Нові надходження книжкових видань
21 груденя 2020 - 27 груденя 2020

727405 R
   621.3

Бондаренко Ігор Миколайович
2 Моделювання в електроніці [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 153 - Мікро- та наноелектроніка, 171 - Електроніка / [Бондаренко І. М., Свідерська Л. І., Грицунов О. В.] ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 144 c. іл.,. Бібліогр.: с. 142-143.

Анотація: У навчальному посібнику викладені найбільш поширені питання застосування сучасних інформаційних технологій у різних сферах проектної діяльності. Роботу структуровано за шістьма розділами: загальні питання теорії моделювання, загальні положення теорії електромагнітного поля, математичне моделювання ЕПП, моделювання напівпровідникових приладів, схемотехнічне моделювання, завдання та методи моделювання структур елементів ВІС. Кожен розділ містить ґрунтовні теоретичні положення, розгорнуті та докладно проаналізовані приклади розв'язання практичних задач.
727404 R
   34

Бажанова Вікторія Олегівна
Договірне право [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг" / Бажанова В. О., Горіславська І. В., Двірська О. В. [та ін.] ; [НУБіП України]; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 247 c. іл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Договірне право".
727403 R
   004

Швиденко Михайло Зіновійович
Електронна комерція [Текст] : підручник / Швиденко М. З., Касаткіна О. М., Швиденко О. М. ; [НУБіП України]; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 478 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 458-467.

Анотація: Підручник містить теоретичний матеріал, який надає можливість сформувати уявлення про особливості ведення електронного бізнесу та основи електронної комерції в Інтернет. Представлений теоретичний матеріал доповнено практичними прикладами, виконання яких дозволить отримати практичні навички роботи з пошуковими системами, програмними засобами шифрування інформації, електронними платіжними системами, Інтернет-банкінгом, Інтернет-трейдінгом, засвоїти методи бізнес-планування та провести практичну реалізацію етапів створення електронного магазину в Інтернет.
727402 R
   63

Якушко Катерина Григорівна
Англійсько-український термінологічний словник сталих виразів: автоматизація АПК [Текст] : словник / Якушко К. Г., Грабовська І. В., Лисенко В. П. [та ін.]; "Експо-Друк"] [ДДП : 2020, . - 273 c. Бібліогр.: с. 271-272.

Анотація: Термінологічний словник сталих виразів спрямований на вирішення проблеми контекстного сприйняття фахових іншомовних текстів через залучення тематичних абревіатур та словосполучень. Наведені поширені абревіатури та вислови з автоматизації АПК для роботи з перекладною літературою та розвитку професійно-орієнтованого іншомовного спілкування.
727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Інформаційні технології" програма бакалаврської підготовки (офісне програмне забезпечення), призначений для отримання практичних навичок роботи в офісних додатках MS Office 2013. За допомогою посібника можна засвоїти прийоми роботи у текстовому редакторі Word 2013, отримати навички роботи з електронними таблицями і обчисленнями в Excel 2013, навчитися працювати з базами даних в Access 2013.
727450 R
    5

Баглей О. В.
Лабораторні спеціалізації [Текст] : навч. посібник / уклад.: Баглей О. В., Легета У. В. ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 136 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 126.

Анотація: Наведено теоретичні відомості та техніка виконання лабораторних і практичних робіт з методів оцінки екологічних параметрів та антропогенних змін атмосфери, ґрунту, води.
727449 R
   57

Панчук Ірина Ігорівна
Загальна біотехнологія. Тестові завдання [Текст] : навч. посібник / І. І. Панчук, І. М. Буздуга ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 96 c. Бібліогр.: с. 94-95.

Анотація: У посібнику подано тестові запитання та завдання з різних розділів загальної біотехнології – промислова біотехнологія, генетична інженерія, біотехнологія рослин та тварин та словник термінів.
727448 R
   658

Гаватюк Людмила Станіславівна
Фінансовий аналіз у схемах і таблицях [Текст] : навч.-наочний посібник / Л. С. Гаватюк, Н. О. Ковальчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 108-118.

Анотація: Навчально-наочний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Фінансовий аналіз" і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведенням аналітичних досліджень фінансового стану підприємства. Він містить стислий виклад основних теоретичних питань і методичних підходів дисципліни із застосуванням різноманітних наочних засобів: таблиць, схем задля висвітлення структурно-логічних зв'язків між головними фінансово-економічними поняттями і явищами, що полегшує засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни, націлює на якісне виконання практичних завдань.
727447 R
   53

Майструк Едуард Васильович
Фізико-хімічні основи напівпровідникового матеріалознавства [Текст] : навч. посібник / уклад.: Е. В. Майструк, І. П. Козярський, Д. П. Козярський, П. Д. Мар'янчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 119.

Анотація: Навчальний посібник містить основи знань про фізико-хімічні проблеми, які виникають при одержанні напівпровідникових матеріалів, на простих прикладах пояснюються загальні закономірності, характерні для методів очищення матеріалів та отримання напівпровідникових кристалів та плівок.
727446 R
   34

Гетьманцева Н. Д.
Трудове право [Текст] : навч. посібник / Н. Д. Гетьманцева, Л. В. Вакарюк, І. Г. Козуб, О. Я. Орловський ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 272 c. Бібліогр.: с. 20-24 та 268-271.

Анотація: Навчальний посібник розроблений у відповідності з робочою програмою навчального курсу дисципліни "Трудове право" для спеціальності 081 "Право" та є завершеним навчальним виданням, необхідним і достатнім для повного вивчення курсу "Трудове право". Він містить по кожній темі курсу контрольні питання для самоперевірки знань здобувачів освіти, практичні завдання, розроблені на підставі судової практики, методичні вказівки до вивчення курсу, перелік рекомендованої літератури. Навчальний посібник призначений для проведення практичних занять зі студентами юридичних факультетів з нормативної дисципліни "Трудове право".
727300 R
   621.39

Ловейкін Вячеслав Сергійович
2 Мехатроніка [Текст] : підручник / Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О. Крушельницький В. В. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 404 c. іл.,. Бібліогр.: с. 378-397.

Анотація: У підручнику викладено основні положення проектування та експлуатації мехатронних систем. Значна увага приділена розробці апаратної частини мехатронних систем, до якої належать датчики, приводи, інтерфейсні пристрої та мікроконтролери. Описано основні положення синтезу алгоритмів керування рухом мехатронних систем.
727299 R
   339

Марков Борис Михайлович
Управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України: теорія, методологія, стратегія [Текст] : монографія / Марков Борис Михайлович ; Міжрегіональна академія управління персоналом; "ДКС-Центр"] [ТОВ : 2020, . - 302 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 239-272.

Анотація: Вивчено етапи, причини й результати трансформації внутрішньої торгівлі та конкретизовано її архетипи. Проведено систематизацію видів стратегій управління та удосконалено підхід до управління роздрібними торгівельними мережами. Запропоновано підхід до формування стратегії управління роздрібними торгівельними мережами та підхід до оцінки трансформації внутрішньої торгівлі та стану роздрібних торгівельних мереж. Обґрунтовано вибір форми управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі. Розроблено послідовність формування методологічної бази управління роздрібними торгівельними мережами. Здійснено прогнозування показників роздрібних торгівельних мереж, результати якого дали змогу встановити причинно-наслідкові зв'язки між трансформацією внутрішньої торгівлі та зміною стану роздрібних торгівельних мереж. Запропоновано архітектуру системи управління роздрібними торгівельними мережами, яка представлена у вигляді взаємозв'язку складових, функцій та інструментів управління роздрібними торгівельними мережами. Побудовано систему управління на основі структурованості управління на відносно-постійну та ситуаційно-обумовлену підсистеми, результатом функціонування яких є розробка і реалізація стратегії управління роздрібними торгівельними мережами.
727298 R
   34

Олійник Олена Сергіївна
Принципи кримінального права: поняття, система та значення [Текст] : монографія / Олійник Олена Сергіївна ; Науково-дослідний ін-т публічного права; Будинок [Вид. : 2020, . - 544 c. Бібліогр.: с. 448-517 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена комплексному та системному дослідженню поняття, системи та значення принципів кримінального права. Розроблені методологічні, понятійно-категоріальні та історико-правові засади принципів кримінального права. Визначено систему принципів кримінального права, їх місце і роль у законодавстві зарубіжних країн і нормах міжнародного права. З'ясовані особливості врахування принципів кримінального права у змісті різних елементів механізму кримінально-правового регулювання та їх функціонування, а також встановлено значення вказаних принципів для застосування актів кримінального законодавства. Зроблені важливі висновки та сформульовані слушні пропозиції щодо вдосконалення положень чинного національного кримінального законодавства.
727297 R
   35

Дмитренко Геннадій Анатолійович
Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст [Текст] : кол. монографія / [Братусь Г. А., Головач Н. В., Дмитренко Г. А. та ін. ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка] ; ПрАТ "Вищий навч. заклад "Міжрегіональна акад. управління персоналом"; Київ [ДКС-Центр] : 2020, . - 512 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: В монографії послідовно на системній основі розкривається сутність та технологічні напрями реалізації об'єднуючого всіх українців людиноцентричного стратегічного курсу (Нового управлінського курсу) цивілізаційного розвитку України власним шляхом. Це обумовлюється її унікальністю як з точки зору історичного роз'єднання нації, так і егоцентричної ментальності певного прошарку її активного населення, що поповнює управлінську еліту. Розглядається можливість перехідного періоду до дійсно демократичного управління за наявності громадянського суспільства через використання унікальної соціальної технології (УСТ) контакту влади зі своїми громадянами, що отримала назву "Віче".
727296 R
   621.3

Буславець Ольга Анатоліївна
Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах [Текст] : монографія / О. А. Буславець, П. Д. Лежнюк, М. М. Черемісін ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 154-164.

Анотація: У монографії розглянуто заходи підвищення ефективності функціонування електричних мереж шляхом вдосконалення методів розрахунку та аналізу технологічних витрат електроенергії. Показано, що існує залежність техніко-економічної ефективності електроощадних заходів в електричних мережах від повноти їх інформаційного забезпечення. Досліджено низку електроощадних заходів в електричних мережах, ефективність яких може бути підвищена завдяки розвиненій інформаційній інфраструктурі електричних мереж з застосуванням Smart Grid технологій.
727295 R
   681


Контроль і управління в складних системах (КУСС-2020) [Текст] : XV Міжнародна конференція : тези доп., Вінниця, 8-10 жовт. 2020 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т (ВНТУ), Українська асоц. з автоматичного упр., Українська федерація інформатики [та ін.] ; [відп. ред. В. М. Дубовой]; Вінниця ВНТУ : 2020, . - 260 c. граф.,. рис.,. табл.,.
727293 R
   004

Кашканов Віталій Альбертович
Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті [Текст] : навч. посібник / В. А. Кашканов, А. А. Кашканов, В. П. Кужель ; Вінницький нац. технічний ун-т; ВНТУ : 2020, . - 104 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 102-103.

Анотація: В посібнику розглядаються теоретичні основи інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами. Розглядаються поняття, класифікація, складові та ознаки, а також застосування інформаційних систем та технологій на автомобільному транспорті.
727292 R
   37

Біліченко Віктор Вікторович
Організація науковиї досліджень в галузі транспорту, Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) [Текст] : практикум / В. В. Біліченко, О. П. Шиліна ; Вінницький нац. технічний ун-т; ВНТУ : 2020, . - 44 c. табл.,. Бібліогр.: с. 42-43.

Анотація: Практикум охоплює програму вивчення навчальної дисципліни "Організація наукових досліджень в галузі транспорту", складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Наведено зміст практичних занять з короткими теоретичними відомостями, розробки, питання для самостійної роботи студентів, а також тестові завдання для оволодіння студентами уміннями методики та організації наукової діяльності для забезпечення професійної соціалізації як дослідників на студентському рівні.
727184 B
   9

Морозова Ольга Станіславівна
Дослідження історії Уукраїни першої половини XX ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії [Текст] : монографія / Ольга Морозова ; [ЧНУ ім. Петра Могили]; ім. [ЧНУ : 2020, . - 432 c. c-портр. Бібліогр.: с. 273-364 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено процесу дослідження історії України першої половини ХХ ст. у новітній польській історіографії, підсумовано основні здобутки, окреслено питання, що потребують подальшого осмислення. На основі численного джерельного матеріалу, спогадів, інтерв'ю відтворено розвиток новітньої польської україністики в освітніх і наукових інституціях Польщі, періодиці, в діяльності польських україністів. Акцентовано увагу на найбільш контроверсійних питаннях українсько-польських відносин. Вироблено практичні рекомендації щодо сприяння дослідженню історії України в Польщі, розвитку наукового діалогу українців і поляків.
727183 B
   656

Рева О. М.
Людський чинник: Методологія проактивної кваліметрії загроз помилок авіадиспетчерів [Текст] : монографія / О. М. Рева, В. В. Камишин, С. П. Борсук [та ін. ; за ред. О. М. Реви] ; Український ін-т науково-технічної експертизи та інформації; Київ [УкрІНТЕІ] : 2020, . - 125 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 111-124.

Анотація: Монографію присвячено експертному дослідженню небезпек характерних помилок, яких припускаються диспетчери управління повітряним рухом в професійній діяльності. Враховуючи вплив людського чинника на безпеку польотів та рекомендації ІСАО, сформульований актуальний перелік з n=21 характерних помилок і комплексно досліджені системи переваг авіадиспетчерів на їх небезпеках. Обґрунтовано і реалізовано диференційний метод встановлення порівняної небезпеки помилок, а також ɑ-метод (ɑ-коефіцієнт) встановлення ступеня збігу різних систем переваг, в основу якого покладено порівняння тих самих помилок не за рангами, що вони посідають у різних системах переваг, а за відповідними цим рангам нелінійним коефіцієнтам значущості. Обґрунтовано і реалізовано методологію комплексного оцінювання загроз помилок, спираючись на рекомендовані ІСАО якісні (лінгвістичні) показники їх небезпек і частоти прояву. Застосування при цьому мультиплікативного підходу сприяє отриманню більш надійних результатів, що сприяють запобіганню статистичних похибок І-ІІ роду. Методами теорії розпізнавання образів розроблено і реалізовано багатокрокову технологію виявлення і відсіювання маргінальних думок, що дозволяє будувати групові системи переваг с потрібним рівнем узгодженості думок. Здійснено розвиток методології застосування класичних критеріїв прийняття рішень як стратегій побудови групових систем переваг з різним рівнем ризикованості. Введено нормований показник нерозрізненості небезпек помилок. Застосовано медіану Кемені для непараметричної оптимізації узгоджених групових систем переваг на небезпеках помилок.
727185 B
   02

Науменко Світлана Михайлівна
Славна когорта фахівців медичних бібліотек України [Текст] : збірка біографічних нарисів / [уклад.: С. М. Науменко, О. М. Кірішева ; наук. ред. Т. А. Остапенко] ; Національна наук. медична бібліотека України; Коляда [ФОП : 2020, . - 192 c. фот.,. кол. c-портр. Імен. покажч.: с. 8-11.
727291 R
   35

Коршунов Владислав Григорович
Юрій Шрамко. Життєвий шлях [Текст] : З нагоди 90-річчя / [упоряд.: В. Г. Коршунов, Ю. О. Смирнов, В. П. Соловйов]; Харків Право : 2020, . - 332 c. фот.,. фот.,. кол.

Анотація: Ця книга присвячена Юрію Меркурійовичу Шрамку, його багаторічній трудовій діяльності на державній службі, у банківській системі і регіональному благодійному фонді "Правопорядок". У виданні зібрані документи, спогади про нього колег по роботі, друзів, учнів, які розповідають про його бездоганні людські якості в різних життєвих ситуаціях і відповідальне ставлення до дорученої справи до останніх днів життя. Таким він назавжди залишиться в нашій пам'яті.
727290 R
   62

Бєліков Сергій Борисович
Пітінгова корозія теплообмінників в оборотних водах та її прогнозування [Текст] : [монографія] / С. Б. Бєліков, О. Е. Нарівський, М. С. Хома ; Національний ун-т "Запорізька політехніка", НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка; "Запорізька [НУ : 2019, . - 216 c. c-портр. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 185-211.
727189 R
   016:34


Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності) [Текст] : [біобібліографія] / Національна акад. правових наук. України ; [упоряд.: В. А. Журавель, В. І. Борисов, С. О. Харитонов]; Харків Право : 2020, . - 104 c. c-портр. Бібліогр.: с. 46-101.
727288 R
   54

Куцевол Н. В.
Нанокомпозити на основі розгалужених кополімерів для протипухлинної терапії [Текст] : [монографія] / Н. В. Куцевол, А. П. Науменко, Ю. І. Кузів; хвиля Четверта : 2020, . - 148 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 139-147.

Анотація: У монографії представлені результати досліджень нанокомпозитів для спрямованої доставки лікарських засобів до пухлинних клітин з використанням зіркоподібних полімерних носіїв з декстриновим ядром, здатних реагувати на зовнішні подразники, а також аналіз сучасної наукової літератури. Синтезовані нанокомпозити охарактеризовані з використанням сучасних експериментальних методів: гель-проникна хроматографія, динамічне розсіювання світла, просвічуюча електронна мікроскопія, інфрачервона спектроскопія, спектрофотометрія та флюоресценція. Наведено дані з in vitro та in vivo тестування протипухлинної фотодинамічної активності нано-систем.
t=2.9532759189606