Нові надходження книжкових видань
04 січня 2021 - 10 січня 2021

727450 R
    5

Баглей О. В.
Лабораторні спеціалізації [Текст] : навч. посібник / уклад.: Баглей О. В., Легета У. В. ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 136 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 126.

Анотація: Наведено теоретичні відомості та техніка виконання лабораторних і практичних робіт з методів оцінки екологічних параметрів та антропогенних змін атмосфери, ґрунту, води.
727449 R
   57

Панчук Ірина Ігорівна
Загальна біотехнологія. Тестові завдання [Текст] : навч. посібник / І. І. Панчук, І. М. Буздуга ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 96 c. Бібліогр.: с. 94-95.

Анотація: У посібнику подано тестові запитання та завдання з різних розділів загальної біотехнології – промислова біотехнологія, генетична інженерія, біотехнологія рослин та тварин та словник термінів.
727448 R
   658

Гаватюк Людмила Станіславівна
Фінансовий аналіз у схемах і таблицях [Текст] : навч.-наочний посібник / Л. С. Гаватюк, Н. О. Ковальчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 108-118.

Анотація: Навчально-наочний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Фінансовий аналіз" і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведенням аналітичних досліджень фінансового стану підприємства. Він містить стислий виклад основних теоретичних питань і методичних підходів дисципліни із застосуванням різноманітних наочних засобів: таблиць, схем задля висвітлення структурно-логічних зв'язків між головними фінансово-економічними поняттями і явищами, що полегшує засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни, націлює на якісне виконання практичних завдань.
727447 R
   53

Майструк Едуард Васильович
Фізико-хімічні основи напівпровідникового матеріалознавства [Текст] : навч. посібник / уклад.: Е. В. Майструк, І. П. Козярський, Д. П. Козярський, П. Д. Мар'янчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 119.

Анотація: Навчальний посібник містить основи знань про фізико-хімічні проблеми, які виникають при одержанні напівпровідникових матеріалів, на простих прикладах пояснюються загальні закономірності, характерні для методів очищення матеріалів та отримання напівпровідникових кристалів та плівок.
727446 R
   34

Гетьманцева Н. Д.
Трудове право [Текст] : навч. посібник / Н. Д. Гетьманцева, Л. В. Вакарюк, І. Г. Козуб, О. Я. Орловський ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 272 c. Бібліогр.: с. 20-24 та 268-271.

Анотація: Навчальний посібник розроблений у відповідності з робочою програмою навчального курсу дисципліни "Трудове право" для спеціальності 081 "Право" та є завершеним навчальним виданням, необхідним і достатнім для повного вивчення курсу "Трудове право". Він містить по кожній темі курсу контрольні питання для самоперевірки знань здобувачів освіти, практичні завдання, розроблені на підставі судової практики, методичні вказівки до вивчення курсу, перелік рекомендованої літератури. Навчальний посібник призначений для проведення практичних занять зі студентами юридичних факультетів з нормативної дисципліни "Трудове право".
727437 R
   331

Сукач Сергій Володимирович
Основи охорони праці [Текст] : навч. посібник / С. В. Сукач, А. В. Колосюк, В. П. Колосюк, В. А. Глива ; Кременчуцький нац. ун-т імені М. Остроградського, Кафедра "Охорона праці, цивільна та промислова безпека"; нац. [Кременчуцький : 2020, . - 256 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: Розглянуто сутність охорони праці, правові й організаційні засади охорони праці в Україні. Наведені засоби та заходи оздоровлення повітря робочої зони. Розглянуто види та системи освітлення залежно від умов праці, основні небезпечні та шкідливі чинники, такі, як: шум, ультразвук та інфразвук, вібрація, електромагнітні поля (ЕМП) та електромагнітні випромінювання (ЕМВ). Висвітлено основи електробезпеки, виробничої та пожежної безпеки. Наведені приклади сучасних засобів охорони та безпеки праці. До кожного розділу також наведені питання для самоконтролю рівня знань.
727438 R
   36


Авіаційне страхування [Текст] : методичні рекомендації до практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології (на повітряному транспорті)" / НАУ ; [уклад.: С. А. Литвиненко, О. М. Матійчик, Л. О. Сулима]; Київ [НАУ] : 2015, . - 46 c. табл.,. Бібліогр.: с. 37 (11 назв).

Анотація: Містять методичні рекомендації до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни "Авіаційне страхування", а також тестові завдання, перелік питань на залік, практичні ситуаційні завдання, список рекомендованої літератури, додатки.
727439 R
   33

Небрат Вікторія Василівна
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз [Текст] : монографія / [ Небрат В. В., Супрун Н. А., Вербова О. С. та ін.] ; за ред. В. В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; "Афіна"] [ТОВ : 2019, . - 532 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Монографія представляє результати комплексного історико-економічного дослідження процесу зародження, становлення, розвитку та трансформації підприємницької діяльності на українських теренах від ХІ ст. до сьогодення. Виявлено історичні закономірності та національні особливості еволюції підприємництва як цілісного інституційного комплексу, що став рушієм економічного розвитку та ринкових перетворень господарства. На основі застосування якісно нового в українській науковій літературі історико-інституційного методологічного підходу до вивчення еволюції господарського середовища обґрунтовано положення про деформацію інституту підприємництва у вітчизняній економіці як наслідок попередньої траєкторії її розвитку. Розглянуто історичні форми підприємницької діяльності та узагальнено провідні тенденції та істотні бар'єри розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі.
727445 R
   336

Собкова Наталія Дмитрівна
Казначейська справа [Текст] : метод. рекомендації / [уклад. Н. Д. Собкова] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 80 c. табл.,. Бібліогр.: с. 74-79.

Анотація: Методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти "бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання.
727440 R
   338

Геєць Валерій Михайлович
Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п'ятого покоління [Текст] : [монографія] / В. М. Геєць, О. І. Волошин, В. О. Дзензерський, О. І. Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", Ін-т геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України, Ін-т транспортних систем і технологій НАН України; транспортних [Ін-т : 2020, . - 254 c. рис.,. табл.,. граф.,. іл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії узагальнено основні сучасні світові тенденції розвитку транспорту новітнього покоління та запропоновано визначення поняття "транспорт п'ятого покоління", основою якого є забезпечення високих швидкостей, екологічності, енергозбереження або інноваційного підходу до конструювання (прикладом чого слугують, наприклад, високошвидкісні магістралі (ВШМ), Maglev та Hyperloop, електромобілі та безпілотники); обґрунтовано можливі напрями впровадження в Україні транспорту Hyperloop на основі оцінки світового досвіду фінансування проєктів реалізації транспорту п'ятого покоління. В науково-технічному плані проаналізовано основні складові тягово-левітаційних систем і магнітного підвісу для створення вакуумованого високошвидкісного наземного транспорту (ВШНТ) типу Hyperloop. Розглянуто системи забезпечення і контролю герметичності вакуумованого ВШНТ. Проведено оцінку аеродинамічних і теплових навантажень на корпус вакуумованого Hyperloop. Запропоновано рекомендації для подальших фундаментальних та прикладних наукових розробок і досліджень, а також для проєктно-конструкторських робіт зі створення експериментальних конструкцій високошвидкісного наземного транспорту Hyperloop в Україні.
727444 R
   34

Козуб Ірина Георгіївна
Основи римського цивільного права [Текст] : навч. посібник / І. Г. Козуб, М. І. Боднарук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 488 c. Бібліогр. в кінці розд. та у виносках.

Анотація: Навчальний посібник містить необхідний матеріал для освоєння курсу "Основи римського цивільного права", перелік питань для самоконтролю, практичні та тестові завдання, список рекомендованої літератури до кожного розділу.
727441 R
   625

Солодкий Сергій Йосифович
Дорожні одяги [Текст] : навч. посібник / С. Й. Солодкий ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 220 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: Подано інформацію про загальні поняття, класифікацію, сучасні принципи конструювання і розрахунок дорожніх одягів автомобільних доріг, вулиць і аеродромів, вимоги до будівельних матеріалів, що використовуються для їх влаштування. Посібник проілюстровано прикладами конструкцій дорожнього одягу, які узагальнюють сучасний вітчизняний, європейський і світовий досвід проєктування. Наведено приклад розрахунку конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу. Значну увагу приділено дорожнім та адродромним одягам жорсткого типу, актуальність будівництва яких в Україні невпинно зростає. Зроблено спробу узагальнити сучасні тенденції і систематизувати великий матеріал щодо проєктування дорожніх конструкцій і за критеріями міцності, і за критеріями морозозахисту та осушення. Після кожного розділу подано перелік наукової і нормативно-технічної літератури з певної проблематики.
727442 R
   621.39

Коваль Валерій Вікторович
Технології передавання сигналів синхронізації часу IP-мережами [Текст] : монографія / В. В. Коваль, Є. В. Гаврилко, О. В. Самков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, НАН України, Ін-т електродинаміки, Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; ун-т [Нац. : 2020, . - 416 c. рис.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: У монографії із сучасних наукових позицій викладені основи теорії і практики передачі синхросигналів з використанням ІР-мереж. Виконано аналіз інформаційних джерел з питань побудови та функціонування пристроїв та систем синхронізації. Монографія охоплює наукові, технічні та експлуатаційні аспекти сучасних систем передавання сигналів синхронізації часу ІР-мережами. Розглянуто принципи створення і практичної реалізації сучасної системи моніторингу мережі синхронізації. Наведені результати експериментальних досліджень систем контролю синхросигналів, пристроїв та мереж синхронізації. Монографія є результатом науково-дослідних робіт, що виконуються за державного фінансування.
727436 R
   63

Дудник Алла Олексіївна
Розроблення ресурсоефективних режимів вирощування овочевої продукції в тепличних комплексах [Текст] : монографія / Дудник А. О., Заєць Н. А., Лендєл Т. І. [та ін.] ; [НУБіП України]; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 262 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 244- 261.

Анотація: У монографії представлено результати досліджень для підвищення ресурсоефективності виробництва овочевої продукції в тепличних комплексах шляхом розроблення оптимальних (раціональних) режимів вирощування, котрі базуються на науково обґрунтованих закономірностях та взаємозв'язках параметрів технологічного процесу вирощування, якості продукції та цінової політики на ринках виробленої продукції й енергоносіїв.
727443 R
   006

Новицький Андрій Валентинович
Стандартизація та сертифікація обладнання лісового комплексу [Текст] : навч. посібник / [автор.: Новицький А. В., Дев'ятко О. С., Адамчук О. В. та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування; Київ [Прінтеко] : 2020, . - 288 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 149-156 (65 назв).

Анотація: У навчальному посібнику розглянуті положення щодо якості машин обладнання лісового комплексу та її забезпечення шляхом удосконалення і впровадження сучасних положень стандартизації, метрології та сертифікації. Навчальний посібник містить визначення та терміни основних понять у царині стандартизації машин і обладнання для лісогосподарських машин та сільського господарства і тісно пов'язані із нею процедури встановлення й оцінки відповідності продукції, процесів і послуг лісогосподарського машинобудування вимогам технічних регламентів.
727421 R
   8

Бялик Василь Дмитрович
Цифрова комунікація [Текст] : навч. посібник / В. Д. Бялик, М. Г. Прохоров ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; імені ЧНУ : 2020, . - 208 c.

Анотація: The objective of the book is to provide an overview of communication process with up-today digital techniques. Major emphasis is laid on digital tools used both for effective communication in IT technologies and an effective means of communication teaching. The book envisages the issues of communicative agent's characteristics and description, functioning of social networks as a way of contemporary communication process.
727435 R
   8

Докаш Віталій Іванович
Мистецтво красномовства. культури спілкування та ділової комунікації [Текст] : навч. посібник / уклад. В. І. Докаш ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 368 c. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Інформатизація і глобалізація світу вимагають поглиблення знань і покращення комунікації між людьми, особливо молоді, яка недосвідчена в цих питаннях. Існуючі посібники зосереджуються або на загально теоретичних аспектах культури спілкування, або фокусуються на якихось вузьких темах. Запропонована покращена версія посібника є цілісною працею з культури спілкування, яка покриває як теоретичні, так і практичні виміри мистецтва комунікації.
727422 R
   55

Явкін В'ячеслав Григорович
Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер [Текст] : монографія / В. Г. Явкін, А. А. Мельник ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; імені ЧНУ : 2020, . - 224 c. рис.,. табл.,. граф.,. іл.,. Бібліогр.: с. 134-154 (233 назви).

Анотація: У монографії розглянуто вплив чинників господарської діяльності в межах басейнів на складові паводка басейнів Карпато-Подільських приток річки Дністер. Проаналізовано просторово-часову динаміку, чинники формування, циклічність коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка та середньобагаторічних максимальних модулів стоку води для басейнів території досліджень. З’ясовано особливості антропогенних змін в річкових басейнах досліджуваної території і їхній вплив на величину значень коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка.
727434 R
   8

Мафтин Лариса Василівна
Риторика [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. Лариса Мафтин ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 344 c. табл.,. Бібліогр.: с. 276-280.

Анотація: Посібник містить матеріали, необхідні для підготовки до семінарських та практичних занять до дисципліни "Риторика": поетичні та прозові тексти, приклади судових промов, зразки ораторського мистецтва, афоризми, поради промовцю. Подано короткий довідник видатних постатей риторики, словник найбільш поширених понять і термінів, науково-допоміжний бібліографічний покажчик.
727423 R
   8

Кійко С. В.
Німецько-український словник термінів архітектури і будівництва [Текст] : Кійко С. В., Пинтюк Є. С. ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; імені ЧНУ : 2020, . - 144 c.

Анотація: Словник містить 7 тисяч німецьких термінів і терміносполук фахової мови архітектури і будівництва з їх українськими відповідниками.
727424 R
   31

Слюсаревський Микола Миколайович
Теоретичні напрями соціальної психології [Текст] : навч. посібник / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 104 c. табл.,. Бібліогр.: с. 86-101 (191 назва).

Анотація: Автори аналізують концепції, теорії і напрями соціальної психології другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Розглянуто напрями, що стали найпопулярнішими у світовій психологічній науці, проаналізовано найрезонансніші теорії соціальної психології. Деякі з них вперше впроваджено в науковий дискурс вітчизняної психології.
727425 R
   658


Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: Н. О. Ковальчук, М. П. Федишин, А. В. Жаворонок, А. С. Абрамова; імені ЧНУ : 2020, . - 224 c. рис.,. Бібліогр.: с. 217-220 (40 назв).

Анотація: У виданні розкрито теоретичні засади фінансової санації підприємства, зовнішні та внутрішні джерела фінансування санації, порядок складання та погодження плану фінансової санації, методику проведення санаційного аудиту та санації балансу. Висвітлено економіко-правові аспекти управління фінансовою санацією, необхідність, форми та методи державної санаційної підтримки. Важливе місце відведено методиці оцінки вартості майна підприємства та особливостям санації підприємств різних сфер діяльності. Посібник ілюстрований таблицями, рисунками, практичними розрахунками, містить алгоритми розрахунків показників.
727426 R
   37

Токарєва Ольга Вікторівна
Основи фахової підготовки [Текст] : навч. посібник / Токарєва О. В., Лакида П. І.; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 160 c. табл.,. кол.,. іл. Бібліогр.: с. 136-140 (50 назв).

Анотація: У посібнику висвітлюються віхи історії НУБіП України та Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства (ННІ ЛіСПГ), основні етапи розвитку лісового господарства та лісової науки в Україні, вклад видатних вчених-лісівників у розвиток галузі та лісівничих знань. Дисципліна розкриває студентам особливості обраної ними спеціальності, кваліфікаційні характеристики працівників лісового господарства, їх роль у функціонуванні та подальшому розвитку галузі. Програмою дисципліни передбачено висвітлення питань щодо особливостей самостійної роботи, яка передбачена навчальними планами, правил роботи з книгою, користування бібліотекою, базовими навичками редагування тексту та реферуванням, правилами оформлення списку використаних джерел інформації тощо. Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисциплін "Основи фахової підготовки".
727420 R
   63

Пилипенко Юрій Володимирович
Рибальство (промислове, любительське та спортивне) [Текст] : [підручник] / Ю. В. Пилипенко, І. А. Лобанов, П. Г. Шевченко [та ін.]; [Київ] [Компринт] : 2020, . - 616 c. іл.,. Бібліогр.: с. 597-600.

Анотація: У підручнику викладено основи правового регулювання відносин у галузі вивчення, охорони, відтворення, використання та реалізації водних біоресурсів, переміщення через митний кордон України водних біоресурсів та продукції з них, а також встановлення основних принципів регулювання та управління рибогосподарською діяльністю в межах території України у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні України та на континентальному шельфі.
727428 R
   332

Малашевська Олена Анатоліївна
Теоретичні і практичні аспекти впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань [Текст] : монографія / Малашевська О. А.; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 206 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 178-196 (183 назви).

Анотація: У монографії висвітлені теоретико-методичні підходи та надано практичні рекомендації щодо впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань в умовах розвитку земельних відносин. Розглянуто сутність поняття впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань, питання перерозподілу земельних ділянок сільськогосподарського призначення при впорядкуванні існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань, а саме, питання обміну земельних ділянок як основи перерозподілу, розробка методики перерозподілу земельних ділянок, моделювання перерозподілу земельних ділянок, питання побудови та застосування оптимізаційних та евристичних, одно- та багатофакторних моделей перерозподілу, встановлення площ та формування рівноцінних земельних ділянок; питання оцінки ефективності впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань.
727429 R
   34


Комунікація адвоката [Текст] : методичні рекомендації / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; [укладачі: І. А. Бутирська]; імені ЧНУ : 2020, . - 100 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці тем.

Анотація: Методичні рекомендації з дисципліни "Комунікація адвоката" містять опис навчальної дисципліни, програму курсу, плани лекційних занять, плани практичних занять, методичні вказівки до виконання практичних завдань, перелік залікових питань, список рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань студентів. Відповідає вимогам програми "Комунікація адвоката".
727430 R
   336


Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: О. М. Гладчук, І. Я. Ткачук, В. М. Харабара; імені ЧНУ : 2020, . - 208 c. Бібліогр. наприкінці тем.

Анотація: Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та містить перелік запитань і завдань для самоконтролю, базові схеми, таблиці та рисунки для поліпшення засвоєння вимог, літературу для поглибленого вивчення матеріалу.
727431 R
   36


Страхування [Текст] : практикум / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: А. Є. Брязкало, О. М. Гладчук, С. С. Кучерівська; імені ЧНУ : 2020, . - 152 c. табл.,. Бібліогр.: с. 140-143 (42 назви).

Анотація: У методичному виданні, яке пропонується до вивчення, матеріал викладено з урахуванням вимог типової програми. Питання, наведені для вивчення та обговорення, практичні й тестові завдання, алгоритми розв'язування задач, списки рекомендованої літератури, дають змогу студентам ліпше закріпити й перевірити ступінь засвоєння матеріалу під час самостійного опрацювання дисципліни, а також можуть використовуватись викладачем для підвищення результативності проведення аудиторних занять.
727432 R
   8


Практикум з сучасного німецького правопису [Текст] : Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: С. В. Кійко, Ю. Є. Кійко, О. Д. Кудрявцева; імені ЧНУ : 2020, . - 160 c. Бібліогр.: с. 158.

Анотація: Навчальний посібник містить правила з правопису сучасної німецької мови та вправи на їх закріплення. Практикум розрахований для студентів, які вивчають німецьку мову як спеціальність, а також для тих, хто вивчає її як другу або третю іноземну мову.
727433 R
   338

Ткаченко Тетяна Григорівна
Географія туризму [Текст] : навч. посібник / Т. Г. Ткаченко ; Харківський нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва; Харків [ХНАУ] : 2020, . - 224 c. табл.,. Бібліогр.: с. 186-189 (48 назв).

Анотація: Наведено основні теоретичні питання з навчальної дисципліни "Географія туризму", яка вивчає формування територіальних систем, що складаються з природних, соціально-економічних, рекреаційно-туристичних, історичних і культурних ресурсів.
727399 R
   336

Нікіфоров П. О.
Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України [Текст] : монографія / [Нікіфоров П. О., Бак Н. А., Марусяк Н. Л. та ін. ; за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 256 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 241-255 та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено податково-бюджетні інструменти регулювання економічного розвитку України; розкрито вплив монетарно-фіскальних важелів на розвиток реальної економіки та фінансових ринків України, а також досліджено інституціональну координацію та шляхи посилення взаємозв'язку фіскальної та монетарної політики в економічному розвитку України.
727165 B
   51

Бойчук Мирослав Васильович
Стохастичне моделювання й оптимізація однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора при управлінні трудовими ресурсами [Текст] : монографія / Мирослав Бойчук, Василь Лазорик ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 296 c. Бібліогр.: с. 293-295 .
727398 R
   336

Юрій Е. О.
Публічні закупівлі [Текст] : навч. посібник / [уклад.: Юрій Е. О., Гаватюк Л. С., ГРубляк О. М. та ін. ; за заг. ред. Е. О. Юрія] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 200 c. іл.,. Бібліогр.: с. 193-199.

Анотація: У навчальному посібнику логічно і послідовно викладено: суть публічних закупівель і сферу їх застосування, державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель, загальні умови здійснення публічних закупівель та процедури їх проведення, умови застосування процедури відкритих торгів, конкурентного діалогу, торгів з обмеженою участю та переговорної процедури закупівлі, зміст договору про закупівлю та відповідальність в сфері публічних закупівель.
727397 R
   34

Остафійчук Людмила Аурелівна
Цивільне процесуальне право: казуси [Текст] : навч.-метод. посібник / [Остафійчук Л. А., Татулич І. Ю., Цибуляк-Кустевич А. С., Щербанюк О. В. ; за заг. ред. О. В. Щербанюк] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 88 c.

Анотація: У навчально-методичному посібнику запропоновано казуси різного ступеня складності для студентів-правників з курсу "Цивільне процесуальне право", які можуть бути використані під час аудиторної та самостійної роботи для перевірки та закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань.
t=2.14124584198