Нові надходження книжкових видань
28 груденя 2020 - 03 січня 2021

727291 R
   35

Коршунов Владислав Григорович
Юрій Шрамко. Життєвий шлях [Текст] : З нагоди 90-річчя / [упоряд.: В. Г. Коршунов, Ю. О. Смирнов, В. П. Соловйов]; Харків Право : 2020, . - 332 c. фот.,. фот.,. кол.

Анотація: Ця книга присвячена Юрію Меркурійовичу Шрамку, його багаторічній трудовій діяльності на державній службі, у банківській системі і регіональному благодійному фонді "Правопорядок". У виданні зібрані документи, спогади про нього колег по роботі, друзів, учнів, які розповідають про його бездоганні людські якості в різних життєвих ситуаціях і відповідальне ставлення до дорученої справи до останніх днів життя. Таким він назавжди залишиться в нашій пам'яті.
727290 R
   62

Бєліков Сергій Борисович
Пітінгова корозія теплообмінників в оборотних водах та її прогнозування [Текст] : [монографія] / С. Б. Бєліков, О. Е. Нарівський, М. С. Хома ; Національний ун-т "Запорізька політехніка", НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка; "Запорізька [НУ : 2019, . - 216 c. c-портр. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 185-211.
727283 R
   001


Мехатронні системи: інновації та інжиніринг [Текст] : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 22 жовтня 2020 р., Київ / Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; [відп. за вип.: Г. І. Хімічева, В. М. Дворжак]; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 173 c. табл.,. рис.,. фот.,. Бібліогр. наприкінці ст..
727282 R
   658

Метошоп І. М.
Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посібник / І. М. Метошоп, У. Я. Витвицька, І. М. Данилюк-Черних, Н. І. Ящеріцина ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Кафедра фінансів; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 491 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 486-490.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто економічні засади функціонування підприємств, а саме види підприємств, зовнішнє, внутрішнє середовище та загальні засади планування його діяльності, а також виробнича програма та потужність підприємства. Подано інформацію щодо ресурсної бази діяльності підприємства та ефективності її використання, яка включає оцінювання майнових активів підприємства, а саме основних та оборотних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості підприємства. Розглянуті питання формування персоналу підприємства та його використання, а також формування витрат, доходу та прибутку підприємства, використання фінансових ресурсів підприємства та основні аспекти фінансового стану і антикризової діяльності та розвитку підприємства. Навчальний посібник містить основні розділи та контрольні запитання для самоконтролю й обговорення, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни "Економіка і фінанси підприємства". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
727281 R
   37

Сакун Айта Валдурівна
Процеси гуманізації та гуманітаризація освіти [Текст] : монографія / [А. В. Сакун, О. П. Кивлюк, М. О. Нестерова та ін.] ; Київський національний університет технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 176 c. табл.,. Бібліогр.: с. 173-175 та наприкінці ст..

Анотація: Висвітлено теоретичні засади визначення мети та стратегії модернізації освіти, досліджено генезис феномену гуманізація та гуманізація освітнього процесу, проаналізовано проблеми соціалізації студентської молоді в умовах гуманізації, шляхи та методи активізації пізнавальної діяльності студентів, досліджено соціокультурний феномен єдності освіти і науки в контексті процесів гуманізації та інтеграції.
727279 R
   36

Прокопчук Олена Тодорівна
Функціонування агрострахового ринку в Україні: концептуальні засади теорії та практики [Текст] : монографія / Прокопчук Олена Тодорівна ; Уманський національний університет садівництва; "Сочинський Видавець : 2020, . - 321 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 269-296.

Анотація: Наведено результати комплексного дослідження проблем функціонування агрострахового ринку України. Відображено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти формування та функціонування вітчизняного агрострахового ринку. Розкрито методологічні засади дослідження особливостей функціонування агрострахового ринку та висвітлено специфіку його структурної будови. Проведено детальну діагностику сучасного стану розвитку останнього з векторним відображенням його подальшого розвитку. Окреслено тренди інноваційних технологій та їх розвиток у агрострахуванні. Визначальним меседжем запропонованої у дослідженні стратегії розвитку агрострахового ринку є застосування параметричних схем страхового захисту як фактору інноваційного розвитку, з авторською пропозицією застосування комбінованих (що одночасно компонують у собі кілька параметрів-тригерів) індексних погодних страхових рішень в розрізі окремих сільськогосподарських культур. Запропоновано концептуальні засади розвитку означеного ринку. Відображено форматний концепт комплексної модернізації вітчизняного ринку аграрного страхування.
727280 R
   34

Рим Олена Михайлівна
Трудове право Європейського Союзу [Текст] : монографія / Рим О. М. ; Львівський національний університет імені Івана Франка; Львів Галич-ПРЕС : 2020, . - 596 c. Бібліогр.: с. 483-496 .

Анотація: У монографії висвітлено питання теорії трудового права Європейського Союзу та практику його застосування. На підставі переходу деяких концептуальних підходів теорії трудового права проаналізовано поняття, становлення та структуру трудового права ЄС. Розглянуто сучасний стан правового регулювання трудових відносин у Європейському Союзі та найважливіші твердження теорії трудового права ЄС, вивчення яких може сприяти вирішенню проблем щодо вдосконалення вітчизняного трудового законодавства на шляху адаптації його до європейської правової системи.
727175 B
   666

Ушеров -Маршак Александр Владимирович
Бетоноведение: современные этюды [Текст] : [науч. изд.] / А. Ушеров-Маршак; Украины Раритеты : 2016, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр. в конце ст. и в сносках.

Анотація: Наукоемкость, многокомпонентность, функциональность, совместимость, технологичность, эффективность, информативность – признаки бетоноведения и технологии бетона нашего времени. Методология обеспечения заданных параметров, температурно-временной мониторинг твердения бетона с добавками, адекватный понятийно-терминологический аппарат – объекты внимания автора, освещаемые в этюдах – статьях и докладах (2002-2015 гг.).
727171 B
   338

Бєлєнкова Ольга Юріївна
Стратегія та механізми забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі моделі сталого розвитку [Текст] : монографія / О. Ю. Бєлєнкова ; Київський національний університет будівництва і архітектури; Ліра-К Вид-во : 2020, . - 512 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 380-429.

Анотація: У монографії представлено результати теоретико-методологічних і аналітико-прикладних досліджень з питань формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі сталого розвитку. Запропоновано нову тринарну систему виявлення резервів і загроз сталому розвитку підприємств на оперативному, тактичному і стратегічному рівнях управління, що дозволило сформувати систему правил та розробити механізм сталого розвитку, орієнтований на девелоперські компанії і підрядні підприємства, що забезпечує автоматизований формат корегування їх розвитку на різних стадіях життєвого циклу.
727269 R
   37


Спецвипуск за матеріалами XXIV міжнародної науково-практичної конференції "Студент - Дослідник - Фахівець" Київського інституту бізнесу та технологій 28 травня 2020 року [Текст] : [тези доп.] / [редкол.: Яковлева О. В. (голов. ред.], Воловик Н. Л., Гончаров В. В. та ін.] ; Київський ін-т бізнесу та технологій; КІБІТ Вид-во : 2020, . - 101.00 c. Бібліогр. в кінці ст..
727188 R
   9

Яцків Ярослав Степанович
Нетипова біобібліографія [Текст] : [наук. вид.] / Ярослав Яцків, [упоряд. і авт. вступ. ст. А. І. Радченко] ; [НАН України, Головна астрономічна обсерваторія]; Київ Академперіодика : 2020, . - 172 c. іл.,. Бібліогр.: с. 95-170.
727187 R
   016:37

Фурман Наталія Петрівна
Максименко Іван Андрійович [Текст] : біобібліографічний покажчик (До 75-річчя від Дня народження) / [уклад.: Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук ред. С. Я. Цимбалюк] ; Університет Державної фіскальної служби України, Наукова б-ка; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 48 c. c-портр. фот.,. Алф. покажч.: с.37-44 . - Імен. покажч.: с. 45-46.-Бібліогр.: с. 18-36.
727186 R
   016:8


Борис Борисович Шалагінов [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Г. Павлів] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека; Київ НаУКМА : 2020, . - 42 c. c-портр. Бібліогр.: с. 8-35. - Алф. покажч.: с. 36-38.
727278 R
   54

Лавриненко Елена Николаевна
Процессы фазообразования в системе короткозамкнутых гальваноконтактов железо-углерод (кокс) [Текст] : [монография] / Е. Н. Лавриненко ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича, НАН Украины, ГП "Ин-т геохимии окружающей среды НАН Украины"; КИМ Изд-во : 2020, . - 350 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 311-337.

Анотація: В монографии приведены результаты экспериментального исследования процесса гальванокоагуляционного фазообразования в системе короткозамкнутых гальваноконтактов железо – углерод (кокс), которое было проведено на действующей модели промышленного гальванокоагулятора при пропускании воды и модельных растворов неорганических солей тяжелых металлов и на дисковой установке, предусматривающей контроль за развитием оксидно-гидроксидных структур in situ. Установлено влияние параметров проведения гальванокоагуляции на фазовый состав и массу образующего осадка, значение водородного показателя и химический состав дисперсионной среды. Выявлены условия перехода системы гальваноконтактов в стационарное состояние и определено влияние времени эксплуатации железной составляющей на химический и фазовый состав образующейся пульпы. Раскрыты физико-химические и коллоидно-химические механизмы фазообразования в системе короткозамкнутой гальванопары сталь3 – кокс. Показана возможность разделения дисперсных продуктов гальванокоагуляционного процесса путем адаптации традиционных методов сепарации природного сырья. Приведены примеры введения электролиза, гальванокоагуляции и цементации в технологические схемы обезвреживания жидких отходов гальванических производств.
727277 R
   005

Balanovska Tetiana Ivanivna
Human Resources Management [Текст] : textbook / Tetiana Balanovska,Viktor Orekhivskyi; Yamchynskyi] [NPE : 2020, . - 173 c. табл.,. Бібліогр.: с. 158-172.

Анотація: The textbook describes the main aspects of human resource management, in accordance with the Work Program of the discipline "Management of Human Resources” for training of specialists with field of knowledge 07 "Management and Administration" specialty 073 "Management". Materials of this textbook will contribute to formation of future managers with systematic thinking, the acquisition of theoretical knowledge, practical skills and abilities to manage human resources in organizations.
727276 R
   339

Файвішенко Діана Сергіївна
Ринок мінеральної води: потенціал, Конкуренція, управління брендом [Текст] : монографія / Д. С. Файвішенко ; Київський національний торговельно-економічний університет; Харків [КНТЕУ] : 2020, . - 436 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд. та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено потенціал розвитку ринку мінеральної води, теоретичні і практичні аспекти управління брендом на ринку мінеральної води, визначено сутність та показано роль системи стратегічного управління брендом у сучасному бізнесі. Проаналізовано маркетингові комунікації у системі управління брендом, визначено факторні детермінанти споживчого вибору мінеральної води. Розроблено методологічні положення щодо системи позиціонування бренда на основі системного підходу, виокремлено напрями стратегічного розвитку ринку мінеральної води в Україні.
727403 R
   004

Швиденко Михайло Зіновійович
Електронна комерція [Текст] : підручник / Швиденко М. З., Касаткіна О. М., Швиденко О. М. ; [НУБіП України]; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 478 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 458-467.

Анотація: Підручник містить теоретичний матеріал, який надає можливість сформувати уявлення про особливості ведення електронного бізнесу та основи електронної комерції в Інтернет. Представлений теоретичний матеріал доповнено практичними прикладами, виконання яких дозволить отримати практичні навички роботи з пошуковими системами, програмними засобами шифрування інформації, електронними платіжними системами, Інтернет-банкінгом, Інтернет-трейдінгом, засвоїти методи бізнес-планування та провести практичну реалізацію етапів створення електронного магазину в Інтернет.
727402 R
   63

Якушко Катерина Григорівна
Англійсько-український термінологічний словник сталих виразів: автоматизація АПК [Текст] : словник / Якушко К. Г., Грабовська І. В., Лисенко В. П. [та ін.]; "Експо-Друк"] [ДДП : 2020, . - 273 c. Бібліогр.: с. 271-272.

Анотація: Термінологічний словник сталих виразів спрямований на вирішення проблеми контекстного сприйняття фахових іншомовних текстів через залучення тематичних абревіатур та словосполучень. Наведені поширені абревіатури та вислови з автоматизації АПК для роботи з перекладною літературою та розвитку професійно-орієнтованого іншомовного спілкування.
727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Інформаційні технології" програма бакалаврської підготовки (офісне програмне забезпечення), призначений для отримання практичних навичок роботи в офісних додатках MS Office 2013. За допомогою посібника можна засвоїти прийоми роботи у текстовому редакторі Word 2013, отримати навички роботи з електронними таблицями і обчисленнями в Excel 2013, навчитися працювати з базами даних в Access 2013.
t=1.7639660835266