Нові надходження книжкових видань
18 січня 2021 - 24 січня 2021

727852 B
   622


Ukrainian mining forum 2020 [Текст] : papers of International Scientific and Technical Conference, november 4-5, 2020 / Національний технічний університет Дніпровська політехніка; Dnipro Zhurfond : 2020, . - 321 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727851 B
   621.3


Міжнародна науково-практична конференція "Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering" ICTM-2020 [Текст] : тези доп., 29-30 October,2020 / Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; ун-т аерокосм. : [Нац., . - 88 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727850 R
   621.3

Толмачов Станіслав Трохимович
Електронний практикум з ТОЕ [Текст] : навч. посібник / [С. Т. Толмачов, О. В. Ільченко, Ж. Г. Рожненко, С. Л. Бондаревський] ; під ред. Толмачова С. Т.; ДВНЗ РВВ : 2018, . - 362 c. іл.,. Бібліогр.: с. 355-361.

Анотація: Навчальний посібник охоплює основні теми класичного курсу ТОЕ. До нього включені як задачі у текстовому варіанті, так і опис більш розгорнутої версії на електронному носії. Містить також методичні рекомендації щодо розв'язання задач і правильні відповіді. Може бути ефективно використаний як при самостійному вивченні дисципліни ТОЕ, так і при електронному тестуванні.
727849 R
   336

Кравченко А. С.
Функціонування фінансового ринку України в умовах цифровізації суспільства: теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / Кравченко А. С.; "УБС" ДВНЗ : 2020, . - 344 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 309-343.

Анотація: У монографії ґрунтовно досліджуються теоретичні підходи та практичні аспекти функціонування фінансового ринку з позиції синергетичної методології в забезпеченні розвитку цифровізації суспільства. Монографічне дослідження охоплює широке коло питань теоретико-методологічного та прикладного характеру, що торкаються проблеми функціонування та перспектив розвитку фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства, особливостей діяльності фінансових інституцій. Досліджено практичні аспекти сучасного стану функціонування фінансового ринку України, проаналізовано та визначено тенденції розвитку фінансового ринку в умовах цифрових імперативів. Заключний розділ монографії присвячений розробці концептуальних підходів щодо формування комплексних моделей цифровізації функціонування інституцій фінансового ринку.
727848 R
   33


Економічні та безпекові виклики сучасного бізнес-середовища [Текст] : колективна монографія / [за заг. ред. Т. В. Полозової] ; Харківський національний університет радіоелектроніки, Каф. економічної кібернетики та упр. екон. безпекою; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 448 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Монографію присвячено дослідженню проблем господарювання економічних агентів на всіх рівнях управління та питанням забезпечення економічної безпеки діяльності окремих підприємств, галузей, регіонів та країни в цілому. Монографія є результатом теоретичних і практичних досліджень з удосконалення науково-методичного забезпечення функціонування суб'єктів господарювання на мікро- та макроекономічному рівнях. Монографія базується на матеріалах І-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта".
727846 R
   34

Христова Ганна
Національна судова практика з питань внутрішнього переміщення: застосування стандартів Ради Європи [Текст] : [наук.-практ. вид.] / [Ганна Христова, Юлія Трало, Катерина Буряковська] ; Проєкт Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень"; 2020 Харків : [Право], . - 304 c. Бібліогр. у виносках.
627/B 74-349004
   627

Bolle Arved
Hafenanlagen fur Stuckgutumschlag. Ausgewahlte Kapitel aus dem Seehafenbau [Текст] : научное издание / Bolle A.; von Verlag : 1941, . - 90^1s. c. 88 textabb.
727845 R
   658

Петренко Людмила Анатоліївна
Інноваційний розвиток підприємства: генезис теорії та сучасна практика управління [Текст] : монографія / Л. А. Петренко ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана"; ім. [НУОУ : 2020, . - граф.,. c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 293-319 та у виносках.

Анотація: В монографії розкрито зміст інноваційного розвитку як визначального процесу сучасної економіки; в еволюційній послідовності обґрунтовано сутнісні характеристики та функціональні аспекти теорії управління інноваційним розвитком підприємства. Розкрито різні, з методологічної позиції, наукові погляди на дослідження інноваційного розвитку підприємств на макро-, мезо- та мікрорівнях. Наведено авторський погляд на генезис теорії R&D-менеджменту підприємств. Репрезентовано складові управління комерціалізації інноваційних розробок в контексті різних моделей інноваційного процесу. Окреслено умови вибору стратегії управління інноваційним розвитком в дихотомії "конкуренція – монополія". Обґрунтовано авторську позицію щодо управління інноваційним розвитком підприємства на основі нарощування інтелектуальних активів. Висвітлено екосистемні фактори інноваційного розвитку підприємств; дослідження побудоване на аналізі системи державної інноваційної політики і місця в ній підприємства. Доведено авторську позицію щодо сучасної інституціоналізації функцій національної інноваційної системи та механізмів впливу на інноваційний розвиток підприємства, які потребують активної взаємодії підприємств з університетами в контексті забезпечення смарт-спеціалізації регіонів.
727844 R
   34


Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права [Текст] : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 9-10 жовтня 2020 р. / [уклад. : Кобрусєва Є. А., Боровська А. І., Ярова Т. Д., Ткаченко С. Є. ; за заг. ред. М. В. Полякова та О. Л. Соколенко] ; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Юридичний ф-т; нац. Дніпровський : 2020, . - 183 c.
727843 R
   34

Смокович Михайло Іванович
Збірник правових позицій Верхоаного Суду щодо захисту соціальних прав [Текст] : [довідкове вид.] / [упоряд.: М. І. Смокович, А. І. Рибачук, В. М. Кравчук] ; [Верховний Суд, Рада Європи. Проект "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень"]; Харків Право : 2020, . - 206 c. Предм. покажч.: с. 6-7.
727842 R
   34

Олендер Ігор Ярославович
Вплив режиму усунення подвійного оподаткування на виконання податкового обов'язку [Текст] : монографія / І. Я. Олендер ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого; Харків Право : 2020, . - 224 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Розглянуто найактуальніші проблеми виконання податкового обов'язку в умовах режиму усунення подвійного оподаткування. Здійснено розмежування категорій "обов'язок" та "зобов'язання" при регулюванні фінансових відносин, охарактеризовано ґенезу регулювання категорії "податковий обов'язок", визначено його структурні елементи та взаємозв'язок між ними, наведено порівняльно-правову характеристику конституційного закріплення обов'язку сплачувати податки. Визначено умови виникнення подвійного оподаткування, наведено сутнісні характеристики його різновидів, охарактеризовано засоби подолання подвійного оподаткування, встановлено значення міжнародних договорів для усунення подвійного оподаткування та наведено сучасні підходи до тлумачення їх положень.
t=1.5907678604126