Нові надходження книжкових видань
18 січня 2021 - 24 січня 2021

730586 R
    8

Нечипоренко В. О.
Англійська мова маркетингу та реклами [Текст] : навч. посібник для студ. закладів вищ. освіти / В. О. Нечипоренко ; Київський національний торговельно-економічний університет, Вінницький торговельно-економічний ін-т; ВТЕІ [РВВ : 2020, . - 212 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 208-209.

Анотація: Навчальний посібник має на меті формування у студентів професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетенції. Він допоможе виробити уміння та навички спілкування англійською мовою з фаху, набути досвід самостійної роботи з фаховою літературою та розвинути навички мовленнєвої комунікації.
727823 R
   004

Цеслів Ольга Володимирівна
Основи програмування та веб-дизайн [Текст] : навч. посібник для здобув. ступеня бакалавра за спец. 051 "Економіка" / О. В. Цеслів ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 150 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 148. - Предм. покажч.: с. 149.

Анотація: Розглянуто основи веб-програмування: мову розмічування веб-сторінки HTML, каскадні таблиці стилів CSS, мову програмування JavaScript. Описано спектр технологій створення веб-документів, зокрема форматування тексту, створення списків, таблиць, графічних об'єктів, використання засобів інтерактивного спілкування з користувачем, баз даних. Матеріал навчального посібника зорієнтовано на розв'язування бізнес-задач.
727822 R
   621.39

Васильєва Ірина Карлівна
Системи комутації та розподілу інформації [Текст] : навч. посіб. до лабораторного практикуму / І. К. Васильєва, Н. В. Кожемякіна ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 84 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 82 .

Анотація: Наведено лабораторні роботи з курсу "Системи комутації та розподілу інформації", що входять до програми підготовки бакалаврів за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка". Викладено необхідні теоретичні відомості, постановку задач, методику виконання робіт. Розглянуто методи аналітичного та статистичного аналізу комутаційних систем, способи реалізації блоків просторової і часової комутації, а також принципи побудови модулів просторово-часової комутації на елементах цифрової техніки. Лабораторні роботи виконують із застосуванням системи MatLab / Simulink.
727820 R
   004

Боярчук Артем Володимирович
Організація баз даних [Текст] : конспект лекцій / А. В. Боярчук, А. В. Шостак ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 160 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 158.

Анотація: Стисло викладено теоретичні питання, пов'язані з організацією і проектуванням баз даних. Подано опис лабораторних робіт з курсу "Організація баз даних", метою проведення яких є набуття практичних навичок з проектування й створення баз даних.
727819 R
   334

Малашевський Микола Андрійович
Теоретичні та практичні засади просторового впорядкування земель [Текст] : [монорафія] / Малашевський Микола Андрійович ; [Інт землекористування НААН України]; Київ [Компринт] : 2020, . - 250 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 228-249.
727818 R
   37


III Міжнародна конференція "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" [Текст] : матеріали, 12-14 листопада 2019 р., Амстердам / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Національна металургійна акад. України, Ун-т UvA (Нідерланди), Технічний ун-т Варна (Болгарія) [та ін.]; Поле] [Дике : 2018, . - 484 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727817 R
   37


II Міжнародна конференція "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" [Текст] : матеріали, 12-15 листопада 2018 р., Гельсінкі / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Національна металургійна акад. України, Ун-т Аалто Гельсінкі (Фінляндія, Технічний ун-т Варна (Болгарія) [та ін.]; Поле] [Дике : 2018, . - 484 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727815 R
   339


IX Міжнародна конференція молодих вчених "Молоді вчені 2018-від теорії до практики", 16 лютого 2018 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : матеріали / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Нац. металургійна акад. України, Фізико-технічний ін-т металів та сплавів НАН України,Технічний ун-т (Варна), Ін-т інтегрованих форм навч. НМетАУ [та ін.]; Поле] [Дике : 2018, . - 426 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727814 R
   001


XI Всеукраїнська конференція молодих вчених "Молоді вчені 2020-від теорії до практики", 12 березня 2020 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : матеріали / [уклад.: Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак] ; Держ. наук. установа "Ін-т модернізації змісту освіти", Нац. металургійна акад. України, Фізико-технічний ін-т металів та сплавів НАН України [та ін.]; Поле] [Дике : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727811 R
   339


VIII Міжнародна конференція молодих вчених "Молоді вчені 2017-від теорії до практики", 17 лютого 2017 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : матеріали / [уклад.: Т. С. Хохлова, В. О. Хохлов, Т. В. Кімстач] ; Нац. металургійна акад. України, Технічний ун-т (Варна), Ін-т інтегрованих форм навч. НМетАУ [та ін.]; Поле] [Дике : 2017, . - 236 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727810 R
   621.5

Бондаренко Герман Андрійович
Основи сучасної методології наукових досліджень енергетичних машин [Текст] : навч. посібник / Г. А. Бондарен4о, В. М. Бага ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 101 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 79.

Анотація: У навчальному посібнику наведені основні відомості про напрямки розвитку, організації, планування та виконання науково-дослідних робіт. Викладено методичні основи проведення експериментальних і теоретичних досліджень з урахуванням сучасних вимог. Викладення матеріалу посібника виконано згідно з вимогами галузі енергомашинобудування.
727809 R
   336

Петрушенко Юрій Миколайович
Фінансова політика місцевого розвитку [Текст] : монографія / Ю. М. Петрушенко, В. Т. Вецель, А. В. Височина ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 380 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 305-323.

Анотація: У монографії досліджено характеристики фінансової політики на місцевому рівні та основні положення партисипативного управління фінансовими ресурсами соціально-економічного розвитку територіальних громад, проведено аналіз фінансових інструментів, що ґрунтуються на участі місцевих спільнот, а також запропоновано шляхи та можливості практичного застосування інструментів колективного фінансування у вітчизняних територіальних громадах; здійснено дослідження теоретико-методологічних засад управління фінансовим потенціалом регіону та аналіз впливу параметрів фінансової автономії органів місцевого самоврядування на макроекономічні показники; розглянуто підходи до визначення фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад і проведено аналіз впливу реформи децентралізації на місцеву фінансову політику в Україні.
727808 R
   63

Ощипок Ігор Миколайович
Харчові виробництва. Формування технології первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів [Текст] : монографія / І. М. Ощипок ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 276 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 264-275.
727807 R
    8

Kozhushko S. P.
Handbook on Effective Business English Exam Preparation [Текст] : S. Kozhushko,S. Medynska, H. Miasoid ; Alfred Nobel University; Nobel [Alfred : 2020, . - 184 c. іл.,. Бібліогр.: с. 183.

Анотація: The handbook has been developed in accordance with the requirements of the foreign language studying concept adopted at Alfred Nobel University and is aimed at purposeful high quality preparation of students for successful completion of the qualifying examination in Business English. The structure of the handbook corresponds to the tasks of the examination. It is meant for students specialized in International Economic Relations.
727806 R
   658


XI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Marketing management: facing the global competitiveness challenge" [Текст] : тези доп., 8 квітня 2020 р., Дніпро / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. маркетингу, Дніпро (Україна), Ун-т Чорногорії [та ін.]; ім. [Ун-т : 2020, . - 440 c. іл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Збірник містить тези доповідей молодих вчених та студентів – учасників VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове управління конкурентоспроможністю». У поданих матеріалах розглядаються проблеми конкурентоспроможності підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках, конкурентоспроможності регіонів, формування конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації, можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності з позицій застосування маркетингових інструментів та підходів до управління підприємствами в сучасних умовах.
727805 R
    8

Hnapovska L. V.
Gramming for ZNO in English.Enhance Your Reading Skills [Текст] : guidance manual / L. V. Hnapovska, T. V. Turchyna ; Sumy State University; State Sumy : 2020, . - 125 c. іл.,. Бібліогр.: с. 124.

Анотація: Gramming for ZNO in English is the first part of a series of books for undergraduate students who plan to apply for university Master course and pass independent external test of English (ZNO). The guidance manual covers a wide range of materials which help language learners enhance their skills of reading. Its units update students on the test features, equip them with effective strategies of approaching various task formats, and provide hands-on experience of practicing the tasks. The book can appear handy for both teachers and students, and can be used in a teacher-guided classroom setting as in studentsʼ independent self-study work.
727804 R
   621.791

Митрофанов Анатолій Сергійович
Встановлення причин експлуатаційного пошкодження зварних з'єднань колекторів з корпусами парогенераторів ПГВ-1000 [Текст] : огляд за джерелами вітчизняної і зарубіжної преси за 1986-2016 рр. / А. С. Митрофанов, Є. О. Крайнюк, Р. Л. Василенко [та ін.] ; Національний наукю центр "Харківський фізико-технічний ін-т"; ХФТІ ННЦ : 2020, . - 42 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 39-41.

Анотація: В огляді розглянуто результати досліджень щодо причин розтріскування зварного з'днання вузла приварки колектора патрубка до парогенератора типу ПГВ-1000 реакторних установок ВВЕР-1000. Результати досліджень, які приведені в даному огляді, базуються на публікаціях ННЦ ХФТІ НАНУ в співавторстві з ВП ЮУ АЕС. За допомогою комплексу матеріалознавчих методик показано морфологію дефектів, досліджено шламові відкладення, визначено склад структурних складових та механічні властивості металу зварного з'єднання та основного металу. Описані результати фактографічних досліджень поверхонь на зразках з наявністю дефектів та кінетика розвитку тріщин. Методом термодесорбції встановлено, що в області кореня зварного з'єднання концентрація водню значно більша, а вміст водню в тілі зварного шва залежить від структурної складової наплавленого металу. Експериментально встановлено, що поява внутрішніх тріщин у зварному шві обумовлена наявністю неметалевих включень, причиною ж появи поверхневих дефектів (тріщин) у металі зварного з'єднання є виразкова корозія.
727803 R
   001


Всеукраїнська конференція молодих вчених "Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку",18 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : [доп., ст., тези] / Національна металургійна акад. України, Фізико-технічний Ін-т металів та сплавів НАН України, Ін-т інтегрованих форм навч. НМетАУ [та ін.] ; [уклад.:Т. С. Хохлова, Ю. С. Ступак]; Поле] [Дике : 2019, . - 508 c. граф.,. рис.,. табл.,.
727802 R
   355


Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки [Текст] : тези доп. на VIII міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 жовтня 2020 р., м. Київ / Міноборони України, ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України; дім [Вид. : 2020, . - 426 c.
727801 R
   336


Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи [Текст] : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., прсвяч. 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020 р. / Національний ун-т "Полтавська політехніка" ім. Юрія Кондратюка", Навч.-наук. ін-т фінансів, економіки та менеджменту, Каф. фінансів, банківського бізнесу та оподаткування [таін.]; "Полтавська [НУ : 2020, . - 259 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727748 R
   336

Власюк Наталія Іванівна
Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Власюк Н. І. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 260 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 254-257.

Анотація: Посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Місцеві фінанси". Він містить навчальну програму курсу, тематичний план дисципліни, опорний конспект лекцій, питання для самоконтролю та самостійного вивчення матеріалу, тестові та навчальні практичні завдання, тематику рефератів, термінологічний словник, а також список рекомендованої літератури.
727747 R
   34

Котуха Олександр Степанович
Міжнародне право [Текст] : навч. посібник / Котуха О. С., Фігель Ю. О., Скрекля Л. І. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 256 c. Бібліогр.: с. 247-254.

Анотація: Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, практичних працівників юридичних установ. Пропонується для використання у процесі читання лекційного курсу «Міжнародне право». Він також буде корисним для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами міжнародного права в Україні.
727746 R
   658

Шестопал Г. С.
Технічне регулювання (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки та завдання до виконання лабор. (практичних) занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / [уклад.: Шестопал Г. С.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 64 c. іл.,. Бібліогр.: с. 59-62.
727745 R
   004

Артищук І. В.
Інформатика [Текст] : метод. вказівки та завдання до виконання лабор. і практ. завдань, самостійної та індивід. роботи, поточного та підсумкового контролю знань для здобув. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" (ОПП "Готельно-ресторанна справа") усіх форм навчання / [уклад.: Артищук І. В., Бабич В. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 68 c. іл.,. Бібліогр.: с. 62-67.
727744 R
   57

Волощук Оксана Миколаївна
Біоорганічна хімія [Текст] : навч.-метод. посібник / О. М. Волощук, І. М. Николайчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 128 c. іл.,. Бібліогр.: с. 126.

Анотація: У посібнику подані лабораторні роботи і тестові завдання для формування комплексних знань студентів з особливостей хімічної структури та властивостей біологічних молекул, задіяних у ключових процесах життєдіяльності організмів.
727743 R
   004

Дідух Яків Петрович
2 Програма для автоматизації процесу розрахунку бальних показників екологічних факторів [Текст] : метод. рекомендації / Я. П. Дідух, В. В. Буджак ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 40 c. іл.,. Бібліогр.: с. 36.

Анотація: Наведено детальну інструкцію з підготовки та проведення фітоіндикаційної оцінки видів та угруповань у середовищі програми JUICE та TURBOVEG та "Програми для автоматизації процесу розрахунку бальних показників екологічних факторів на основі шкал Я.П. Дідуха (2011), діагностувати екологічну приналежність та широту екологічної амплітуди виду чи угруповання й побудувати багатопараметральну циклограму. Використання запропонованої програми дозволить значно зекономити час на узагальнення та уніфікувати представлення результатів досліджень.
727742 R
   61

Литвиненко Віктор Миколайович
Ветеринарне забезпечення бджільництва [Текст] : [навч. посібник] / В. М. Литвтненко ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України]; України] [НУБіП : 2020, . - 302 c. іл.,. Бібліогр.: с. 293-300.
727741 R
   338

Круль Г. Я.
Основи ресторанної справи [Текст] : навч. посібник / уклад. Г. Я. Круль ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 496 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 442-448.

Анотація: У запропонованому виданні розглянуті основні поняття ресторанного сервісу. Розкриті питання формування внутрішнього простору та матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства. Наведені основні етапи технологічного процесу виробництва продукції в ресторанах та способи її теплової обробки. Окремі блоки присвячені організації обслуговування в закладах ресторанного господарства та характеристиці напоїв.
727740 R
   63

Лисенко Майя Станіславівна
Сільськогосподарські товариства українських губерній Російської імперії в модернізаційних процесах: люди, структури, справи (1861-1917) [Текст] : монографія / М. С. Лисенко ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 363 c. табл.,. фот.,. Імен. покажч.: с. 350-352.- Бібліогр.: с. 334-349.
727739 R
   79

Король Світлана Анатоліївна
Спортивне орієнтування у фізичному вихованні студентів технічних спеціальностей: теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / С. А. Король, Н. О. Долгова ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 201' c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 143-173.
727738 R
   63

Крамарьов Сергій Михайлович
Економічна ефективність використання карбамідно-аміачних сумішей (КАС) в сучасних системах удобрення сільськогосподарських культур [Текст] : монографія / Крамарьов С. М., Крамарьов О. С., Демиденко В. Г. [та ін.] ; за ред. Крамарьова С. М. ; Дніпровський держ. аграрно-економічний ун-т; ідеологія" "Нова : 2020, . - 196 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 179-190.
727737 R
   33


Актуальні питання сучасної економіки [Текст] : матеріали XII Всеукр. наук. конф., [21 грудня 2020 р.] / Уманський нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва; "Сочінський Видавець : 2020, . - 78 c. а-рис. а-табл. Бібліогр. наприкінці ст..
727736 R
   91


Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті [Текст] : матеріали VI Всеукр. наук.-практ Інтернет-конференції, м. Умань, 27 листопада 2020 р. / Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Каф. хімії, екології та методики їх навчання, Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.]; "Сочінський Видавець : 2020, . - 122 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727735 R
   658

Руденко Наталія Володимирівна
Функціональні комплекси логістичних систем [Текст] : навч. посібник до практичних занять / Н. В. Руденко, Т. М. Соляник, О. О. Баранов ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 144 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 143 .

Анотація: Розглянуто вирішення завдань з трьох функціональних комплексів логістики: "Функціональний цикл запасів", " Функціональний цикл виробництва" та "Функціональний цикл розподілу". Подано навчальну програму, яка допоможе розробити оптимальний план діяльності підприємства з огляду на мінімізацію витрат і підвищення ефективності, а саме: застосування логістичних прийомів при вирішенні проблем, що виникають при плануванні виробництва, діяльності служб постачання та реалізації, при транспортуванні готової продукції.
727734 R
   658

Петрик Валерія Леонідівна
Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посібник / В. Л. Петрик ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 144 c. табл.,. Бібліогр.: с. 140.

Анотація: Висвітлено теоретико-методичні й прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Розкрито функціональні основи розвитку конкурентних відносин з урахуванням інституціональних чинників конкуренції й державного регулювання економіки. Охарактеризовано інформаційно-аналітичне й методичне забезпечення діагностики, стратегічного аналізу, оцінювання ефективності формування й забезпечення конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю підприємства.
727733 R
   004

Пархоменко Анжеліка Володимирівна
Інженерія вбудованих систем [Текст] : навч. посібник / Пархоменко А. В., Гладкова О. М., Залюбовський Я. І., Пархоменко А. В. ; Запорізький національний технічний університет; Поле Дике : 2017, . - 220 c. іл.,. Бібліогр.: с. 214-217. - Алф.-Предм. покажч.: с. 218-219.

Анотація: Розглянуто особливості автоматизованого проектування апаратного та програмного забезпечення вбудованих систем з використанням середовищ Altium Designer, Proteus, Arduino IDE, Atmel Studio, Processing IDE, 123D Circuits. Наведено практичні приклади створення та дослідження різних схем та пристроїв.
727732 R
   004

Пархоменко Анжеліка Володимирівна
Програмно-апаратна платформа для навчання технологіям Інтернету речей [Текст] : навч. посібник / Пархоменко А. В., Туленков А. В., Соколянський О. В. [та ін.] ; Запорізький національний технічний університет; Поле Дике : 2017, . - 120 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 35-39. - Алф.-Предм. покажч.: с. 118-119.

Анотація: Розглянуто особливості сучасних технологій та платформ Інтернету речей. Представлено програмно-апаратну платформу ReIoT для навчання технологіям проектування вбудованих систем та систем типу Розумний будинок. Наведено практичні приклади розробки різних схем, пристроїв, а також програмного забезпечення для систем домашньої автоматизації та моніторингу ресурсів.
727731 R
   004

Табунщик Галина Володимирівна
Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем [Текст] : навч. посібник / Г. В. Табунщик, Т. І. Каплієнко, О. А. Петрова ; [Запорізький національний технічний університет]; Поле, Дике : 2016, . - 250 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд.. - Алф. покажч.: с. 184-185.

Анотація: Навчальний посібник містить підходи та засоби аналізу, проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем, зокрема, вбудованих систем. Навчальний посібник видано за підтримки проекту Tempus 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії.
727730 R
   621.39

Кабак В. С.
Схемотехніка сучасних синтезаторів частот [Текст] : навч. посібник / В. С. Кабак, С. В. Морщавка; Поле, Дике : 2016, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 225-230.

Анотація: У посібнику викладені основні принципи побудови сучасних синтезаторів частот. Розглянуті схемотехнічні аспекти реалізації синтезаторів на підставі прямого та непрямого синтезу, наведені параметри та повні функціональні і структурні схеми мікросхем, що використовуються для побудови синтезаторів частот.
727729 R
   004

Шитикова Елена Викторовна
Модельно-ориентированное проектирование испытаний сложных технических обьектов [Текст] : монография / Е. В. Шитикова, С. Б. Беликов, Г. В. Табунщик ; [Запорожский национальный технический университет]; Поле] [Дикое : 2017, . - 170 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 132-145.

Анотація: Монографія присвячена розробці інформаційної технології підтримки процесу випробувань газотурбінних установок наземного використання з урахуванням невизначеності. Робота складається з двох частин. Перша присвячена основним питанням процесу випробувань, друга містить авторські моделі, методи і опис практичних прикладів впровадження розробленої інформаційної технології.
727728 R
   004

Табунщик Галина Володимирівна
Верифікація та валідація цифрових систем управління [Текст] : навч. посібник / Г. В.. Табунщик, Т. І. Каплієнко, О. О. Каплієнко, Д. Ван Мероде ; [Запорізький нац. технічний ун-т (ЗНТУ]; Поле] [Дике : 2017, . - 150 c. іл.,. Бібліогр.: с. 144-145.
727727 R
   621.3

Копчак Б.Л.
Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками [Текст] : монографія / Б. Л. Копчак, Я. Ю. Марущак ; Національний університет "Львівська політехніка"; Тараса [Вид-во : 2020, . - 322 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 307-321.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню електромеханічних систем, які описуються передавальними функціями дробового порядку, з точки зору забезпечення заданих динамічних характеристик таких систем, зокрема їх стійкості і робастності. Розвинуто методи структурної і параметричної ідентифікації динамічних систем, шляхом створення їх математичних моделей на основі інтегро-диференційних операторів дробового порядку. Розвинуто теорію синтезу регуляторів в ЕМС на основі стандартних форм для систем дробового порядку. Розвинуто метод узагальненого характеристичного полінома для вибору структури і параметрів дробових регуляторів за бажаними моделями дробового порядку. Розвинуто методи синтезу ЕМС з регуляторами дробового порядку за заданими показниками якості перехідних процесів.
727726 R
   35

Смерницький Дем'ян Вікторович
Спеціальні засоби забезпечення кінологічних підрозділів системи МВС України [Текст] : монографія / [Д. В. Смерницький, Ю. Л. Ягупольський, Ю. Д. Кучинський та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний ін-т; Людмила] [Видавництво : 2019, . - 258 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 246-254.

Анотація: У монографії висвітлено основи та особливості дресирування службових собак, зокрема постановки на запах наркотичних засобів та вибухових речовин. Представлено інформацію про сучасні технологічні та спеціальні засоби вітчизняного та закордонного виробництва, призначені для забезпечення ефективної роботи кінологічних підрозділів. Проаналізовано тактико-технічні характеристики зазначених засобів, за результатами яких сформульовано тенденції розвитку та напрями їх удосконалення з урахуванням специфіки функціонування кінологічних підрозділів, а також вимог, які висуваються їх спеціалістами до таких технічних засобів. Викладено сутність та результати науково-технічних розробок ДНДІ МВС України, а також висвітлено його перспективні наукові дослідження, спрямовані на забезпечення сучасних потреб кінологічних підрозділів системи МВС України.
727837 R
   623


Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 20 листопада 2020 р. / Міноборони України, Національна акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; Львів : 2020^IНАСВ, . - 268 c.

Анотація: Збірник містить тези доповідей науково-практичної конференції, які висвітлюють теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок, виконаних науковими працівниками науково-дослідних установ Збройних Сил України та інших відомств, викладачами вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів вищих навчальних закладів, інших вищих навчальних закладів, науковими співробітниками, інженерами та фахівцями різних організацій і підприємств України, аспірантами та ад'юнктами.
727836 R
   62

Осадчук Юрий Григорьевич
Повышение энергетической эффективности мощных электроприводов турбомеханизмов горно-металлургических комплексов [Текст] : [монография] / [Ю. Г. Осадчук, А. Д. Учитель, С. А. Жуков и др.]; ГВУЗ РИО : 2018, . - 349 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 343-345.

Анотація: Монография содержит общие сведения о мощных электропотребителях предприятий горно-металлургического комплекса Украины, прежде всего – Криворожского горно-металлургического комбината, влияющих на энергетическую эффективность производства. При этом главным образом исследуются объекты и процессы в ракурсе закономерностей изменений реактивной и активной мощностей электроприводов и управления ими. Выполнен анализ статистических данных о работе насосных и компрессорных установок, потребителей воды и кислорода; дана оценка эффективности; обоснован теоретический диапазон регулирования производительности насосных и компрессорных станций и основные требования к системам их электропривода и автоматизации, разработаны системы компенсации реактивной мощности средствами синхронных электроприводов турбомеханизмов, а также – рекомендации по разработке способов и средств повышения технико-экономических показателей работы турбомеханизмов.
727724 R
   621.3

Паранчук Я. С.
Проектування та дослідження електроприводів [Текст] : навч. посібник / Я. С. Паранчук, В. О. Чумакевич, В. В. Пташник ; Національний університет "Львівська політехніка"; ФОП [Видавництво : 2020, . - 287 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 260-261.

Анотація: Сучасні електроприводи є поєднанням силових електричних та електромеханічних перетворювачів, механічних передавальних пристроїв і системи автоматичного керування та здатні реалізовувати найскладніші алгоритми енергоефективного керування режимами технологічних процесів і об'єктів. У навчальному посібнику висвітлено загальні принципи побудови таких систем, їх елементну базу, схеми та пристрої захисту, типові структури, проєктування режимів та розрахунок характеристик, підходи математичного опису та комп'ютерного моделювання. Наводяться результати дослідження їх динаміки, розрахунок механічних та електромеханічних характеристик, аналіз показників їх роботи у динамічних та статичних режимах, вплив на них змін навантаження.
727723 R
   34

Вдовичин Ігор Ярославович
Історія держави і права України [Текст] : навч. посібник / І. Я. Вдовичин, М. І. Голинська ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Ви-во : 2020, . - 388 c. іл.,. Бібліогр.: с. 375-387.

Анотація: Навчальний посібник має на меті допомогти студентам поглиблювати і систематизувати знання з основних проблем історії держави і права України; аналізувати складні й актуальні теми навчального курсу; інститути державної влади; суспільну структуру; систему органів влади і управління; джерела права і розвиток різних галузей права.
727722 R
   657

Куцик Петро Олексійович
Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками [Текст] : монографія / Куцик П. О., Марценюк Р. А.. Макарук Ф. Ф.. Чік М. Ю. ; Львівський торговельно-економічний університет; Львів. Ви-во : 2020, . - 280 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
727721 R
   334

Костирко Руслан Олександрович
Інтегрована корпоративна звітність [Текст] : навч. посібник / Р. О. Костирко, Л. А. Костирко, О. Е. Лубенченко, Е. В. Чернодубова ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2020, . - 304 c. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: У навчальному посібнику викладено системний погляд на інтегровану корпоративну звітність в контексті концепції сталого розвитку та міжнародних стандартів. Структура навчального посібника "Інтегрована корпоративна звітність" акцентує увагу на ключових елементах та інструментах інтегрованої звітності. Розкрито еволюцію світового досвіду, сутність, фундаментальні концепції, принципи та організаційно-методичні засади інтегрованої корпоративної звітності. Висвітлено об'єкти інтегрованої звітності та методи їх оцінки. Особлива увага приділена розкриттю об'єктів інтелектуального капіталу та методів їх оцінки. Викладено інформаційне забезпечення та організацію підготовки інтегрованої звітності. Сформована система показників інтегрованої звітності та визначено критерії оцінки їх суттєвості і якості. Висвітлено ключові аспекти верифікації інтегрованої звітності. Розкрито вимоги до формування аналітичної інформації та викладено підходи до аналізу економічного потенціалу і прогнозування сталого розвитку підприємств на основі їх стратегічної вартості.
727719 R
   664

Давидович О. Я.
Технологія борошняних кондитерських виробів [Текст] : метод. вказівки та завдання до виконання лабор. робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Готельно-ресторанна справа" зі спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 24 "Сфера обслуговування" (денної та заочної форм навчання) / [уклад. Давидович О. Я.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 112 c. табл.,. Бібліогр.: с. 110-111.
727720 R
   339

Олексин І. І.
Основи бізнесу (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки і завдання для самост. роботи, поточного і підсумкового контролю знань і вмінь для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад.: Олексин І. І., Шиндировський І. М.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 84 c. табл.,. Бібліогр.: с. 75-79.
727718 R
   339

Яремко Л. А.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств індустрії гостинності (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. рекомендації до практичних і семінарських занять, завдання для самост. роботи, поточного і підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад.: Яремко Л. А., Полякова Ю. В., Семів С. Р.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 80 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці тем.
727717 R
   339

Шалева Олександра Іванівна
Глобальні мережі в бізнесі [Текст] : метод. вказівки та завдання до практичних і семінарських занять та для самост. роботи, завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 051 "Економіка" / [уклад. Шалева О. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 60 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці тем.
727716 R
   339

Антонюк Я. М.
Організація виставкової та ярмаркової діяльності [Текст] : метод. вказівки та завдання (тести) для самост. роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 241 "Готельно-ресторання справа", 242 "Туризм" денної та заочної форм навч. / [уклад. Антонюк Я. М.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 56 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 46-48.
727715 R
   005

Шалева Олександра Іванівна
Логістика (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки та завдання для самост. роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад. Шалева О. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 56 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 52-56.
727714 R
   005

Шалева Олександра Іванівна
Логістика (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки та завдвння до практ. занять для здоб. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад. Шалева О. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 44 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 39-43.
727820 R
   004

Боярчук Артем Володимирович
Організація баз даних [Текст] : конспект лекцій / А. В. Боярчук, А. В. Шостак ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 160 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 158.

Анотація: Стисло викладено теоретичні питання, пов'язані з організацією і проектуванням баз даних. Подано опис лабораторних робіт з курсу "Організація баз даних", метою проведення яких є набуття практичних навичок з проектування й створення баз даних.
727819 R
   334

Малашевський Микола Андрійович
Теоретичні та практичні засади просторового впорядкування земель [Текст] : [монорафія] / Малашевський Микола Андрійович ; [Інт землекористування НААН України]; Київ [Компринт] : 2020, . - 250 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 228-249.
727711 R
   338

Андрєєва Наталя Миколаївна
Методичні підходи щодо визначення домінант регіональної інвестиційно-інноваційної політики природокористування [Текст] : наук. доповідь / Андрєєва Н. М., Тютюнник Г. О. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 97 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 89-96.

Анотація: У науковій доповіді обґрунтовано методичні положення щодо поєднання методології Quintyple helix, Smart-спеціалізації та Цілей сталого розвитку. Визначено інституційну сутність інвестиційно-інноваційної політики природокористування на регіональному рівні як сучасної моделі Quintyple helix. Проведено оцінку інноваційного потенціалу регіонів як складової інвестиційно-інноваційної політики природокористування. Проаналізовано динаміку впровадження природоохоронних інновацій підприємствами України, концентрацію закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації в розрізі регіонів, зокрема підпорядкованим державним органам управління. Визначено кількість студентів, фахівців у закладах вищої освіти за спеціальністю природничі науки, зайнятість населення у сфері природокористування. Встановлено, що дуже важливим є посилення екологічної складової у науковій та освітній сферах з метою подальшої імплементації запозичених знань при формуванні інвестиційно-інноваційної політики природокористування окремих регіонів. Досліджено природно-ресурсний потенціал країни в розрізі регіонів за статистичною базою даних. Розроблено методичний підхід щодо визначення домінант інвестиційно-інноваційної регіональної політики природокористування з урахуванням методології " Smart Specialization" та в контексті існуючого європейського досвіду.
727710 R
   005

Буркинський Борис Володимирович
Діагностика ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків [Текст] : наук. доп. / Буркинський Б. В., Нікішина О. В. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАН [ІПРЕЕД : 2020, . - 76 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 70-74.

Анотація: Наукова доповідь містить результати досліджень, що присвячені обґрунтуванню теоретичних і методологічних основ діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків. У доповіді проведено аналіз існуючих підходів до визначення категорії «ефективність логістичної системи», обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу для діагностики ефективності функціонування ланцюгів товарних ринків, надано авторське визначення вихідної категорії. Сформовано концептуальний базис методології шляхом синтезу чотирьох наукових підходів (відтворювального, регуляторного, концепцій діаграми збалансованих переваг і сталого розвитку), визначено їх зв'язок із принципами формування ефективних ринкових ланцюгів. Обґрунтовано методологічний підхід до діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків у двоєдності концептуального й методичного базисів, множину завдань і принципів такої діагностики. Розроблено методичні положення діагностики ефективності фінансування ринкових ланцюгів, систему збалансованих показників за п’яти напрямами діагностики. Проаналізовано складові групи діагностичних показників, обґрунтовано доцільність їх включення в систему. Розроблено методичні положення діагностики ефективності регулювання базових ланок ланцюгів товарних ринків та обґрунтовано множину оціночних показників.
727709 R
   007

Туль Світлана Іванівна
Діджиталізація світового ринку праці [Текст] : монографія / С. І. Туль, О. В. Шкурупій ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2020, . - 303 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 198-223.

Анотація: Діджиталізація є одним із визначальних чинників трансформації світового ринку праці. Монографію присвячено розвитку теоретико-методологічних засад дослідження трансформації світового ринку праці та розробці науково-практичних рекомендацій щодо оцінки рівня діджиталізації національних ринків праці, а також визначенню засад ефективної інтеграції українського ринку праці у світовий, істотно діджиталізований, ринок праці.
727708 R
   338


Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1-28 лютого 2020 р. / [орг. ком.: Бабаєв В. М. (голова), Сухонос М. К., Старостіна А. Ю. та ін.] ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; імені [ХНУМГ : 2020, . - 234 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлені матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення», яка проходила з 1лютого по 28 лютого 2020 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. Піднімалися питання комплексного аналізу, обґрунтування та визначення сутності, факторів та соціально-економічних засад інклюзивного розвитку національних економік в умовах глобалізації, були окреслені найголовніші проблеми, які стримують цей розвиток, та сформовані рекомендації щодо пошуку оптимальних шляхів вирішення актуальних проблем інклюзивного розвитку. Участь у конференції взяли науковці з провідних вишів Києва, Дніпра, Львова, Полтави, Кривого Рогу, Краматорська, Кременчука, Харкова, а також Мінська, Варни, Ханою.
727707 R
   621.3

Жемеров Георгій Георгійович
Компенсовані керовані випрямлячі в розподілених ситемах електропостачання [Текст] : монографія / Г. Г. Жемеров, Д. С. Крилов, Д. В. Тугай ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 258 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 245-257.
727706 R
   5

Буркинский Борис Володимирович
Моніторинг економіко- екологічних індикаторів "зеленої економіки" України [Текст] : монографія / [Буркинський Б. В., Андрєєва Н. М., Нікішина О. В. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б. В. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2019, . - 216 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 200-215 .

Анотація: У монографії висвітлено результати досліджень, що присвячені розробці та апробації методичного забезпечення щодо визначення економіко-екологічних пріоритетів "зеленої економіки" у контексті сталого розвитку України. Обґрунтовано методологічний підхід до моніторингу "зелених" індикаторів на засадах сталого розвитку, розроблено методичні рекомендації щодо моніторингу Цілей сталого розвитку 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 у контексті "зеленої" трансформації національної економіки. Представлено результати моніторингу визначених Цілей сталого розвитку в Україні та їх діагностику за період 2005-2017 рр., обґрунтовано взаємовплив економічних показників на екологічні індикатори, напрями досягнення цільових орієнтирів "зеленого зростання". Результати проведеного моніторингу можуть стати підґрунтям для встановлення проблемних аспектів у процесі "зеленої" трансформації національної економіки, обґрунтування механізмів і заходів їх подолання, стратегічних орієнтирів розвитку "зеленої економіки" в Україні.
727705 R
    5

Гетьман Олена Леонідівна
Екологічне управління секторальною економікою: теорія та шляхи трансформації [Текст] : монографія / Гетьман О. Л. ; за ред. Купінець Л. Є. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 220 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 208-219.

Анотація: У монографії проаналізовано підходи до оцінки ефективності складових системи екологічного управління секторальною економікою. Розроблено методологічні засади функціональної трансформації системи екологічного управління. Висунуто гіпотезу, відповідно до якої, для досягнення ефективності системи екологічного управління та активації вектору випереджального розвитку екологічної модернізації секторальної економіки потрібні зміни методологічних підходів до інструментів управління. Обґрунтовано, що при ефективному, взаємоузгодженому екологічному законодавстві відбувається ефективне екологічне управління, яке спонукає до реалізації екологічного вектору розвитку секторальної економіки, сприяє адаптуванню до нових цілей та вимог, спрямованих на зниження негативного впливу економіки на якість середовища.
727704 R
   33


Маркетинг освіти в умовах глобалізаційних викликів [Текст] : колективна монографія / [за заг. ред. Хамініч С. Ю.] ; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара; ідеологія" "Нова : 2020, . - 211 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Колективна монографія присвячена дослідженню сучасного стану та проблем маркетингу освіти в сучасних умовах впливу глобалізації на суспільство, а також пошуку ефективних напрямів їх вирішення.
727703 R
   621.7

Медведев Михаил Иванович
Прессование труб из никелевых и титановых сплавов (Вопросы теории и технологии) [Текст] : [науч. изд.] / М. И. Медведев ; [Національна металургійна акад. України]; ідеологія"] ["Нова : 2020, . - 227 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 220-227.

Анотація: В книге приведен анализ современного состояния производства труб методом горячего прессования. Представлена методика оценки предельной пластичности ряда нержавеющих сталей, никелевых и титановых сплавов. Изложены результаты формоизменения металла при прессовании труб. Описаны технологические особенности прессования труб из сплавов на никелевой и железоникелевой основе, приведены рациональные интервалы их обработки. Представлена ресурсосберегающая технология производства труб из титановых сплавов.
727701 R
   51

Poliakov O. G.
Integration: Theory and Applications [Текст] : tutorial / O. G. Poliarov, S. M. Voznyuk ; National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; Kharkiv "KhAI" : 2020, . - 96 c. іл.,. Бібліогр.: с. 94.

Анотація: Наведено теорію невизначених і визначених інтегралів та її застосування до деяких задач геометрії й фізики із прикладами розв'язків. Зміст відповідає програмі курсу "Вища математика" вищих технічних навчальних закладів.
727650 R
   657

Іващенко Алла Іванівна
Розвиток малого та середнього бізнесу: національний та регіональний аспекти [Текст] : монографія / А. І. Іващенко ; Чернігівський державний технологічний університет; [Чернігів] [ЧНТУ] : 2020, . - 324 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 275-285.

Анотація: Монографічне дослідження присвячено проблемам розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах економіки перехідного типу, яка є характерною для України. Зокрема, визначено специфіку та особливості розвитку МСБ, а також проведено оцінювання їхнього фінансового потенціалу. Досліджено механізми підтримки малого та середнього бізнесу як на національному та регіональному рівні, так і міжнародному. Оцінено рівень розвитку МСБ у регіональному контексті та визначено основні чинники впливу на існування регіональних диспропорцій за критерієм ведення бізнесу. Виявлено основні фактори, які характеризують позицію України в різних міжнародних рейтингах, на основі чого надано рекомендації стосовно покращення існуючої політики підтримки та стимулювання сектору МСБ.
727649 R
   34

Гриняк Андрій Богданович
Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні [Текст] : монографія / [Кузнєцова Н. С., Луць В. В., Гриняк А. Б. та ін.] ; за заг. ред. А. Б. Гриняка, О. О. Кота, М. Д. Пленюк ; НАПрН України, Київський регіональний центр, НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака; права [НДІІПриватного : 2020, . - 488 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Монографія присвячена аналізу шляхів оновлення договірного законодавства України, дослідженню новітніх змін у механізмі договірного регулювання не лише з огляду на феномен договору, його свободу, дотримання правових принципів, а й на новітні розуміння свободи форм договору, елементів регулювання договірних відносин, його стадій тощо. Подано аналіз феномену договору як акту саморегулювання в приватноправових відносинах. особливу увагу приділено новітнім змінам договірного регулювання. Охарактеризовано особливості договірного режиму в різних сферах приватноправових відносин. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.
727648 R
   5

Кручина Вікторія Віталіївна
Радіаційна екологія [Текст] : навч. посібник до виконання практ. робіт / В. В. Кручина, В. Л. Клеєвська ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 44 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 32.

Анотація: Посібник допоможе при вирішенні прикладних завдань і виконанні розрахунково-графічних і практичних робіт з курсу "Радіаційна екологія". Наведено теоретичні дані щодо побудови атома, ядерних перетворень, принципів дії дозиметричних приладів, нормування медичного опромінення населення, прогнозування наслідків радіаційних аварій.
t=5.5742268562317