Нові надходження книжкових видань
04 січня 2021 - 10 січня 2021

727613 R
   004

Смолій Віктор Вікторович
Системи візуалізації та розпізнавання образів [Текст] : навч. посібник / Смолій В. В., Савицька Я. А., Місюра М. Д., Шкарупило В. В. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; України НУБіП : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів ОС "Магістр", які навчаються за спеціальністю 123 – Комп'ютерна інженерія. Розділи посібника охоплюють основні питання зі створення систем здатних відтворювати графічну інформацію, вводити її у комп'ютерні системи та обробляти з метою покращення чи розпізнавання. Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни "Системи візуалізації і розпізнавання образів".
727612 R
   656

Ревенко Виталий Юрьевич
Навигация в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие / В. Ю. Ревенко; "ОМА"] [НУ : 2020, . - 433 c. b-карты рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 404-407.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні розділи провідної дисципліни судноводіння – "Навігації і лоції": основні поняття в навігації; картографія; навігаційне обладнання морських шляхів; керівництва і посібники для плавання; числення шляху судна; визначення місця судна в морі; радіотехнічні засоби навігації; економічні питання навігації; припливи; електронна картографія; планування рейсу. Особливу увагу звернуто на використання на суднах глобальної навігаційної супутникової системи і електронних картографічних навігаційних систем.
727611 R
   621.4

Карьянский Сергей Анатольевич
Двигатели MAN-B&W типа ME с электронным управлением [Текст] : учеб. пособие / С. А. Карьянский, Е. М. Оженко ; Ин-т морской техники, науки и технологии, Одесское отделение; "ОМА"] [НУ : 2020, . - 92 c. a-ил. Библиогр.: с. 90.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто особливості конструкції, експлуатації та автоматизованого управління двигунів MAN-B&W типу ME з електронним управлінням. Посібник має на меті допомогти курсантам (студентам) закладів вищої освіти під час вивчення окремих дисциплін та виконання дипломних робіт, зокрема розробки розділів з експлуатації та автоматичного регулювання суднових дизельних установок. Суднові інженери можуть також використовувати посібник як довідник з основних конструктивних показників двигунів MAN-B&W типу МЕ з електронним управлінням.
727500 B
   9

Гончарук Яків Андрійович
Діло всього життя професора Віктора Володимировича Апопія [Текст] : [довідкове вид.] / Гончарук Яків Андрійович ; Львівський торговельно-економічний університет; Львів. Вид-во : 2020, . - 60 c. табл.,. фот.,. фот.,. кол.

Анотація: У книзі висвітлено життєвий шлях професора Віктора Володимировича Апопія, який присвятив все життя роботі у Львівському торговельно-економічному університеті. Прийшовши туди студентом, він доклав немало зусиль, щоб стати професіоналом своєї справи та відомим вченим на теренах України та за її межами у сфері торгівлі.
727498 B
   37

Ієвлєв Олександр Миколайович
Професійно-педагогічна мобільність викладача [Текст] : навч. посібник / О. М. Ієвлєв ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 136 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 126-133.

Анотація: Висвітлено питання, пов'язані із теорією і практикою формування професійно-педагогічної мобільності викладача. Посібник містить теоретичний курс та практичну частину, питання для самоконтролю і дискусій, список рекомендованої літератури. У практичні частині подано практичні заняття, опрацювання яких має сформувати у студентів розуміння про зв'язок між їхніми індивідуальними психічними властивостями та професійно-педагогічною/професійною мобільністю.
727497 B
   37


V Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні [Текст] : [доповіді, 14-16 жовтня 2020 р.] / [орг. ком.: Вітенько Т. М. (голова), Ковалюк Б. П. (заступ. голови], Боднар О. І. та ін.] ; Тернопільський нац. технічний ун-т ім. Івана Пулюя, Укр. держ. центр міжнар. освіти, Індоєвроп. освітня фундація [та ін.]; ім. [ТНТУ : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр. в кініе ст..

Анотація: Напрямки роботи конференції: 1. Нормативно-правове забезпечення та стандарти міжнародної освіти в Україні. 2. Інтернаціоналізація вищої освіти та її вплив на українську освітню систему: можливості та виклики. 3. Організація навчального процесу для студентів-іноземців, теоретичні та прикладні аспекти. 4. Адаптація іноземних студентів.
727496 B
   31


Digital media: Становлення новітньої комунікації [Текст] : колективна монографія / за ред. М. М. Поплавського, Л. О. Кочубей ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; центр Вид. : 2020, . - 244 c. табл.,. фот.,. кол. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Колектив кафедри продовжує висвітлювати питання, присвячені проблемам у сфері зв'язків із громадськістю та журналістики. Провідні держави вже усвідомили необхідність формування нових підходів до відбору, формування і поширення інформації, яка б сприяла їхньому позитивному іміджу. Комунікація із сусідами, партнерами, опонентами нині стає визначальним складником міжнародної, міждержавної взаємодії, важливим аспектом іміджу та репутації. Очевидною є необхідність докорінної зміни комунікаційних процесів, що вимагає від їхніх учасників модернізації наявного та створення нового інструментарію, випереджувальних технологій, тому важливим аспектом в процесі обміну інформації стають digital media. Колективна монографія кафедри зв'язків із громадськістю і журналістики містить розділи, присвячені новітнім тенденціям сучасних комунікацій в інформаційному суспільстві; психологічним впливам у інформаційному просторі; новітнім трендам журналістики та мережевим особливостям digital media. Зокрема, у роботі висвітлюються питання, присвячені новітнім технологіям у виборчих кампаніях, електронній демократії, міжнародним стратегічним комунікаціям у діджитал-епоху, сучасним геобрендинговим комунікаціям, інформаційним війнам, інформаційному тероризму, психологічним трендам глобальної діджиталізації, новітнім трендам журналістики тощо.
727493 B
   338

Гайдуцький Павло Іванович
Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні [Текст] : [наук.-публіц. вид.] / Павло Гайдуцький; Центр] [ДКС : 2020, . - 544 c. граф.,. табл.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 534-543.

Анотація: У книзі висвітлено передумови, ідеологічні засади, організаційні аспекти та практичні результати аграрної реформи в Україні, здійсненої за президентства Л.Д. Кучми (1994–2005 рр.). Ґрунтовно розкрито організацію та технологію здійснення земельної, господарської, фінансової та соціальної реформ, а також формування аграрного ринку на селі. У виданні, яке присвячено 25-річчю початку аграрної реформи в Україні, розкрито роль Президента Л.Д. Кучми у здійсненні аграрних перетворень.
727492 B
   34


Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації [Текст] : матеріали I Міжнародної наук.-практ. онлайн конф., 23 жовтня 2020 р., м. Чернівці / [редкол:Н. Д. Гетьманцева (голова), О. В. Кіріяк (відпов. секр.) та ін] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Юридичний ф-т, Каф. приватного права, Білостоцький держ. ун-т (м. Білосток, Республіка Польща); нац. Чернів. : 2020, . - 236 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: До збірника увійшли матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації» (Чернівці, 23 жовтня 2020 р.). Редколегія не несе відповідальності за науковий зміст і виклад матеріалу, що подано у рукописах.
727491 B
   338

Назаркевич Ігор Богданович
Державне регулювання структурних змін в економіці України: проблеми та перспективи [Текст] : монографія / І. Б. Назаркевич ; Львівський національний університет імені Івана Франка; ім. ЛНУ : 2020, . - 356 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 282-305 та у виносках.

Анотація: У монографії проведено комплексне дослідження державного регулювання структурних змін в економіці України та визначено особливості його соціально-економічного змісту. Охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до здійснення структурного реформування національної економіки. Значну увагу приділено аналізу основних важелів та інструментів структурного регулювання економіки, як на національному, так і регіональному рівнях. Здійснено оцінку структурної трансформації економіки України в умовах високої волатильності економічних циклів. Обґрунтований вибір пріоритетів структурного реформування української економіки на засадах сталого розвитку відповідно до національних інтересів. Монографія містить авторські погляди на формування концептуальної моделі структурного регулювання національної економіки.
727608 R
   33

Мацелюх Наталія Петрівна
Інституціональна економіка [Текст] : навч. посібник / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко [та ін.] ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Ун-т : 2020, . - 302 c. Бібліогр.: с. 296-301.

Анотація: Навчальний посібник адресований студентам, які здобувають перший (бакалаврський) ступінь вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка, 056 Міжнародні економічні відносини; галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Навчальний посібник включає такі теми: інституціоналізм як напрям економічної теорії; інститути, правила, норми та їх роль у регулюванні поведінки; теорії прав власності; теорія трансакційних витрат; економічна теорія контрактів; інституціональний аналіз ринку; інституціональні теорії фірми; інституціональна теорія держави; теорія інституційних змін.
727607 R
   63

Ткаченко Тетяна Григорівна
Гідрологія [Текст] : навч. посібник / Т. Г. Ткаченко ; Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва; Харків [ХНАУ] : 2019, . - 249 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 248.

Анотація: Наведено основні теоретичні питання з навчальної дисципліни «Гідрологія» щодо фізичних та хімічних властивостей води, процесів формування річкової мережі, водних екологічних систем, гідрологічного режиму річок, озер, водосховищ, боліт, льодовиків.
727606 R
   621.4

Богуслаєв В'ячеслав Олександрович
Нанесення покриттів на деталі авіаційних двигунів газотермічними методами [Текст] : монографія / Богуслаєв В. О., Долматов А. І., Балушок К. Б. [та ін.] ; під заг. ред. В. О. Богуслаєва ; [ПАТ "Мотор Січ"]; ПАТ [Вид-во : 2020, . - 506 c. граф.,. табл.,. фот.,. кол. Бібліогр. в кінці частин.

Анотація: В монографії розглянуті питання сучасного стану технологій, методів та засобів детонаційного, високошвидкісного газополуменевого та холодного газодинамічного напилювань покриттів, теоретичні дослідження й оптимізація процесів та їх практична реалізації у виробництві й ремонті авіаційної техніки.
727605 B
   621.3

Бондаренко Ігор Миколайович
Сучасна компонентна база електронних систем [Текст] : навч. посібник / І. М. Бондаренко, О. В. Бородін, В. П. Карнаушенко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 268 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 265-266.

Анотація: Розглядається сучасна елементна база, основою якої є спеціалізовані інтегровані схеми, що розробляються на основі базових матричних кристалів, програмованих логічних та аналогових мікросхем. Викладено основні принципи побудови, функціонування, архітектури сучасних мікросхем базових матричних кристалів (БМК) і програмованих користувачам логічних та аналогових інтегральних схем (ПЛІС, ПАІС). Визначені сфери застосування БМК та ПЛІС і ПАІС. Наведено основні типи та особливості сучасних мікросхем БМК і програмованих користувачем мікросхем основних виробників.
727604 R
   33

Єрмаков Олександр Юхимович
Ресурсно-технічний потенціал інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Єрмаков О. Ю., Чупряк А. В., Сокур Л. В., Нагорний В. В. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 190 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 144-160.

Анотація: У монографії висвітлено наукові основи, проаналізовано сучасний стан та ефективність формування і використання ресурсно-технічного потенціалу аграрних формувань. Обґрунтовано стратегічні засади зміцнення ресурсно-технічного потенціалу інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств для забезпечення їх ефективного функціонування в нестійкому ринковому середовищі.
727603 R
   691

Дворкін Леонід Йосипович
Реакційно-порошкові бетони і матеріали на їх основі [Текст] : монографія / Л. Й. Дворкін, О. М. Бордюженко, В. В. Житковський [та ін.] ; за ред. Л. Й. Дворкіна ; Національний університет водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 305 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: У монографії розглянуті результати досліджень технологічних параметрів та основних властивостей реакційно-порошкових та фібробетонів з застосуванням різноманітних сировинних матеріалів включаючи техногенну сировину: золи, шлаки, метакаолін, аспіраційний пил та ін. Запропонований комплекс експериментально-статистичних моделей, що дозволяє прогнозувати властивості розглянутих бетонів залежно від їх складу та режимних параметрів отримання.
727602 R
   34

Віконський Василь Васильович
Юридичне закріплення та реалізація ідеологічної функції права у сучасній правовій системі України [Текст] : монографія / В. В. Віконський ; Заклад вищої освіти "Львівський ун-т бізнесу та права"; Львів. Вид-во : 2020, . - 264 c. Бібліогр.: с. 239-262.

Анотація: Подано загальнотеоретичний аналіз поняття та особливостей юридичного закріплення функцій сучасного українського права на світоглядному загальноправовому та спеціально-юридичному рівнях. Доведено, що особливості юридичного закріплення функцій сучасного українського права тісно взаємопов'язані з тими політико-правовими реаліями, в яких трансформується національна правова система України. Проаналізовано основні підходи до класифікації сучасних функцій українського права та встановлено, що ідеологічній функції належить у цих підходах важливе місце, зважаючи на її постійний характер та регулятивний і ціннісний потенціал. Здійснена сутнісна характеристика ідеологічної функції у системі сучасних функцій українського права дала змогу виокремити головні історичні етапи становлення та юридичного закріплення цієї функції права в Україні, диференціюючи особливості її застосування у конкретну історичну епоху. У дослідженні подано авторське бачення мети і завдань ідеологічної функції у контексті формування правової системи України, а також проаналізовано її ціннісний зміст, важливий для подальшого формування правової ідеології держави.
727601 R
   63

Сідашенко Олександр Іванович
Сучасний українсько-англійський словник термінів технологічних систем ремонтного виробництва [Текст] : [навч. видання] / [Сідашенко О. І., Тіхонов О. В., Пільгуй Н. М. та ін.] ; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; плюс ДІса : 2020, . - 456 c. іл.,. Алф. покажч. англ. термінів: с. 434-455.

Анотація: Сучасний тлумачний українсько-англійський словник містить більш, як 1300 термінів в галузі технологічних систем ремонтного виробництва. Матеріали, наведені в тлумачному українсько-англійському словнику, можуть бути корисними для студентів і викладачів інженерних спеціальностей закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації, для магістрів, аспірантів в якості навчального посібника, а також для широкого кола фахівців ремонтних підприємств різних форм власності, та для англомовних студентів, що навчаються за відповідним напрямом в Україні.
727483 B
   665


X Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості" [Текст] : матеріали конф., Львів, 18-23 травня 2020 р. / [редкол.: М. Братичак (відповід. ред.), Д. Бєлінські, С. Бойченко та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 384 c. граф.,. рис.,. табл.,. Алф. покажч.: с. 371-374.- Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: До збірника увійшли тези доповідей X науково-технічної конференції "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості (APGIP -10). В них відображено сучасний стан та перспективи розвитку в галузі перероблення нафти та газу, мастильних матеріалів, вугле- та нафтохімії України й інших країн світу. У матеріалах доповідей, опублікованих у цьому збірнику, збережено оригінальний авторський стиль подання матеріалу, написанні формул хімічних сполук, рівнянь реакцій та пояснень до них.
t=2.7612950801849