Нові надходження книжкових видань
21 груденя 2020 - 27 груденя 2020

727450 R
    5

Баглей О. В.
Лабораторні спеціалізації [Текст] : навч. посібник / уклад.: Баглей О. В., Легета У. В. ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 136 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 126.

Анотація: Наведено теоретичні відомості та техніка виконання лабораторних і практичних робіт з методів оцінки екологічних параметрів та антропогенних змін атмосфери, ґрунту, води.
727449 R
   57

Панчук Ірина Ігорівна
Загальна біотехнологія. Тестові завдання [Текст] : навч. посібник / І. І. Панчук, І. М. Буздуга ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 96 c. Бібліогр.: с. 94-95.

Анотація: У посібнику подано тестові запитання та завдання з різних розділів загальної біотехнології – промислова біотехнологія, генетична інженерія, біотехнологія рослин та тварин та словник термінів.
727448 R
   658

Гаватюк Людмила Станіславівна
Фінансовий аналіз у схемах і таблицях [Текст] : навч.-наочний посібник / Л. С. Гаватюк, Н. О. Ковальчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 108-118.
727447 R
   53

Майструк Едуард Васильович
Фізико-хімічні основи напівпровідникового матеріалознавства [Текст] : навч. посібник / уклад.: Е. В. Майструк, І. П. Козярський, Д. П. Козярський, П. Д. Мар'янчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 119.

Анотація: Навчальний посібник містить основи знань про фізико-хімічні проблеми, які виникають при одержанні напівпровідникових матеріалів, на простих прикладах пояснюються загальні закономірності, характерні для методів очищення матеріалів та отримання напівпровідникових кристалів та плівок.
727446 R
   34

Гетьманцева Н. Д.
Трудове право [Текст] : навч. посібник / Н. Д. Гетьманцева, Л. В. Вакарюк, І. Г. Козуб, О. Я. Орловський ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 272 c. Бібліогр.: с. 20-24 та 268-271.
727437 R
   331

Сукач Сергій Володимирович
Основи охорони праці [Текст] : навч. посібник / С. В. Сукач, А. В. Колосюк, В. П. Колосюк, В. А. Глива ; Кременчуцький нац. ун-т імені М. Остроградського, Кафедра "Охорона праці, цивільна та промислова безпека"; нац. [Кременчуцький : 2020, . - 256 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці розділів.
727438 R
   36


Авіаційне страхування [Текст] : методичні рекомендації до практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології (на повітряному транспорті)" / НАУ ; [уклад.: С. А. Литвиненко, О. М. Матійчик, Л. О. Сулима]; Київ [НАУ] : 2015, . - 46 c. табл.,. Бібліогр.: с. 37 (11 назв).

Анотація: Містять методичні рекомендації до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни "Авіаційне страхування", а також тестові завдання, перелік питань на залік, практичні ситуаційні завдання, список рекомендованої літератури, додатки.
727439 R
   33

Небрат Вікторія Василівна
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз [Текст] : монографія / [ Небрат В. В., Супрун Н. А., Вербова О. С. та ін.] ; за ред. В. В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; "Афіна"] [ТОВ : 2019, . - 532 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.
727445 R
   336

Собкова Наталія Дмитрівна
Казначейська справа [Текст] : метод. рекомендації / [уклад. Н. Д. Собкова] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 80 c. табл.,. Бібліогр.: с. 74-79.

Анотація: Методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти "бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання.
727440 R
   338

Геєць Валерій Михайлович
Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п'ятого покоління [Текст] : [монографія] / В. М. Геєць, О. І. Волошин, В. О. Дзензерський, О. І. Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", Ін-т геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України, Ін-т транспортних систем і технологій НАН України; транспортних [Ін-т : 2020, . - 254 c. рис.,. табл.,. граф.,. іл.,. Бібліогр. у виносках.
727444 R
   34

Козуб Ірина Георгіївна
Основи римського цивільного права [Текст] : навч. посібник / І. Г. Козуб, М. І. Боднарук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 488 c. Бібліогр. в кінці розд. та у виносках.

Анотація: Навчальний посібник містить необхідний матеріал для освоєння курсу "Основи римського цивільного права", перелік питань для самоконтролю, практичні та тестові завдання, список рекомендованої літератури до кожного розділу.
727441 R
   625

Солодкий Сергій Йосифович
Дорожні одяги [Текст] : навч. посібник / С. Й. Солодкий ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 220 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці розділів.
727442 R
   621.39

Коваль Валерій Вікторович
Технології передавання сигналів синхронізації часу IP-мережами [Текст] : монографія / В. В. Коваль, Є. В. Гаврилко, О. В. Самков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, НАН України, Ін-т електродинаміки, Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; ун-т [Нац. : 2020, . - 416 c. рис.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці розділів.
727436 R
   63

Дудник Алла Олексіївна
Розроблення ресурсоефективних режимів вирощування овочевої продукції в тепличних комплексах [Текст] : монографія / Дудник А. О., Заєць Н. А., Лендєл Т. І. [та ін.] ; [НУБіП України]; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 262 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 244- 261.

Анотація: У монографії представлено результати досліджень для підвищення ресурсоефективності виробництва овочевої продукції в тепличних комплексах шляхом розроблення оптимальних (раціональних) режимів вирощування, котрі базуються на науково обґрунтованих закономірностях та взаємозв'язках параметрів технологічного процесу вирощування, якості продукції та цінової політики на ринках виробленої продукції й енергоносіїв.
727443 R
   006

Новицький Андрій Валентинович
Стандартизація та сертифікація обладнання лісового комплексу [Текст] : навч. посібник / [автор.: Новицький А. В., Дев'ятко О. С., Адамчук О. В. та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування; Київ [Прінтеко] : 2020, . - 288 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 149-156 (65 назв).
727421 R
   8

Бялик Василь Дмитрович
Цифрова комунікація [Текст] : навч. посібник / В. Д. Бялик, М. Г. Прохоров ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; імені ЧНУ : 2020, . - 208 c.
727435 R
   8

Докаш Віталій Іванович
Мистецтво красномовства. культури спілкування та ділової комунікації [Текст] : навч. посібник / уклад. В. І. Докаш ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 368 c. Бібліогр. в кінці тем.
727422 R
   55

Явкін В'ячеслав Григорович
Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер [Текст] : монографія / В. Г. Явкін, А. А. Мельник ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; імені ЧНУ : 2020, . - 224 c. рис.,. табл.,. граф.,. іл.,. Бібліогр.: с. 134-154 (233 назви).
727434 R
   8

Мафтин Лариса Василівна
Риторика [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. Лариса Мафтин ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 344 c. табл.,. Бібліогр.: с. 276-280.

Анотація: Посібник містить матеріали, необхідні для підготовки до семінарських та практичних занять до дисципліни "Риторика": поетичні та прозові тексти, приклади судових промов, зразки ораторського мистецтва, афоризми, поради промовцю. Подано короткий довідник видатних постатей риторики, словник найбільш поширених понять і термінів, науково-допоміжний бібліографічний покажчик.
727423 R
   8

Кійко С. В.
Німецько-український словник термінів архітектури і будівництва [Текст] : Кійко С. В., Пинтюк Є. С. ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; імені ЧНУ : 2020, . - 144 c.
727424 R
   31

Слюсаревський Микола Миколайович
Теоретичні напрями соціальної психології [Текст] : навч. посібник / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 104 c. табл.,. Бібліогр.: с. 86-101 (191 назва).
727425 R
   658


Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: Н. О. Ковальчук, М. П. Федишин, А. В. Жаворонок, А. С. Абрамова; імені ЧНУ : 2020, . - 224 c. рис.,. Бібліогр.: с. 217-220 (40 назв).
727426 R
   37

Токарєва Ольга Вікторівна
Основи фахової підготовки [Текст] : навч. посібник / Токарєва О. В., Лакида П. І.; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 160 c. табл.,. кол.,. іл. Бібліогр.: с. 136-140 (50 назв).
727420 R
   63

Пилипенко Юрій Володимирович
Рибальство (промислове, любительське та спортивне) [Текст] : [підручник] / Ю. В. Пилипенко, І. А. Лобанов, П. Г. Шевченко [та ін.]; [Київ] [Компринт] : 2020, . - 616 c. іл.,. Бібліогр.: с. 597-600.
727428 R
   332

Малашевська Олена Анатоліївна
Теоретичні і практичні аспекти впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань [Текст] : монографія / Малашевська О. А.; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 206 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 178-196 (183 назви).
727429 R
   34


Комунікація адвоката [Текст] : методичні рекомендації / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; [укладачі: І. А. Бутирська]; імені ЧНУ : 2020, . - 100 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці тем.

Анотація: Методичні рекомендації з дисципліни "Комунікація адвоката" містять опис навчальної дисципліни, програму курсу, плани лекційних занять, плани практичних занять, методичні вказівки до виконання практичних завдань, перелік залікових питань, список рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань студентів. Відповідає вимогам програми "Комунікація адвоката".
727430 R
   336


Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: О. М. Гладчук, І. Я. Ткачук, В. М. Харабара; імені ЧНУ : 2020, . - 208 c. Бібліогр. наприкінці тем.

Анотація: Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та містить перелік запитань і завдань для самоконтролю, базові схеми, таблиці та рисунки для поліпшення засвоєння вимог, літературу для поглибленого вивчення матеріалу.
727431 R
   36


Страхування [Текст] : практикум / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: А. Є. Брязкало, О. М. Гладчук, С. С. Кучерівська; імені ЧНУ : 2020, . - 152 c. табл.,. Бібліогр.: с. 140-143 (42 назви).
727432 R
   8


Практикум з сучасного німецького правопису [Текст] : Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: С. В. Кійко, Ю. Є. Кійко, О. Д. Кудрявцева; імені ЧНУ : 2020, . - 160 c. Бібліогр.: с. 158.

Анотація: Навчальний посібник містить правила з правопису сучасної німецької мови та вправи на їх закріплення. Практикум розрахований для студентів, які вивчають німецьку мову як спеціальність, а також для тих, хто вивчає її як другу або третю іноземну мову.
727433 R
   338

Ткаченко Тетяна Григорівна
Географія туризму [Текст] : навч. посібник / Т. Г. Ткаченко ; Харківський нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва; Харків [ХНАУ] : 2020, . - 224 c. табл.,. Бібліогр.: с. 186-189 (48 назв).
727399 R
   336

Нікіфоров П. О.
Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України [Текст] : монографія / [Нікіфоров П. О., Бак Н. А., Марусяк Н. Л. та ін. ; за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 256 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 241-255 та у виносках.
727165 B
   51

Бойчук Мирослав Васильович
Стохастичне моделювання й оптимізація однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора при управлінні трудовими ресурсами [Текст] : монографія / Мирослав Бойчук, Василь Лазорик ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 296 c. Бібліогр.: с. 293-295 .
727450 R
    5

Баглей О. В.
Лабораторні спеціалізації [Текст] : навч. посібник / уклад.: Баглей О. В., Легета У. В. ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 136 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 126.

Анотація: Наведено теоретичні відомості та техніка виконання лабораторних і практичних робіт з методів оцінки екологічних параметрів та антропогенних змін атмосфери, ґрунту, води.
727449 R
   57

Панчук Ірина Ігорівна
Загальна біотехнологія. Тестові завдання [Текст] : навч. посібник / І. І. Панчук, І. М. Буздуга ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 96 c. Бібліогр.: с. 94-95.

Анотація: У посібнику подано тестові запитання та завдання з різних розділів загальної біотехнології – промислова біотехнологія, генетична інженерія, біотехнологія рослин та тварин та словник термінів.
727448 R
   658

Гаватюк Людмила Станіславівна
Фінансовий аналіз у схемах і таблицях [Текст] : навч.-наочний посібник / Л. С. Гаватюк, Н. О. Ковальчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 108-118.

Анотація: Навчально-наочний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Фінансовий аналіз" і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведенням аналітичних досліджень фінансового стану підприємства. Він містить стислий виклад основних теоретичних питань і методичних підходів дисципліни із застосуванням різноманітних наочних засобів: таблиць, схем задля висвітлення структурно-логічних зв'язків між головними фінансово-економічними поняттями і явищами, що полегшує засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни, націлює на якісне виконання практичних завдань.
727398 R
   336

Юрій Е. О.
Публічні закупівлі [Текст] : навч. посібник / [уклад.: Юрій Е. О., Гаватюк Л. С., ГРубляк О. М. та ін. ; за заг. ред. Е. О. Юрія] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 200 c. іл.,. Бібліогр.: с. 193-199.
727397 R
   34

Остафійчук Людмила Аурелівна
Цивільне процесуальне право: казуси [Текст] : навч.-метод. посібник / [Остафійчук Л. А., Татулич І. Ю., Цибуляк-Кустевич А. С., Щербанюк О. В. ; за заг. ред. О. В. Щербанюк] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 88 c.

Анотація: У навчально-методичному посібнику запропоновано казуси різного ступеня складності для студентів-правників з курсу "Цивільне процесуальне право", які можуть бути використані під час аудиторної та самостійної роботи для перевірки та закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань.
727395 R
   336

Собкова Наталія Дмитрівна
Фінансовий контроль держави [Текст] : метод. рекомендації / [уклад. Н. Д. Собкова] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 56 c. Бібліогр.: с. 51-54.

Анотація: Методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної та самостійної роботи для студентів освітнього рівня "бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".
727394 R
   34

Процьків Наталія Миколаївна
Цивільне право України: тестові завдання [Текст] : навч.- метод. посібник / [Процьків Н. М., Никифорак В. М., Пацурківський Ю. П. та ін.] ; за заг. ред. Наталії Процьків, Володимира Никифорака ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 560 c.
727393 R
   004

Русин Володимир Богданович
2 Безпека інформаційно-комунікаційних мереж [Текст] : навч. посібник / уклад. : В. Б. Русин, Л. Ф. Політанський ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 136 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці розд..
727392 R
   52

Сухий П. О.
Супутникова геодезія [Текст] : навч.-метод. посібник / П. О. Сухий, В. І. Сабадаш, К. В. Дарчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 372 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 363-365.
727391 R
   51

Дорошенко Ірина Вікторівна
Економетрика [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт / [уклад.: І. В. Дорошенко, М. О. Косар, Т. О. Лукашів] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 168 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 165.

Анотація: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Економетрика" забезпечують студентів необхідною інформацією з теоретичних основ і містять завдання для лабораторних робіт за всіма розділами лекційного курсу.
727419 R
   31

Бойко Наталія Леонідівна
Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства [Текст] : [монографія] / Наталія Бойко ; НАН України, Інститут соціології; соціології [Ін-т : 2020, . - 256 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 228-255.
727416 R
   51

Шарковський Олександр Миколайович
Ідеальна турбулентність: фрактальні і стохастичні атрактори траєкторій в ідеалізованих моделях математичної фізики [Текст] : [монографія] / О. М. Шарковський О. М., О. Ю. Романенко ; НАН України, Ін-т математики; математики [Ін-т : 2020, . - 171 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 161-167. - Предм. покажч.: с. 169-170.
727415 R
   656

Дьомін Олександр Анатолійович
Вантажні перевезення [Текст] : навч. посібник / О. А. Дьомін, О. М. Загурський ; [НУБіП України]; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 608 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 419-423.
727414 R
   621.3

Yanenko Oleksey Pylypovych
Methods and means of formation, processing and use of low-intensity electromagnetic signals [Текст] : monograph / O. P. Yanenko, K. L. Shevchenko, V. M. Kychak ; [VNTU]; Vinnytsia VNTU : 2020, . - c. Біблиіогр.: с. 256-266.
727413 R
   62

Чаусов Микола Георгійович
Механіка матеріалів і конструкцій [Текст] : навч. посібник / М. Г. Чаусов, В. М. Швайко, А. П. Пилипенко ; [за заг. ред. М. Г. Чаусова] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; "Мастер [ПП : 2020, . - 103.00 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 340.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні методики експериментального визначення механічних характеристик конструкційних матеріалів за різних видів навантаження, статистичної обробки результатів випробувань. Розглядаються основні типи випробувальних машин. Висвітлені основні підходи у підготовці до випробувань та визначенні деформацій дослідних зразків.
727412 R
   621.8

Чаусов Микола Георгійович
Динаміка і міцність [Текст] : навч. посібник / М. Г. Чаусов, А. П. Пилипенко, М. М. Бондар ; за заг. ред. М. Г. Чаусова; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 258 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 257.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні розрахунки на міцність і жорсткість в умовах багаторазових, змінних та швидких навантажень. Розглядаються основні методи розрахунків на міцність за наявності тріщин. Необхідний додатковий матеріал, що використовується при розрахунках на міцність і жорсткість за складних умов навантаження, також поданий в даному посібнику.
t=2.4382071495056