Нові надходження книжкових видань
11 січня 2021 - 17 січня 2021

727806 R
   658


XI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Marketing management: facing the global competitiveness challenge" [Текст] : тези доп., 8 квітня 2020 р., Дніпро / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. маркетингу, Дніпро (Україна), Ун-т Чорногорії [та ін.]; ім. [Ун-т : 2020, . - 440 c. іл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Збірник містить тези доповідей молодих вчених та студентів – учасників VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове управління конкурентоспроможністю». У поданих матеріалах розглядаються проблеми конкурентоспроможності підприємств на вітчизняних та зарубіжних ринках, конкурентоспроможності регіонів, формування конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації, можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності з позицій застосування маркетингових інструментів та підходів до управління підприємствами в сучасних умовах.
727805 R
    8

Hnapovska L. V.
Gramming for ZNO in English.Enhance Your Reading Skills [Текст] : guidance manual / L. V. Hnapovska, T. V. Turchyna ; Sumy State University; State Sumy : 2020, . - 125 c. іл.,. Бібліогр.: с. 124.

Анотація: Gramming for ZNO in English is the first part of a series of books for undergraduate students who plan to apply for university Master course and pass independent external test of English (ZNO). The guidance manual covers a wide range of materials which help language learners enhance their skills of reading. Its units update students on the test features, equip them with effective strategies of approaching various task formats, and provide hands-on experience of practicing the tasks. The book can appear handy for both teachers and students, and can be used in a teacher-guided classroom setting as in studentsʼ independent self-study work.
727804 R
   621.791

Митрофанов Анатолій Сергійович
Встановлення причин експлуатаційного пошкодження зварних з'єднань колекторів з корпусами парогенераторів ПГВ-1000 [Текст] : огляд за джерелами вітчизняної і зарубіжної преси за 1986-2016 рр. / А. С. Митрофанов, Є. О. Крайнюк, Р. Л. Василенко [та ін.] ; Національний наукю центр "Харківський фізико-технічний ін-т"; ХФТІ ННЦ : 2020, . - 42 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 39-41.

Анотація: В огляді розглянуто результати досліджень щодо причин розтріскування зварного з'днання вузла приварки колектора патрубка до парогенератора типу ПГВ-1000 реакторних установок ВВЕР-1000. Результати досліджень, які приведені в даному огляді, базуються на публікаціях ННЦ ХФТІ НАНУ в співавторстві з ВП ЮУ АЕС. За допомогою комплексу матеріалознавчих методик показано морфологію дефектів, досліджено шламові відкладення, визначено склад структурних складових та механічні властивості металу зварного з'єднання та основного металу. Описані результати фактографічних досліджень поверхонь на зразках з наявністю дефектів та кінетика розвитку тріщин. Методом термодесорбції встановлено, що в області кореня зварного з'єднання концентрація водню значно більша, а вміст водню в тілі зварного шва залежить від структурної складової наплавленого металу. Експериментально встановлено, що поява внутрішніх тріщин у зварному шві обумовлена наявністю неметалевих включень, причиною ж появи поверхневих дефектів (тріщин) у металі зварного з'єднання є виразкова корозія.
727803 R
   001


Всеукраїнська конференція молодих вчених "Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку",18 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна [Текст] : [доп., ст., тези] / Національна металургійна акад. України, Фізико-технічний Ін-т металів та сплавів НАН України, Ін-т інтегрованих форм навч. НМетАУ [та ін.] ; [уклад.:Т. С. Хохлова, Ю. С. Ступак]; Поле] [Дике : 2019, . - 508 c. граф.,. рис.,. табл.,.
727802 R
   355


Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки [Текст] : тези доп. на VIII міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 жовтня 2020 р., м. Київ / Міноборони України, ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України; дім [Вид. : 2020, . - 426 c.
727801 R
   336


Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи [Текст] : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., прсвяч. 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020 р. / Національний ун-т "Полтавська політехніка" ім. Юрія Кондратюка", Навч.-наук. ін-т фінансів, економіки та менеджменту, Каф. фінансів, банківського бізнесу та оподаткування [таін.]; "Полтавська [НУ : 2020, . - 259 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727750 R
    72

Корзаченко Микола Миколайович
Конструктивні особливості малоповерхової забудови українського Полісся [Текст] : монографія / М. М. Корзаченко, В. В. Павленко ; Національний ун-т "Чернігівська політехніка"; "Чернігівська [НУ : 2020, . - 304 c. граф.,. фот.,. Бібліогр.: с. 292-303.

Анотація: Монографія містить дані про конструктивні особливості малоповерхової забудови українського Полісся. Розглядаються основи та фундаменти малоповерхових будівель і споруд в щільних міських умовах.
727749 R
   338

Купінець Лариса Євгенівна
Інституціональне та інформаційне забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування в контексті світового досвіду [Текст] : наук. доповідь / Купінець Л. Є., Шершун О. М. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 60 c. табл.,. Бібліогр.: с. 53-59.

Анотація: Основними завданнями наукової доповіді є розгляд інституціонального та інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування України. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні структури інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування та механізму діджиталізованого збору відповідної інформації, що відповідає міжнародним вимогам для країн, які розробляють та удосконалюють національні програми статистики навколишнього середовища.
727748 R
   336

Власюк Наталія Іванівна
Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Власюк Н. І. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 260 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 254-257.

Анотація: Посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Місцеві фінанси". Він містить навчальну програму курсу, тематичний план дисципліни, опорний конспект лекцій, питання для самоконтролю та самостійного вивчення матеріалу, тестові та навчальні практичні завдання, тематику рефератів, термінологічний словник, а також список рекомендованої літератури.
727747 R
   34

Котуха Олександр Степанович
Міжнародне право [Текст] : навч. посібник / Котуха О. С., Фігель Ю. О., Скрекля Л. І. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 256 c. Бібліогр.: с. 247-254.

Анотація: Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, практичних працівників юридичних установ. Пропонується для використання у процесі читання лекційного курсу «Міжнародне право». Він також буде корисним для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами міжнародного права в Україні.
727746 R
   658

Шестопал Г. С.
Технічне регулювання (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки та завдання до виконання лабор. (практичних) занять і самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / [уклад.: Шестопал Г. С.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 64 c. іл.,. Бібліогр.: с. 59-62.
727745 R
   004

Артищук І. В.
Інформатика [Текст] : метод. вказівки та завдання до виконання лабор. і практ. завдань, самостійної та індивід. роботи, поточного та підсумкового контролю знань для здобув. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" (ОПП "Готельно-ресторанна справа") усіх форм навчання / [уклад.: Артищук І. В., Бабич В. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 68 c. іл.,. Бібліогр.: с. 62-67.
727744 R
   57

Волощук Оксана Миколаївна
Біоорганічна хімія [Текст] : навч.-метод. посібник / О. М. Волощук, І. М. Николайчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 128 c. іл.,. Бібліогр.: с. 126.

Анотація: У посібнику подані лабораторні роботи і тестові завдання для формування комплексних знань студентів з особливостей хімічної структури та властивостей біологічних молекул, задіяних у ключових процесах життєдіяльності організмів.
727743 R
   004

Дідух Яків Петрович
2 Програма для автоматизації процесу розрахунку бальних показників екологічних факторів [Текст] : метод. рекомендації / Я. П. Дідух, В. В. Буджак ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 40 c. іл.,. Бібліогр.: с. 36.

Анотація: Наведено детальну інструкцію з підготовки та проведення фітоіндикаційної оцінки видів та угруповань у середовищі програми JUICE та TURBOVEG та "Програми для автоматизації процесу розрахунку бальних показників екологічних факторів на основі шкал Я.П. Дідуха (2011), діагностувати екологічну приналежність та широту екологічної амплітуди виду чи угруповання й побудувати багатопараметральну циклограму. Використання запропонованої програми дозволить значно зекономити час на узагальнення та уніфікувати представлення результатів досліджень.
727742 R
   61

Литвиненко Віктор Миколайович
Ветеринарне забезпечення бджільництва [Текст] : [навч. посібник] / В. М. Литвтненко ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України]; України] [НУБіП : 2020, . - 302 c. іл.,. Бібліогр.: с. 293-300.
727741 R
   338

Круль Г. Я.
Основи ресторанної справи [Текст] : навч. посібник / уклад. Г. Я. Круль ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 496 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 442-448.

Анотація: У запропонованому виданні розглянуті основні поняття ресторанного сервісу. Розкриті питання формування внутрішнього простору та матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства. Наведені основні етапи технологічного процесу виробництва продукції в ресторанах та способи її теплової обробки. Окремі блоки присвячені організації обслуговування в закладах ресторанного господарства та характеристиці напоїв.
727740 R
   63

Лисенко Майя Станіславівна
Сільськогосподарські товариства українських губерній Російської імперії в модернізаційних процесах: люди, структури, справи (1861-1917) [Текст] : монографія / М. С. Лисенко ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 363 c. табл.,. фот.,. Імен. покажч.: с. 350-352.- Бібліогр.: с. 334-349.
727739 R
   79

Король Світлана Анатоліївна
Спортивне орієнтування у фізичному вихованні студентів технічних спеціальностей: теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / С. А. Король, Н. О. Долгова ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 201' c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 143-173.
727738 R
   63

Крамарьов Сергій Михайлович
Економічна ефективність використання карбамідно-аміачних сумішей (КАС) в сучасних системах удобрення сільськогосподарських культур [Текст] : монографія / Крамарьов С. М., Крамарьов О. С., Демиденко В. Г. [та ін.] ; за ред. Крамарьова С. М. ; Дніпровський держ. аграрно-економічний ун-т; ідеологія" "Нова : 2020, . - 196 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 179-190.
727737 R
   33


Актуальні питання сучасної економіки [Текст] : матеріали XII Всеукр. наук. конф., [21 грудня 2020 р.] / Уманський нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва; "Сочінський Видавець : 2020, . - 78 c. а-рис. а-табл. Бібліогр. наприкінці ст..
727736 R
   91


Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті [Текст] : матеріали VI Всеукр. наук.-практ Інтернет-конференції, м. Умань, 27 листопада 2020 р. / Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Каф. хімії, екології та методики їх навчання, Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.]; "Сочінський Видавець : 2020, . - 122 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727735 R
   658

Руденко Наталія Володимирівна
Функціональні комплекси логістичних систем [Текст] : навч. посібник до практичних занять / Н. В. Руденко, Т. М. Соляник, О. О. Баранов ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 144 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 143 .

Анотація: Розглянуто вирішення завдань з трьох функціональних комплексів логістики: "Функціональний цикл запасів", " Функціональний цикл виробництва" та "Функціональний цикл розподілу". Подано навчальну програму, яка допоможе розробити оптимальний план діяльності підприємства з огляду на мінімізацію витрат і підвищення ефективності, а саме: застосування логістичних прийомів при вирішенні проблем, що виникають при плануванні виробництва, діяльності служб постачання та реалізації, при транспортуванні готової продукції.
727734 R
   658

Петрик Валерія Леонідівна
Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посібник / В. Л. Петрик ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 144 c. табл.,. Бібліогр.: с. 140.

Анотація: Висвітлено теоретико-методичні й прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Розкрито функціональні основи розвитку конкурентних відносин з урахуванням інституціональних чинників конкуренції й державного регулювання економіки. Охарактеризовано інформаційно-аналітичне й методичне забезпечення діагностики, стратегічного аналізу, оцінювання ефективності формування й забезпечення конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю підприємства.
727733 R
   004

Пархоменко Анжеліка Володимирівна
Інженерія вбудованих систем [Текст] : навч. посібник / Пархоменко А. В., Гладкова О. М., Залюбовський Я. І., Пархоменко А. В. ; Запорізький національний технічний університет; Поле Дике : 2017, . - 220 c. іл.,. Бібліогр.: с. 214-217. - Алф.-Предм. покажч.: с. 218-219.

Анотація: Розглянуто особливості автоматизованого проектування апаратного та програмного забезпечення вбудованих систем з використанням середовищ Altium Designer, Proteus, Arduino IDE, Atmel Studio, Processing IDE, 123D Circuits. Наведено практичні приклади створення та дослідження різних схем та пристроїв.
727732 R
   004

Пархоменко Анжеліка Володимирівна
Програмно-апаратна платформа для навчання технологіям Інтернету речей [Текст] : навч. посібник / Пархоменко А. В., Туленков А. В., Соколянський О. В. [та ін.] ; Запорізький національний технічний університет; Поле Дике : 2017, . - 120 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 35-39. - Алф.-Предм. покажч.: с. 118-119.

Анотація: Розглянуто особливості сучасних технологій та платформ Інтернету речей. Представлено програмно-апаратну платформу ReIoT для навчання технологіям проектування вбудованих систем та систем типу Розумний будинок. Наведено практичні приклади розробки різних схем, пристроїв, а також програмного забезпечення для систем домашньої автоматизації та моніторингу ресурсів.
727731 R
   004

Табунщик Галина Володимирівна
Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем [Текст] : навч. посібник / Г. В. Табунщик, Т. І. Каплієнко, О. А. Петрова ; [Запорізький національний технічний університет]; Поле, Дике : 2016, . - 250 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд.. - Алф. покажч.: с. 184-185.

Анотація: Навчальний посібник містить підходи та засоби аналізу, проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем, зокрема, вбудованих систем. Навчальний посібник видано за підтримки проекту Tempus 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії.
727730 R
   621.39

Кабак В. С.
Схемотехніка сучасних синтезаторів частот [Текст] : навч. посібник / В. С. Кабак, С. В. Морщавка; Поле, Дике : 2016, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 225-230.

Анотація: У посібнику викладені основні принципи побудови сучасних синтезаторів частот. Розглянуті схемотехнічні аспекти реалізації синтезаторів на підставі прямого та непрямого синтезу, наведені параметри та повні функціональні і структурні схеми мікросхем, що використовуються для побудови синтезаторів частот.
727729 R
   004

Шитикова Елена Викторовна
Модельно-ориентированное проектирование испытаний сложных технических обьектов [Текст] : монография / Е. В. Шитикова, С. Б. Беликов, Г. В. Табунщик ; [Запорожский национальный технический университет]; Поле] [Дикое : 2017, . - 170 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 132-145.

Анотація: Монографія присвячена розробці інформаційної технології підтримки процесу випробувань газотурбінних установок наземного використання з урахуванням невизначеності. Робота складається з двох частин. Перша присвячена основним питанням процесу випробувань, друга містить авторські моделі, методи і опис практичних прикладів впровадження розробленої інформаційної технології.
727728 R
   004

Табунщик Галина Володимирівна
Верифікація та валідація цифрових систем управління [Текст] : навч. посібник / Г. В.. Табунщик, Т. І. Каплієнко, О. О. Каплієнко, Д. Ван Мероде ; [Запорізький нац. технічний ун-т (ЗНТУ]; Поле] [Дике : 2017, . - 150 c. іл.,. Бібліогр.: с. 144-145.
727727 R
   621.3

Копчак Б.Л.
Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками [Текст] : монографія / Б. Л. Копчак, Я. Ю. Марущак ; Національний університет "Львівська політехніка"; Тараса [Вид-во : 2020, . - 322 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 307-321.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню електромеханічних систем, які описуються передавальними функціями дробового порядку, з точки зору забезпечення заданих динамічних характеристик таких систем, зокрема їх стійкості і робастності. Розвинуто методи структурної і параметричної ідентифікації динамічних систем, шляхом створення їх математичних моделей на основі інтегро-диференційних операторів дробового порядку. Розвинуто теорію синтезу регуляторів в ЕМС на основі стандартних форм для систем дробового порядку. Розвинуто метод узагальненого характеристичного полінома для вибору структури і параметрів дробових регуляторів за бажаними моделями дробового порядку. Розвинуто методи синтезу ЕМС з регуляторами дробового порядку за заданими показниками якості перехідних процесів.
727726 R
   35

Смерницький Дем'ян Вікторович
Спеціальні засоби забезпечення кінологічних підрозділів системи МВС України [Текст] : монографія / [Д. В. Смерницький, Ю. Л. Ягупольський, Ю. Д. Кучинський та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний ін-т; Людмила] [Видавництво : 2019, . - 258 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 246-254.

Анотація: У монографії висвітлено основи та особливості дресирування службових собак, зокрема постановки на запах наркотичних засобів та вибухових речовин. Представлено інформацію про сучасні технологічні та спеціальні засоби вітчизняного та закордонного виробництва, призначені для забезпечення ефективної роботи кінологічних підрозділів. Проаналізовано тактико-технічні характеристики зазначених засобів, за результатами яких сформульовано тенденції розвитку та напрями їх удосконалення з урахуванням специфіки функціонування кінологічних підрозділів, а також вимог, які висуваються їх спеціалістами до таких технічних засобів. Викладено сутність та результати науково-технічних розробок ДНДІ МВС України, а також висвітлено його перспективні наукові дослідження, спрямовані на забезпечення сучасних потреб кінологічних підрозділів системи МВС України.
727724 R
   621.3

Паранчук Я. С.
Проектування та дослідження електроприводів [Текст] : навч. посібник / Я. С. Паранчук, В. О. Чумакевич, В. В. Пташник ; Національний університет "Львівська політехніка"; ФОП [Видавництво : 2020, . - 287 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 260-261.

Анотація: Сучасні електроприводи є поєднанням силових електричних та електромеханічних перетворювачів, механічних передавальних пристроїв і системи автоматичного керування та здатні реалізовувати найскладніші алгоритми енергоефективного керування режимами технологічних процесів і об'єктів. У навчальному посібнику висвітлено загальні принципи побудови таких систем, їх елементну базу, схеми та пристрої захисту, типові структури, проєктування режимів та розрахунок характеристик, підходи математичного опису та комп'ютерного моделювання. Наводяться результати дослідження їх динаміки, розрахунок механічних та електромеханічних характеристик, аналіз показників їх роботи у динамічних та статичних режимах, вплив на них змін навантаження.
727723 R
   34

Вдовичин Ігор Ярославович
Історія держави і права України [Текст] : навч. посібник / І. Я. Вдовичин, М. І. Голинська ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Ви-во : 2020, . - 388 c. іл.,. Бібліогр.: с. 375-387.

Анотація: Навчальний посібник має на меті допомогти студентам поглиблювати і систематизувати знання з основних проблем історії держави і права України; аналізувати складні й актуальні теми навчального курсу; інститути державної влади; суспільну структуру; систему органів влади і управління; джерела права і розвиток різних галузей права.
727722 R
   657

Куцик Петро Олексійович
Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками [Текст] : монографія / Куцик П. О., Марценюк Р. А.. Макарук Ф. Ф.. Чік М. Ю. ; Львівський торговельно-економічний університет; Львів. Ви-во : 2020, . - 280 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
727721 R
   334

Костирко Руслан Олександрович
Інтегрована корпоративна звітність [Текст] : навч. посібник / Р. О. Костирко, Л. А. Костирко, О. Е. Лубенченко, Е. В. Чернодубова ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2020, . - 304 c. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: У навчальному посібнику викладено системний погляд на інтегровану корпоративну звітність в контексті концепції сталого розвитку та міжнародних стандартів. Структура навчального посібника "Інтегрована корпоративна звітність" акцентує увагу на ключових елементах та інструментах інтегрованої звітності. Розкрито еволюцію світового досвіду, сутність, фундаментальні концепції, принципи та організаційно-методичні засади інтегрованої корпоративної звітності. Висвітлено об'єкти інтегрованої звітності та методи їх оцінки. Особлива увага приділена розкриттю об'єктів інтелектуального капіталу та методів їх оцінки. Викладено інформаційне забезпечення та організацію підготовки інтегрованої звітності. Сформована система показників інтегрованої звітності та визначено критерії оцінки їх суттєвості і якості. Висвітлено ключові аспекти верифікації інтегрованої звітності. Розкрито вимоги до формування аналітичної інформації та викладено підходи до аналізу економічного потенціалу і прогнозування сталого розвитку підприємств на основі їх стратегічної вартості.
727719 R
   664

Давидович О. Я.
Технологія борошняних кондитерських виробів [Текст] : метод. вказівки та завдання до виконання лабор. робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Готельно-ресторанна справа" зі спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 24 "Сфера обслуговування" (денної та заочної форм навчання) / [уклад. Давидович О. Я.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 112 c. табл.,. Бібліогр.: с. 110-111.
727720 R
   339

Олексин І. І.
Основи бізнесу (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки і завдання для самост. роботи, поточного і підсумкового контролю знань і вмінь для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад.: Олексин І. І., Шиндировський І. М.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 84 c. табл.,. Бібліогр.: с. 75-79.
727718 R
   339

Яремко Л. А.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств індустрії гостинності (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. рекомендації до практичних і семінарських занять, завдання для самост. роботи, поточного і підсумкового контролю знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад.: Яремко Л. А., Полякова Ю. В., Семів С. Р.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 80 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці тем.
727717 R
   339

Шалева Олександра Іванівна
Глобальні мережі в бізнесі [Текст] : метод. вказівки та завдання до практичних і семінарських занять та для самост. роботи, завдання для поточного і підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 051 "Економіка" / [уклад. Шалева О. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 60 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці тем.
727716 R
   339

Антонюк Я. М.
Організація виставкової та ярмаркової діяльності [Текст] : метод. вказівки та завдання (тести) для самост. роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 241 "Готельно-ресторання справа", 242 "Туризм" денної та заочної форм навч. / [уклад. Антонюк Я. М.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 56 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 46-48.
727715 R
   005

Шалева Олександра Іванівна
Логістика (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки та завдання для самост. роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад. Шалева О. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 56 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 52-56.
727714 R
   005

Шалева Олександра Іванівна
Логістика (вибіркова дисципліна) [Текст] : метод. вказівки та завдвння до практ. занять для здоб. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [уклад. Шалева О. І.] ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 44 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 39-43.
727711 R
   338

Андрєєва Наталя Миколаївна
Методичні підходи щодо визначення домінант регіональної інвестиційно-інноваційної політики природокористування [Текст] : наук. доповідь / Андрєєва Н. М., Тютюнник Г. О. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 97 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 89-96.

Анотація: У науковій доповіді обґрунтовано методичні положення щодо поєднання методології Quintyple helix, Smart-спеціалізації та Цілей сталого розвитку. Визначено інституційну сутність інвестиційно-інноваційної політики природокористування на регіональному рівні як сучасної моделі Quintyple helix. Проведено оцінку інноваційного потенціалу регіонів як складової інвестиційно-інноваційної політики природокористування. Проаналізовано динаміку впровадження природоохоронних інновацій підприємствами України, концентрацію закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації в розрізі регіонів, зокрема підпорядкованим державним органам управління. Визначено кількість студентів, фахівців у закладах вищої освіти за спеціальністю природничі науки, зайнятість населення у сфері природокористування. Встановлено, що дуже важливим є посилення екологічної складової у науковій та освітній сферах з метою подальшої імплементації запозичених знань при формуванні інвестиційно-інноваційної політики природокористування окремих регіонів. Досліджено природно-ресурсний потенціал країни в розрізі регіонів за статистичною базою даних. Розроблено методичний підхід щодо визначення домінант інвестиційно-інноваційної регіональної політики природокористування з урахуванням методології " Smart Specialization" та в контексті існуючого європейського досвіду.
727710 R
   005

Буркинський Борис Володимирович
Діагностика ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків [Текст] : наук. доп. / Буркинський Б. В., Нікішина О. В. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАН [ІПРЕЕД : 2020, . - 76 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 70-74.

Анотація: Наукова доповідь містить результати досліджень, що присвячені обґрунтуванню теоретичних і методологічних основ діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків. У доповіді проведено аналіз існуючих підходів до визначення категорії «ефективність логістичної системи», обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу для діагностики ефективності функціонування ланцюгів товарних ринків, надано авторське визначення вихідної категорії. Сформовано концептуальний базис методології шляхом синтезу чотирьох наукових підходів (відтворювального, регуляторного, концепцій діаграми збалансованих переваг і сталого розвитку), визначено їх зв'язок із принципами формування ефективних ринкових ланцюгів. Обґрунтовано методологічний підхід до діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків у двоєдності концептуального й методичного базисів, множину завдань і принципів такої діагностики. Розроблено методичні положення діагностики ефективності фінансування ринкових ланцюгів, систему збалансованих показників за п’яти напрямами діагностики. Проаналізовано складові групи діагностичних показників, обґрунтовано доцільність їх включення в систему. Розроблено методичні положення діагностики ефективності регулювання базових ланок ланцюгів товарних ринків та обґрунтовано множину оціночних показників.
727709 R
   007

Туль Світлана Іванівна
Діджиталізація світового ринку праці [Текст] : монографія / С. І. Туль, О. В. Шкурупій ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2020, . - 303 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 198-223.

Анотація: Діджиталізація є одним із визначальних чинників трансформації світового ринку праці. Монографію присвячено розвитку теоретико-методологічних засад дослідження трансформації світового ринку праці та розробці науково-практичних рекомендацій щодо оцінки рівня діджиталізації національних ринків праці, а також визначенню засад ефективної інтеграції українського ринку праці у світовий, істотно діджиталізований, ринок праці.
727708 R
   338


Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1-28 лютого 2020 р. / [орг. ком.: Бабаєв В. М. (голова), Сухонос М. К., Старостіна А. Ю. та ін.] ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; імені [ХНУМГ : 2020, . - 234 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлені матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення», яка проходила з 1лютого по 28 лютого 2020 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. Піднімалися питання комплексного аналізу, обґрунтування та визначення сутності, факторів та соціально-економічних засад інклюзивного розвитку національних економік в умовах глобалізації, були окреслені найголовніші проблеми, які стримують цей розвиток, та сформовані рекомендації щодо пошуку оптимальних шляхів вирішення актуальних проблем інклюзивного розвитку. Участь у конференції взяли науковці з провідних вишів Києва, Дніпра, Львова, Полтави, Кривого Рогу, Краматорська, Кременчука, Харкова, а також Мінська, Варни, Ханою.
727707 R
   621.3

Жемеров Георгій Георгійович
Компенсовані керовані випрямлячі в розподілених ситемах електропостачання [Текст] : монографія / Г. Г. Жемеров, Д. С. Крилов, Д. В. Тугай ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 258 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 245-257.
727706 R
   5

Буркинский Борис Володимирович
Моніторинг економіко- екологічних індикаторів "зеленої економіки" України [Текст] : монографія / [Буркинський Б. В., Андрєєва Н. М., Нікішина О. В. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б. В. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2019, . - 216 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 200-215 .

Анотація: У монографії висвітлено результати досліджень, що присвячені розробці та апробації методичного забезпечення щодо визначення економіко-екологічних пріоритетів "зеленої економіки" у контексті сталого розвитку України. Обґрунтовано методологічний підхід до моніторингу "зелених" індикаторів на засадах сталого розвитку, розроблено методичні рекомендації щодо моніторингу Цілей сталого розвитку 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 у контексті "зеленої" трансформації національної економіки. Представлено результати моніторингу визначених Цілей сталого розвитку в Україні та їх діагностику за період 2005-2017 рр., обґрунтовано взаємовплив економічних показників на екологічні індикатори, напрями досягнення цільових орієнтирів "зеленого зростання". Результати проведеного моніторингу можуть стати підґрунтям для встановлення проблемних аспектів у процесі "зеленої" трансформації національної економіки, обґрунтування механізмів і заходів їх подолання, стратегічних орієнтирів розвитку "зеленої економіки" в Україні.
727705 R
    5

Гетьман Олена Леонідівна
Екологічне управління секторальною економікою: теорія та шляхи трансформації [Текст] : монографія / Гетьман О. Л. ; за ред. Купінець Л. Є. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 220 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 208-219.

Анотація: У монографії проаналізовано підходи до оцінки ефективності складових системи екологічного управління секторальною економікою. Розроблено методологічні засади функціональної трансформації системи екологічного управління. Висунуто гіпотезу, відповідно до якої, для досягнення ефективності системи екологічного управління та активації вектору випереджального розвитку екологічної модернізації секторальної економіки потрібні зміни методологічних підходів до інструментів управління. Обґрунтовано, що при ефективному, взаємоузгодженому екологічному законодавстві відбувається ефективне екологічне управління, яке спонукає до реалізації екологічного вектору розвитку секторальної економіки, сприяє адаптуванню до нових цілей та вимог, спрямованих на зниження негативного впливу економіки на якість середовища.
727704 R
   33


Маркетинг освіти в умовах глобалізаційних викликів [Текст] : колективна монографія / [за заг. ред. Хамініч С. Ю.] ; Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара; ідеологія" "Нова : 2020, . - 211 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Колективна монографія присвячена дослідженню сучасного стану та проблем маркетингу освіти в сучасних умовах впливу глобалізації на суспільство, а також пошуку ефективних напрямів їх вирішення.
727703 R
   621.7

Медведев Михаил Иванович
Прессование труб из никелевых и титановых сплавов (Вопросы теории и технологии) [Текст] : [науч. изд.] / М. И. Медведев ; [Національна металургійна акад. України]; ідеологія"] ["Нова : 2020, . - 227 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 220-227.

Анотація: В книге приведен анализ современного состояния производства труб методом горячего прессования. Представлена методика оценки предельной пластичности ряда нержавеющих сталей, никелевых и титановых сплавов. Изложены результаты формоизменения металла при прессовании труб. Описаны технологические особенности прессования труб из сплавов на никелевой и железоникелевой основе, приведены рациональные интервалы их обработки. Представлена ресурсосберегающая технология производства труб из титановых сплавов.
727701 R
   51

Poliakov O. G.
Integration: Theory and Applications [Текст] : tutorial / O. G. Poliarov, S. M. Voznyuk ; National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; Kharkiv "KhAI" : 2020, . - 96 c. іл.,. Бібліогр.: с. 94.

Анотація: Наведено теорію невизначених і визначених інтегралів та її застосування до деяких задач геометрії й фізики із прикладами розв'язків. Зміст відповідає програмі курсу "Вища математика" вищих технічних навчальних закладів.
727650 R
   657

Іващенко Алла Іванівна
Розвиток малого та середнього бізнесу: національний та регіональний аспекти [Текст] : монографія / А. І. Іващенко ; Чернігівський державний технологічний університет; [Чернігів] [ЧНТУ] : 2020, . - 324 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 275-285.

Анотація: Монографічне дослідження присвячено проблемам розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах економіки перехідного типу, яка є характерною для України. Зокрема, визначено специфіку та особливості розвитку МСБ, а також проведено оцінювання їхнього фінансового потенціалу. Досліджено механізми підтримки малого та середнього бізнесу як на національному та регіональному рівні, так і міжнародному. Оцінено рівень розвитку МСБ у регіональному контексті та визначено основні чинники впливу на існування регіональних диспропорцій за критерієм ведення бізнесу. Виявлено основні фактори, які характеризують позицію України в різних міжнародних рейтингах, на основі чого надано рекомендації стосовно покращення існуючої політики підтримки та стимулювання сектору МСБ.
727649 R
   34

Гриняк Андрій Богданович
Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні [Текст] : монографія / [Кузнєцова Н. С., Луць В. В., Гриняк А. Б. та ін.] ; за заг. ред. А. Б. Гриняка, О. О. Кота, М. Д. Пленюк ; НАПрН України, Київський регіональний центр, НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака; права [НДІІПриватного : 2020, . - 488 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Монографія присвячена аналізу шляхів оновлення договірного законодавства України, дослідженню новітніх змін у механізмі договірного регулювання не лише з огляду на феномен договору, його свободу, дотримання правових принципів, а й на новітні розуміння свободи форм договору, елементів регулювання договірних відносин, його стадій тощо. Подано аналіз феномену договору як акту саморегулювання в приватноправових відносинах. особливу увагу приділено новітнім змінам договірного регулювання. Охарактеризовано особливості договірного режиму в різних сферах приватноправових відносин. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.
727648 R
   5

Кручина Вікторія Віталіївна
Радіаційна екологія [Текст] : навч. посібник до виконання практ. робіт / В. В. Кручина, В. Л. Клеєвська ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 44 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 32.

Анотація: Посібник допоможе при вирішенні прикладних завдань і виконанні розрахунково-графічних і практичних робіт з курсу "Радіаційна екологія". Наведено теоретичні дані щодо побудови атома, ядерних перетворень, принципів дії дозиметричних приладів, нормування медичного опромінення населення, прогнозування наслідків радіаційних аварій.
727647 R
   628

Клеєвська Валерія Леонідівна
Мікроклімат виробничих приміщень [Текст] : навч. посібник до лабораторного практикуму / В. Л. Клеєвська, В. В. Кручина, Д. М. Макаренко ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 48 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 46.

Анотація: Описано порядок проведення лабораторних робіт з дослідження мікроклімату та вентиляції виробничих приміщень. Значну увагу приділено теоретичним питанням. Для студентів при виконанні лабораторних робіт, а також домашніх завдань і контрольних робіт з дисципліни "Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист".
727646 R
   91

Андрєєв Сергій Михайлович
Алгоритмічні основи геоматики і системології [Текст] : навч. посібник до практичних занять / С. М. Андрєєв, В. А. Жилін, А. С. Нечаусов ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 88 c. іл.,. Бібліогр.: с. 87.

Анотація: Викладено практичні рекомендації щодо розроблення програмних кодів і наведено приклади виконання обчислювальних алгоритмів мовою С# у середовищі розроблення Microsoft Visual Studio. Для студентів, що вивчають дисципліни "Алгоритмічні основи геоматики і системології", "Космічна метеорологія", "Транспортно-навігаційні ГІС" за спеціальностями 193 "Геодезія і землеустрій" (освітня програма "Геоінформаційні системи і технології") і 103 "Науки про Землю" (освітня програма "Космічний моніторинг Землі").
727645 R
   62

Остапчук Валентина Віталіївна
Тести для контрольних заходів з матеріалознавства [Текст] : навч. посібник / В. В. Остапчук, О. Г. Попова, І. М. Тараненко ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 256 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 247-248.

Анотація: Запропоновано завдання у вигляді тестів, що охоплюють обсяг матеріалу згідно з програмою курсів "Матеріалознавство", "Інженерне матеріалознавство", "Авіаційне матеріалознавство", "Електрорадіоматеріалознавство". Тестові завдання подано трьома мовами – українською, російською, англійською, що допоможе як українським, так і іноземним студентам самостійно підготуватись до контрольних заходів з курсів матеріалознавства.
727644 R
   658

Караїм М. М.
Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посібник / Караїм М. М., Мандзіновська Х. О., Силкін О. С. [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Штангрета; академія Українська : 2021, . - 478 c. іл.,. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: У навчальному посібнику викладено теоретичні й практичні засади забезпечення економічної безпеки підприємства. Висвітлено питання побудови системи моніторингу економічної безпеки підприємства, ідентифікації й моделювання впливу ключових зовнішніх та внутрішніх загроз на економічну безпеку підприємств різних сфер діяльності, формування власної служби безпеки, забезпечення фінансової безпеки та застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою вітчизняних підприємств, обґрунтовано та викладено методичні матеріали для забезпечення корпоративної безпеки українських підприємств.
727643 R
   53

Бреславський Дмитро Васильович
Деформування та довготривала міцність конструктивних елементів ядерних реакторів [Текст] : монографія / Д. В. Бреславський ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ; Мадрид Друкарня : 2020, . - 250 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 228-247.

Анотація: Монографію присвячено питанням розрахункового оцінювання за допомогою комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану та довготривалої міцності конструктивних елементів ядерних реакторів, які працюють при спільній дії термосилових та радіаційних полів. Наведено опис основних фізичних явищ, що можуть мати місце у даних умовах, математичні постановки та методи розв’язання задач нестаціонарної теплопровідності, теорії повзучості та континуальної механіки пошкоджуваності. Наведено розв’язки задач для розповсюджених елементів конструкцій – труб, твелів, вигородки реактору.
727641 R
   657

Ковальчук Т.М.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку [Текст] : практикум / [уклад.: Ковальчук Т. М., Танасієва М. М.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; С.Н.] [Яворський : 2020, . - 144 c. табл.,. Бібліогр.: с. 126-127.

Анотація: Практикум підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку», яку включено до Освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування». Практикум дозволить здобувачам вищої освіти реалізувати та закріпити теоретичні знання з МСБО в процесі виконання відповідних практичних завдань, виробничих ситуацій і тестових завдань; отримати навички застосування МСБО і навчаться приймати адекватні управлінські рішення; поглибити свою професійну підготовку ведення бухгалтерського обліку.
727640 R
   658

Заячковська Галина Адамівна
Маркетинг в'їзного туризму: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / Г. А. Заячковська ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2020, . - 308 c. граф.,. табл.,.

Анотація: Монографію присвячено розвитку теоретико-методологічних положень маркетингу в’їзного туризму. Проведено дослідження еволюції теорії маркетингу туризму, розроблено концепцію маркетингу в'їзного туризму та її використання органами державної влади. Розглянуто місце України на світовому туристичному ринку, державно-приватне партнерство у сфері в'їзного туризму, маркетингові стратегії органів державної влади на світовому туристичному ринку.
727639 R
   338


Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : колективна монографія / за заг. ред.Г. М. Чепурди ; Черкаський державний технологічний університет; НТМ [СГ : 2020, . - 120 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Розглянуто актуальні питання впровадження інновацій у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі в Україні і світі. Проаналізовано сучасні тенденції, проблеми державного регулювання та інтеграції України до світового простору в галузі туризму. Розкрито актуальні проблеми менеджменту та маркетингу, планування та прогнозування діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Проаналізовано науковий базис імплементації новітніх технологій у галузі туризму та готельно-ресторанної справи.
727638 R
   338

Мойсеєнко Ірина Павлівна
Регулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні [Текст] : монографія / Мойсеєнко І. П., Куцик В. І., Мойсеєнко І. В. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський трог.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2020, . - 312 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 249-279.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методичні положення системного підходу до формування національної моделі соціальної відповідальності підприємництва. Розглянуто сучасні проблеми реалізації соціальної відповідальності підприємництва. Досліджено особливості фіскальної відповідальності підприємництва перед державою та фінансової відповідальності перед персоналом. Оцінено рівень соціальної відповідальності підприємництва за рівнями управління (макро, мезо, мікро) та рівнями відповідальності. Запропоновано основи вдосконалення концепційних основ соціальної відповідальності підприємництва, стратегій та механізмів їхньої реалізації.
727636 R
   658

Куцик Валентина Ісідорівна
Економіка і управління підприємствами у схемах і таблицях [Текст] : нач. посібник / Куцик В. І., Кліпкова О. І. ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Ви-во : 2020, . - 316 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 309-315.

Анотація: Навчальний посібник має системний характер і складений відповідно до анотації дисципліни "Економіка підприємства" освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням "Економіка", "Міжнародна економіка", "Економіка та бізнес-аналітика", "Фінанси, кредит та страхування", "Облік та оподаткування", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", які викладають студентам економічних спеціальностей. Цей посібник забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного.
727634 R
   001


Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства [Текст] : матеріали II Міжнар. наук. студ. конф., 12-13 листоп. 2020 р. / [редкол.: Тріпак М. М., Гуменюк І. Л., Бачинська О. М. та ін.] ; Подільський спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Західноукраїнський нац. ун-т, Чернів. торгово-екон. ін-т Київського нац. торг.-екон. ун-ту [та ін.]; нац. Західноукраїнський : 2020, . - 328 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник містить матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції "Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства", яка відбулась 12–13 листопада 2020 р. (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м. Кам'янець-Подільський), з актуальних питань сучасної економічної науки, освіти та соціальної роботи в умовах сьогодення.
727633 R
    33

Мельник Леонід Григорович
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі III, IV і V промислових революцій) [Текст] : навч. посібник / [Л. Г. Мельник, Б. Л. Ковальов, Ю. М. Завдов'єва та ін.] ; за ред. Л. Г. Мельника та Б. Л. Ковальова ; Сумський державний ун-т; державний Сумський : 2020, . - 180 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Розкривається зміст проривних технологій як явища, що відкриває новий цикл розвитку продуктивних сил та істотно впливає на різні сторони життя суспільства. Показуються базові проривні технології, що визначили зміну соціально-економічних формацій у процесі розвитку людської цивілізації: від первісного й аграрного суспільств до індустріальної та постіндустріальної формацій. Описуються базові проривні технології сучасного етапу розвитку суспільства: штучний інтелект, Інтернет речей, адитивні технології з використанням 3D-принтера, віртуальна і доповнена реальність, нові матеріали, «хмарні» технології та ін. Аналізуються можливі позитивні й негативні ефекти впровадження згаданих проривних технологій.
727632 R
   36

Купенко Олена Володимирівна
Соціальна робота: від теорії до практики [Текст] : навч. посібник / О. В. Купенко ; Сумський державний університет; державний Сумський : 2020, . - 192 c. іл.,.

Анотація: У навчальному посібнику наведено теорії, що пояснюють соціальні процеси та явища, дають можливість для аналізу чинників удосконалення умов життя людини та громади. Розглядаються як безпосередньо теорії соціальної роботи, так і теорії на перетині різних галузей знань.
727631 R
   37

Красильник Юрій Семенович
Педагогіка [Текст] : навч. посібник для студ. галузі знань 13 "Механічна інженерія" спец. 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" / Ю. С. Красильник, Г. Л. Корчова, М. В. Руденко ; Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури; Київ [КНУБА] : 2020, . - 164 c. табл.,. Бібліогр. в кінці тем та на с. 159-162.

Анотація: Розглянуто теоретичні основи та психологічні характеристики педагогічного процесу, сучасні підходи до визначення сутності та змісту процесу навчання, виховання, проєктування педагогічної технології, розвитку педагогічної творчості, майстерності та спілкування.
727630 R
   336

Дехтяр Надія Анатоліївна
Фінанси бюджетних установок [Текст] : навч. посібник / [Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль] ; за заг. ред. Н. А. Дехтяр ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 229 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 193-196.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні питання, пов'язані з організацією фінансових відносин на рівні бюджетних установ. Розглянуто особливості організації фінансів бюджетних установ, специфіку формування і використання фінансових ресурсів бюджетних установ, основи бюджетного фінансування й планування, особливості формування звітності бюджетних установ та проведення аналізу їх фінансово-господарської діяльності. Під час підготовки навчального посібника враховано чинну нормативно-правову базу, що регулює організацію фінансової діяльності бюджетних установ.
727629 R
   53

Кравчук Андрій Михайлович
Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення [Текст] : навч. посібник для студ. галузі знань 19 "Архітектура та буд-во" спец. 192 "Буд-во та цивільна інженерія" спец. "Водопостачання та водовідведення" освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" / А. М. Кравчук, О. А. Кравчук ; Київський національний університет будівництва і архітектури; Київ [КНУБА] : 2020, . - 176 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 174-175.

Анотація: Розглянуто рух рідини зі змінною витратою в трубах і відкритих руслах, фільтрування і відстоювання рідини, питання руху неоднорідних та стисливих рідин, плівковий рух рідини та рух двофазних рідин. Висвітлено основні характеристики нерівномірного руху стічних вод у безнапірних трубах систем водовідведення, неусталені течії води у відкритих руслах, стратифіковані течії, поняття планової задачі гідравліки. Наведено умови протікання рідини в каналах некруглого перерізу та застосування решіток для вирівнювання структури потоків, основні характеристики затоплених і незатоплених струмин.
727628 R
   339


Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації [Текст] : колективна монографія / за ред. В. В. Лісіци, В. І. Місюкевич, О. М. Михайленко ; Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2020, . - 233 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр. у виносках .

Анотація: У монографії досліджено проблеми розвитку внутрішньої торгівлі України, проаналізовано актуальні аспекти діяльності підприємств сфери внутрішньої торгівлі в реаліях поточної економічної ситуації. Розглянуто особливості функціонування мережевого ритейлу, зокрема в кооперативній торгівлі. Значну увагу приділено проблемам і перспективам розвитку електронної комерції в Україні та світі.
727617 R
   37


IV Міжнародна науково-практична конференція "Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції" [Текст] : зб. тез доп., Україна, Мукачево, 22-23 жовтня 2020 року / [Редкол.: Т. Д. Щербан (голов. ред.), Гоблик В. В., Товканець Г. В. та ін.] ; [Мукачівський держ. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, Пряшівський ун-т (м. Пряшів, Словаччина) та ін.]; МДУ] [Вид-во : 2020, . - 358 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлено тези доповідей учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції". Учасниками конференції запропоновано до обговорення проблеми розвитку загальноосвітньої та вищої школи, освіти дорослих та професійної активності фахівців.
727616 R
   37

Волосова Наталія Миколаївна
Методологічні питання математичної підготовки в технічному університеті [Текст] : монографія / [Н. М. Волосова, Є. В. Дерець, І. К. Карімов та ін.] ; Дніпровський державний технічний університет; Кам'янське ДДТУ : 2020, . - 178 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 166-177.

Анотація: В монографії розглядаються методологічні питання математичної підготовки в технічному університеті. Особлива увага приділена базовій підготовці фахівців як технічних, так і управлінських спеціальностей; стандартним комп'ютерним технологіям розв'язання математичних задач, типових для подальшої професійної діяльності, а також компетентнісному підходу до математичної освіти.
t=5.685595035553