Нові надходження книжкових видань
25 січня 2021 - 31 січня 2021

727894 B
   37

Левченко Валерій
Одеський водний: історія на тлі епох. (Нариси з нагоди 90-річчя заснування [Текст] : монографія / Валерій Левченко, Микола Михайлуца, Олена Шипотілова ; Одеський національний морський університет; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 112 c. фот.,. Бібліогр.: с. 108-111.

Анотація: Історичний нарис присвячений дев’яносторічному минулому одного з відомих вишів півдня України – Одеському національному морському університету, який свої історичні коріння веде від інженерних спеціальностей морського профілю початку XX століття. Наріжним каменем ідеї авторів було запропонувати саме нариси історії Одеського Водного на тлі епох, і передовсім, заповнити невідомі/маловідомі лакуни минулого, які з різних, зокрема й ідеологічних, причин не знайшли відображення на сторінках праць наших попередників.
727950 R
   621.4

Білоусов Євген Вікторович
Теоретичні основи робочих процесів в суднових двигунах, що працюють на альтернативних паливах [Текст] : монографія / Є. В. Білоусов ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 444 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 412-443.

Анотація: Монографія присвячена розгляду питань підвищення ефективності роботи судових двигунів внутрішнього згорання, що працюють на альтернативних паливах. Розглядаються шляхи підвищення ефективності робочих процесів в двигунах та супутніх процесів в обладнанні, яке забезпечує їх роботу на твердих і газових паливах, та екологічних показників енергетичних установок оснащених такими двигунами.
727949 R
   657

Костирко Лідія Андріївна
Міжнародні стандарти контролю якості і аудиту [Текст] : навч. посібник / Л. А. Костирко, О. Е. Лубенченко, Р. О. Костирко ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 228 c. табл.,. Бібліогр.: с. 200.

Анотація: В навчальному посібнику висвітлено основні положення Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту видання 2016–2017 року, розглянуто теми, що складають основу програми дисципліни «Аудит», яка входить в навчальні плани підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік та оподаткування». Також посібник буде доречним для бакалаврів «Фінанси та кредит», «Менеджмент організації виробництва», практикуючим аудиторам, бухгалтерам, керівникам фінансових підрозділів. Посібник включає 9 тем (лекцій), також контрольні запитання до кожної теми, практичні завдання та тести для самоконтролю, список рекомендованих джерел для опанування дисципліни, додатки, що є практичним доробком аудиторських фірм.
727945 R
   37

Чумак Лариса Володимирівна
Майстерність учителя: тезаурус [Текст] : [науково-довідкове вид.] / Чумак Лариса Володимирівна ; [КВНЗ "Херсонська акад. неперервної освіти"]; . - c. Бібліогр.: с. 103-115.

Анотація: У тезаурусі обґрунтовано основні підходи до процесу розвитку майстерності освітян, проаналізовано особливості діяльності вчителя / викладача / вихователя щодо його реалізації в умовах освітнього простору та самоосвіти. Матеріал науково-довідкового видання спрямовано на розширення знань освітян для забезпечення обізнаності фахівців з питань підвищення рівня професіоналізму і підготовки спеціалістів до такої роботи. Наукові доробки науково-довідникового видання «Майстерність учителя: тезаурус» допомагають фахівцю у формуванні власної педагогічної системи вчителя-майстра та у визначенні особистої акме-траєкторії професійного зростання.
727942 R
   336

Андрущенко Володимир Леонідович
Податкова система [Текст] : навч. посібник / [Андрущенко В. Л., Осмятченко В. О., Ізмайлов Я. О. та ін.] ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 492 c. табл.,. Бібліогр.: с. 472-476.
727939 R
   37

Кашина Ганна С.
Науково-природнича підготовка педагогів у системі післядипломної освіти засобами інформаційно-технологічного забезпечення [Текст] : монографія / Г. С. Кашина; Херсон Олді-плюс : 2018, . - 315 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 285-312.

Анотація: У монографії обґрунтовано теоретико-методичні та практичні аспекти удосконалення науково-природничої підготовки вчителів технологій у системі післядипломної освіти засобами інформаційно-технологічного забезпечення. Проаналізовано результативність науково-природничої підготовки вчителів технологій в системі післядипломної освіти в умовах експерименту. Запропоновано основні напрями формування та удосконалення науково-природничої підготовки вчителів технологій засобами інформаційно-технологічного забезпечення.
727938 R
   5

Пічура Віталій Іванович
Басейнова організація природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро [Текст] : монографія / В. І. Пічура; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 380 c. карти., рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 288-344.

Анотація: Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню басейнової організації природокористування на основі позиційно-динамічних, адаптивно-ландшафтних, геосистемних принципів. Розроблена та апробована авторська методологія та методики дослідження басейнових ландшафтних структур. Представлені результати оцінки екологічного стану й комплексного великомасштабного просторово-часового моделювання ситуації в басейні Дніпра із застосуванням багатомірної статистики та нейротехнологій, геоінформаційних систем і технологій дистанційного зондування Землі. Робота є результатом наукових досліджень, проведених в рамках наукового проекту молодих вчених «Стратегія геосистемно-басейнової організації природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро» (№ державної реєстрації 0117U006765), 2017-2020 рр.
727937 R
    37

Юзбашева Галина Сергіївна
Теоретико-методологічні основи модернізації навчання: компетентісний підхід [Текст] : колективна монографія / [Г. С. Юзбашева, Л. В. Чумак, Г. П. Чух та ін. ; за заг. ред. Юзбашевої Г. С.] ; КВНЗ "Херсонська акад. неперервної освіти"; "Херсонська [КВНЗ : 2020, . - 352 c. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..
727936 R
   37

Кузьменко Василь Васильович
Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення [Текст] : монограія / Кузьменко Василь Васильович ; [КВНЗ "Херсонська акад. неперервної освіти"]; "Херсонська [КВНЗ : 2020, . - 680 c. табл.,. Бібліогр.: с. 532-590.
727935 R
   629.7

Радько Олег Віталійович
Процеси та системи управління якістю в авіації [Текст] : навч. посібник / О. В. Радько, В. Б. Мельник ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 188 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 178-184.

Анотація: Розглянуто теорію, методологію та практику управління якістю в авіації. Розкрито особливості сертифікації авіаційної техніки, авіаційних об'єктів та послуг. Приведено методичні підходи до проведення аудитів та інспекційних перевірок суб'єктів авіаційної діяльності. Презентовано стратегічні напрями інтеграції систем управління якістю з іншими системами управління в авіації.
727933 R
   34


Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умоваї поширення коронавірусної інфекції (COVID-19): особливості і шляхи удосконалення [Текст] : Центр Разумкова; Київ [Заповіт] : 2020, . - 61 c. граф.,. табл.,.
727932 R
   34


Фактор громадської думки у формуванні політики врегулювання російсько-українського конфлікту: можливості та ризики [Текст] : Центр Разумкова; Київ [Заповіт] : 2020, . - 48 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У цій публікації представлені результати соціологічного опитування та зроблені на їх основі експертні оцінки збігів і розбіжностей у позиціях влади та суспільства стосовно шляхів відновлення миру та територіальної цілісності. Пропонуються також відповідні рекомендації стосовно необхідності, можливостей, обмежень і ризиків використання громадської думки під час формування та реалізації політики врегулювання російсько-українського конфлікту. Аналіз розширених результатів соціологічного дослідження дає можливість кращого розуміння позицій громадян стосовно шляхів відновлення миру, їх ставлення до нових мирних ініціатив і окремих кроків влади, спрямованих на врегулювання конфлікту.
727931 R
   37

Якименко Ю.
Удосконалення нормативно-правової бази створення системи громадянської освіти в Україні [Текст] : [Ю. Якименко, В. Замятін, А. Балуба та ін.] ; Центр Разумкова; Київ [Заповіт] : 2020, . - 166 c. граф.,.

Анотація: З метою сприяння створенню в Україні цілісної та ефективної системи громадянської освіти, зокрема дорослих, експертами було розроблено проект Стратегії розвитку громадянської освіти, яка визначає цілі та завдання, системні пропозиції до низки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, вміщених у цьому виданні. Також у виданні містяться чинні нормативно-правові акти, що регулюють питання громадянської освіти, та проекти, що очікують затвердження чи перебувають у процесі розгляду чи обговорення.
727930 R
   54

Братичак Михайло Миколайович
Азотовмісні функціональні олігомери. Синтез, властивості, застосування [Текст] : монографія / М. М. Братичак, О. Т. Астахова, Ю. В. Присяжний ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Розглянуто на основі аміноформальдегідних і епоксидних смол, а також азодинітрильних сполук олігомери, які, окрім метилольних, епоксидних, гідроксильних, метакрилатних й пероксидних груп, містять у своїй структурі азотовмісні фрагменти. Описано основні кінетичні закономірності одержання та підтверджено структуру таких олігомерів. Наведено розклад та встановлено їхню ініціюючу активність у процесах формування полімерів.
727927 R
   006

Жихарєв Володимир Миколайович
Основи метрології та стандартизації. Цикл лекційних і практичних занять [Текст] : [навч.-метод. посібник] / Жихарєв В. М., Павлишин Р. Є. ; ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т", Фізичний ф-т; "РІК-У" ТОВ : 2020, . - 280 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 276-277.

Анотація: Навчально-методичний посібник складається з трьох частин. Перша частина, як лекційна, містить 10 тем і присвячена основам метрології. В ній викладено відомості про становлення та розвиток одиниць фізичних величин і метричної системи одиниць, визначення основних одиниць СІ та еталонів цих одиниць у їх історичному уточненні. Розглянуті питання методологічної класифікації видів і методів вимірювання, засобів вимірювання, їх характеристики та визначення похибок вимірювань, також, елементи теорії ймовірності та основні поняття теорії випадкових похибок, функції розподілів похибок вимірювання фізичних величин. У другій частині, яка є також лекційною, викладено відомості про теоретичні і організаційні основи стандартизації. Третя частина присвячена практичним заняттям на базі лекційного матеріалу і стосується обробки даних вимірювань (прямих і посередніх, рівноточних і не рівноточних, багатократних і одноразових) з метою знаходження результату вимірювання та його похибки. Вона розбита на 9 тем, кожна з яких включає комплекс завдань і задач, розв'язок яких детально пояснюється, та завдання для контролю і самостійного розв'язку.
727926 R
   004

Смаль Юлія
Як я була ботом [Текст] : [громадсько-політичне вид.] / Юлія Смаль ; [обкл. Олександра Брунова]; дім Вид. : 2019, . - 152 c.
727925 R
   37

Бондаренко Тетяна С
Хмарні технології в соціально-педагогічних системах [Текст] : навч. посібник [для здобув. вищої освіти вищих навч. закл. спец. 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями] / Тетяна Бондаренко ; Українська інженерно-педагогічна академія; Мадрид Друкарня : 2020, . - 192 c. іл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються різноманітні за ступенем складності та функціональними можливостями варіанти використання хмарних технологій у соціально-педагогічних системах. Зокрема, використання хмарних технологій в організації комунікативних процесів, проведенні моніторингових та соціологічних досліджень, побудові систем мобільного тестування навчальних досягнень здобувачів освіти. Подано опис хмарних сервісів для проведення мобільного тестування та соціологічних опитувань, управління подіями моніторингу, обробки результатів досліджень, визначено критерії якості інструментарію моніторингу професійної компетентності майбутніх фахівців тощо. Системно викладено особливості застосування хмарних технологій в освітньому моніторингу, професійної компетентності майбутніх фахівців, а також описано елементи системи моніторингу.
727924 R
   37

Бондаренко Тетяна С
Теорія та методика моніторингу сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : монографія / Тетяна Бондаренко ; Українська інженерно-педагогічна академія; Мадрид Друкарня : 2020, . - 406 c. іл.,. Бібліогр.: с. 303-369.

Анотація: У монографії здійснено методологічне та теоретичне узагальнення наукової проблеми моніторингу сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів і запропоновано теоретичне, методичне та емпіричне її розв'язання. У зв'язку з імплементацією компетентнісної парадигми в системі вищої освіти запропоновані теоретико-методичні основи інформаційного забезпечення та проектування системи управління якістю освіти та оновленій інформаційній базі, яку має сформувати новий моніторинг – моніторинг сформованості професійної компетентності випускників закладів вищої інженерно-педагогічної освіти. В монографії розв'язується проблема розроблення нового інструментарію для оцінювання сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів, здійснюється теоретичне та методичне обґрунтування сучасних форм, методів і засобів моніторингу її сформованості. Моніторинг запропоновано проводити на всіх ступенях професійного становлення інженерів-педагогів, на яких відбувається професійне самовизначення і вибір професії, набуття інженерно-професійної освіти, професійна адаптація та підвищення кваліфікації, професійне зростання і кар'єра, досягнення вершин професіоналізму в інженерно-педагогічній діяльності.
727923 R
   678

Черкашина Ганна Миколаївна
Технологія виробництва синтетичних і природних клеїв та герметиків [Текст] : лабор. практикум для студ. хіміко-технологічнмх спец. закладів вищої освіти / Г. М. Черкашина, В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, О. В. Близнюк ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ; "Технологічний [ПП : 2020, . - 332 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 324-329.

Анотація: У практикумі викладено загальні відомості про клеї та герметики різної природи, основні характеристики їх властивостей, вміщено вказівки до виконання лабораторних робіт з отримання основних типів полімерних клеїв та герметиків.
727921 R
   54


XII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2020" (ХКЧ'20) [Текст] : тези доп., 21-23 квітня 2020 року / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Хімічний ф-т; імені [ХНУ : 2020, . - 158 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727919 R
    9

Сокол Галина Ивановна
Игорь Константинович Косько. Путь в науке: ученый, декан, педагог [Текст] : [научная биография] / Г. И. Сокол. Е. В. Никифорова ; под общ. ред. И. Г. Ханина; идеология] [Новая : 2020, . - 148 c. фот.,. a-ил. Библиогр.: с. 140-146.

Анотація: Шлях у науці Ігоря Костянтиновича Коська пов'язаний із дослідженням перехідних процесів у роботі металургійних машин та механізмів, багатоступеневих ракет. У 1956–1959 та в 1983–1985 роках Ігор Костянтинович Косько був деканом фізико-технічного факультету (ФТФ) в Дніпропетровському державному університеті імені 300-річчя возз'єднання України з Росією. Декан, канд. техн. наук, доцент І.К. Косько впевнено керував молодим потужним колективом фізико-технічного факультету. Факультет готував фахівців для нової галузі, що бурно розвивалася: ракетобудування.
727918 R
   629.7

Олейник Ирина Викторовна
2 Профессор Иосиф Григорьевич Нейман [Текст] : [монография] / И. В. Олейник, Н. М. Ткаченко, Т. П. Цепляева ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", Библиотека; Харьков ХАИ : 2020, . - 264 c. a-ил. фот.,. Библиогр.: с. 256-261.

Анотація: Монографія розкриває одну із сторінок історії вітчизняної техніки, пов'язану зі створенням в 30-ті роки минулого століття в Харківському авіаційному інституті літаків і планерів з рекордними характеристиками. Керівником робіт зі створення нової техніки був талановитий інженер Йосип Григорович Неман. Він вніс інновації не тільки в конструкцію нових типів літаків, спроектованих і побудованих під його керівництвом, а також у процес навчання студентів, активно залучаючи їх до технічної творчості. Уперше в світі літаки, створені із залученням студентів у межах навчального процесу, були запущені в серійне виробництво.
727917 R
   37

Лебедик Микола Петрович
Створення опорної школи повного дня як навчально-виховного комплексу [Текст] : монографія / Микола Лебедик, Володимир Моргун ; наук. ред. В. В. Радул ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка (м. Кропивницький), Полтавський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського [та ін.]; Харків Мачулін : 2020, . - 312 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 254-271.
727916 R
   54

Будзуляк Іван Михайлович
Синтез, структура, фізичні та електрохімічні властивості нанодисперсних сполук заліза [Текст] : монографія / Будзуляк І. М., Мокляк В. В., Коцюбинський В. О. ; за заг. ред. Б. К. Остафійчука ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника"; "Прикарпатський [ДВНЗ : 2019, . - 423 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 392-420.

Анотація: Розглянуто фізико-хімічні основи формування низькорозмірних залізовмісних систем та розкрито механізми струмотворчих реакцій у електрохімічних пристроях на їх основі. Встановлено взаємозв'язки між умовами синтезу, структурно-фазовим станом і морфологічними характеристиками синтезованих матеріалів та експлуатаційними параметрами відповідних прототипів пристроїв генерування і накопичення електричної енергії.
727915 R
   37

Кійко С. В.
Методика організації виховної та позакласної роботи в ЗНЗ [Текст] : навч. посібник / уклад.: Кійко С. В., Кудрявцева О. Д. ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 208 c. табл.,. Бібліогр.: с. 205-208.
727914 R
   005

Вельмагіна Наталя Олександрівна
Розробка теоретичних основ проектування підприємств і формування виробничих систем [Текст] : монографія / Н. О. Вельмагіна, Н. М. Єршова, О. М. Шибко ; ПДАБА; Дніпро ПДАБА : 2020, . - 271 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 259-270.

Анотація: В монографії розглядаються сучасні методи проектування підприємств для випуску нової продукції і формування виробничих систем. Створена математична модель життєвого циклу підприємства і виконана ідентифікація її параметрів. При проектуванні процеса випуску валового продукту підприємства і формуванні виробничої системи використаний матричний метод динамічного програмування для неперервних детермінованих систем. Обґрунтован вибір вагових коефіцієнтів квадратичного функціонала якості. Виконано моделювання динамічних процесів підприємства.
727913 R
   621.3

Barsukov (Барсуков) В'ячеслав Зіновийович
Promising materials and processes in applied electrochemistry - 2020 [Текст] : monograph / [V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, O. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov] ; International society of electrochemistry, Kyiv national university of technologies and design Igor Sikorsky Kyiv politechnic institute; Kyiv [KNUTD] : 2020, . - 288 c. іл.,. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: Розглянуті перспективні процеси та матеріали в таких пріоритетних напрямках прикладної електрохімії, як електрохімічні джерела струму, гальванотехніка, захист від корозії, електрохімічні сенсори, сучасні електрохімічні та споріднені технології. Стан досліджень в цих пріоритетних напрямах електрохімії в значній мірі визначає прогрес у загальному розвитку науки і техніки ХХІ століття та сприяє створенню принципово нових видів продукції та технологій.
727911 R
   621.3

Бітченко Олександр Миколайович УІПА-Каф. радіоелектроніки та комп'ютерних систем
Сенсори і актуатори [Текст] : навч. посібник для закладів вищої освіти / О. М. Бітченко, О. І. Цопа, І. О. Шевцов, М. І. Болдиш ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 291 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 285-290.

Анотація: У посібнику докладно розглянуто основні поняття, що належать до вимірювальних перетворювачів (сенсорів), їхні метрологічні характеристики, електронні вимірювальні схеми і, що особливо важливо, наведено систематизований огляд деяких типів сучасних сенсорів. Для кожного фізичного принципу перетворення підлягаючої вимірові величини в доступний для використання сигнал, наводяться, з одного боку, не перевантажений математичними викладеннями теоретичний опис, і, з іншого – конкретна інформація про технології виготовлення і технічні характеристики сенсорів.
727910 R
   658


Маркетинг і цифрові технології [Текст] : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 вересня 2020 р. / Одеський національний політехнічний університет, журнал "Маркетинг і цифрові технології"; ТЕС] [ОНПУ, : 2020, . - 106 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
t=4.2494039535522