Нові надходження книжкових видань
11 січня 2021 - 11 липня 2021

730942 R
   63

Дебринюк Юрій Михайлович
Плантаційні лісові насадження в Україні: концептуальні засади, ресурсний потенціал та енергетичне використання [Текст] : монографія / Ю. М. Дебринюк, Я. Д. Фучило ; Національний лісотехнічний університет України, Лісівнича Академія Наук України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків; Спілка Видавнича : Галицька, . - 504 c. Бiблiогр.: с. 421-472.
730551 R
   33

Амоша Олександр Іванович
Інноваційне Придніпров'я: гра на випередження [Текст] : монографія / [О. І. Амоша, Ю. С. Залознова, С. В. Іванов та ін. ; за заг. ред. В. І. Ляшенка] ; НАН України, Інститут економіки промисловості; економіки [Ін-т : 2021, . - 286 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: В умовах децентралізації та виконання Угоди про асоціацію з ЄС кожен український регіон має знайти свою нішу, як на національному, так і на європейському ринку, розбудовувати самостійно або разом із сусідніми регіонами регіональні інноваційні екосистеми. Але у процесі децентралізації в Україні було випущено з уваги такий важливий територіальний рівень, як економічні райони, що об’єднує декілька областей. Економічні райони утворилися не адміністративним шляхом, а виникли в ході історичного, соціально-економічного та культурного розвитку і представляють собою великі за територією соціально-економічні та культурні простори, об’єднані спільним географічним розташуванням, культурними і ментальними характеристиками, подібним природно-ресурсним забезпеченням та структурою економіки. В умовах розселення України саме економічні райони відповідають вимогам європейської класифікації NUTS 1 і можуть об’єднувати від 3 до 7 млн. осіб. Області, які входять до їх складу, маючи взаємопов’язану інфраструктуру, подібну структуру економіки та подібні проблеми, шляхом співпраці та об’єднання ресурсів, могли б забезпечувати більш динамічний збалансований сталий розвиток регіональної економіки на базі формування інноваційних екосистем.
730450 R
   004

Кобилін Олег Анатолійович
Методи цифрової обробки зображень [Текст] : [навч. посібник] / О. А. Кобилін, І. С. Творошенко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 124 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 122-123.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні методи цифрової обробки зображень та надано приклади їх практичного застосування. Детально описано основні поняття цифрової обробки зображень, характеристику технічних засобів цифрової обробки зображень, параметричні та непараметричні методи класифікації цифрових зображень, методи фільтрації та відновлення зображень, методи лінійної просторово-інваріантної фільтрації та фільтрації у просторовій області.
730449 R
   004

Гороховатський Володимир Олексійович
Методи інтелектуального аналізу та оброблення даних [Текст] : [навч. посібник] / В. О. Гороховатський, І. С. Творошенко ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 92 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 89-90.

Анотація: У навчальному посібнику у вигляді лабораторного практикуму викладено методи вирішення ряду інтелектуальних задач, що постають у аналізі даних та при створенні систем штучного інтелекту. Для реалізації прикладних задач Data Mining запропоновано використовувати програмні пакети Statistica, MatLab та мову програмування Python, для задач штучного інтелекту – сучасне програмне середовище Visual Prolog.
730448 R
   624.2

Онищенко Артур Миколайович
Багаторічне прогнозування загальних руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів на автомобільних дорогах [Текст] : монографія / А. М. Онищенко, І. В. Башкевич, А. С. Корецький ; Національний транспортний університет; Київ [НТУ] : 2020, . - 187 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 175-186.

Анотація: В монографії розроблена інженерна методика визначення загального розмиву в системі прогнозування багаторічних руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів. Представлена математична модель та її аналітична реалізація для визначення максимального та залишкового розмиву з застосуванням лінійної характеристики трансформації руслової витрати. Розв'язано критеріальне рівняння залишкового розмиву, яке дає змогу визначити коефіцієнт стиснення потоку під мостом для залишкового розмиву. Апроксимація поздовжнього профілю в зоні впливу мостових переходів здійснюється кубічним сплайном.
730447 R
   658

Гурч Людмила Миколаївна
Логістика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Гурч ; Національний транспортний університет; Київ НТУ : 2020, . - 508 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с.374-383 та с. 504-505.

Анотація: У пропонованому навчальному посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції логістики як ключового елемента конкурентної ринкової стратегії підприємства. Проаналізовано сучасні методи управління логістичними потоками, використання яких дає можливість ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Для закріплення теоретичного матеріалу у практикумі подано тести, ситуаційні завдання (кейси), індивідуальні завдання, ділові ігри, а також методичні рекомендації щодо їх розв'язання та проведення.
730434 R
   336

Товмасян Ваган Робертович
Модернізація фінансової політики підприємств авіаційної промисловості [Текст] : монографія / Ваган Товмасян ; ПВНЗ "Європейський ун-т"; Київ ДКС-Центр : 2020, . - 379 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 335-356.

Анотація: У монографії розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади фінансової політики підприємств авіаційної промисловості України, особливості її модернізації в сучасних умовах. Проведено оцінювання ефективності фінансової політики підприємств авіаційної промисловості. Означено методологічні основи модернізації фінансової політики підприємств авіаційної промисловості та напрями активізації їх розвитку в посткризових умовах.
729250 R
   621.7

Диха Олександр Володимирович
Контроль якості покриттів [Текст] : навч. посібник / Диха О. В., Рудик О. Ю.; Хмельницький [ХНУ] : 2021, . - 167 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 163-164.

Анотація: Наведені основні дефекти і фізико-хімічні властивості покриттів, подана оцінка їх механічних властивостей, класифікація методів контролю та технологічних випробувань.
729249 R
   621.8

Стечишин Мирослав Степанович
Розрахунок і конструювання типових деталей і вузлів обладнання харчових виробництв та сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посібник / [авт. кол.: Стечишин М. С., Мартишок А. В., Лук’янюк М. В., Білик Ю. М.]; Хмельницький [ХНУ] : 2020, . - 232 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 229 (14 назв).

Анотація: Наведені основи теорії розрахунку на міцність деталей апаратів харчової промисловості та машин аграрного комплексу. В другій частині подані приклади, варіанти контрольних завдань та довідкові дані для практичних розрахунків елементів і вузлів цього обладнання.
729248 R
   33

Овчиннікова Олена Русланівна
Економічна кібернетика [Текст] : навч. посібник / Овчиннікова О. Р.; Хмельницький [ХНУ] : 2021, . - 344 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 317-318 (26 назв).

Анотація: Подано теоретичний матеріал, що є базою лекцій – основні закони і принципи науки, історія її розвитку, класифікація систем, математичні моделі і методи, що використовують у моделюванні економічних ситуацій. Деякі положення описано під різним кутом зору, що дозволить більш творчо осмислити і сприйняти положення дисципліни.
728009 R
   629,7

Габріелова Тетяна Юріївна
Авіаційні вантажні перевезення [Текст] : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для студ. спец. 275 "Транспортні технології (на повітряному транспорті) / [уклад.: Т. Ю. Габріелова, В. Ю. Іваннікова, І. В. Борець, Д. В. Мединський] ; Національний авіаційний ун-т; Київ [НАУ] : 2020, . - 48 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 42.

Анотація: Містять завдання до курсового проєкту з дисципліни "Авіаційні вантажні перевезення", вимоги до оформлення та рекомендації до його виконання, а також список літератури.
728008 R
   339

Станіславик Олена В'ячеславівна
Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки [Текст] : монографія / О. В. Станіславик ; Міжнародний наук.-техн. ун-т імені акад. Юрія Бугая; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 376 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 337-359 .

Анотація: У монографії розглянуто: теоретико-методологічні засади процесу забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки; аналітичне дослідження розвитку галузі та оцінка стану конкурентного середовища промислового комплексу; методичне забезпечення структурних перетворень у контексті конкурентоспроможності промислового комплексу; організаційно-методичний супровід процесів перетворень і забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу; концептуальна підтримка конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки.
727419 R
   31

Бойко Наталія Леонідівна
Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства [Текст] : [монографія] / Наталія Бойко ; НАН України, Інститут соціології; соціології [Ін-т : 2020, . - 256 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 228-255.

Анотація: У монографії здійснено системне соціологічне дослідження демократизаційних трансформацій доби Інтернету. На основі отриманих концептуальних узагальнень взаємозв'язків демоктаризації та дигіталізації сучасних суспільств і аналізу емпіричних даних моніторингових досліджень Інституту соціології НАН України (2002–2019 рр.) здійснено комплексний соціологічний аналіз специфіки та ефективності перебігу електронної демократизації в Україні. З'ясовано тенденції розвитку складових сучасного демократизаційного процесу (е-урядування, е-уряд, е-демократія), запропоновано бачення ролі Інтернету у процесах солідаризації і активізації громадської участі в українському суспільстві.
727416 R
   51

Шарковський Олександр Миколайович
Ідеальна турбулентність: фрактальні і стохастичні атрактори траєкторій в ідеалізованих моделях математичної фізики [Текст] : [монографія] / О. М. Шарковський О. М., О. Ю. Романенко ; НАН України, Ін-т математики; математики [Ін-т : 2020, . - 171 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 161-167. - Предм. покажч.: с. 169-170.

Анотація: У монографії викладено основні ідеї концепції ідеальної турбулентності, яка пропонує сценарії просторово-часового хаосу, засновані на надзвичайно складній просторовій структурі елементів атрактора. Ідеальна турбулентність спостерігається в ідеалізованих (таких, що не враховують внутрішній опір) моделях різноманітних процесів електродинаміки, акустики, радіофізики й інших дисциплін, пов'язаних з електромагнітними та звуковими коливаннями. Така ідеалізація істотно спрощує аналіз і разом з тим у багатьох випадках дає цілком адекватний опис реальних процесів. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами й машинною графікою. Розглянуто низку крайових задач з ідеальною турбулентністю, зокрема, для хвильового рівняння.
727415 R
   656

Дьомін Олександр Анатолійович
Вантажні перевезення [Текст] : навч. посібник / О. А. Дьомін, О. М. Загурський ; [НУБіП України]; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 608 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 419-423.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто основні транспортно-технологічні системи перевезення вантажів АПК, значну увагу приділено розробці класифікації видів транспортних засобів, їх характеристикам та методам використання аграрними підприємствами країни. Навчальний посібник націлений на формування у студентів базового комплексу знань з методології побудови транспортно-технологічних процесів АПК. Його використання в навчальному процесі значно розширить можливості студентів у вивченні предмету "Вантажне перевезення", сприятиме формуванню у них наукових і професійних знань в сфері організації, планування, управління перевезеннями різних видів аграрних вантажів та надасть можливість вільно орієнтуватись у багатомарочності сучасних автотранспортних засобів, здійснюючи їх раціональний відбір для вантажних перевезень в агропромисловому комплексі та ефективну організацію транспортно-технологічних процесів в аграрній галузі України.
727414 R
   621.3

Yanenko Oleksey Pylypovych
Methods and means of formation, processing and use of low-intensity electromagnetic signals [Текст] : monograph / O. P. Yanenko, K. L. Shevchenko, V. M. Kychak ; [VNTU]; Vinnytsia VNTU : 2020, . - c. Біблиіогр.: с. 256-266.

Анотація: У монографії узагальнено науково-технічний досвід, накопичений авторами у сфері формування, вибору, перетворення та обробки слабких параметрів сигналу. Автори розглядають особливості комутаційних та модуляційних перетворень та ланцюгів високочутливих радіометрів НВЧ та оптичного діапазону, а також методи та засоби формування сигналів низької інтенсивності із застосуванням переходів Джозефсона.
727413 R
   62

Чаусов Микола Георгійович
Механіка матеріалів і конструкцій [Текст] : навч. посібник / М. Г. Чаусов, В. М. Швайко, А. П. Пилипенко ; [за заг. ред. М. Г. Чаусова] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; "Мастер [ПП : 2020, . - 103.00 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 340.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні методики експериментального визначення механічних характеристик конструкційних матеріалів за різних видів навантаження, статистичної обробки результатів випробувань. Розглядаються основні типи випробувальних машин. Висвітлені основні підходи у підготовці до випробувань та визначенні деформацій дослідних зразків.
727412 R
   621.8

Чаусов Микола Георгійович
Динаміка і міцність [Текст] : навч. посібник / М. Г. Чаусов, А. П. Пилипенко, М. М. Бондар ; за заг. ред. М. Г. Чаусова; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 258 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 257.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні розрахунки на міцність і жорсткість в умовах багаторазових, змінних та швидких навантажень. Розглядаються основні методи розрахунків на міцність за наявності тріщин. Необхідний додатковий матеріал, що використовується при розрахунках на міцність і жорсткість за складних умов навантаження, також поданий в даному посібнику.
727410 R
   621.8

Осипова Тетяна Миколаївна
Ефективність застосування демпфуючих пристроїв у барабанних піднімальних установках [при перехідних процесах] [Текст] : монографія / Т. М. Осипова; Мадрид Друкарня : 2020, . - 172 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 115-138.

Анотація: Монографію приcвячено розв'язанню актуальної науково-практичної задачі, яка полягає в зменшенні максимальних динамічних навантажень у канатах барабанних піднімальних установок при перехідних процесах, тому що сталевий канат є невід'ємною частиною будь-якого піднімального механізму, а також несучим, найбільш відповідальним і підданим зношуванню елементом піднімальної установки. Одним з варіантів вирішення цієї задачі є застосування у конструкціях піднімальних машин демпфуючих пристроїв і гасителів коливань канатів, визначення зони раціональних параметрів дисипації демпфуючих пристроїв.
727409 R
   63

Яворовський Петро Петрович
Екологічно орієнтоване лісівництво [Текст] : навч. посібник / Яворовський П. П., Маурер В. М., Зібцев С. В. [та ін.] ; [НУБіП України]; "Наукова Вид-во : 2019, . - 460 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 445-460.

Анотація: Висвітлено засади екологічно орієнтованого лісівництва та екоадаптаційного відтворення лісів. Охарактеризовано сучасні підходи до процесів лісовідновлення і лісорозведення та їх значення в контексті переходу до сталого ведення лісового господарства. Розглянуто теоретичні основи та концептуальні положення екологічно орієнтованого лісівництва та екоадаптаційного відтворення лісів й організаційно-методичні засади і умови їхнього запровадження у виробництво в Україні.
t=0.16434597969055