Нові надходження книжкових видань
28 груденя 2020 - 03 січня 2021

727478 B
   33


Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України [Текст] : колективна монографія / [М. Ю. Барна, М. А. Кальницька, О. І. Клепанчук та ін.]; ЛТЕУ Вид-во : 2020, . - 502 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 483-502.

Анотація: У монографії узагальнено теоретичні засади та запропоновано нове вирішення науково-практичного завдання багатогранного висвітлення соціально-економічних аспектів ефективного розвитку економічної системи України. Аналізуються соціально-економічні механізми потенціалу розвитку внутрішнього ринку, фактори управління результативністю діяльності його суб'єктів та вплив податкового регулювання на ефективність його функціонування. Досліджуються засадничі положення становлення багаторівневої системи соціальної безпеки, зокрема вплив податкового навантаження на макроекономічні показники, розвиток громадянського суспільства як суб'єкта інституційного регулювання, основні принципи державної політики у сфері соціального захисту населення, цільові пріоритети системно-структурної трансформації соціальної сфери України. Проаналізовано структурні складники інноваційної трансформації вітчизняної економіки, орієнтири та стимули розбудови національної інфраструктури, стратегічні напрями регуляторної політики та механізми реалізації стратегії забезпечення соціальної безпеки України. Запропоновано шляхи покращення інституційного забезпечення інноваційної трансформації внутрішнього ринку.
727477 B
   331


Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики [Текст] : монографія / [С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля та ін.] ; за ред. Т. А. Костишиної ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. управління персоналом, економіки праці та економічної теорії; Полтава ПУЕТ : 2020, . - 696 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти соціально-трудових відносин у сучасних умовах. Розроблено концептуальні основи активної зайнятості, сформовано соціально-трудові імперативи економічного розвитку, запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення гідної оплати праці. Представлено зарубіжний досвід і запропоновано напрями впровадження корпоративної культури, нових технологій навчання та активної кадрової політики з метою вдосконалення соціально-трудових відносин на сучасних підприємствах.
727469 B
   339


Маркетинг і логістика в системі менеджменту [Текст] : тези доп. XIII Міжнародної наук.-практ. конф. : Львів, 22 жовтня 2020 р. / Каф. маркетингу і логістики Нац. ун-ту "Львівська політехніка", Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, Каф. маркетингу Ун-ту Марії Кюрі-Склодовської (Польща)[та ін.]; Львів. Вид-во : 2020, . - 192 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Викладено матеріали, розглянуті на конференції, в яких висвітлено питання теорії маркетингу і логістики, практичного міжнародного досвіду інтеграції маркетингу і логістики в системі сучасного менеджменту, результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців.
727459 B
   37


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 145 [Текст] : колективна монографія / [редкол.: Роман Петришин (голов. ред.), Тамара Марусик, Михайло Марченко, Олег Ангельський та ін.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 392 c. фот.,. фот.,. кол. табл.,.

Анотація: Книга присвячена 145-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – одного з найстаріших класичних університетів України. Заклад вищої освіти шанує свою багату, навіть унікальну історію, пишається науковими школами й здобутками. Нині він посідає достойне місце серед класичних університетів нашої держави, має чималі перспективи зростання і розквіту, формування інтелектуальної еліти нації. Славні імена науковців і викладачів університету та його численних випускників вписані золотими літерами в історію освіти науки, культури і державотворення України.
727458 B
   657

Загородній Анатолій Григорович
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : підручник / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко, А. С. Мороз ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 320 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Розкрито основи організації й методики бухгалтерського обліку підприємств різних видів економічної діяльності, зокрема підрядних будівельних організацій, сільськогосподарських підприємств, автотранспортних підприємств, підприємств торгівлі й ресторанного господарства, а також кредитних спілок відповідно до національних положень (стандартів) обліку та відомчих нормативних документів.
727454 B
   332

Сторонянська Ірина Зіновіївна
Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації [Текст] : наук. доповідь / [Сторонянська І. З., Васильців Т. Г., Возняк Г. В. та ін. ; наук. ред. Сторонянська І. З.] ; НАН Україн, Держ. установа "Ін-т регіональних досліджень ім. М. Долішнього НАН України ; НАНУ] [ІРД : 2020, . - 142 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Наукова доповідь має на меті поглибити наукові засади та дослідити практичний інструментарій смарт-стратегування регіонального розвитку в країнах ЄС, окреслити потенційні напрямки імплементації кращих зразків європейської практики в українських реаліях. В цьому контексті авторами вивчено існуючі методологічні підходи до обґрунтування пріоритетних напрямків смарт-спеціалізації регіонів, з'ясовано їх позитиви та недоліки, запропоновано адаптовану до вітчизняних умов методологію вибору потенційних сфер смарт-спеціалізації у регіонах України, розглянуто організаційно-економічні та фінансові механізми стимулювання розвитку обраних сфер смарт-спеціалізації регіонів ЄС. Здійснено оцінювання ефективності регіональної політики ЄС в контексті реалізації стратегій смарт-спеціалізації, а також з'ясовано напрямки трансформацій економіки регіонів країн-членів ЄС під дією смарт орієнтованих стратегій з акцентом на ролі креативних та інформаційно-знаннєвих чинників.
t=2.6277430057526