Нові надходження книжкових видань
11 січня 2021 - 17 січня 2021

727601 R
   63

Сідашенко Олександр Іванович
Сучасний українсько-англійський словник термінів технологічних систем ремонтного виробництва [Текст] : [навч. видання] / [Сідашенко О. І., Тіхонов О. В., Пільгуй Н. М. та ін.] ; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; плюс ДІса : 2020, . - 456 c. іл.,. Алф. покажч. англ. термінів: с. 434-455.

Анотація: Сучасний тлумачний українсько-англійський словник містить більш, як 1300 термінів в галузі технологічних систем ремонтного виробництва. Матеріали, наведені в тлумачному українсько-англійському словнику, можуть бути корисними для студентів і викладачів інженерних спеціальностей закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації, для магістрів, аспірантів в якості навчального посібника, а також для широкого кола фахівців ремонтних підприємств різних форм власності, та для англомовних студентів, що навчаються за відповідним напрямом в Україні.
727478 B
   33


Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України [Текст] : колективна монографія / [М. Ю. Барна, М. А. Кальницька, О. І. Клепанчук та ін.]; ЛТЕУ Вид-во : 2020, . - 502 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 483-502.

Анотація: У монографії узагальнено теоретичні засади та запропоновано нове вирішення науково-практичного завдання багатогранного висвітлення соціально-економічних аспектів ефективного розвитку економічної системи України. Аналізуються соціально-економічні механізми потенціалу розвитку внутрішнього ринку, фактори управління результативністю діяльності його суб'єктів та вплив податкового регулювання на ефективність його функціонування. Досліджуються засадничі положення становлення багаторівневої системи соціальної безпеки, зокрема вплив податкового навантаження на макроекономічні показники, розвиток громадянського суспільства як суб'єкта інституційного регулювання, основні принципи державної політики у сфері соціального захисту населення, цільові пріоритети системно-структурної трансформації соціальної сфери України. Проаналізовано структурні складники інноваційної трансформації вітчизняної економіки, орієнтири та стимули розбудови національної інфраструктури, стратегічні напрями регуляторної політики та механізми реалізації стратегії забезпечення соціальної безпеки України. Запропоновано шляхи покращення інституційного забезпечення інноваційної трансформації внутрішнього ринку.
727477 B
   331


Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики [Текст] : монографія / [С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля та ін.] ; за ред. Т. А. Костишиної ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. управління персоналом, економіки праці та економічної теорії; Полтава ПУЕТ : 2020, . - 696 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти соціально-трудових відносин у сучасних умовах. Розроблено концептуальні основи активної зайнятості, сформовано соціально-трудові імперативи економічного розвитку, запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення гідної оплати праці. Представлено зарубіжний досвід і запропоновано напрями впровадження корпоративної культури, нових технологій навчання та активної кадрової політики з метою вдосконалення соціально-трудових відносин на сучасних підприємствах.
727469 B
   339


Маркетинг і логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доп. XIII Міжнародної наук.-практ. конф. : Львів, 22 жовтня 2020 р. / Каф. маркетингу і логістики Нац. ун-ту "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, Каф. маркетингу Ун-ту Марії Кюрі-Склодовської (Польща)[та ін.]; Львів. Вид-во : 2020, . - 192 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Викладено матеріали, розглянуті на конференції, в яких висвітлено питання теорії маркетингу і логістики, практичного міжнародного досвіду інтеграції маркетингу і логістики в системі сучасного менеджменту, результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців.
727469 B
   339


Маркетинг і логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доп. XIII Міжнародної наук.-практ. конф. : Львів, 22 жовтня 2020 р. / Каф. маркетингу і логістики Нац. ун-ту "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, Каф. маркетингу Ун-ту Марії Кюрі-Склодовської (Польща)[та ін.]; Львів. Вид-во : 2020, . - 192 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Викладено матеріали, розглянуті на конференції, в яких висвітлено питання теорії маркетингу і логістики, практичного міжнародного досвіду інтеграції маркетингу і логістики в системі сучасного менеджменту, результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців.
727619 R
   624

Гнідець Богдан Григорович
Збірно-монолітні залізобетонні конструкції млстів. Проектування, дослідження і будівництво [Текст] : навч. посібник / Б. Г. Гнідець ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 112 c. іл. Бібліогр.: с. 77-80.

Анотація: Наведено результати проєктування, досліджень і впровадження в будівництво нових збірних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій мостів із напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції прогонових будов мостів та інженерних споруд із застосуванням попереднього напруження арматури під час монтажу, різних видів стиків, способів їх виконання і технології монтажу.
727450 R
    5

Баглей О. В.
Лабораторні спеціалізації [Текст] : навч. посібник / уклад.: Баглей О. В., Легета У. В. ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 136 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 126.

Анотація: Наведено теоретичні відомості та техніка виконання лабораторних і практичних робіт з методів оцінки екологічних параметрів та антропогенних змін атмосфери, ґрунту, води.
727449 R
   57

Панчук Ірина Ігорівна
Загальна біотехнологія. Тестові завдання [Текст] : навч. посібник / І. І. Панчук, І. М. Буздуга ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 96 c. Бібліогр.: с. 94-95.

Анотація: У посібнику подано тестові запитання та завдання з різних розділів загальної біотехнології – промислова біотехнологія, генетична інженерія, біотехнологія рослин та тварин та словник термінів.
727448 R
   658

Гаватюк Людмила Станіславівна
Фінансовий аналіз у схемах і таблицях [Текст] : навч.-наочний посібник / Л. С. Гаватюк, Н. О. Ковальчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 108-118.

Анотація: Навчально-наочний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Фінансовий аналіз" і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведенням аналітичних досліджень фінансового стану підприємства. Він містить стислий виклад основних теоретичних питань і методичних підходів дисципліни із застосуванням різноманітних наочних засобів: таблиць, схем задля висвітлення структурно-логічних зв'язків між головними фінансово-економічними поняттями і явищами, що полегшує засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни, націлює на якісне виконання практичних завдань.
727447 R
   53

Майструк Едуард Васильович
Фізико-хімічні основи напівпровідникового матеріалознавства [Текст] : навч. посібник / уклад.: Е. В. Майструк, І. П. Козярський, Д. П. Козярський, П. Д. Мар'янчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 119.

Анотація: Навчальний посібник містить основи знань про фізико-хімічні проблеми, які виникають при одержанні напівпровідникових матеріалів, на простих прикладах пояснюються загальні закономірності, характерні для методів очищення матеріалів та отримання напівпровідникових кристалів та плівок.
727446 R
   34

Гетьманцева Н. Д.
Трудове право [Текст] : навч. посібник / Н. Д. Гетьманцева, Л. В. Вакарюк, І. Г. Козуб, О. Я. Орловський ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 272 c. Бібліогр.: с. 20-24 та 268-271.

Анотація: Навчальний посібник розроблений у відповідності з робочою програмою навчального курсу дисципліни "Трудове право" для спеціальності 081 "Право" та є завершеним навчальним виданням, необхідним і достатнім для повного вивчення курсу "Трудове право". Він містить по кожній темі курсу контрольні питання для самоперевірки знань здобувачів освіти, практичні завдання, розроблені на підставі судової практики, методичні вказівки до вивчення курсу, перелік рекомендованої літератури. Навчальний посібник призначений для проведення практичних занять зі студентами юридичних факультетів з нормативної дисципліни "Трудове право".
727437 R
   331

Сукач Сергій Володимирович
Основи охорони праці [Текст] : навч. посібник / С. В. Сукач, А. В. Колосюк, В. П. Колосюк, В. А. Глива ; Кременчуцький нац. ун-т імені М. Остроградського, Кафедра "Охорона праці, цивільна та промислова безпека"; нац. [Кременчуцький : 2020, . - 256 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: Розглянуто сутність охорони праці, правові й організаційні засади охорони праці в Україні. Наведені засоби та заходи оздоровлення повітря робочої зони. Розглянуто види та системи освітлення залежно від умов праці, основні небезпечні та шкідливі чинники, такі, як: шум, ультразвук та інфразвук, вібрація, електромагнітні поля (ЕМП) та електромагнітні випромінювання (ЕМВ). Висвітлено основи електробезпеки, виробничої та пожежної безпеки. Наведені приклади сучасних засобів охорони та безпеки праці. До кожного розділу також наведені питання для самоконтролю рівня знань.
727438 R
   36


Авіаційне страхування [Текст] : методичні рекомендації до практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології (на повітряному транспорті)" / НАУ ; [уклад.: С. А. Литвиненко, О. М. Матійчик, Л. О. Сулима]; Київ [НАУ] : 2015, . - 46 c. табл.,. Бібліогр.: с. 37 (11 назв).

Анотація: Містять методичні рекомендації до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни "Авіаційне страхування", а також тестові завдання, перелік питань на залік, практичні ситуаційні завдання, список рекомендованої літератури, додатки.
727439 R
   33

Небрат Вікторія Василівна
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз [Текст] : монографія / [ Небрат В. В., Супрун Н. А., Вербова О. С. та ін.] ; за ред. В. В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; "Афіна"] [ТОВ : 2019, . - 532 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Монографія представляє результати комплексного історико-економічного дослідження процесу зародження, становлення, розвитку та трансформації підприємницької діяльності на українських теренах від ХІ ст. до сьогодення. Виявлено історичні закономірності та національні особливості еволюції підприємництва як цілісного інституційного комплексу, що став рушієм економічного розвитку та ринкових перетворень господарства. На основі застосування якісно нового в українській науковій літературі історико-інституційного методологічного підходу до вивчення еволюції господарського середовища обґрунтовано положення про деформацію інституту підприємництва у вітчизняній економіці як наслідок попередньої траєкторії її розвитку. Розглянуто історичні форми підприємницької діяльності та узагальнено провідні тенденції та істотні бар'єри розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі.
727445 R
   336

Собкова Наталія Дмитрівна
Казначейська справа [Текст] : метод. рекомендації / [уклад. Н. Д. Собкова] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 80 c. табл.,. Бібліогр.: с. 74-79.

Анотація: Методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти "бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання.
727440 R
   338

Геєць Валерій Михайлович
Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п'ятого покоління [Текст] : [монографія] / В. М. Геєць, О. І. Волошин, В. О. Дзензерський, О. І. Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", Ін-т геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України, Ін-т транспортних систем і технологій НАН України; транспортних [Ін-т : 2020, . - 254 c. рис.,. табл.,. граф.,. іл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії узагальнено основні сучасні світові тенденції розвитку транспорту новітнього покоління та запропоновано визначення поняття "транспорт п'ятого покоління", основою якого є забезпечення високих швидкостей, екологічності, енергозбереження або інноваційного підходу до конструювання (прикладом чого слугують, наприклад, високошвидкісні магістралі (ВШМ), Maglev та Hyperloop, електромобілі та безпілотники); обґрунтовано можливі напрями впровадження в Україні транспорту Hyperloop на основі оцінки світового досвіду фінансування проєктів реалізації транспорту п'ятого покоління. В науково-технічному плані проаналізовано основні складові тягово-левітаційних систем і магнітного підвісу для створення вакуумованого високошвидкісного наземного транспорту (ВШНТ) типу Hyperloop. Розглянуто системи забезпечення і контролю герметичності вакуумованого ВШНТ. Проведено оцінку аеродинамічних і теплових навантажень на корпус вакуумованого Hyperloop. Запропоновано рекомендації для подальших фундаментальних та прикладних наукових розробок і досліджень, а також для проєктно-конструкторських робіт зі створення експериментальних конструкцій високошвидкісного наземного транспорту Hyperloop в Україні.
727444 R
   34

Козуб Ірина Георгіївна
Основи римського цивільного права [Текст] : навч. посібник / І. Г. Козуб, М. І. Боднарук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 488 c. Бібліогр. в кінці розд. та у виносках.

Анотація: Навчальний посібник містить необхідний матеріал для освоєння курсу "Основи римського цивільного права", перелік питань для самоконтролю, практичні та тестові завдання, список рекомендованої літератури до кожного розділу.
727441 R
   625

Солодкий Сергій Йосифович
Дорожні одяги [Текст] : навч. посібник / С. Й. Солодкий ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 220 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: Подано інформацію про загальні поняття, класифікацію, сучасні принципи конструювання і розрахунок дорожніх одягів автомобільних доріг, вулиць і аеродромів, вимоги до будівельних матеріалів, що використовуються для їх влаштування. Посібник проілюстровано прикладами конструкцій дорожнього одягу, які узагальнюють сучасний вітчизняний, європейський і світовий досвід проєктування. Наведено приклад розрахунку конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу. Значну увагу приділено дорожнім та адродромним одягам жорсткого типу, актуальність будівництва яких в Україні невпинно зростає. Зроблено спробу узагальнити сучасні тенденції і систематизувати великий матеріал щодо проєктування дорожніх конструкцій і за критеріями міцності, і за критеріями морозозахисту та осушення. Після кожного розділу подано перелік наукової і нормативно-технічної літератури з певної проблематики.
727442 R
   621.39

Коваль Валерій Вікторович
Технології передавання сигналів синхронізації часу IP-мережами [Текст] : монографія / В. В. Коваль, Є. В. Гаврилко, О. В. Самков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, НАН України, Ін-т електродинаміки, Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; ун-т [Нац. : 2020, . - 416 c. рис.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: У монографії із сучасних наукових позицій викладені основи теорії і практики передачі синхросигналів з використанням ІР-мереж. Виконано аналіз інформаційних джерел з питань побудови та функціонування пристроїв та систем синхронізації. Монографія охоплює наукові, технічні та експлуатаційні аспекти сучасних систем передавання сигналів синхронізації часу ІР-мережами. Розглянуто принципи створення і практичної реалізації сучасної системи моніторингу мережі синхронізації. Наведені результати експериментальних досліджень систем контролю синхросигналів, пристроїв та мереж синхронізації. Монографія є результатом науково-дослідних робіт, що виконуються за державного фінансування.
727436 R
   63

Дудник Алла Олексіївна
Розроблення ресурсоефективних режимів вирощування овочевої продукції в тепличних комплексах [Текст] : монографія / Дудник А. О., Заєць Н. А., Лендєл Т. І. [та ін.] ; [НУБіП України]; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 262 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 244- 261.

Анотація: У монографії представлено результати досліджень для підвищення ресурсоефективності виробництва овочевої продукції в тепличних комплексах шляхом розроблення оптимальних (раціональних) режимів вирощування, котрі базуються на науково обґрунтованих закономірностях та взаємозв'язках параметрів технологічного процесу вирощування, якості продукції та цінової політики на ринках виробленої продукції й енергоносіїв.
727443 R
   006

Новицький Андрій Валентинович
Стандартизація та сертифікація обладнання лісового комплексу [Текст] : навч. посібник / [автор.: Новицький А. В., Дев'ятко О. С., Адамчук О. В. та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування; Київ [Прінтеко] : 2020, . - 288 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 149-156 (65 назв).

Анотація: У навчальному посібнику розглянуті положення щодо якості машин обладнання лісового комплексу та її забезпечення шляхом удосконалення і впровадження сучасних положень стандартизації, метрології та сертифікації. Навчальний посібник містить визначення та терміни основних понять у царині стандартизації машин і обладнання для лісогосподарських машин та сільського господарства і тісно пов'язані із нею процедури встановлення й оцінки відповідності продукції, процесів і послуг лісогосподарського машинобудування вимогам технічних регламентів.
727421 R
   8

Бялик Василь Дмитрович
Цифрова комунікація [Текст] : навч. посібник / В. Д. Бялик, М. Г. Прохоров ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; імені ЧНУ : 2020, . - 208 c.

Анотація: The objective of the book is to provide an overview of communication process with up-today digital techniques. Major emphasis is laid on digital tools used both for effective communication in IT technologies and an effective means of communication teaching. The book envisages the issues of communicative agent's characteristics and description, functioning of social networks as a way of contemporary communication process.
727435 R
   8

Докаш Віталій Іванович
Мистецтво красномовства. культури спілкування та ділової комунікації [Текст] : навч. посібник / уклад. В. І. Докаш ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 368 c. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Інформатизація і глобалізація світу вимагають поглиблення знань і покращення комунікації між людьми, особливо молоді, яка недосвідчена в цих питаннях. Існуючі посібники зосереджуються або на загально теоретичних аспектах культури спілкування, або фокусуються на якихось вузьких темах. Запропонована покращена версія посібника є цілісною працею з культури спілкування, яка покриває як теоретичні, так і практичні виміри мистецтва комунікації.
727422 R
   55

Явкін В'ячеслав Григорович
Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер [Текст] : монографія / В. Г. Явкін, А. А. Мельник ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; імені ЧНУ : 2020, . - 224 c. рис.,. табл.,. граф.,. іл.,. Бібліогр.: с. 134-154 (233 назви).

Анотація: У монографії розглянуто вплив чинників господарської діяльності в межах басейнів на складові паводка басейнів Карпато-Подільських приток річки Дністер. Проаналізовано просторово-часову динаміку, чинники формування, циклічність коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка та середньобагаторічних максимальних модулів стоку води для басейнів території досліджень. З’ясовано особливості антропогенних змін в річкових басейнах досліджуваної території і їхній вплив на величину значень коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка.
727434 R
   8

Мафтин Лариса Василівна
Риторика [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. Лариса Мафтин ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 344 c. табл.,. Бібліогр.: с. 276-280.

Анотація: Посібник містить матеріали, необхідні для підготовки до семінарських та практичних занять до дисципліни "Риторика": поетичні та прозові тексти, приклади судових промов, зразки ораторського мистецтва, афоризми, поради промовцю. Подано короткий довідник видатних постатей риторики, словник найбільш поширених понять і термінів, науково-допоміжний бібліографічний покажчик.
727423 R
   8

Кійко С. В.
Німецько-український словник термінів архітектури і будівництва [Текст] : Кійко С. В., Пинтюк Є. С. ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; імені ЧНУ : 2020, . - 144 c.

Анотація: Словник містить 7 тисяч німецьких термінів і терміносполук фахової мови архітектури і будівництва з їх українськими відповідниками.
727424 R
   31

Слюсаревський Микола Миколайович
Теоретичні напрями соціальної психології [Текст] : навч. посібник / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 104 c. табл.,. Бібліогр.: с. 86-101 (191 назва).

Анотація: Автори аналізують концепції, теорії і напрями соціальної психології другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Розглянуто напрями, що стали найпопулярнішими у світовій психологічній науці, проаналізовано найрезонансніші теорії соціальної психології. Деякі з них вперше впроваджено в науковий дискурс вітчизняної психології.
727425 R
   658


Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: Н. О. Ковальчук, М. П. Федишин, А. В. Жаворонок, А. С. Абрамова; імені ЧНУ : 2020, . - 224 c. рис.,. Бібліогр.: с. 217-220 (40 назв).

Анотація: У виданні розкрито теоретичні засади фінансової санації підприємства, зовнішні та внутрішні джерела фінансування санації, порядок складання та погодження плану фінансової санації, методику проведення санаційного аудиту та санації балансу. Висвітлено економіко-правові аспекти управління фінансовою санацією, необхідність, форми та методи державної санаційної підтримки. Важливе місце відведено методиці оцінки вартості майна підприємства та особливостям санації підприємств різних сфер діяльності. Посібник ілюстрований таблицями, рисунками, практичними розрахунками, містить алгоритми розрахунків показників.
727426 R
   37

Токарєва Ольга Вікторівна
Основи фахової підготовки [Текст] : навч. посібник / Токарєва О. В., Лакида П. І.; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 160 c. табл.,. кол.,. іл. Бібліогр.: с. 136-140 (50 назв).

Анотація: У посібнику висвітлюються віхи історії НУБіП України та Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства (ННІ ЛіСПГ), основні етапи розвитку лісового господарства та лісової науки в Україні, вклад видатних вчених-лісівників у розвиток галузі та лісівничих знань. Дисципліна розкриває студентам особливості обраної ними спеціальності, кваліфікаційні характеристики працівників лісового господарства, їх роль у функціонуванні та подальшому розвитку галузі. Програмою дисципліни передбачено висвітлення питань щодо особливостей самостійної роботи, яка передбачена навчальними планами, правил роботи з книгою, користування бібліотекою, базовими навичками редагування тексту та реферуванням, правилами оформлення списку використаних джерел інформації тощо. Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисциплін "Основи фахової підготовки".
727420 R
   63

Пилипенко Юрій Володимирович
Рибальство (промислове, любительське та спортивне) [Текст] : [підручник] / Ю. В. Пилипенко, І. А. Лобанов, П. Г. Шевченко [та ін.]; [Київ] [Компринт] : 2020, . - 616 c. іл.,. Бібліогр.: с. 597-600.

Анотація: У підручнику викладено основи правового регулювання відносин у галузі вивчення, охорони, відтворення, використання та реалізації водних біоресурсів, переміщення через митний кордон України водних біоресурсів та продукції з них, а також встановлення основних принципів регулювання та управління рибогосподарською діяльністю в межах території України у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні України та на континентальному шельфі.
727428 R
   332

Малашевська Олена Анатоліївна
Теоретичні і практичні аспекти впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань [Текст] : монографія / Малашевська О. А.; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 206 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 178-196 (183 назви).

Анотація: У монографії висвітлені теоретико-методичні підходи та надано практичні рекомендації щодо впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань в умовах розвитку земельних відносин. Розглянуто сутність поняття впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань, питання перерозподілу земельних ділянок сільськогосподарського призначення при впорядкуванні існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань, а саме, питання обміну земельних ділянок як основи перерозподілу, розробка методики перерозподілу земельних ділянок, моделювання перерозподілу земельних ділянок, питання побудови та застосування оптимізаційних та евристичних, одно- та багатофакторних моделей перерозподілу, встановлення площ та формування рівноцінних земельних ділянок; питання оцінки ефективності впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань.
727429 R
   34


Комунікація адвоката [Текст] : методичні рекомендації / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; [укладачі: І. А. Бутирська]; імені ЧНУ : 2020, . - 100 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці тем.

Анотація: Методичні рекомендації з дисципліни "Комунікація адвоката" містять опис навчальної дисципліни, програму курсу, плани лекційних занять, плани практичних занять, методичні вказівки до виконання практичних завдань, перелік залікових питань, список рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань студентів. Відповідає вимогам програми "Комунікація адвоката".
727430 R
   336


Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: О. М. Гладчук, І. Я. Ткачук, В. М. Харабара; імені ЧНУ : 2020, . - 208 c. Бібліогр. наприкінці тем.

Анотація: Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та містить перелік запитань і завдань для самоконтролю, базові схеми, таблиці та рисунки для поліпшення засвоєння вимог, літературу для поглибленого вивчення матеріалу.
727431 R
   36


Страхування [Текст] : практикум / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: А. Є. Брязкало, О. М. Гладчук, С. С. Кучерівська; імені ЧНУ : 2020, . - 152 c. табл.,. Бібліогр.: с. 140-143 (42 назви).

Анотація: У методичному виданні, яке пропонується до вивчення, матеріал викладено з урахуванням вимог типової програми. Питання, наведені для вивчення та обговорення, практичні й тестові завдання, алгоритми розв'язування задач, списки рекомендованої літератури, дають змогу студентам ліпше закріпити й перевірити ступінь засвоєння матеріалу під час самостійного опрацювання дисципліни, а також можуть використовуватись викладачем для підвищення результативності проведення аудиторних занять.
727432 R
   8


Практикум з сучасного німецького правопису [Текст] : Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: С. В. Кійко, Ю. Є. Кійко, О. Д. Кудрявцева; імені ЧНУ : 2020, . - 160 c. Бібліогр.: с. 158.

Анотація: Навчальний посібник містить правила з правопису сучасної німецької мови та вправи на їх закріплення. Практикум розрахований для студентів, які вивчають німецьку мову як спеціальність, а також для тих, хто вивчає її як другу або третю іноземну мову.
727433 R
   338

Ткаченко Тетяна Григорівна
Географія туризму [Текст] : навч. посібник / Т. Г. Ткаченко ; Харківський нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва; Харків [ХНАУ] : 2020, . - 224 c. табл.,. Бібліогр.: с. 186-189 (48 назв).

Анотація: Наведено основні теоретичні питання з навчальної дисципліни "Географія туризму", яка вивчає формування територіальних систем, що складаються з природних, соціально-економічних, рекреаційно-туристичних, історичних і культурних ресурсів.
727399 R
   336

Нікіфоров П. О.
Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України [Текст] : монографія / [Нікіфоров П. О., Бак Н. А., Марусяк Н. Л. та ін. ; за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 256 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 241-255 та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено податково-бюджетні інструменти регулювання економічного розвитку України; розкрито вплив монетарно-фіскальних важелів на розвиток реальної економіки та фінансових ринків України, а також досліджено інституціональну координацію та шляхи посилення взаємозв'язку фіскальної та монетарної політики в економічному розвитку України.
727165 B
   51

Бойчук Мирослав Васильович
Стохастичне моделювання й оптимізація однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора при управлінні трудовими ресурсами [Текст] : монографія / Мирослав Бойчук, Василь Лазорик ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 296 c. Бібліогр.: с. 293-295 .
727398 R
   336

Юрій Е. О.
Публічні закупівлі [Текст] : навч. посібник / [уклад.: Юрій Е. О., Гаватюк Л. С., ГРубляк О. М. та ін. ; за заг. ред. Е. О. Юрія] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 200 c. іл.,. Бібліогр.: с. 193-199.

Анотація: У навчальному посібнику логічно і послідовно викладено: суть публічних закупівель і сферу їх застосування, державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель, загальні умови здійснення публічних закупівель та процедури їх проведення, умови застосування процедури відкритих торгів, конкурентного діалогу, торгів з обмеженою участю та переговорної процедури закупівлі, зміст договору про закупівлю та відповідальність в сфері публічних закупівель.
727397 R
   34

Остафійчук Людмила Аурелівна
Цивільне процесуальне право: казуси [Текст] : навч.-метод. посібник / [Остафійчук Л. А., Татулич І. Ю., Цибуляк-Кустевич А. С., Щербанюк О. В. ; за заг. ред. О. В. Щербанюк] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 88 c.

Анотація: У навчально-методичному посібнику запропоновано казуси різного ступеня складності для студентів-правників з курсу "Цивільне процесуальне право", які можуть бути використані під час аудиторної та самостійної роботи для перевірки та закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань.
727395 R
   336

Собкова Наталія Дмитрівна
Фінансовий контроль держави [Текст] : метод. рекомендації / [уклад. Н. Д. Собкова] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 56 c. Бібліогр.: с. 51-54.

Анотація: Методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної та самостійної роботи для студентів освітнього рівня "бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".
727394 R
   34

Процьків Наталія Миколаївна
Цивільне право України: тестові завдання [Текст] : навч.- метод. посібник / [Процьків Н. М., Никифорак В. М., Пацурківський Ю. П. та ін.] ; за заг. ред. Наталії Процьків, Володимира Никифорака ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 560 c.

Анотація: У навчально-методичному посібнику викладено систему тестових завдань різного ступеня складності, для студентів-правників з курсу "Цивільне право України". Розроблені тестові завдання можуть бути використані як під час проведення практичних занять (семінарів), так і для самостійної роботи з метою перевірки та закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань у галузі цивільного права України.
727393 R
   004

Русин Володимир Богданович
2 Безпека інформаційно-комунікаційних мереж [Текст] : навч. посібник / уклад. : В. Б. Русин, Л. Ф. Політанський ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 136 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: У посібнику наведені основні терміни і визначення стосовно інформаційної безпеки та правові аспекти захисту інформації. Розглянуті основні вузли персонального комп'ютера, вірусні та антивірусні програми, принципи побудови мереж електронних обчислювальних машин та технічні засоби забезпечення захисту.
727392 R
   52

Сухий П. О.
Супутникова геодезія [Текст] : навч.-метод. посібник / П. О. Сухий, В. І. Сабадаш, К. В. Дарчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 372 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 363-365.

Анотація: У пропонованому виданні розглянуто поняття про системи небесних і земних координат, системи виміру часу і зв'язки між ними, елементи та класифікацію орбіт штучних супутників Землі та основи теорії їх руху, технічні засоби та методи спостереження за ШСЗ, будову та принцип роботи глобальних і супутникових радіонавігаційних систем, структуру похибок GPS – спостережень, супутникові методи визначення координат, побудову та розвиток Державної геодезичної мережі з використанням супутникових радіонавігаційних систем, поняття про перманентні станції супутникових спостережень, методи визначення координат при GPS – спостереженнях, планування та проведення геодезичного знімання за допомогою GPS – приймачів, підготовку обладнання до польових супутникових спостережень та опрацювання даних GPS – спостережень. У другій частині подано одинадцять лабораторних робіт, що доповнюють теоретичні відомості даного посібника.
727391 R
   51

Дорошенко Ірина Вікторівна
Економетрика [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт / [уклад.: І. В. Дорошенко, М. О. Косар, Т. О. Лукашів] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 168 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 165.

Анотація: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Економетрика" забезпечують студентів необхідною інформацією з теоретичних основ і містять завдання для лабораторних робіт за всіма розділами лекційного курсу.
727419 R
   31

Бойко Наталія Леонідівна
Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства [Текст] : [монографія] / Наталія Бойко ; НАН України, Інститут соціології; соціології [Ін-т : 2020, . - 256 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 228-255.

Анотація: У монографії здійснено системне соціологічне дослідження демократизаційних трансформацій доби Інтернету. На основі отриманих концептуальних узагальнень взаємозв'язків демоктаризації та дигіталізації сучасних суспільств і аналізу емпіричних даних моніторингових досліджень Інституту соціології НАН України (2002–2019 рр.) здійснено комплексний соціологічний аналіз специфіки та ефективності перебігу електронної демократизації в Україні. З'ясовано тенденції розвитку складових сучасного демократизаційного процесу (е-урядування, е-уряд, е-демократія), запропоновано бачення ролі Інтернету у процесах солідаризації і активізації громадської участі в українському суспільстві.
727416 R
   51

Шарковський Олександр Миколайович
Ідеальна турбулентність: фрактальні і стохастичні атрактори траєкторій в ідеалізованих моделях математичної фізики [Текст] : [монографія] / О. М. Шарковський О. М., О. Ю. Романенко ; НАН України, Ін-т математики; математики [Ін-т : 2020, . - 171 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 161-167. - Предм. покажч.: с. 169-170.

Анотація: У монографії викладено основні ідеї концепції ідеальної турбулентності, яка пропонує сценарії просторово-часового хаосу, засновані на надзвичайно складній просторовій структурі елементів атрактора. Ідеальна турбулентність спостерігається в ідеалізованих (таких, що не враховують внутрішній опір) моделях різноманітних процесів електродинаміки, акустики, радіофізики й інших дисциплін, пов'язаних з електромагнітними та звуковими коливаннями. Така ідеалізація істотно спрощує аналіз і разом з тим у багатьох випадках дає цілком адекватний опис реальних процесів. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами й машинною графікою. Розглянуто низку крайових задач з ідеальною турбулентністю, зокрема, для хвильового рівняння.
727415 R
   656

Дьомін Олександр Анатолійович
Вантажні перевезення [Текст] : навч. посібник / О. А. Дьомін, О. М. Загурський ; [НУБіП України]; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 608 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 419-423.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто основні транспортно-технологічні системи перевезення вантажів АПК, значну увагу приділено розробці класифікації видів транспортних засобів, їх характеристикам та методам використання аграрними підприємствами країни. Навчальний посібник націлений на формування у студентів базового комплексу знань з методології побудови транспортно-технологічних процесів АПК. Його використання в навчальному процесі значно розширить можливості студентів у вивченні предмету "Вантажне перевезення", сприятиме формуванню у них наукових і професійних знань в сфері організації, планування, управління перевезеннями різних видів аграрних вантажів та надасть можливість вільно орієнтуватись у багатомарочності сучасних автотранспортних засобів, здійснюючи їх раціональний відбір для вантажних перевезень в агропромисловому комплексі та ефективну організацію транспортно-технологічних процесів в аграрній галузі України.
727414 R
   621.3

Yanenko Oleksey Pylypovych
Methods and means of formation, processing and use of low-intensity electromagnetic signals [Текст] : monograph / O. P. Yanenko, K. L. Shevchenko, V. M. Kychak ; [VNTU]; Vinnytsia VNTU : 2020, . - c. Біблиіогр.: с. 256-266.

Анотація: У монографії узагальнено науково-технічний досвід, накопичений авторами у сфері формування, вибору, перетворення та обробки слабких параметрів сигналу. Автори розглядають особливості комутаційних та модуляційних перетворень та ланцюгів високочутливих радіометрів НВЧ та оптичного діапазону, а також методи та засоби формування сигналів низької інтенсивності із застосуванням переходів Джозефсона.
727413 R
   62

Чаусов Микола Георгійович
Механіка матеріалів і конструкцій [Текст] : навч. посібник / М. Г. Чаусов, В. М. Швайко, А. П. Пилипенко ; [за заг. ред. М. Г. Чаусова] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; "Мастер [ПП : 2020, . - 103.00 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 340.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні методики експериментального визначення механічних характеристик конструкційних матеріалів за різних видів навантаження, статистичної обробки результатів випробувань. Розглядаються основні типи випробувальних машин. Висвітлені основні підходи у підготовці до випробувань та визначенні деформацій дослідних зразків.
727412 R
   621.8

Чаусов Микола Георгійович
Динаміка і міцність [Текст] : навч. посібник / М. Г. Чаусов, А. П. Пилипенко, М. М. Бондар ; за заг. ред. М. Г. Чаусова; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 258 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 257.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні розрахунки на міцність і жорсткість в умовах багаторазових, змінних та швидких навантажень. Розглядаються основні методи розрахунків на міцність за наявності тріщин. Необхідний додатковий матеріал, що використовується при розрахунках на міцність і жорсткість за складних умов навантаження, також поданий в даному посібнику.
727410 R
   621.8

Осипова Тетяна Миколаївна
Ефективність застосування демпфуючих пристроїв у барабанних піднімальних установках [при перехідних процесах] [Текст] : монографія / Т. М. Осипова; Мадрид Друкарня : 2020, . - 172 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 115-138.

Анотація: Монографію приcвячено розв'язанню актуальної науково-практичної задачі, яка полягає в зменшенні максимальних динамічних навантажень у канатах барабанних піднімальних установок при перехідних процесах, тому що сталевий канат є невід'ємною частиною будь-якого піднімального механізму, а також несучим, найбільш відповідальним і підданим зношуванню елементом піднімальної установки. Одним з варіантів вирішення цієї задачі є застосування у конструкціях піднімальних машин демпфуючих пристроїв і гасителів коливань канатів, визначення зони раціональних параметрів дисипації демпфуючих пристроїв.
727409 R
   63

Яворовський Петро Петрович
Екологічно орієнтоване лісівництво [Текст] : навч. посібник / Яворовський П. П., Маурер В. М., Зібцев С. В. [та ін.] ; [НУБіП України]; "Наукова Вид-во : 2019, . - 460 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 445-460.

Анотація: Висвітлено засади екологічно орієнтованого лісівництва та екоадаптаційного відтворення лісів. Охарактеризовано сучасні підходи до процесів лісовідновлення і лісорозведення та їх значення в контексті переходу до сталого ведення лісового господарства. Розглянуто теоретичні основи та концептуальні положення екологічно орієнтованого лісівництва та екоадаптаційного відтворення лісів й організаційно-методичні засади і умови їхнього запровадження у виробництво в Україні.
t=5.6709752082825