Нові надходження книжкових видань
04 січня 2021 - 10 січня 2021

727296 R
   621.3

Буславець Ольга Анатоліївна
Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах [Текст] : монографія / О. А. Буславець, П. Д. Лежнюк, М. М. Черемісін ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 154-164.

Анотація: У монографії розглянуто заходи підвищення ефективності функціонування електричних мереж шляхом вдосконалення методів розрахунку та аналізу технологічних витрат електроенергії. Показано, що існує залежність техніко-економічної ефективності електроощадних заходів в електричних мережах від повноти їх інформаційного забезпечення. Досліджено низку електроощадних заходів в електричних мережах, ефективність яких може бути підвищена завдяки розвиненій інформаційній інфраструктурі електричних мереж з застосуванням Smart Grid технологій.
727295 R
   681


Контроль і управління в складних системах (КУСС-2020) [Текст] : XV Міжнародна конференція : тези доп., Вінниця, 8-10 жовт. 2020 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т (ВНТУ), Українська асоц. з автоматичного упр., Українська федерація інформатики [та ін.] ; [відп. ред. В. М. Дубовой]; Вінниця ВНТУ : 2020, . - 260 c. граф.,. рис.,. табл.,.
727293 R
   004

Кашканов Віталій Альбертович
Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті [Текст] : навч. посібник / В. А. Кашканов, А. А. Кашканов, В. П. Кужель ; Вінницький нац. технічний ун-т; ВНТУ : 2020, . - 104 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 102-103.

Анотація: В посібнику розглядаються теоретичні основи інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами. Розглядаються поняття, класифікація, складові та ознаки, а також застосування інформаційних систем та технологій на автомобільному транспорті.
727292 R
   37

Біліченко Віктор Вікторович
Організація науковиї досліджень в галузі транспорту, Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) [Текст] : практикум / В. В. Біліченко, О. П. Шиліна ; Вінницький нац. технічний ун-т; ВНТУ : 2020, . - 44 c. табл.,. Бібліогр.: с. 42-43.

Анотація: Практикум охоплює програму вивчення навчальної дисципліни "Організація наукових досліджень в галузі транспорту", складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Наведено зміст практичних занять з короткими теоретичними відомостями, розробки, питання для самостійної роботи студентів, а також тестові завдання для оволодіння студентами уміннями методики та організації наукової діяльності для забезпечення професійної соціалізації як дослідників на студентському рівні.
727184 B
   9

Морозова Ольга Станіславівна
Дослідження історії Уукраїни першої половини XX ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії [Текст] : монографія / Ольга Морозова ; [ЧНУ ім. Петра Могили]; ім. [ЧНУ : 2020, . - 432 c. c-портр. Бібліогр.: с. 273-364 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено процесу дослідження історії України першої половини ХХ ст. у новітній польській історіографії, підсумовано основні здобутки, окреслено питання, що потребують подальшого осмислення. На основі численного джерельного матеріалу, спогадів, інтерв'ю відтворено розвиток новітньої польської україністики в освітніх і наукових інституціях Польщі, періодиці, в діяльності польських україністів. Акцентовано увагу на найбільш контроверсійних питаннях українсько-польських відносин. Вироблено практичні рекомендації щодо сприяння дослідженню історії України в Польщі, розвитку наукового діалогу українців і поляків.
727183 B
   656

Рева О. М.
Людський чинник: Методологія проактивної кваліметрії загроз помилок авіадиспетчерів [Текст] : монографія / О. М. Рева, В. В. Камишин, С. П. Борсук [та ін. ; за ред. О. М. Реви] ; Український ін-т науково-технічної експертизи та інформації; Київ [УкрІНТЕІ] : 2020, . - 125 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 111-124.

Анотація: Монографію присвячено експертному дослідженню небезпек характерних помилок, яких припускаються диспетчери управління повітряним рухом в професійній діяльності. Враховуючи вплив людського чинника на безпеку польотів та рекомендації ІСАО, сформульований актуальний перелік з n=21 характерних помилок і комплексно досліджені системи переваг авіадиспетчерів на їх небезпеках. Обґрунтовано і реалізовано диференційний метод встановлення порівняної небезпеки помилок, а також ɑ-метод (ɑ-коефіцієнт) встановлення ступеня збігу різних систем переваг, в основу якого покладено порівняння тих самих помилок не за рангами, що вони посідають у різних системах переваг, а за відповідними цим рангам нелінійним коефіцієнтам значущості. Обґрунтовано і реалізовано методологію комплексного оцінювання загроз помилок, спираючись на рекомендовані ІСАО якісні (лінгвістичні) показники їх небезпек і частоти прояву. Застосування при цьому мультиплікативного підходу сприяє отриманню більш надійних результатів, що сприяють запобіганню статистичних похибок І-ІІ роду. Методами теорії розпізнавання образів розроблено і реалізовано багатокрокову технологію виявлення і відсіювання маргінальних думок, що дозволяє будувати групові системи переваг с потрібним рівнем узгодженості думок. Здійснено розвиток методології застосування класичних критеріїв прийняття рішень як стратегій побудови групових систем переваг з різним рівнем ризикованості. Введено нормований показник нерозрізненості небезпек помилок. Застосовано медіану Кемені для непараметричної оптимізації узгоджених групових систем переваг на небезпеках помилок.
727185 B
   02

Науменко Світлана Михайлівна
Славна когорта фахівців медичних бібліотек України [Текст] : збірка біографічних нарисів / [уклад.: С. М. Науменко, О. М. Кірішева ; наук. ред. Т. А. Остапенко] ; Національна наук. медична бібліотека України; Коляда [ФОП : 2020, . - 192 c. фот.,. кол. c-портр. Імен. покажч.: с. 8-11.
t=0.087399005889893