу ЕМС з регуляторами дробового порядку за заданими показниками якості перехідних процесів.
727726 R
   35

Смерницький Дем'ян Вікторович
Спеціальні засоби забезпечення кінологічних підрозділів системи МВС України [Текст] : монографія / [Д. В. Смерницький, Ю. Л. Ягупольський, Ю. Д. Кучинський та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний ін-т; Людмила] [Видавництво : 2019, . - 258 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 246-254.

Анотація: У монографії висвітлено основи та особливості дресирування службових собак, зокрема постановки на запах наркотичних засобів та вибухових речовин. Представлено інформацію про сучасні технологічні та спеціальні засоби вітчизняного та закордонного виробництва, призначені для забезпечення ефективної роботи кінологічних підрозділів. Проаналізовано тактико-технічні характеристики зазначених засобів, за результатами яких сформульовано тенденції розвитку та напрями їх удосконалення з урахуванням специфіки функціонування кінологічних підрозділів, а також вимог, які висуваються їх спеціалістами до таких технічних засобів. Викладено сутність та результати науково-технічних розробок ДНДІ МВС України, а також висвітлено його перспективні наукові дослідження, спрямовані на забезпечення сучасних потреб кінологічних підрозділів системи МВС України.
727837 R
   623


Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 20 листопада 2020 р. / Міноборони України, Національна акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; Львів : 2020^IНАСВ, . - 268 c.

Анотація: Збірник містить тези доповідей науково-практичної конференції, які висвітлюють теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок, виконаних науковими працівниками науково-дослідних установ Збройних Сил України та інших відомств, викладачами вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів вищих навчальних закладів, інших вищих навчальних закладів, науковими співробітниками, інженерами та фахівцями різних організацій і підприємств України, аспірантами та ад'юнктами.
727836 R
   62

Осадчук Юрий Григорьевич
Повышение энергетической эффективности мощных электроприводов турбомеханизмов горно-металлургических комплексов [Текст] : [монография] / [Ю. Г. Осадчук, А. Д. Учитель, С. А. Жуков и др.]; ГВУЗ РИО : 2018, . - 349 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 343-345.

Анотація: Монография содержит общие сведения о мощных электропотребителях предприятий горно-металлургического комплекса Украины, прежде всего – Криворожского горно-металлургического комбината, влияющих на энергетическую эффективность производства. При этом главным образом исследуются объекты и процессы в ракурсе закономерностей изменений реактивной и активной мощностей электроприводов и управления ими. Выполнен анализ статистических данных о работе насосных и компрессорных установок, потребителей воды и кислорода; дана оценка эффективности; обоснован теоретический диапазон регулирования производительности насосных и компрессорных станций и основные требования к системам их электропривода и автоматизации, разработаны системы компенсации реактивной мощности средствами синхронных электроприводов турбомеханизмов, а также – рекомендации по разработке способов и средств повышения технико-экономических показателей работы турбомеханизмов.
727724 R
   621.3

Паранчук Я. С.
Проектування та дослідження електроприводів [Текст] : навч. посібник / Я. С. Паранчук, В. О. Чумакевич, В. В. Пташник ; Національний університет "Львівська політехніка"; ФОП [Видавництво : 2020, . - 287 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 260-261.

Анотація: Сучасні електроприводи є поєднанням силових електричних та електромеханічних перетворювачів, механічних передавальних пристроїв і системи автоматичного керування та здатні реалізовувати найскладніші алгоритми енергоефективного керування режимами технологічних процесів і об'єктів. У навчальному посібнику висвітлено загальні принципи побудови таких систем, їх елементну базу, схеми та пристрої захисту, типові структури, проєктування режимів та розрахунок характеристик, підходи математичного опису та комп'ютерного моделювання. Наводяться результати дослідження їх динаміки, розрахунок механічних та електромеханічних характеристик, аналіз показників їх роботи у динамічних та статичних режимах, вплив на них змін навантаження.
727723 R
   34

Вдовичин Ігор Ярославович
Історія держави і права України [Текст] : навч. посібник / І. Я. Вдовичин, М. І. Голинська ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Ви-во : 2020, . - 388 c. іл.,. Бібліогр.: с. 375-387.

Анотація: Навчальний посібник має на меті допомогти студентам поглиблювати і систематизувати знання з основних проблем історії держави і права України; аналізувати складні й актуальні теми навчального курсу; інститути державної влади; суспільну структуру; систему органів влади і управління; джерела права і розвиток різних галузей права.
727719 R
   664

Давидович О. Я.
Технологія борошняних кондитерських виробів [Текст] : метод. вказівки та завдання до виконання лабор. робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Готельно-ресторанна справа" зі спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 24 "Сфера обслуговування" (денної та заочної форм навчання) / [уклад. Давидович О. Я.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 112 c. табл.,. Бібліогр.: с. 110-111.
727720 R
   339

Олексин І. І.
Основи бізнесу (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки і завдання для самост. роботи, поточного і підсумкового контролю знань і вмінь для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад.: Олексин І. І., Шиндировський І. М.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 84 c. табл.,. Бібліогр.: с. 75-79.
727718 R
   339

Яремко Л. А.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств індустрії гостинності (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. рекомендації до практичних і семінарських занять, завдання для самост. роботи, поточного і підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад.: Яремко Л. А., Полякова Ю. В., Семів С. Р.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 80 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці тем.
727717 R
   339

Шалева Олександра Іванівна
Глобальні мережі в бізнесі [Текст] : метод. вказівки та завдання до практичних і семінарських занять та для самост. роботи, завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 051 "Економіка" / [уклад. Шалева О. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 60 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці тем.
727716 R
   339

Антонюк Я. М.
Організація виставкової та ярмаркової діяльності [Текст] : метод. вказівки та завдання (тести) для самост. роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 241 "Готельно-ресторання справа", 242 "Туризм" денної та заочної форм навч. / [уклад. Антонюк Я. М.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 56 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 46-48.
727715 R
   005

Шалева Олександра Іванівна
Логістика (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки та завдання для самост. роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад. Шалева О. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 56 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 52-56.
727714 R
   005

Шалева Олександра Іванівна
Логістика (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки та завдвння до практ. занять для здоб. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад. Шалева О. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 44 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 39-43.
727820 R
   004

Боярчук Артем Володимирович
Організація баз даних [Текст] : конспект лекцій / А. В. Боярчук, А. В. Шостак ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 160 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 158.

Анотація: Стисло викладено теоретичні питання, пов'язані з організацією і проектуванням баз даних. Подано опис лабораторних робіт з курсу "Організація баз даних", метою проведення яких є набуття практичних навичок з проектування й створення баз даних.
727819 R
   334

Малашевський Микола Андрійович
Теоретичні та практичні засади просторового впорядкування земель [Текст] : [монорафія] / Малашевський Микола Андрійович ; [Інт землекористування НААН України]; Київ [Компринт] : 2020, . - 250 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 228-249.
727711 R
   338

Андрєєва Наталя Миколаївна
Методичні підходи щодо визначення домінант регіональної інвестиційно-інноваційної політики природокористування [Текст] : наук. доповідь / Андрєєва Н. М., Тютюнник Г. О. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 97 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 89-96.

Анотація: У науковій доповіді обґрунтовано методичні положення щодо поєднання методології Quintyple helix, Smart-спеціалізації та Цілей сталого розвитку. Визначено інституційну сутність інвестиційно-інноваційної політики природокористування на регіональному рівні як сучасної моделі Quintyple helix. Проведено оцінку інноваційного потенціалу регіонів як складової інвестиційно-інноваційної політики природокористування. Проаналізовано динаміку впровадження природоохоронних інновацій підприємствами України, концентрацію закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації в розрізі регіонів, зокрема підпорядкованим державним органам управління. Визначено кількість студентів, фахівців у закладах вищої освіти за спеціальністю природничі науки, зайнятість населення у сфері природокористування. Встановлено, що дуже важливим є посилення екологічної складової у науковій та освітній сферах з метою подальшої імплементації запозичених знань при формуванні інвестиційно-інноваційної політики природокористування окремих регіонів. Досліджено природно-ресурсний потенціал країни в розрізі регіонів за статистичною базою даних. Розроблено методичний підхід щодо визначення домінант інвестиційно-інноваційної регіональної політики природокористування з урахуванням методології " Smart Specialization" та в контексті існуючого європейського досвіду.
t=4.505863904953