Нові надходження книжкових видань
18 січня 2021 - 24 січня 2021

727841 R
   34


Юридичні наслідки визнання нормативного акта неконституційним для захисту прав людини в адміністративному судочинстві [Текст] : зб. матеріалів Міжнародного семінару-практикуму, м. Київ, 31 липня 2020 р. / Касаційний адмін. суд у складі Верховного Суду; Харків Право : 2020, . - 146 c. фот.,. Бібліогр. в кінці ст. та у виносках.
727840 R
   656


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Експлуатаційна та сервісна інженерія" [Текст] : 15-16 жовтня 2020 р., Україна, Харків / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Сумський нац. аграр. ун-т [та ін.]; ім. [ХНТУСГ : 2020, . - 243 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали засновані на виступах студентів, аспірантів та молодих вчених на міжнародній студентській науково-практичній конференції "Експлуатаційна та сервісна інженерія". Видання включає сучасні питання технологій та організацій сервісної інженерії машин аграрного виробництва і транспортних засобів, теорії експлуатації машино-тракторного парку, обладнання та устаткування сільського господарства та інноваційні рішення в рамках завдань сервісної інженерії останніх.
727839 R
   656


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Експлуатаційна та сервісна інженерія" [Текст] : 15-16 жовтня 2020 р., Україна, Харків / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Сумський нац. аграр. ун-т [та ін.]; ім. ХНТУСГ : 2020, . - 273 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали засновані на виступах студентів, аспірантів та молодих вчених на міжнародній студентській науково-практичній конференції "Експлуатаційна та сервісна інженерія". Видання включає сучасні питання технологій та організацій сервісної інженерії машин аграрного виробництва і транспортних засобів, теорії експлуатації машино-тракторного парку, обладнання та устаткування сільського господарства та інноваційні рішення в рамках завдань сервісної інженерії останніх.
727838 R
   36

Лібанова Елла М
Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу [Текст] : монографія / Елла Лібанова ; [НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи]; "Сочінський Видавець : 2020, . - 454 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 432-453 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено проблемам визначення та вимірювання бідності населення України. Висвітлено сутність бідності як комплексного соціально-економічного явища, окреслено причинно-наслідкові зв’язки бідності з економічним зростанням, нерівністю, зокрема територіальною, ситуацією на ринку праці, масштабною міграцією, соціальним відчуженням. Особливу увагу приділено різноманітним проявам бідності включно з коротким життям, недоступністю якісної освіти, обмеженістю споживання. Монографія дає відповіді на методичні питання вимірювання доходів і споживання, нерівності й факторів її формування, забезпечення коректності порівнянь споживання різ них за чисельністю та складом домогосподарств. Запропоновано низку критеріїв бідності та відповідних методик їх обчислення і застосування. Наведено результати дослідження при роди, історичних трансформацій та чинників нерівності, зокрема її форм і проявів, інфляційної зумовленості й ролі оподаткування. Центральне місце в монографії посідають аналітичні напрацювання щодо бідності та бідних в Україні. Охарактеризовано економічне підґрунтя української бідності, взаємозв’язки і суперечності бідності й освіченості, притаманні суспільствам із випереджальним розвитком якості робочої сили і збереженням застарілої неефективної економіки, а також параметри монетарної і деприваційної бідності. Поряд із загальними оцінками висвітлено профілі, чинники та ризики бідності. Наведено результати дослідження специфіки психології бідних в Україні.
727837 R
   623


Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 20 листопада 2020 р. / Міноборони України, Національна акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; Львів : 2020^IНАСВ, . - 268 c.

Анотація: Збірник містить тези доповідей науково-практичної конференції, які висвітлюють теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок, виконаних науковими працівниками науково-дослідних установ Збройних Сил України та інших відомств, викладачами вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів вищих навчальних закладів, інших вищих навчальних закладів, науковими співробітниками, інженерами та фахівцями різних організацій і підприємств України, аспірантами та ад'юнктами.
727836 R
   62

Осадчук Юрий Григорьевич
Повышение энергетической эффективности мощных электроприводов турбомеханизмов горно-металлургических комплексов [Текст] : [монография] / [Ю. Г. Осадчук, А. Д. Учитель, С. А. Жуков и др.]; ГВУЗ РИО : 2018, . - 349 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 343-345.

Анотація: Монография содержит общие сведения о мощных электропотребителях предприятий горно-металлургического комплекса Украины, прежде всего – Криворожского горно-металлургического комбината, влияющих на энергетическую эффективность производства. При этом главным образом исследуются объекты и процессы в ракурсе закономерностей изменений реактивной и активной мощностей электроприводов и управления ими. Выполнен анализ статистических данных о работе насосных и компрессорных установок, потребителей воды и кислорода; дана оценка эффективности; обоснован теоретический диапазон регулирования производительности насосных и компрессорных станций и основные требования к системам их электропривода и автоматизации, разработаны системы компенсации реактивной мощности средствами синхронных электроприводов турбомеханизмов, а также – рекомендации по разработке способов и средств повышения технико-экономических показателей работы турбомеханизмов.
727834 R
   004


Security, Fault Tolerance, Intelligence [Текст] : International Conference ICSFTI2020, Kyiv, Ukraine, May 13, June 15, 2020 / National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Faculty of Informatics and Computer Science, Department of Computer Engineering ; Sikorsky Igor : 2020, . - 300 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Подано праці міжнародної наукової конференції з комп'ютерної інженерії, інженерії програмного забезпечення та технічної освіти, яка присвячена видатному вченому, викладачу кафедри обчислювальної техніки професору В.П. Широчину.
727833 R
   34


Вплив пандемії коронавірусу OVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері [Текст] : матеріали наук.-практ. студ. конференції, 12 травня 2020 р., м. Київ / [упоряд.: В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ф-т соціології і права, Каф. інформ. права та права інтелект. власності, НДІ інформатики і права НАПрН України; ім. КПІ : 2020, . - 196 c. граф.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали конференції присвячені розгляду впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері. Участь у конференції взяли виключно студенти, в основному Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського різних спеціальностей та спеціалізації.
727830 R
   621.3

Терещенко Микола Федорович
Високоточні джерела змінних магнітних полів [Текст] : монографія / [М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, В. Ю. Рудик, Т. О. Рудик ] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 154 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 143-153.

Анотація: Розглянуто теоретичні засади та дослідження принципів побудови високоточних джерел змінного магнітного поля. Наведено результати досліджень принципів побудови високоточних джерел змінного магнітного поля, апаратів та систем, які генерують магнітне поле, методи підвищення ефективності їх роботи, визначення та оцінка параметрів джерел змінного магнітного поля. Розглянуто конструкції індукторів та методики розрахунку їх параметрів. Особливу увагу приділено структурним особливостям побудови високоточних джерел змінного магнітного поля, апаратів і систем та комплексів, підвищення їх ефективності та точності відтворення параметрів магнітного поля.
727828 R
   339

Voitko Serhii
Transnational corporations [Текст] : educational textbook / [S. V. Voitko, O. A. Gavrysh, O. O. Korohodova, T. E. Moiseienko] ; National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"; Sikorsky Igor : 2020, . - 202 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Розкрито передумови виникнення та основи функціонування транснаціональних корпорацій. Подано класифікацію, види, структури корпоративних асоціацій та розглянуто цикл їх розвитку. Описано особливості оцінювання глобального ринкового середовища. Розглянуто процес управління діяльністю ТНК. Проаналізовано фінансову діяльність ТНК. Наведено галузеві та регіональні особливості діяльності ТНК у виробничій сфері та сфері послуг. Окреслено складові успішної зовнішньоекономічної діяльності корпоративних структур. Охарактеризовано взаємодію між ТНК та національними економіками.
727827 R
   621.39

Жук Сергій Якович
Послідовне виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток [Текст] : монографія / С. Я. Жук, О. С. Неуймін ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 168 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 159-167.

Анотація: Розроблено методи двоальтернативного і багатоальтернативного послідовного виявлення траєкторії цілі в багатоканальних радіолокаційних станціях з використанням інформації про вирішальні статистики відміток під час відомого і невідомого відношення сигнал/шум. Синтезовані алгоритми дозволяють підвищити ефективність виявлення траєкторії цілі у разі наявності хибних відміток і не вимагають значних обчислювальних витрат. Завдання виявлення зриву супроводження цілі також сформульовано як задача виявлення траєкторії і розглянуто послідовні методи її вирішення з використанням інформації про вирішальні статистики відміток. Аналіз ефективності отриманих алгоритмів проведено за допомогою статистичного моделювання на значній кількості модельних прикладів, а також розглянуто можливості їх реалізації на основі сучасних обчислювальних систем.
727826 R
   005

Гавриш Олег Анатолійович
Управління стартапами [Текст] : підручник для здобув. вищої освіти за екон. спеціальностями / [О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська] ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 717 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Узагальнено найефективніші практики успішних інноваційних підприємців, подано сучасні теоретичні засади стартап-менеджменту, висвітлено світовий та вітчизняний досвід розвитку стартапів.
727825 R
   669

Сидоренко Сергій Іванович
Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах [Текст] : підручник для студ., які навч. за спец. 132 "Матеріалознавство", освіт. програмою "Металофізичні процеси та їх комп'ютерне моделювання" / С. І. Сидоренко, С. М. Волошко ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 193-195. - Алф. покажч.: с. 190-192.

Анотація: Подано сучасні уявлення про явища тепло- та масопереносу в твердих тілах у межах феноменологічної й атомної теорій. Розглянуто питання феноменологічної теорії – математичний опис дифузії та теплопровідності, постановку початково-крайових задач, використання розв'язків рівнянь Фіка та Фур'є для розрахунку кількісних параметрів і вирішення задач, що виникають в експериментальній практиці, визначення концентраційної та температурної залежності коефіцієнтів дифузії тощо. Систематизовано методи розрахунку параметрів об'ємної, зернограничної, реактивної та поверхневої дифузії за даними сучасних експериментальних методів дослідження. Висвітлено механізми дифузії у металах, вплив дефектів кристалічної ґратки на швидкість дифузії, питання рівноважної концентрації вакансій та їх джерел. Викладено основи теорії випадкових блукань. Ефекти Робертс-Аустена, Кіркендала, Френкеля, Ребіндера та багато інших розглянуто із залученням знань щодо кристалічної будови твердих тіл, діаграм фазової рівноваги, механізмів та кінетики дифузійних процесів.
727824 R
   621.6

Безродний Михайло Костянтинович
Системи виробництва та розподілу стисненого повітря і продуктів його розділення [Текст] : навч. посібник для здобув. ступеня бакалавра за освітньою програмою "Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження" спец. 144 "Теплоенергетика / М. К. Безродний, М. Н. Голіяд ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 288 c. іл.,. Бібліогр.: с. 283-287.

Анотація: Викладено принципи побудови централізованої та децентралізованої систем виробництва, розподілу, обробки та споживання стисненого повітря на промислових підприємствах. Описано методики розрахунків елементів систем повітропостачання. Висвітлено квазіцикли зрідження повітря та установки його розділення на кисень, азот і благородні гази. Подано схему й технічні характеристики кріогенної повітророзділювальної установки. Розглянуто галузі застосування кріогенних носіїв, схеми установок їх газифікації, правила транспортування, зберігання та техніки безпеки під час експлуатації обладнання цих систем. Наведено переваги та недоліки кріогенних, адсорбційних і мембранних технологій розділення повітря на його компоненти.
727823 R
   004

Цеслів Ольга Володимирівна
Основи програмування та веб-дизайн [Текст] : навч. посібник для здобув. ступеня бакалавра за спец. 051 "Економіка" / О. В. Цеслів ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 150 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 148. - Предм. покажч.: с. 149.

Анотація: Розглянуто основи веб-програмування: мову розмічування веб-сторінки HTML, каскадні таблиці стилів CSS, мову програмування JavaScript. Описано спектр технологій створення веб-документів, зокрема форматування тексту, створення списків, таблиць, графічних об'єктів, використання засобів інтерактивного спілкування з користувачем, баз даних. Матеріал навчального посібника зорієнтовано на розв'язування бізнес-задач.
727822 R
   621.39

Васильєва Ірина Карлівна
Системи комутації та розподілу інформації [Текст] : навч. посіб. до лабораторного практикуму / І. К. Васильєва, Н. В. Кожемякіна ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 84 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 82 .

Анотація: Наведено лабораторні роботи з курсу "Системи комутації та розподілу інформації", що входять до програми підготовки бакалаврів за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка". Викладено необхідні теоретичні відомості, постановку задач, методику виконання робіт. Розглянуто методи аналітичного та статистичного аналізу комутаційних систем, способи реалізації блоків просторової і часової комутації, а також принципи побудови модулів просторово-часової комутації на елементах цифрової техніки. Лабораторні роботи виконують із застосуванням системи MatLab / Simulink.
t=2.6343250274658