Нові надходження книжкових видань
18 січня 2021 - 24 січня 2021

727710 R
   005

Буркинський Борис Володимирович
Діагностика ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків [Текст] : наук. доп. / Буркинський Б. В., Нікішина О. В. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАН [ІПРЕЕД : 2020, . - 76 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 70-74.

Анотація: Наукова доповідь містить результати досліджень, що присвячені обґрунтуванню теоретичних і методологічних основ діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків. У доповіді проведено аналіз існуючих підходів до визначення категорії «ефективність логістичної системи», обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу для діагностики ефективності функціонування ланцюгів товарних ринків, надано авторське визначення вихідної категорії. Сформовано концептуальний базис методології шляхом синтезу чотирьох наукових підходів (відтворювального, регуляторного, концепцій діаграми збалансованих переваг і сталого розвитку), визначено їх зв'язок із принципами формування ефективних ринкових ланцюгів. Обґрунтовано методологічний підхід до діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків у двоєдності концептуального й методичного базисів, множину завдань і принципів такої діагностики. Розроблено методичні положення діагностики ефективності фінансування ринкових ланцюгів, систему збалансованих показників за п’яти напрямами діагностики. Проаналізовано складові групи діагностичних показників, обґрунтовано доцільність їх включення в систему. Розроблено методичні положення діагностики ефективності регулювання базових ланок ланцюгів товарних ринків та обґрунтовано множину оціночних показників.
727709 R
   007

Туль Світлана Іванівна
Діджиталізація світового ринку праці [Текст] : монографія / С. І. Туль, О. В. Шкурупій ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2020, . - 303 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 198-223.

Анотація: Діджиталізація є одним із визначальних чинників трансформації світового ринку праці. Монографію присвячено розвитку теоретико-методологічних засад дослідження трансформації світового ринку праці та розробці науково-практичних рекомендацій щодо оцінки рівня діджиталізації національних ринків праці, а також визначенню засад ефективної інтеграції українського ринку праці у світовий, істотно діджиталізований, ринок праці.
727708 R
   338


Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1-28 лютого 2020 р. / [орг. ком.: Бабаєв В. М. (голова), Сухонос М. К., Старостіна А. Ю. та ін.] ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; імені [ХНУМГ : 2020, . - 234 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлені матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення», яка проходила з 1лютого по 28 лютого 2020 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. Піднімалися питання комплексного аналізу, обґрунтування та визначення сутності, факторів та соціально-економічних засад інклюзивного розвитку національних економік в умовах глобалізації, були окреслені найголовніші проблеми, які стримують цей розвиток, та сформовані рекомендації щодо пошуку оптимальних шляхів вирішення актуальних проблем інклюзивного розвитку. Участь у конференції взяли науковці з провідних вишів Києва, Дніпра, Львова, Полтави, Кривого Рогу, Краматорська, Кременчука, Харкова, а також Мінська, Варни, Ханою.
727707 R
   621.3

Жемеров Георгій Георгійович
Компенсовані керовані випрямлячі в розподілених ситемах електропостачання [Текст] : монографія / Г. Г. Жемеров, Д. С. Крилов, Д. В. Тугай ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 258 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 245-257.
727706 R
   5

Буркинский Борис Володимирович
Моніторинг економіко- екологічних індикаторів "зеленої економіки" України [Текст] : монографія / [Буркинський Б. В., Андрєєва Н. М., Нікішина О. В. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б. В. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2019, . - 216 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 200-215 .

Анотація: У монографії висвітлено результати досліджень, що присвячені розробці та апробації методичного забезпечення щодо визначення економіко-екологічних пріоритетів "зеленої економіки" у контексті сталого розвитку України. Обґрунтовано методологічний підхід до моніторингу "зелених" індикаторів на засадах сталого розвитку, розроблено методичні рекомендації щодо моніторингу Цілей сталого розвитку 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 у контексті "зеленої" трансформації національної економіки. Представлено результати моніторингу визначених Цілей сталого розвитку в Україні та їх діагностику за період 2005-2017 рр., обґрунтовано взаємовплив економічних показників на екологічні індикатори, напрями досягнення цільових орієнтирів "зеленого зростання". Результати проведеного моніторингу можуть стати підґрунтям для встановлення проблемних аспектів у процесі "зеленої" трансформації національної економіки, обґрунтування механізмів і заходів їх подолання, стратегічних орієнтирів розвитку "зеленої економіки" в Україні.
727705 R
    5

Гетьман Олена Леонідівна
Екологічне управління секторальною економікою: теорія та шляхи трансформації [Текст] : монографія / Гетьман О. Л. ; за ред. Купінець Л. Є. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 220 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 208-219.

Анотація: У монографії проаналізовано підходи до оцінки ефективності складових системи екологічного управління секторальною економікою. Розроблено методологічні засади функціональної трансформації системи екологічного управління. Висунуто гіпотезу, відповідно до якої, для досягнення ефективності системи екологічного управління та активації вектору випереджального розвитку екологічної модернізації секторальної економіки потрібні зміни методологічних підходів до інструментів управління. Обґрунтовано, що при ефективному, взаємоузгодженому екологічному законодавстві відбувається ефективне екологічне управління, яке спонукає до реалізації екологічного вектору розвитку секторальної економіки, сприяє адаптуванню до нових цілей та вимог, спрямованих на зниження негативного впливу економіки на якість середовища.
727704 R
   33


Маркетинг освіти в умовах глобалізаційних викликів [Текст] : колективна монографія / [за заг. ред. Хамініч С. Ю.] ; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара; ідеологія" "Нова : 2020, . - 211 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Колективна монографія присвячена дослідженню сучасного стану та проблем маркетингу освіти в сучасних умовах впливу глобалізації на суспільство, а також пошуку ефективних напрямів їх вирішення.
727703 R
   621.7

Медведев Михаил Иванович
Прессование труб из никелевых и титановых сплавов (Вопросы теории и технологии) [Текст] : [науч. изд.] / М. И. Медведев ; [Національна металургійна акад. України]; ідеологія"] ["Нова : 2020, . - 227 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 220-227.

Анотація: В книге приведен анализ современного состояния производства труб методом горячего прессования. Представлена методика оценки предельной пластичности ряда нержавеющих сталей, никелевых и титановых сплавов. Изложены результаты формоизменения металла при прессовании труб. Описаны технологические особенности прессования труб из сплавов на никелевой и железоникелевой основе, приведены рациональные интервалы их обработки. Представлена ресурсосберегающая технология производства труб из титановых сплавов.
727701 R
   51

Poliakov O. G.
Integration: Theory and Applications [Текст] : tutorial / O. G. Poliarov, S. M. Voznyuk ; National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; Kharkiv "KhAI" : 2020, . - 96 c. іл.,. Бібліогр.: с. 94.

Анотація: Наведено теорію невизначених і визначених інтегралів та її застосування до деяких задач геометрії й фізики із прикладами розв'язків. Зміст відповідає програмі курсу "Вища математика" вищих технічних навчальних закладів.
727650 R
   657

Іващенко Алла Іванівна
Розвиток малого та середнього бізнесу: національний та регіональний аспекти [Текст] : монографія / А. І. Іващенко ; Чернігівський державний технологічний університет; [Чернігів] [ЧНТУ] : 2020, . - 324 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 275-285.

Анотація: Монографічне дослідження присвячено проблемам розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах економіки перехідного типу, яка є характерною для України. Зокрема, визначено специфіку та особливості розвитку МСБ, а також проведено оцінювання їхнього фінансового потенціалу. Досліджено механізми підтримки малого та середнього бізнесу як на національному та регіональному рівні, так і міжнародному. Оцінено рівень розвитку МСБ у регіональному контексті та визначено основні чинники впливу на існування регіональних диспропорцій за критерієм ведення бізнесу. Виявлено основні фактори, які характеризують позицію України в різних міжнародних рейтингах, на основі чого надано рекомендації стосовно покращення існуючої політики підтримки та стимулювання сектору МСБ.
727649 R
   34

Гриняк Андрій Богданович
Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні [Текст] : монографія / [Кузнєцова Н. С., Луць В. В., Гриняк А. Б. та ін.] ; за заг. ред. А. Б. Гриняка, О. О. Кота, М. Д. Пленюк ; НАПрН України, Київський регіональний центр, НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака; права [НДІІПриватного : 2020, . - 488 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Монографія присвячена аналізу шляхів оновлення договірного законодавства України, дослідженню новітніх змін у механізмі договірного регулювання не лише з огляду на феномен договору, його свободу, дотримання правових принципів, а й на новітні розуміння свободи форм договору, елементів регулювання договірних відносин, його стадій тощо. Подано аналіз феномену договору як акту саморегулювання в приватноправових відносинах. особливу увагу приділено новітнім змінам договірного регулювання. Охарактеризовано особливості договірного режиму в різних сферах приватноправових відносин. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.
727648 R
   5

Кручина Вікторія Віталіївна
Радіаційна екологія [Текст] : навч. посібник до виконання практ. робіт / В. В. Кручина, В. Л. Клеєвська ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 44 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 32.

Анотація: Посібник допоможе при вирішенні прикладних завдань і виконанні розрахунково-графічних і практичних робіт з курсу "Радіаційна екологія". Наведено теоретичні дані щодо побудови атома, ядерних перетворень, принципів дії дозиметричних приладів, нормування медичного опромінення населення, прогнозування наслідків радіаційних аварій.
727647 R
   628

Клеєвська Валерія Леонідівна
Мікроклімат виробничих приміщень [Текст] : навч. посібник до лабораторного практикуму / В. Л. Клеєвська, В. В. Кручина, Д. М. Макаренко ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 48 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 46.

Анотація: Описано порядок проведення лабораторних робіт з дослідження мікроклімату та вентиляції виробничих приміщень. Значну увагу приділено теоретичним питанням. Для студентів при виконанні лабораторних робіт, а також домашніх завдань і контрольних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист".
727646 R
   91

Андрєєв Сергій Михайлович
Алгоритмічні основи геоматики і системології [Текст] : навч. посібник до практичних занять / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін, А. С. Нечаусов ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 88 c. іл.,. Бібліогр.: с. 87.

Анотація: Викладено практичні рекомендації щодо розроблення програмних кодів і наведено приклади виконання обчислювальних алгоритмів мовою С# у середовищі розроблення Microsoft Visual Studio. Для студентів, що вивчають дисципліни "Алгоритмічні основи геоматики і системології", "Космічна метеорологія", "Транспортно-навігаційні ГІС" за спеціальностями 193 "Геодезія і землеустрій" (освітня програма "Геоінформаційні системи і технології") і 103 "Науки про Землю" (освітня програма "Космічний моніторинг Землі").
727645 R
   62

Остапчук Валентина Віталіївна
Тести для контрольних заходів з матеріалознавства [Текст] : навч. посібник / В. В. Остапчук, О. Г. Попова, І. М. Тараненко ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 256 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 247-248.

Анотація: Запропоновано завдання у вигляді тестів, що охоплюють обсяг матеріалу згідно з програмою курсів "Матеріалознавство", "Інженерне матеріалознавство", "Авіаційне матеріалознавство", "Електрорадіоматеріалознавство". Тестові завдання подано трьома мовами – українською, російською, англійською, що допоможе як українським, так і іноземним студентам самостійно підготуватись до контрольних заходів з курсів матеріалознавства.
727644 R
   658

Караїм М. М.
Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посібник / Караїм М. М., Мандзіновська Х. О., Силкін О. С. [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Штангрета; академія Українська : 2021, . - 478 c. іл.,. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: У навчальному посібнику викладено теоретичні й практичні засади забезпечення економічної безпеки підприємства. Висвітлено питання побудови системи моніторингу економічної безпеки підприємства, ідентифікації й моделювання впливу ключових зовнішніх та внутрішніх загроз на економічну безпеку підприємств різних сфер діяльності, формування власної служби безпеки, забезпечення фінансової безпеки та застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою вітчизняних підприємств, обґрунтовано та викладено методичні матеріали для забезпечення корпоративної безпеки українських підприємств.
727643 R
   53

Бреславський Дмитро Васильович
Деформування та довготривала міцність конструктивних елементів ядерних реакторів [Текст] : монографія / Д. В. Бреславський ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ; Мадрид Друкарня : 2020, . - 250 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 228-247.

Анотація: Монографію присвячено питанням розрахункового оцінювання за допомогою комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану та довготривалої міцності конструктивних елементів ядерних реакторів, які працюють при спільній дії термосилових та радіаційних полів. Наведено опис основних фізичних явищ, що можуть мати місце у даних умовах, математичні постановки та методи розв’язання задач нестаціонарної теплопровідності, теорії повзучості та континуальної механіки пошкоджуваності. Наведено розв’язки задач для розповсюджених елементів конструкцій – труб, твелів, вигородки реактору.
727641 R
   657

Ковальчук Т.М.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку [Текст] : практикум / [уклад.: Ковальчук Т. М., Танасієва М. М.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; С.Н.] [Яворський : 2020, . - 144 c. табл.,. Бібліогр.: с. 126-127.

Анотація: Практикум підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку», яку включено до Освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування». Практикум дозволить здобувачам вищої освіти реалізувати та закріпити теоретичні знання з МСБО в процесі виконання відповідних практичних завдань, виробничих ситуацій і тестових завдань; отримати навички застосування МСБО і навчаться приймати адекватні управлінські рішення; поглибити свою професійну підготовку ведення бухгалтерського обліку.
727640 R
   658

Заячковська Галина Адамівна
Маркетинг в'їзного туризму: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / Г. А. Заячковська ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2020, . - 308 c. граф.,. табл.,.

Анотація: Монографію присвячено розвитку теоретико-методологічних положень маркетингу в’їзного туризму. Проведено дослідження еволюції теорії маркетингу туризму, розроблено концепцію маркетингу в'їзного туризму та її використання органами державної влади. Розглянуто місце України на світовому туристичному ринку, державно-приватне партнерство у сфері в'їзного туризму, маркетингові стратегії органів державної влади на світовому туристичному ринку.
727639 R
   338


Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : колективна монографія / за заг. ред.Г. М. Чепурди ; Черкаський державний технологічний університет; НТМ [СГ : 2020, . - 120 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Розглянуто актуальні питання впровадження інновацій у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі в Україні і світі. Проаналізовано сучасні тенденції, проблеми державного регулювання та інтеграції України до світового простору в галузі туризму. Розкрито актуальні проблеми менеджменту та маркетингу, планування та прогнозування діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Проаналізовано науковий базис імплементації новітніх технологій у галузі туризму та готельно-ресторанної справи.
727638 R
   338

Мойсеєнко Ірина Павлівна
Регулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні [Текст] : монографія / Мойсеєнко І. П., Куцик В. І., Мойсеєнко І. В. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський трог.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 312 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 249-279.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методичні положення системного підходу до формування національної моделі соціальної відповідальності підприємництва. Розглянуто сучасні проблеми реалізації соціальної відповідальності підприємництва. Досліджено особливості фіскальної відповідальності підприємництва перед державою та фінансової відповідальності перед персоналом. Оцінено рівень соціальної відповідальності підприємництва за рівнями управління (макро, мезо, мікро) та рівнями відповідальності. Запропоновано основи вдосконалення концепційних основ соціальної відповідальності підприємництва, стратегій та механізмів їхньої реалізації.
727636 R
   658

Куцик Валентина Ісідорівна
Економіка і управління підприємствами у схемах і таблицях [Текст] : нач. посібник / Куцик В. І., Кліпкова О. І. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Ви-во : 2020, . - 316 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 309-315.

Анотація: Навчальний посібник має системний характер і складений відповідно до анотації дисципліни "Економіка підприємства" освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням "Економіка", "Міжнародна економіка", "Економіка та бізнес-аналітика", "Фінанси, кредит та страхування", "Облік та оподаткування", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", які викладають студентам економічних спеціальностей. Цей посібник забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного.
727634 R
   001


Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства [Текст] : матеріали II Міжнар. наук. студ. конф., 12-13 листоп. 2020 р. / [редкол.: Тріпак М. М., Гуменюк І. Л., Бачинська О. М. та ін.] ; Подільський спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Західноукраїнський нац. ун-т, Чернів. торгово-екон. ін-т Київського нац. торг.-екон. ун-ту [та ін.]; нац. Західноукраїнський : 2020, . - 328 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник містить матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції "Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства", яка відбулась 12–13 листопада 2020 р. (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м. Кам'янець-Подільський), з актуальних питань сучасної економічної науки, освіти та соціальної роботи в умовах сьогодення.
727633 R
    33

Мельник Леонід Григорович
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі III, IV і V промислових революцій) [Текст] : навч. посібник / [Л. Г. Мельник, Б. Л. Ковальов, Ю. М. Завдов'єва та ін.] ; за ред. Л. Г. Мельника та Б. Л. Ковальова ; Сумський державний ун-т; державний Сумський : 2020, . - 180 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Розкривається зміст проривних технологій як явища, що відкриває новий цикл розвитку продуктивних сил та істотно впливає на різні сторони життя суспільства. Показуються базові проривні технології, що визначили зміну соціально-економічних формацій у процесі розвитку людської цивілізації: від первісного й аграрного суспільств до індустріальної та постіндустріальної формацій. Описуються базові проривні технології сучасного етапу розвитку суспільства: штучний інтелект, Інтернет речей, адитивні технології з використанням 3D-принтера, віртуальна і доповнена реальність, нові матеріали, «хмарні» технології та ін. Аналізуються можливі позитивні й негативні ефекти впровадження згаданих проривних технологій.
727632 R
   36

Купенко Олена Володимирівна
Соціальна робота: від теорії до практики [Текст] : навч. посібник / О. В. Купенко ; Сумський державний університет; державний Сумський : 2020, . - 192 c. іл.,.

Анотація: У навчальному посібнику наведено теорії, що пояснюють соціальні процеси та явища, дають можливість для аналізу чинників удосконалення умов життя людини та громади. Розглядаються як безпосередньо теорії соціальної роботи, так і теорії на перетині різних галузей знань.
727631 R
   37

Красильник Юрій Семенович
Педагогіка [Текст] : навч. посібник для студ. галузі знань 13 "Механічна інженерія" спец. 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" / Ю. С. Красильник, Г. Л. Корчова, М. В. Руденко ; Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури; Київ [КНУБА] : 2020, . - 164 c. табл.,. Бібліогр. в кінці тем та на с. 159-162.

Анотація: Розглянуто теоретичні основи та психологічні характеристики педагогічного процесу, сучасні підходи до визначення сутності та змісту процесу навчання, виховання, проєктування педагогічної технології, розвитку педагогічної творчості, майстерності та спілкування.
727617 R
   37


IV Міжнародна науково-практична конференція "Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції" [Текст] : зб. тез доп., Україна, Мукачево, 22-23 жовтня 2020 року / [Редкол.: Т. Д. Щербан (голов. ред.), Гоблик В. В., Товканець Г. В. та ін.] ; [Мукачівський держ. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, Пряшівський ун-т (м. Пряшів, Словаччина) та ін.]; МДУ] [Вид-во : 2020, . - 358 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлено тези доповідей учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції". Учасниками конференції запропоновано до обговорення проблеми розвитку загальноосвітньої та вищої школи, освіти дорослих та професійної активності фахівців.
727616 R
   37

Волосова Наталія Миколаївна
Методологічні питання математичної підготовки в технічному університеті [Текст] : монографія / [Н. М. Волосова, Є. В. Дерець, І. К. Карімов та ін.] ; Дніпровський державний технічний університет; Кам'янське ДДТУ : 2020, . - 178 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 166-177.

Анотація: В монографії розглядаються методологічні питання математичної підготовки в технічному університеті. Особлива увага приділена базовій підготовці фахівців як технічних, так і управлінських спеціальностей; стандартним комп'ютерним технологіям розв'язання математичних задач, типових для подальшої професійної діяльності, а також компетентнісному підходу до математичної освіти.
727613 R
   004

Смолій Віктор Вікторович
Системи візуалізації та розпізнавання образів [Текст] : навч. посібник / Смолій В. В., Савицька Я. А., Місюра М. Д., Шкарупило В. В. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; України НУБіП : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів ОС "Магістр", які навчаються за спеціальністю 123 – Комп'ютерна інженерія. Розділи посібника охоплюють основні питання зі створення систем здатних відтворювати графічну інформацію, вводити її у комп'ютерні системи та обробляти з метою покращення чи розпізнавання. Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни "Системи візуалізації і розпізнавання образів".
727612 R
   656

Ревенко Виталий Юрьевич
Навигация в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие / В. Ю. Ревенко; "ОМА"] [НУ : 2020, . - 433 c. b-карты рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 404-407.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні розділи провідної дисципліни судноводіння – "Навігації і лоції": основні поняття в навігації; картографія; навігаційне обладнання морських шляхів; керівництва і посібники для плавання; числення шляху судна; визначення місця судна в морі; радіотехнічні засоби навігації; економічні питання навігації; припливи; електронна картографія; планування рейсу. Особливу увагу звернуто на використання на суднах глобальної навігаційної супутникової системи і електронних картографічних навігаційних систем.
t=4.3636949062347