Нові надходження книжкових видань
21 груденя 2020 - 27 груденя 2020

727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Інформаційні технології" програма бакалаврської підготовки (офісне програмне забезпечення), призначений для отримання практичних навичок роботи в офісних додатках MS Office 2013. За допомогою посібника можна засвоїти прийоми роботи у текстовому редакторі Word 2013, отримати навички роботи з електронними таблицями і обчисленнями в Excel 2013, навчитися працювати з базами даних в Access 2013.
727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Інформаційні технології" програма бакалаврської підготовки (офісне програмне забезпечення), призначений для отримання практичних навичок роботи в офісних додатках MS Office 2013. За допомогою посібника можна засвоїти прийоми роботи у текстовому редакторі Word 2013, отримати навички роботи з електронними таблицями і обчисленнями в Excel 2013, навчитися працювати з базами даних в Access 2013.
727275 R
   63

Демиденко Олександр Васильович
Відтворення чорнозему в агроценозі [Текст] : монографія / О. В. Демиденко ; НААН України, Черкаська державна с.-г. дослідна станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН"; комунальне [Чорнобаївське : 2020, . - 108 c. кол.,. іл. Бібліогр.: с. 93-102 та наприкінці тем.

Анотація: Показано, що наростання деградаційних процесів при інтенсивному використанні чорноземів лівобережної частини Лісостепу зменшує статті водного балансу: надхідні за рахунок неповного на 25–35% поглинання зимових опадів, а витрати збільшуються за рахунок підвищення на 25–30% фізичного випаровування, що призводить до аридизації ґрунтових умов. Систематичне виконання безполицевого обробітку впродовж 10–35 років сприяє накопиченню продуктивної вологи у 0–180 см шарі чорнозему за рахунок покращення агрофізичного, гумусного станів та за рахунок перетворення стійких форм карбонатів у новоутворені. Відбувається розпушування перехідних горизонтів відносно ґрунтоутворювальної породи, що пов'язано з підсиленням оструктуреності, підвищенням водостійкості гумусованого горизонту і, як наслідок, зниження щільності будови метрової товщі на 0,10–0,12 г/см3. Загальна шпаруватість досягає значень 58–60%, а при виконанні оранки – 52–53%. Застосування безполицевого обробітку впродовж 10–15 років сприяє значнішому відтворенню енергії гумусу: 8,75–10,2% у гумусованому горизонті та 15,5–16,5% у товщі 70–120 см. В умовах Лівобережного Лісостепу умови фаціального ґрунтоутворення чорноземів типових при застосуванні безполицевого обробітку можуть змінюватись у бік чорноземів вологіших фацій відносно фонових ґрунтів. Системою технологій вирощування сільськогосподарських культур в агроценозах можна управляти закономірністю фаціального гумусонакопичення чорнозему як у сторону посилення ксеромофності ґрунтових умов оптимально зволожених чорноземів, так і в бік підсилення гідроморфності ґрунтової товщі під дією систематичного застосування безполицевого обробітку.
727274 R
   63

Демиденко Олександр Васильович
Родючість чорнозему за органічної системи удобреннч [Текст] : монографія / О. В. Демиденко ; НААН України, Черкаська держ. с.-г. дослідна станція ННЦ "Ін-т землеробства НААН"; комунальне [Чорнобаївське : 2020, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: У монографії показано результати багаторічних досліджень (2010–2020 рр.) вивчення впливу органічної системи удобрення на стан родючості чорнозему опідзоленого сильнореградованого малогумусного порівняно з впливом інтенсивної органо-мінеральної системи. Вивчено агрофізичний, фізико-хімічний, гумусний, агрохімічний, мікробіологічний стани прояву родючості та режим зволоження в зерно-просапній короткоротаційній сівозміні за органічної та інтенсивної системи удобрення. Показана агроекологічна, агроенергетична ефективність та продуктивність сільськогосподарських культур за різних систем удобрення в короткоротаційній зерно-просапній сівозміні для умов Центрального Лісостепу України.
727273 R
   339

Микитенко Тетяна Владиславівна
Організація постмитного контролю та аудиту [Текст] : навч. посібник / Т. В. Микитенко ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 342 c. табл.,. Бібліогр.: с. 291-304.

Анотація: У навчальному посібнику викладено теоретико-організаційні та практичні аспекти постмитного контролю та аудиту в Україні: предмет, метод, методичні прийоми, контрольний процес та його стадії, інформаційне забезпечення, міжнародні стандарти, особливості методики проведення контрольних заходів за видами порушень митного законодавства. Навчальний матеріал супроводжується запитаннями для самоперевірки, тестовим контролем та ситуаційними завданнями.
727272 R
   001

Бодров Володимир Григорович
Методологічне та інструментальне забезпечення наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / [Бодров В. Г., Лазебник Л. Л., Онишко С. В. та ін. ; за ред. О. А. Шевчука] ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 324 c. Бібліогр.: с. 316-323.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання методології та інструментального забезпечення організації наукових досліджень. Розкривається сутність загальних методів наукових досліджень, детально розглядається зміст спеціальних методів наукових досліджень, надається характеристика складових інформаційного простору наукових досліджень з корисними посиланнями для їх використання, висвітлюються питання загальної організації наукового дослідження та особливості проведення навчальної та кваліфікаційної наукової роботи. Окрема тема присвячується сутності, структурі та інструментарію фінансової науки.
727270 R
   1

Савельєва Марина Юрііївна
Соціокультурні передумови трансформації методології науки [Текст] : [монографія] / [Савельєва М. Ю., Суходуб Т. Д., Вільчинська С. В. та ін. ; під ред. М. Ю. Савельєвої та Т. Д. Суходуб] ; НАН України, Центр гуманітарної освіти; хвиля] [Четверта : 2020, . - 220 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: В центрі уваги авторів – деякі питання формування та функціонування методології науки з огляду на розвиток процесів глобалізації у світовому науковому співтоваристві. Окрему увагу приділено аналізу місця і ролі філософської методології та її впливу на стан сучасної науки, а також деяким закономірностям становлення наукової та філософської культури молодого вченого сьогодення.
727268 R
   34

Артеменко Олена Вікторівна
Інформаційне право [Текст] : навч. посібник / Артеменко О. В., Улютіна О. А. ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України]; України] [НУБіП : 2020, . - 102 c. іл.,. Бібліогр.: с. 99-101.

Анотація: У навчальному посібнику викладено практичне висвітлення аспектів регулювання інформаційних відносин, пошук відповідних шляхів удосконалення чинного національного законодавства у сфері інформаційних відносин у вигляді схем.
727267 R
   624.1

Тютькін Олексій Леонідович
Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій [Текст] : монографія / О. Л. Тютькін ; Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна; Дніпро Журфонд : 2020, . - 260 c. іл.,. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 243-257.

Анотація: У монографії наведено розроблені автором теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій. Викладені положення базуються на закономірностях зміни напружено-деформованого стану підземних споруд для випадку в'язко-пружно-пластичного середовища. Обґрунтуванням теоретичних авторських положень є результати експериментальних даних, отримані на підземних об'єктах Київського метрополітену. Важливим концептуальним підходом, який викладено в монографії, є визначення залежностей енергії для системи "тунельна конструкція – оточуючий масив". Розроблені теоретичні основи енергетичного підходу дозволяють отримувати значення енергії для пружно-пластичної деформації та реологічних явищ, що дозволяє якнайповніше врахувати особливості деформації оточуючого масиву.
727266 R
   54

Антрапцева Надія Михайлівна
Основи загальної та неорганічної хімії [Текст] : навч. посібник / Антрапцева Н. М., Кочкодан О. Д.; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 332 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 307.

Анотація: Посібник складено у відповідності до робочої програми курсу "Загальна та неорганічна хімія", який читається студентам ОС бакалавр спеціальності "Харчові технології". Викладено теоретичні основи загальної та неорганічної хімії. Розглянуто хімію біогенних елементів та їх сполук, що застосовують в харчовій промисловості. До кожної теми викладено основні теоретичні положення, завдання для перевірки рівня засвоєння матеріалу та самостійної роботи. Для самостійної перевірки відповіді та оцінки знань наведено розв'язання цих завдань. Акцентується увага на зв'язку теоретичних знань і навичок та уміння застосовувати їх на практиці.
727265 R
   327


Скористатися неможливо прогавити. Україна між Заходом і Сходом, що конкурують [Текст] : зб. аналітичних матеріалів / [за заг. ред. О. С. Александрова] ; Національний ін-т стратегічних досліджень (НІСД), Центр зовнішньополітичних досліджень; Київ [НІСД] : 2020, . - 144 c. карти., Бібліогр. у виносках.

Анотація: Представлено три аналітичні доповіді, що відображають актуальні тенденції розвитку міжнародної ситуації. Вони присвячені відносинам США – Європейський Союз, російській політиці у Чорноморському регіоні та процесам регіональної консолідації у Центральній Азії. Значну увагу в зазначених доповідях приділено впливу описаних у них тенденцій на Україну. Наприкінці вміщено рекомендації органам державної влади щодо забезпечення національних інтересів України. Збірник буде корисним для розуміння зовнішньополітичних аспектів розвитку сучасного глобального міжнародного середовища, важливих для України регіонів, під час розробки стратегічних документів щодо зовнішньої політики та національної безпеки.
727264 R
   622

Васько Ігор Станіславович
Буріння скерованих свердловин [Текст] : навч. посіб. / І. С. Васько, І. І. Чудик, І. І. Витвицький, А. І. Васько ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 388 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 384-387.

Анотація: Навчальний посібник складено згідно з навчальною програмою дисципліни "Буріння похило скерованих і горизонтальних свердловин" для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 184 – "Гірництво" (ОПП "Буріння нафтових і газових свердловин") та 185 – "Нафтогазова інженерія" (ОПП "Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин") усіх форм навчання. Рекомендовано студентам для самостійної роботи та виконання окремих розділів магістерських робіт.
727167 B
   54

Kovzun I. G.
Nanochemical, nanostructural and biocolloidal aspects of transformations in dispersions of iron-aluminosilicate minerals [Текст] : [наук. вид.] / [I. G. Kovzun, V. A. Prokopenko, A. V. Panko et al.] ; NAS of Ukraine, F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloid Chemistry, NAS of Ukraine, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" et al.; Kyiv Academperiodyka : 2020, . - 188 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 167-187.

Анотація: Розглянуто сучасні уявлення колоїдної і біоколоїдної нанонауки про складні трансформаційні процеси в поширених дисперсіях залізоалюмосилікатних мінералів. Уперше показано, що такі процеси впливають на катастрофічні явища в морських турбідітно-пелітових осадах і ґрунтах гребель на основі залізоалюмосилікатів, обґрунтовано рекомендації стосовно їх запобігання. Викладено фундаментальні результати досліджень нано- і мікроструктурних трансформацій дисперсних залізоалюмосилікатних композицій та обґрунтовано можливості їх використання в: 1) будівництві захисних споруд на основі екологічно прийнятних біогеотехнологій, 2) курортології і медицині, 3) металургійній промисловості, 4) розвитку проблеми збереження екологічної рівноваги в морській гідросфері, 5) створенні нового наукового напряму – біоколоїдної морської геоекології. Наведено реологічні характеристики багатьох мулових глинистих суспензій, лиманних і морських осадів. Обґрунтовано вперше встановлений ефект ультрааномальної в'язкості концентрованих дисперсій, який впливає на хід стресових і катастрофічних процесів.
727166 B
   681

Zaporozhets (Запорожець) (Артур Олександрович)
Control of fuel combustion in small and medium power boilers [Текст] : monograph / A. O. Zaporozhets, V. P. Babak ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine; Kyiv Akademperiodyka : 2020, . - 128 c. граф.,. b-карты табл.,. Бібліогр.: с. 121-127.

Анотація: Розглянуто проблеми підвищення ефективності спалювання палива та зниження викидів шкідливих речовин у котлоагрегатах потужністю до 3,5 МВт. Розвинуті підходи до формування стехіометричних повітряно-паливних сумішей у котлоагрегатах. Розроблено метод непрямого визначення концентрації складових повітря, що дає змогу підвищити метрологічні характеристики газоаналізувальних пристроїв. Створено методи, алгоритми й програми, які допомагають автоматизувати процес контролю спалювання, забезпечуючи достовірність даних. Розроблена система контролю процесу спалювання палива реалізована на базі котлоагрегату НІІСТУ-5.
727896 B
   018

Гладкохата Лариса Володимиріна
50 років у сяйві наукових видань та їх авторів [Текст] : [наук.-попул. вид.] / укл. Л. В. Гладкохата ; [Академперіодика]; Київ Академперіодика : 2020, . - 290 c. кол.,. іл.
727162 B
   001


Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність [Текст] : за заг. ред. І. М. Трахтенберга та В. І. Чернюка ; [ДУ "Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМНУ"]; "Авіцена" ВД : 2019, . - 384 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр. в кінці глав. - Імен. покажч.: с. 375-383.

Анотація: У виданні, присвяченому 90-річчю від дня заснування Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМНУ, висвітлено широке коло питань щодо історії інституту, основних напрямів дослідницької діяльності, таких як фізіологія праці, промислова токсикологія, професійна патологія, епідеміологічні дослідження здоров'я та ризиків для працюючих. Надано дані фундаментальних медико-біологічних досліджень, проблем гігієни праці, серед яких є традиційні для гігієнічної науки і практики в Україні, зокрема, застосування пестицидів і їхнього впливу на здоров'я працюючих, профілактика інтоксикацій. Наведено результати досліджень в області ліквідації наслідків аварії в Чорнобилі. Не залишено без уваги дані досліджень впливу на працюючих фізичних факторів та аналітичної хімії й моніторингу хімічних речовин.
727160 B
   338

Фітель Оксана
Дослідження потенціалу сталого розвитку туристичної дестинації Тустань на основі культурної спадщини [Текст] : аналітичний звіт / [Оксана Фітель, Наталія Рак, Соломія Ткач та ін.] ; [Львівська обл. громадська орг. "Тустань"], Український культурний фонд; Львів : 2020, . - 357 c. граф.,. табл.,. фот.,. кол.

Анотація: Від заснування до нинішніх днів місто-фортеця Тустань знало різні часи – від розквіту до занепаду і забуття, а тоді, завдяки дослідженням та науковим розвідкам, які тривають досі, перетворилося на туристичну перлину Карпат та осередок реконструкції середньовічної культури. У цьому виданні ви маєте змогу ознайомитися з основними засадами та принципами функціонування економіки спадщини, її рушія – херітадж-туризму (heritage tourism) та їхню проекцію на діяльність дестинації Тустань. Розуміння спільності та розбіжності інтересів усіх груп зацікавлених сторін, дотичних до туристичної дестинації Тустань, дозволить вибудувати в подальшому оптимальну модель взаємодії для забезпечення сталого розвитку туристичних дестинацій на основі культурної спадщини.
727155 B
   338


Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних трансформацій [Текст] : [Василь Юрчишин, Юрій Бажал, Ірина Бобух ; наук. ред. В. Юрчишин] ; Friedrich Naumann Foundation For Freedom Ukraine and Belarus, Razumkov Centre, In-t for Economics and Forecasting National Academy of Sciences of Ukraine; "Заповіт"] [Вид-во : 2020, . - 276 c. іл.,.
727151 B
   06


Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. 1960-2020 [Текст] : [монографія] / [редкол.: О. Є. Бєляєв (голова), В. П. Кладько, П. М. Смертенко та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова; Київ Академперіодика : 2020, . - 290 c. граф.,. фот.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 265-286.

Анотація: У монографії висвітлено історію створення Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, його розвиток, наукові школи, міжнародні зв'язки, прикладні напрями роботи та перспективи розвитку. Увагу зосереджено на шести наукових школах Інституту: фізики напівпровідників, теорії фізики напівпровідників, радіоспектроскопії фізики поверхні напівпровідників, оптики і спектроскопії напівпровідників та оптоелектроніки. Наведено відомості про кожну школу, хронологію їх становлення й діяльності, наукові досягнення, відомості про зв'язки учитель – учень, співпрацю із закладами вищої освіти, окремих представників шкіл та вибрані роботи.
t=2.8479759693146