Нові надходження книжкових видань
04 січня 2021 - 10 січня 2021

727407 R
   63

Зібцев Сергій Вікторович
Лісова пірологія [Текст] : підручник / Зібцев С. В., Яворовський П. П., Сендонін С. Є. [та ін.] ; [НУБіП України]; "Наукова Вид-во : 2020, . - 423 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 288-300.

Анотація: У другому виданні підручника "Лісова пірологія" на сучасному рівні висвітлено явища лісових пожеж, як результату складної взаємодії лісівничих, соціальних та економічних чинників, наведено базові знання щодо процесу горіння в лісі, лісових горючих матеріалів та методів їхнього картографування, природної пожежної небезпеки лісів, впливу погодних умов на пожежну небезпеку в лісі, поведінку лісових пожеж, впливу вогню на деревні рослини, живий надґрунтовий покрив, лісові ґрунти, фауну та екосистеми в цілому. Особливу увагу в підручнику приділено сучасним методам та технологіям профілактики пожеж, раннього виявлення пожеж, підвищенню рівня готовності протипожежних служб до швидкого реагування на виявлені пожежі, питанням вибору стратегії та тактики гасіння пожеж, техніці безпеки під час гасіння лісових пожеж, адміністративної й кримінальної відповідальності юридичних і фізичних осіб за порушення правил поводження з вогнем у лісі. Оновлене видання підручника доповнено словником української, білоруської та англійської термінології управління пожежами, який необхідний під час координованого пожежогасіння у лісових насадженнях, які знаходяться вздовж державного кордону України та республіки Білорусь.
727406 R
   34

Бабіков Олександр Петрович
Кримінально-правова характеристика підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: історичний, зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] : монографія / Бабіков Олександр Петрович, Олійник Олена Сергіївна ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; "Видавництво [ТОВ : 2019, . - 226 c. Бібліогр.: с. 192-225.

Анотація: Монографія присвячена комплексному та системному розкриттю питань кримінально-правової характеристики підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Встановлено і всебічно досліджено історичні аспекти кримінальної відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (активний корупційний підкуп), а також здійснено аналіз зарубіжного законодавства у вказаній сфері. З урахуванням отриманих результатів вироблено низку пропозицій щодо вдосконалення норми, що передбачає відповідальність за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
727405 R
   621.3

Бондаренко Ігор Миколайович
2 Моделювання в електроніці [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 153 - Мікро- та наноелектроніка, 171 - Електроніка / [Бондаренко І. М., Свідерська Л. І., Грицунов О. В.] ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 144 c. іл.,. Бібліогр.: с. 142-143.

Анотація: У навчальному посібнику викладені найбільш поширені питання застосування сучасних інформаційних технологій у різних сферах проектної діяльності. Роботу структуровано за шістьма розділами: загальні питання теорії моделювання, загальні положення теорії електромагнітного поля, математичне моделювання ЕПП, моделювання напівпровідникових приладів, схемотехнічне моделювання, завдання та методи моделювання структур елементів ВІС. Кожен розділ містить ґрунтовні теоретичні положення, розгорнуті та докладно проаналізовані приклади розв'язання практичних задач.
727404 R
   34

Бажанова Вікторія Олегівна
Договірне право [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг" / Бажанова В. О., Горіславська І. В., Двірська О. В. [та ін.] ; [НУБіП України]; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 247 c. іл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Договірне право".
727403 R
   004

Швиденко Михайло Зіновійович
Електронна комерція [Текст] : підручник / Швиденко М. З., Касаткіна О. М., Швиденко О. М. ; [НУБіП України]; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 478 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 458-467.

Анотація: Підручник містить теоретичний матеріал, який надає можливість сформувати уявлення про особливості ведення електронного бізнесу та основи електронної комерції в Інтернет. Представлений теоретичний матеріал доповнено практичними прикладами, виконання яких дозволить отримати практичні навички роботи з пошуковими системами, програмними засобами шифрування інформації, електронними платіжними системами, Інтернет-банкінгом, Інтернет-трейдінгом, засвоїти методи бізнес-планування та провести практичну реалізацію етапів створення електронного магазину в Інтернет.
727402 R
   63

Якушко Катерина Григорівна
Англійсько-український термінологічний словник сталих виразів: автоматизація АПК [Текст] : словник / Якушко К. Г., Грабовська І. В., Лисенко В. П. [та ін.]; "Експо-Друк"] [ДДП : 2020, . - 273 c. Бібліогр.: с. 271-272.

Анотація: Термінологічний словник сталих виразів спрямований на вирішення проблеми контекстного сприйняття фахових іншомовних текстів через залучення тематичних абревіатур та словосполучень. Наведені поширені абревіатури та вислови з автоматизації АПК для роботи з перекладною літературою та розвитку професійно-орієнтованого іншомовного спілкування.
727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Інформаційні технології" програма бакалаврської підготовки (офісне програмне забезпечення), призначений для отримання практичних навичок роботи в офісних додатках MS Office 2013. За допомогою посібника можна засвоїти прийоми роботи у текстовому редакторі Word 2013, отримати навички роботи з електронними таблицями і обчисленнями в Excel 2013, навчитися працювати з базами даних в Access 2013.
727300 R
   621.39

Ловейкін Вячеслав Сергійович
2 Мехатроніка [Текст] : підручник / Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О. Крушельницький В. В. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 404 c. іл.,. Бібліогр.: с. 378-397.

Анотація: У підручнику викладено основні положення проектування та експлуатації мехатронних систем. Значна увага приділена розробці апаратної частини мехатронних систем, до якої належать датчики, приводи, інтерфейсні пристрої та мікроконтролери. Описано основні положення синтезу алгоритмів керування рухом мехатронних систем.
727299 R
   339

Марков Борис Михайлович
Управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України: теорія, методологія, стратегія [Текст] : монографія / Марков Борис Михайлович ; Міжрегіональна академія управління персоналом; "ДКС-Центр"] [ТОВ : 2020, . - 302 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 239-272.

Анотація: Вивчено етапи, причини й результати трансформації внутрішньої торгівлі та конкретизовано її архетипи. Проведено систематизацію видів стратегій управління та удосконалено підхід до управління роздрібними торгівельними мережами. Запропоновано підхід до формування стратегії управління роздрібними торгівельними мережами та підхід до оцінки трансформації внутрішньої торгівлі та стану роздрібних торгівельних мереж. Обґрунтовано вибір форми управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі. Розроблено послідовність формування методологічної бази управління роздрібними торгівельними мережами. Здійснено прогнозування показників роздрібних торгівельних мереж, результати якого дали змогу встановити причинно-наслідкові зв'язки між трансформацією внутрішньої торгівлі та зміною стану роздрібних торгівельних мереж. Запропоновано архітектуру системи управління роздрібними торгівельними мережами, яка представлена у вигляді взаємозв'язку складових, функцій та інструментів управління роздрібними торгівельними мережами. Побудовано систему управління на основі структурованості управління на відносно-постійну та ситуаційно-обумовлену підсистеми, результатом функціонування яких є розробка і реалізація стратегії управління роздрібними торгівельними мережами.
727298 R
   34

Олійник Олена Сергіївна
Принципи кримінального права: поняття, система та значення [Текст] : монографія / Олійник Олена Сергіївна ; Науково-дослідний ін-т публічного права; Будинок [Вид. : 2020, . - 544 c. Бібліогр.: с. 448-517 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена комплексному та системному дослідженню поняття, системи та значення принципів кримінального права. Розроблені методологічні, понятійно-категоріальні та історико-правові засади принципів кримінального права. Визначено систему принципів кримінального права, їх місце і роль у законодавстві зарубіжних країн і нормах міжнародного права. З'ясовані особливості врахування принципів кримінального права у змісті різних елементів механізму кримінально-правового регулювання та їх функціонування, а також встановлено значення вказаних принципів для застосування актів кримінального законодавства. Зроблені важливі висновки та сформульовані слушні пропозиції щодо вдосконалення положень чинного національного кримінального законодавства.
727297 R
   35

Дмитренко Геннадій Анатолійович
Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст [Текст] : кол. монографія / [Братусь Г. А., Головач Н. В., Дмитренко Г. А. та ін. ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка] ; ПрАТ "Вищий навч. заклад "Міжрегіональна акад. управління персоналом"; Київ [ДКС-Центр] : 2020, . - 512 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: В монографії послідовно на системній основі розкривається сутність та технологічні напрями реалізації об'єднуючого всіх українців людиноцентричного стратегічного курсу (Нового управлінського курсу) цивілізаційного розвитку України власним шляхом. Це обумовлюється її унікальністю як з точки зору історичного роз'єднання нації, так і егоцентричної ментальності певного прошарку її активного населення, що поповнює управлінську еліту. Розглядається можливість перехідного періоду до дійсно демократичного управління за наявності громадянського суспільства через використання унікальної соціальної технології (УСТ) контакту влади зі своїми громадянами, що отримала назву "Віче".
727296 R
   621.3

Буславець Ольга Анатоліївна
Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах [Текст] : монографія / О. А. Буславець, П. Д. Лежнюк, М. М. Черемісін ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 154-164.

Анотація: У монографії розглянуто заходи підвищення ефективності функціонування електричних мереж шляхом вдосконалення методів розрахунку та аналізу технологічних витрат електроенергії. Показано, що існує залежність техніко-економічної ефективності електроощадних заходів в електричних мережах від повноти їх інформаційного забезпечення. Досліджено низку електроощадних заходів в електричних мережах, ефективність яких може бути підвищена завдяки розвиненій інформаційній інфраструктурі електричних мереж з застосуванням Smart Grid технологій.
727295 R
   681


Контроль і управління в складних системах (КУСС-2020) [Текст] : XV Міжнародна конференція : тези доп., Вінниця, 8-10 жовт. 2020 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т (ВНТУ), Українська асоц. з автоматичного упр., Українська федерація інформатики [та ін.] ; [відп. ред. В. М. Дубовой]; Вінниця ВНТУ : 2020, . - 260 c. граф.,. рис.,. табл.,.
727293 R
   004

Кашканов Віталій Альбертович
Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті [Текст] : навч. посібник / В. А. Кашканов, А. А. Кашканов, В. П. Кужель ; Вінницький нац. технічний ун-т; ВНТУ : 2020, . - 104 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 102-103.

Анотація: В посібнику розглядаються теоретичні основи інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами. Розглядаються поняття, класифікація, складові та ознаки, а також застосування інформаційних систем та технологій на автомобільному транспорті.
727292 R
   37

Біліченко Віктор Вікторович
Організація науковиї досліджень в галузі транспорту, Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) [Текст] : практикум / В. В. Біліченко, О. П. Шиліна ; Вінницький нац. технічний ун-т; ВНТУ : 2020, . - 44 c. табл.,. Бібліогр.: с. 42-43.

Анотація: Практикум охоплює програму вивчення навчальної дисципліни "Організація наукових досліджень в галузі транспорту", складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Наведено зміст практичних занять з короткими теоретичними відомостями, розробки, питання для самостійної роботи студентів, а також тестові завдання для оволодіння студентами уміннями методики та організації наукової діяльності для забезпечення професійної соціалізації як дослідників на студентському рівні.
727184 B
   9

Морозова Ольга Станіславівна
Дослідження історії Уукраїни першої половини XX ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії [Текст] : монографія / Ольга Морозова ; [ЧНУ ім. Петра Могили]; ім. [ЧНУ : 2020, . - 432 c. c-портр. Бібліогр.: с. 273-364 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено процесу дослідження історії України першої половини ХХ ст. у новітній польській історіографії, підсумовано основні здобутки, окреслено питання, що потребують подальшого осмислення. На основі численного джерельного матеріалу, спогадів, інтерв'ю відтворено розвиток новітньої польської україністики в освітніх і наукових інституціях Польщі, періодиці, в діяльності польських україністів. Акцентовано увагу на найбільш контроверсійних питаннях українсько-польських відносин. Вироблено практичні рекомендації щодо сприяння дослідженню історії України в Польщі, розвитку наукового діалогу українців і поляків.
727183 B
   656

Рева О. М.
Людський чинник: Методологія проактивної кваліметрії загроз помилок авіадиспетчерів [Текст] : монографія / О. М. Рева, В. В. Камишин, С. П. Борсук [та ін. ; за ред. О. М. Реви] ; Український ін-т науково-технічної експертизи та інформації; Київ [УкрІНТЕІ] : 2020, . - 125 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 111-124.

Анотація: Монографію присвячено експертному дослідженню небезпек характерних помилок, яких припускаються диспетчери управління повітряним рухом в професійній діяльності. Враховуючи вплив людського чинника на безпеку польотів та рекомендації ІСАО, сформульований актуальний перелік з n=21 характерних помилок і комплексно досліджені системи переваг авіадиспетчерів на їх небезпеках. Обґрунтовано і реалізовано диференційний метод встановлення порівняної небезпеки помилок, а також ɑ-метод (ɑ-коефіцієнт) встановлення ступеня збігу різних систем переваг, в основу якого покладено порівняння тих самих помилок не за рангами, що вони посідають у різних системах переваг, а за відповідними цим рангам нелінійним коефіцієнтам значущості. Обґрунтовано і реалізовано методологію комплексного оцінювання загроз помилок, спираючись на рекомендовані ІСАО якісні (лінгвістичні) показники їх небезпек і частоти прояву. Застосування при цьому мультиплікативного підходу сприяє отриманню більш надійних результатів, що сприяють запобіганню статистичних похибок І-ІІ роду. Методами теорії розпізнавання образів розроблено і реалізовано багатокрокову технологію виявлення і відсіювання маргінальних думок, що дозволяє будувати групові системи переваг с потрібним рівнем узгодженості думок. Здійснено розвиток методології застосування класичних критеріїв прийняття рішень як стратегій побудови групових систем переваг з різним рівнем ризикованості. Введено нормований показник нерозрізненості небезпек помилок. Застосовано медіану Кемені для непараметричної оптимізації узгоджених групових систем переваг на небезпеках помилок.
727185 B
   02

Науменко Світлана Михайлівна
Славна когорта фахівців медичних бібліотек України [Текст] : збірка біографічних нарисів / [уклад.: С. М. Науменко, О. М. Кірішева ; наук. ред. Т. А. Остапенко] ; Національна наук. медична бібліотека України; Коляда [ФОП : 2020, . - 192 c. фот.,. кол. c-портр. Імен. покажч.: с. 8-11.
t=2.5166499614716