Нові надходження книжкових видань
11 січня 2021 - 17 січня 2021

727647 R
   628

Клеєвська Валерія Леонідівна
Мікроклімат виробничих приміщень [Текст] : навч. посібник до лабораторного практикуму / В. Л. Клеєвська, В. В. Кручина, Д. М. Макаренко ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 48 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 46.

Анотація: Описано порядок проведення лабораторних робіт з дослідження мікроклімату та вентиляції виробничих приміщень. Значну увагу приділено теоретичним питанням. Для студентів при виконанні лабораторних робіт, а також домашніх завдань і контрольних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист".
727646 R
   91

Андрєєв Сергій Михайлович
Алгоритмічні основи геоматики і системології [Текст] : навч. посібник до практичних занять / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін, А. С. Нечаусов ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 88 c. іл.,. Бібліогр.: с. 87.

Анотація: Викладено практичні рекомендації щодо розроблення програмних кодів і наведено приклади виконання обчислювальних алгоритмів мовою С# у середовищі розроблення Microsoft Visual Studio. Для студентів, що вивчають дисципліни "Алгоритмічні основи геоматики і системології", "Космічна метеорологія", "Транспортно-навігаційні ГІС" за спеціальностями 193 "Геодезія і землеустрій" (освітня програма "Геоінформаційні системи і технології") і 103 "Науки про Землю" (освітня програма "Космічний моніторинг Землі").
727645 R
   62

Остапчук Валентина Віталіївна
Тести для контрольних заходів з матеріалознавства [Текст] : навч. посібник / В. В. Остапчук, О. Г. Попова, І. М. Тараненко ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 256 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 247-248.

Анотація: Запропоновано завдання у вигляді тестів, що охоплюють обсяг матеріалу згідно з програмою курсів "Матеріалознавство", "Інженерне матеріалознавство", "Авіаційне матеріалознавство", "Електрорадіоматеріалознавство". Тестові завдання подано трьома мовами – українською, російською, англійською, що допоможе як українським, так і іноземним студентам самостійно підготуватись до контрольних заходів з курсів матеріалознавства.
727644 R
   658

Караїм М. М.
Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посібник / Караїм М. М., Мандзіновська Х. О., Силкін О. С. [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Штангрета; академія Українська : 2021, . - 478 c. іл.,. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: У навчальному посібнику викладено теоретичні й практичні засади забезпечення економічної безпеки підприємства. Висвітлено питання побудови системи моніторингу економічної безпеки підприємства, ідентифікації й моделювання впливу ключових зовнішніх та внутрішніх загроз на економічну безпеку підприємств різних сфер діяльності, формування власної служби безпеки, забезпечення фінансової безпеки та застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою вітчизняних підприємств, обґрунтовано та викладено методичні матеріали для забезпечення корпоративної безпеки українських підприємств.
727643 R
   53

Бреславський Дмитро Васильович
Деформування та довготривала міцність конструктивних елементів ядерних реакторів [Текст] : монографія / Д. В. Бреславський ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ; Мадрид Друкарня : 2020, . - 250 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 228-247.

Анотація: Монографію присвячено питанням розрахункового оцінювання за допомогою комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану та довготривалої міцності конструктивних елементів ядерних реакторів, які працюють при спільній дії термосилових та радіаційних полів. Наведено опис основних фізичних явищ, що можуть мати місце у даних умовах, математичні постановки та методи розв’язання задач нестаціонарної теплопровідності, теорії повзучості та континуальної механіки пошкоджуваності. Наведено розв’язки задач для розповсюджених елементів конструкцій – труб, твелів, вигородки реактору.
727641 R
   657

Ковальчук Т.М.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку [Текст] : практикум / [уклад.: Ковальчук Т. М., Танасієва М. М.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; С.Н.] [Яворський : 2020, . - 144 c. табл.,. Бібліогр.: с. 126-127.

Анотація: Практикум підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку», яку включено до Освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування». Практикум дозволить здобувачам вищої освіти реалізувати та закріпити теоретичні знання з МСБО в процесі виконання відповідних практичних завдань, виробничих ситуацій і тестових завдань; отримати навички застосування МСБО і навчаться приймати адекватні управлінські рішення; поглибити свою професійну підготовку ведення бухгалтерського обліку.
727640 R
   658

Заячковська Галина Адамівна
Маркетинг в'їзного туризму: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / Г. А. Заячковська ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2020, . - 308 c. граф.,. табл.,.

Анотація: Монографію присвячено розвитку теоретико-методологічних положень маркетингу в’їзного туризму. Проведено дослідження еволюції теорії маркетингу туризму, розроблено концепцію маркетингу в'їзного туризму та її використання органами державної влади. Розглянуто місце України на світовому туристичному ринку, державно-приватне партнерство у сфері в'їзного туризму, маркетингові стратегії органів державної влади на світовому туристичному ринку.
727639 R
   338


Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : колективна монографія / за заг. ред.Г. М. Чепурди ; Черкаський державний технологічний університет; НТМ [СГ : 2020, . - 120 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Розглянуто актуальні питання впровадження інновацій у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі в Україні і світі. Проаналізовано сучасні тенденції, проблеми державного регулювання та інтеграції України до світового простору в галузі туризму. Розкрито актуальні проблеми менеджменту та маркетингу, планування та прогнозування діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Проаналізовано науковий базис імплементації новітніх технологій у галузі туризму та готельно-ресторанної справи.
727638 R
   338

Мойсеєнко Ірина Павлівна
Регулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні [Текст] : монографія / Мойсеєнко І. П., Куцик В. І., Мойсеєнко І. В. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський трог.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 312 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 249-279.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методичні положення системного підходу до формування національної моделі соціальної відповідальності підприємництва. Розглянуто сучасні проблеми реалізації соціальної відповідальності підприємництва. Досліджено особливості фіскальної відповідальності підприємництва перед державою та фінансової відповідальності перед персоналом. Оцінено рівень соціальної відповідальності підприємництва за рівнями управління (макро, мезо, мікро) та рівнями відповідальності. Запропоновано основи вдосконалення концепційних основ соціальної відповідальності підприємництва, стратегій та механізмів їхньої реалізації.
727636 R
   658

Куцик Валентина Ісідорівна
Економіка і управління підприємствами у схемах і таблицях [Текст] : нач. посібник / Куцик В. І., Кліпкова О. І. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Ви-во : 2020, . - 316 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 309-315.

Анотація: Навчальний посібник має системний характер і складений відповідно до анотації дисципліни "Економіка підприємства" освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням "Економіка", "Міжнародна економіка", "Економіка та бізнес-аналітика", "Фінанси, кредит та страхування", "Облік та оподаткування", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", які викладають студентам економічних спеціальностей. Цей посібник забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного.
727634 R
   001


Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства [Текст] : матеріали II Міжнар. наук. студ. конф., 12-13 листоп. 2020 р. / [редкол.: Тріпак М. М., Гуменюк І. Л., Бачинська О. М. та ін.] ; Подільський спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Західноукраїнський нац. ун-т, Чернів. торгово-екон. ін-т Київського нац. торг.-екон. ун-ту [та ін.]; нац. Західноукраїнський : 2020, . - 328 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник містить матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції "Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства", яка відбулась 12–13 листопада 2020 р. (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м. Кам'янець-Подільський), з актуальних питань сучасної економічної науки, освіти та соціальної роботи в умовах сьогодення.
727633 R
    33

Мельник Леонід Григорович
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі III, IV і V промислових революцій) [Текст] : навч. посібник / [Л. Г. Мельник, Б. Л. Ковальов, Ю. М. Завдов'єва та ін.] ; за ред. Л. Г. Мельника та Б. Л. Ковальова ; Сумський державний ун-т; державний Сумський : 2020, . - 180 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Розкривається зміст проривних технологій як явища, що відкриває новий цикл розвитку продуктивних сил та істотно впливає на різні сторони життя суспільства. Показуються базові проривні технології, що визначили зміну соціально-економічних формацій у процесі розвитку людської цивілізації: від первісного й аграрного суспільств до індустріальної та постіндустріальної формацій. Описуються базові проривні технології сучасного етапу розвитку суспільства: штучний інтелект, Інтернет речей, адитивні технології з використанням 3D-принтера, віртуальна і доповнена реальність, нові матеріали, «хмарні» технології та ін. Аналізуються можливі позитивні й негативні ефекти впровадження згаданих проривних технологій.
727632 R
   36

Купенко Олена Володимирівна
Соціальна робота: від теорії до практики [Текст] : навч. посібник / О. В. Купенко ; Сумський державний університет; державний Сумський : 2020, . - 192 c. іл.,.

Анотація: У навчальному посібнику наведено теорії, що пояснюють соціальні процеси та явища, дають можливість для аналізу чинників удосконалення умов життя людини та громади. Розглядаються як безпосередньо теорії соціальної роботи, так і теорії на перетині різних галузей знань.
727631 R
   37

Красильник Юрій Семенович
Педагогіка [Текст] : навч. посібник для студ. галузі знань 13 "Механічна інженерія" спец. 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" / Ю. С. Красильник, Г. Л. Корчова, М. В. Руденко ; Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури; Київ [КНУБА] : 2020, . - 164 c. табл.,. Бібліогр. в кінці тем та на с. 159-162.

Анотація: Розглянуто теоретичні основи та психологічні характеристики педагогічного процесу, сучасні підходи до визначення сутності та змісту процесу навчання, виховання, проєктування педагогічної технології, розвитку педагогічної творчості, майстерності та спілкування.
727630 R
   336

Дехтяр Надія Анатоліївна
Фінанси бюджетних установок [Текст] : навч. посібник / [Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль] ; за заг. ред. Н. А. Дехтяр ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 229 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 193-196.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні питання, пов'язані з організацією фінансових відносин на рівні бюджетних установ. Розглянуто особливості організації фінансів бюджетних установ, специфіку формування і використання фінансових ресурсів бюджетних установ, основи бюджетного фінансування й планування, особливості формування звітності бюджетних установ та проведення аналізу їх фінансово-господарської діяльності. Під час підготовки навчального посібника враховано чинну нормативно-правову базу, що регулює організацію фінансової діяльності бюджетних установ.
727629 R
   53

Кравчук Андрій Михайлович
Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення [Текст] : навч. посібник для студ. галузі знань 19 "Архітектура та буд-во" спец. 192 "Буд-во та цивільна інженерія" спец. "Водопостачання та водовідведення" освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" / А. М. Кравчук, О. А. Кравчук ; Київський національний університет будівництва і архітектури; Київ [КНУБА] : 2020, . - 176 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 174-175.

Анотація: Розглянуто рух рідини зі змінною витратою в трубах і відкритих руслах, фільтрування і відстоювання рідини, питання руху неоднорідних та стисливих рідин, плівковий рух рідини та рух двофазних рідин. Висвітлено основні характеристики нерівномірного руху стічних вод у безнапірних трубах систем водовідведення, неусталені течії води у відкритих руслах, стратифіковані течії, поняття планової задачі гідравліки. Наведено умови протікання рідини в каналах некруглого перерізу та застосування решіток для вирівнювання структури потоків, основні характеристики затоплених і незатоплених струмин.
727628 R
   339


Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації [Текст] : колективна монографія / за ред. В. В. Лісіци, В. І. Місюкевич, О. М. Михайленко ; Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2020, . - 233 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр. у виносках .

Анотація: У монографії досліджено проблеми розвитку внутрішньої торгівлі України, проаналізовано актуальні аспекти діяльності підприємств сфери внутрішньої торгівлі в реаліях поточної економічної ситуації. Розглянуто особливості функціонування мережевого ритейлу, зокрема в кооперативній торгівлі. Значну увагу приділено проблемам і перспективам розвитку електронної комерції в Україні та світі.
727613 R
   004

Смолій Віктор Вікторович
Системи візуалізації та розпізнавання образів [Текст] : навч. посібник / Смолій В. В., Савицька Я. А., Місюра М. Д., Шкарупило В. В. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; України НУБіП : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів ОС "Магістр", які навчаються за спеціальністю 123 – Комп'ютерна інженерія. Розділи посібника охоплюють основні питання зі створення систем здатних відтворювати графічну інформацію, вводити її у комп'ютерні системи та обробляти з метою покращення чи розпізнавання. Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни "Системи візуалізації і розпізнавання образів".
727612 R
   656

Ревенко Виталий Юрьевич
Навигация в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие / В. Ю. Ревенко; "ОМА"] [НУ : 2020, . - 433 c. b-карты рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 404-407.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні розділи провідної дисципліни судноводіння – "Навігації і лоції": основні поняття в навігації; картографія; навігаційне обладнання морських шляхів; керівництва і посібники для плавання; числення шляху судна; визначення місця судна в морі; радіотехнічні засоби навігації; економічні питання навігації; припливи; електронна картографія; планування рейсу. Особливу увагу звернуто на використання на суднах глобальної навігаційної супутникової системи і електронних картографічних навігаційних систем.
727601 R
   63

Сідашенко Олександр Іванович
Сучасний українсько-англійський словник термінів технологічних систем ремонтного виробництва [Текст] : [навч. видання] / [Сідашенко О. І., Тіхонов О. В., Пільгуй Н. М. та ін.] ; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; плюс ДІса : 2020, . - 456 c. іл.,. Алф. покажч. англ. термінів: с. 434-455.

Анотація: Сучасний тлумачний українсько-англійський словник містить більш, як 1300 термінів в галузі технологічних систем ремонтного виробництва. Матеріали, наведені в тлумачному українсько-англійському словнику, можуть бути корисними для студентів і викладачів інженерних спеціальностей закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації, для магістрів, аспірантів в якості навчального посібника, а також для широкого кола фахівців ремонтних підприємств різних форм власності, та для англомовних студентів, що навчаються за відповідним напрямом в Україні.
727478 B
   33


Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України [Текст] : колективна монографія / [М. Ю. Барна, М. А. Кальницька, О. І. Клепанчук та ін.]; ЛТЕУ Вид-во : 2020, . - 502 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 483-502.

Анотація: У монографії узагальнено теоретичні засади та запропоновано нове вирішення науково-практичного завдання багатогранного висвітлення соціально-економічних аспектів ефективного розвитку економічної системи України. Аналізуються соціально-економічні механізми потенціалу розвитку внутрішнього ринку, фактори управління результативністю діяльності його суб'єктів та вплив податкового регулювання на ефективність його функціонування. Досліджуються засадничі положення становлення багаторівневої системи соціальної безпеки, зокрема вплив податкового навантаження на макроекономічні показники, розвиток громадянського суспільства як суб'єкта інституційного регулювання, основні принципи державної політики у сфері соціального захисту населення, цільові пріоритети системно-структурної трансформації соціальної сфери України. Проаналізовано структурні складники інноваційної трансформації вітчизняної економіки, орієнтири та стимули розбудови національної інфраструктури, стратегічні напрями регуляторної політики та механізми реалізації стратегії забезпечення соціальної безпеки України. Запропоновано шляхи покращення інституційного забезпечення інноваційної трансформації внутрішнього ринку.
727477 B
   331


Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики [Текст] : монографія / [С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля та ін.] ; за ред. Т. А. Костишиної ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. управління персоналом, економіки праці та економічної теорії; Полтава ПУЕТ : 2020, . - 696 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти соціально-трудових відносин у сучасних умовах. Розроблено концептуальні основи активної зайнятості, сформовано соціально-трудові імперативи економічного розвитку, запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення гідної оплати праці. Представлено зарубіжний досвід і запропоновано напрями впровадження корпоративної культури, нових технологій навчання та активної кадрової політики з метою вдосконалення соціально-трудових відносин на сучасних підприємствах.
727469 B
   339


Маркетинг і логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доп. XIII Міжнародної наук.-практ. конф. : Львів, 22 жовтня 2020 р. / Каф. маркетингу і логістики Нац. ун-ту "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, Каф. маркетингу Ун-ту Марії Кюрі-Склодовської (Польща)[та ін.]; Львів. Вид-во : 2020, . - 192 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Викладено матеріали, розглянуті на конференції, в яких висвітлено питання теорії маркетингу і логістики, практичного міжнародного досвіду інтеграції маркетингу і логістики в системі сучасного менеджменту, результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців.
727469 B
   339


Маркетинг і логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доп. XIII Міжнародної наук.-практ. конф. : Львів, 22 жовтня 2020 р. / Каф. маркетингу і логістики Нац. ун-ту "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, Каф. маркетингу Ун-ту Марії Кюрі-Склодовської (Польща)[та ін.]; Львів. Вид-во : 2020, . - 192 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Викладено матеріали, розглянуті на конференції, в яких висвітлено питання теорії маркетингу і логістики, практичного міжнародного досвіду інтеграції маркетингу і логістики в системі сучасного менеджменту, результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців.
727619 R
   624

Гнідець Богдан Григорович
Збірно-монолітні залізобетонні конструкції млстів. Проектування, дослідження і будівництво [Текст] : навч. посібник / Б. Г. Гнідець ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 112 c. іл. Бібліогр.: с. 77-80.

Анотація: Наведено результати проєктування, досліджень і впровадження в будівництво нових збірних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій мостів із напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції прогонових будов мостів та інженерних споруд із застосуванням попереднього напруження арматури під час монтажу, різних видів стиків, способів їх виконання і технології монтажу.
t=5.1481812000275