Нові надходження книжкових видань
14 груденя 2020 - 20 груденя 2020

727410 R
   621.8

Осипова Тетяна Миколаївна
Ефективність застосування демпфуючих пристроїв у барабанних піднімальних установках [при перехідних процесах] [Текст] : монографія / Т. М. Осипова; Мадрид Друкарня : 2020, . - 172 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 115-138.
727409 R
   63

Яворовський Петро Петрович
Екологічно орієнтоване лісівництво [Текст] : навч. посібник / Яворовський П. П., Маурер В. М., Зібцев С. В. [та ін.] ; [НУБіП України]; "Наукова Вид-во : 2019, . - 460 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 445-460.
727407 R
   63

Зібцев Сергій Вікторович
Лісова пірологія [Текст] : підручник / Зібцев С. В., Яворовський П. П., Сендонін С. Є. [та ін.] ; [НУБіП України]; "Наукова Вид-во : 2020, . - 423 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 288-300.
727406 R
   34

Бабіков Олександр Петрович
Кримінально-правова характеристика підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: історичний, зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] : монографія / Бабіков Олександр Петрович, Олійник Олена Сергіївна ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; "Видавництво [ТОВ : 2019, . - 226 c. Бібліогр.: с. 192-225.
727405 R
   621.3

Бондаренко Ігор Миколайович
2 Моделювання в електроніці [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 153 - Мікро- та наноелектроніка, 171 - Електроніка / [Бондаренко І. М., Свідерська Л. І., Грицунов О. В.] ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 144 c. іл.,. Бібліогр.: с. 142-143.
727404 R
   34

Бажанова Вікторія Олегівна
Договірне право [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг" / Бажанова В. О., Горіславська І. В., Двірська О. В. [та ін.] ; [НУБіП України]; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 247 c. іл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Договірне право".
727402 R
   63

Якушко Катерина Григорівна
Англійсько-український термінологічний словник сталих виразів: автоматизація АПК [Текст] : словник / Якушко К. Г., Грабовська І. В., Лисенко В. П. [та ін.]; "Експо-Друк"] [ДДП : 2020, . - 273 c. Бібліогр.: с. 271-272.
727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.
727406 R
   34

Бабіков Олександр Петрович
Кримінально-правова характеристика підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: історичний, зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] : монографія / Бабіков Олександр Петрович, Олійник Олена Сергіївна ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; "Видавництво [ТОВ : 2019, . - 226 c. Бібліогр.: с. 192-225.

Анотація: Монографія присвячена комплексному та системному розкриттю питань кримінально-правової характеристики підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Встановлено і всебічно досліджено історичні аспекти кримінальної відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (активний корупційний підкуп), а також здійснено аналіз зарубіжного законодавства у вказаній сфері. З урахуванням отриманих результатів вироблено низку пропозицій щодо вдосконалення норми, що передбачає відповідальність за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
727405 R
   621.3

Бондаренко Ігор Миколайович
2 Моделювання в електроніці [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 153 - Мікро- та наноелектроніка, 171 - Електроніка / [Бондаренко І. М., Свідерська Л. І., Грицунов О. В.] ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 144 c. іл.,. Бібліогр.: с. 142-143.

Анотація: У навчальному посібнику викладені найбільш поширені питання застосування сучасних інформаційних технологій у різних сферах проектної діяльності. Роботу структуровано за шістьма розділами: загальні питання теорії моделювання, загальні положення теорії електромагнітного поля, математичне моделювання ЕПП, моделювання напівпровідникових приладів, схемотехнічне моделювання, завдання та методи моделювання структур елементів ВІС. Кожен розділ містить ґрунтовні теоретичні положення, розгорнуті та докладно проаналізовані приклади розв'язання практичних задач.
727300 R
   621.39

Ловейкін Вячеслав Сергійович
2 Мехатроніка [Текст] : підручник / Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О. Крушельницький В. В. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 404 c. іл.,. Бібліогр.: с. 378-397.

Анотація: У підручнику викладено основні положення проектування та експлуатації мехатронних систем. Значна увага приділена розробці апаратної частини мехатронних систем, до якої належать датчики, приводи, інтерфейсні пристрої та мікроконтролери. Описано основні положення синтезу алгоритмів керування рухом мехатронних систем.
727299 R
   339

Марков Борис Михайлович
Управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України: теорія, методологія, стратегія [Текст] : монографія / Марков Борис Михайлович ; Міжрегіональна академія управління персоналом; "ДКС-Центр"] [ТОВ : 2020, . - 302 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 239-272.

Анотація: Вивчено етапи, причини й результати трансформації внутрішньої торгівлі та конкретизовано її архетипи. Проведено систематизацію видів стратегій управління та удосконалено підхід до управління роздрібними торгівельними мережами. Запропоновано підхід до формування стратегії управління роздрібними торгівельними мережами та підхід до оцінки трансформації внутрішньої торгівлі та стану роздрібних торгівельних мереж. Обґрунтовано вибір форми управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі. Розроблено послідовність формування методологічної бази управління роздрібними торгівельними мережами. Здійснено прогнозування показників роздрібних торгівельних мереж, результати якого дали змогу встановити причинно-наслідкові зв'язки між трансформацією внутрішньої торгівлі та зміною стану роздрібних торгівельних мереж. Запропоновано архітектуру системи управління роздрібними торгівельними мережами, яка представлена у вигляді взаємозв'язку складових, функцій та інструментів управління роздрібними торгівельними мережами. Побудовано систему управління на основі структурованості управління на відносно-постійну та ситуаційно-обумовлену підсистеми, результатом функціонування яких є розробка і реалізація стратегії управління роздрібними торгівельними мережами.
727298 R
   34

Олійник Олена Сергіївна
Принципи кримінального права: поняття, система та значення [Текст] : монографія / Олійник Олена Сергіївна ; Науково-дослідний ін-т публічного права; Будинок [Вид. : 2020, . - 544 c. Бібліогр.: с. 448-517 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена комплексному та системному дослідженню поняття, системи та значення принципів кримінального права. Розроблені методологічні, понятійно-категоріальні та історико-правові засади принципів кримінального права. Визначено систему принципів кримінального права, їх місце і роль у законодавстві зарубіжних країн і нормах міжнародного права. З'ясовані особливості врахування принципів кримінального права у змісті різних елементів механізму кримінально-правового регулювання та їх функціонування, а також встановлено значення вказаних принципів для застосування актів кримінального законодавства. Зроблені важливі висновки та сформульовані слушні пропозиції щодо вдосконалення положень чинного національного кримінального законодавства.
727184 B
   9

Морозова Ольга Станіславівна
Дослідження історії Уукраїни першої половини XX ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії [Текст] : монографія / Ольга Морозова ; [ЧНУ ім. Петра Могили]; ім. [ЧНУ : 2020, . - 432 c. c-портр. Бібліогр.: с. 273-364 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено процесу дослідження історії України першої половини ХХ ст. у новітній польській історіографії, підсумовано основні здобутки, окреслено питання, що потребують подальшого осмислення. На основі численного джерельного матеріалу, спогадів, інтерв'ю відтворено розвиток новітньої польської україністики в освітніх і наукових інституціях Польщі, періодиці, в діяльності польських україністів. Акцентовано увагу на найбільш контроверсійних питаннях українсько-польських відносин. Вироблено практичні рекомендації щодо сприяння дослідженню історії України в Польщі, розвитку наукового діалогу українців і поляків.
727183 B
   656

Рева О. М.
Людський чинник: Методологія проактивної кваліметрії загроз помилок авіадиспетчерів [Текст] : монографія / О. М. Рева, В. В. Камишин, С. П. Борсук [та ін. ; за ред. О. М. Реви] ; Український ін-т науково-технічної експертизи та інформації; Київ [УкрІНТЕІ] : 2020, . - 125 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 111-124.

Анотація: Монографію присвячено експертному дослідженню небезпек характерних помилок, яких припускаються диспетчери управління повітряним рухом в професійній діяльності. Враховуючи вплив людського чинника на безпеку польотів та рекомендації ІСАО, сформульований актуальний перелік з n=21 характерних помилок і комплексно досліджені системи переваг авіадиспетчерів на їх небезпеках. Обґрунтовано і реалізовано диференційний метод встановлення порівняної небезпеки помилок, а також ɑ-метод (ɑ-коефіцієнт) встановлення ступеня збігу різних систем переваг, в основу якого покладено порівняння тих самих помилок не за рангами, що вони посідають у різних системах переваг, а за відповідними цим рангам нелінійним коефіцієнтам значущості. Обґрунтовано і реалізовано методологію комплексного оцінювання загроз помилок, спираючись на рекомендовані ІСАО якісні (лінгвістичні) показники їх небезпек і частоти прояву. Застосування при цьому мультиплікативного підходу сприяє отриманню більш надійних результатів, що сприяють запобіганню статистичних похибок І-ІІ роду. Методами теорії розпізнавання образів розроблено і реалізовано багатокрокову технологію виявлення і відсіювання маргінальних думок, що дозволяє будувати групові системи переваг с потрібним рівнем узгодженості думок. Здійснено розвиток методології застосування класичних критеріїв прийняття рішень як стратегій побудови групових систем переваг з різним рівнем ризикованості. Введено нормований показник нерозрізненості небезпек помилок. Застосовано медіану Кемені для непараметричної оптимізації узгоджених групових систем переваг на небезпеках помилок.
727185 B
   02

Науменко Світлана Михайлівна
Славна когорта фахівців медичних бібліотек України [Текст] : збірка біографічних нарисів / [уклад.: С. М. Науменко, О. М. Кірішева ; наук. ред. Т. А. Остапенко] ; Національна наук. медична бібліотека України; Коляда [ФОП : 2020, . - 192 c. фот.,. кол. c-портр. Імен. покажч.: с. 8-11.
727291 R
   35

Коршунов Владислав Григорович
Юрій Шрамко. Життєвий шлях [Текст] : З нагоди 90-річчя / [упоряд.: В. Г. Коршунов, Ю. О. Смирнов, В. П. Соловйов]; Харків Право : 2020, . - 332 c. фот.,. фот.,. кол.

Анотація: Ця книга присвячена Юрію Меркурійовичу Шрамку, його багаторічній трудовій діяльності на державній службі, у банківській системі і регіональному благодійному фонді "Правопорядок". У виданні зібрані документи, спогади про нього колег по роботі, друзів, учнів, які розповідають про його бездоганні людські якості в різних життєвих ситуаціях і відповідальне ставлення до дорученої справи до останніх днів життя. Таким він назавжди залишиться в нашій пам'яті.
727290 R
   62

Бєліков Сергій Борисович
Пітінгова корозія теплообмінників в оборотних водах та її прогнозування [Текст] : [монографія] / С. Б. Бєліков, О. Е. Нарівський, М. С. Хома ; Національний ун-т "Запорізька політехніка", НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка; "Запорізька [НУ : 2019, . - 216 c. c-портр. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 185-211.
727189 R
   016:34


Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності) [Текст] : [біобібліографія] / Національна акад. правових наук. України ; [упоряд.: В. А. Журавель, В. І. Борисов, С. О. Харитонов]; Харків Право : 2020, . - 104 c. c-портр. Бібліогр.: с. 46-101.
727288 R
   54

Куцевол Н. В.
Нанокомпозити на основі розгалужених кополімерів для протипухлинної терапії [Текст] : [монографія] / Н. В. Куцевол, А. П. Науменко, Ю. І. Кузів; хвиля Четверта : 2020, . - 148 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 139-147.

Анотація: У монографії представлені результати досліджень нанокомпозитів для спрямованої доставки лікарських засобів до пухлинних клітин з використанням зіркоподібних полімерних носіїв з декстриновим ядром, здатних реагувати на зовнішні подразники, а також аналіз сучасної наукової літератури. Синтезовані нанокомпозити охарактеризовані з використанням сучасних експериментальних методів: гель-проникна хроматографія, динамічне розсіювання світла, просвічуюча електронна мікроскопія, інфрачервона спектроскопія, спектрофотометрія та флюоресценція. Наведено дані з in vitro та in vivo тестування протипухлинної фотодинамічної активності нано-систем.
727287 R
   677


Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion, м. Київ, 20 жовтня 2020 р. [Текст] : [збірник тез доп.] / [редкол.: Зубкова Л. І., Березненко С. М., Галавська та ін.] ; Київський національний університет технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 175 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці ст..
727284 R
   33


Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій [Текст] : монографія / [Лук'яненко І. Г., Віт Девід, Оліскевич М. О. та ін.] ; за ред. І. Г. Лук'яненко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Київ [НаУКМА] : 2020, . - 443 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 371-404.

Анотація: Монографію присвячено розробленню теоретико-методологічного забезпечення та сучасного економіко-математичного інструментарію формування середньо- та довгострокової фінансової політики, спрямованої на зменшення соціально-економічних ризиків у суспільстві, відновлення економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності та фінансової стабільності української економіки шляхом збалансування інструментів фіскальної, монетарної та соціально-економічної політики з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, міграційних процесів та визначених пріоритетних напрямів детінізації. Розроблений комплекс взаємодоповнювальних оригінальних динамічних економіко-математичних моделей різного рівня агрегації з урахуванням ринку праці та тіньового сектору економіки відрізняється взаємоузгодженістю, системністю, універсальністю та може бути використаний як для прогнозування нелінійної динаміки окремих фінансових та соціально-економічних процесів, так і для оцінки чутливості економічної системи до змін кон’юнктури тіньового ринку та ринку праці, а також проведення багатоваріантного сценарного аналізу визначення основних заходів фінансової політики щодо стабілізації української економіки, зменшення дисбалансів на ринку праці, відпливу людського капіталу, зменшення тіньового сектору, підвищення конкурентоспроможності української економіки та відновлення темпів економічного зростання.
727283 R
   001


Мехатронні системи: інновації та інжиніринг [Текст] : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 22 жовтня 2020 р., Київ / Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; [відп. за вип.: Г. І. Хімічева, В. М. Дворжак]; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 173 c. табл.,. рис.,. фот.,. Бібліогр. наприкінці ст..
727282 R
   658

Метошоп І. М.
Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посібник / І. М. Метошоп, У. Я. Витвицька, І. М. Данилюк-Черних, Н. І. Ящеріцина ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Кафедра фінансів; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 491 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 486-490.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто економічні засади функціонування підприємств, а саме види підприємств, зовнішнє, внутрішнє середовище та загальні засади планування його діяльності, а також виробнича програма та потужність підприємства. Подано інформацію щодо ресурсної бази діяльності підприємства та ефективності її використання, яка включає оцінювання майнових активів підприємства, а саме основних та оборотних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості підприємства. Розглянуті питання формування персоналу підприємства та його використання, а також формування витрат, доходу та прибутку підприємства, використання фінансових ресурсів підприємства та основні аспекти фінансового стану і антикризової діяльності та розвитку підприємства. Навчальний посібник містить основні розділи та контрольні запитання для самоконтролю й обговорення, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни "Економіка і фінанси підприємства". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
727281 R
   37

Сакун Айта Валдурівна
Процеси гуманізації та гуманітаризація освіти [Текст] : монографія / [А. В. Сакун, О. П. Кивлюк, М. О. Нестерова та ін.] ; Київський національний університет технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 176 c. табл.,. Бібліогр.: с. 173-175 та наприкінці ст..

Анотація: Висвітлено теоретичні засади визначення мети та стратегії модернізації освіти, досліджено генезис феномену гуманізація та гуманізація освітнього процесу, проаналізовано проблеми соціалізації студентської молоді в умовах гуманізації, шляхи та методи активізації пізнавальної діяльності студентів, досліджено соціокультурний феномен єдності освіти і науки в контексті процесів гуманізації та інтеграції.
727279 R
   36

Прокопчук Олена Тодорівна
Функціонування агрострахового ринку в Україні: концептуальні засади теорії та практики [Текст] : монографія / Прокопчук Олена Тодорівна ; Уманський національний університет садівництва; "Сочинський Видавець : 2020, . - 321 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 269-296.

Анотація: Наведено результати комплексного дослідження проблем функціонування агрострахового ринку України. Відображено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти формування та функціонування вітчизняного агрострахового ринку. Розкрито методологічні засади дослідження особливостей функціонування агрострахового ринку та висвітлено специфіку його структурної будови. Проведено детальну діагностику сучасного стану розвитку останнього з векторним відображенням його подальшого розвитку. Окреслено тренди інноваційних технологій та їх розвиток у агрострахуванні. Визначальним меседжем запропонованої у дослідженні стратегії розвитку агрострахового ринку є застосування параметричних схем страхового захисту як фактору інноваційного розвитку, з авторською пропозицією застосування комбінованих (що одночасно компонують у собі кілька параметрів-тригерів) індексних погодних страхових рішень в розрізі окремих сільськогосподарських культур. Запропоновано концептуальні засади розвитку означеного ринку. Відображено форматний концепт комплексної модернізації вітчизняного ринку аграрного страхування.
727280 R
   34

Рим Олена Михайлівна
Трудове право Європейського Союзу [Текст] : монографія / Рим О. М. ; Львівський національний університет імені Івана Франка; Львів Галич-ПРЕС : 2020, . - 596 c. Бібліогр.: с. 483-496 .

Анотація: У монографії висвітлено питання теорії трудового права Європейського Союзу та практику його застосування. На підставі переходу деяких концептуальних підходів теорії трудового права проаналізовано поняття, становлення та структуру трудового права ЄС. Розглянуто сучасний стан правового регулювання трудових відносин у Європейському Союзі та найважливіші твердження теорії трудового права ЄС, вивчення яких може сприяти вирішенню проблем щодо вдосконалення вітчизняного трудового законодавства на шляху адаптації його до європейської правової системи.
727175 B
   666

Ушеров -Маршак Александр Владимирович
Бетоноведение: современные этюды [Текст] : [науч. изд.] / А. Ушеров-Маршак; Украины Раритеты : 2016, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр. в конце ст. и в сносках.

Анотація: Наукоемкость, многокомпонентность, функциональность, совместимость, технологичность, эффективность, информативность – признаки бетоноведения и технологии бетона нашего времени. Методология обеспечения заданных параметров, температурно-временной мониторинг твердения бетона с добавками, адекватный понятийно-терминологический аппарат – объекты внимания автора, освещаемые в этюдах – статьях и докладах (2002-2015 гг.).
727171 B
   338

Бєлєнкова Ольга Юріївна
Стратегія та механізми забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі моделі сталого розвитку [Текст] : монографія / О. Ю. Бєлєнкова ; Київський національний університет будівництва і архітектури; Ліра-К Вид-во : 2020, . - 512 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 380-429.

Анотація: У монографії представлено результати теоретико-методологічних і аналітико-прикладних досліджень з питань формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі сталого розвитку. Запропоновано нову тринарну систему виявлення резервів і загроз сталому розвитку підприємств на оперативному, тактичному і стратегічному рівнях управління, що дозволило сформувати систему правил та розробити механізм сталого розвитку, орієнтований на девелоперські компанії і підрядні підприємства, що забезпечує автоматизований формат корегування їх розвитку на різних стадіях життєвого циклу.
727269 R
   37


Спецвипуск за матеріалами XXIV міжнародної науково-практичної конференції "Студент - Дослідник - Фахівець" Київського інституту бізнесу та технологій 28 травня 2020 року [Текст] : [тези доп.] / [редкол.: Яковлева О. В. (голов. ред.], Воловик Н. Л., Гончаров В. В. та ін.] ; Київський ін-т бізнесу та технологій; КІБІТ Вид-во : 2020, . - 101.00 c. Бібліогр. в кінці ст..
727188 R
   9

Яцків Ярослав Степанович
Нетипова біобібліографія [Текст] : [наук. вид.] / Ярослав Яцків, [упоряд. і авт. вступ. ст. А. І. Радченко] ; [НАН України, Головна астрономічна обсерваторія]; Київ Академперіодика : 2020, . - 172 c. іл.,. Бібліогр.: с. 95-170.
727187 R
   016:37

Фурман Наталія Петрівна
Максименко Іван Андрійович [Текст] : біобібліографічний покажчик (До 75-річчя від Дня народження) / [уклад.: Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук ред. С. Я. Цимбалюк] ; Університет Державної фіскальної служби України, Наукова б-ка; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 48 c. c-портр. фот.,. Алф. покажч.: с.37-44 . - Імен. покажч.: с. 45-46.-Бібліогр.: с. 18-36.
727186 R
   016:8


Борис Борисович Шалагінов [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Г. Павлів] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека; Київ НаУКМА : 2020, . - 42 c. c-портр. Бібліогр.: с. 8-35. - Алф. покажч.: с. 36-38.
727278 R
   54

Лавриненко Елена Николаевна
Процессы фазообразования в системе короткозамкнутых гальваноконтактов железо-углерод (кокс) [Текст] : [монография] / Е. Н. Лавриненко ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича, НАН Украины, ГП "Ин-т геохимии окружающей среды НАН Украины"; КИМ Изд-во : 2020, . - 350 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 311-337.

Анотація: В монографии приведены результаты экспериментального исследования процесса гальванокоагуляционного фазообразования в системе короткозамкнутых гальваноконтактов железо – углерод (кокс), которое было проведено на действующей модели промышленного гальванокоагулятора при пропускании воды и модельных растворов неорганических солей тяжелых металлов и на дисковой установке, предусматривающей контроль за развитием оксидно-гидроксидных структур in situ. Установлено влияние параметров проведения гальванокоагуляции на фазовый состав и массу образующего осадка, значение водородного показателя и химический состав дисперсионной среды. Выявлены условия перехода системы гальваноконтактов в стационарное состояние и определено влияние времени эксплуатации железной составляющей на химический и фазовый состав образующейся пульпы. Раскрыты физико-химические и коллоидно-химические механизмы фазообразования в системе короткозамкнутой гальванопары сталь3 – кокс. Показана возможность разделения дисперсных продуктов гальванокоагуляционного процесса путем адаптации традиционных методов сепарации природного сырья. Приведены примеры введения электролиза, гальванокоагуляции и цементации в технологические схемы обезвреживания жидких отходов гальванических производств.
727277 R
   005

Balanovska Tetiana Ivanivna
Human Resources Management [Текст] : textbook / Tetiana Balanovska,Viktor Orekhivskyi; Yamchynskyi] [NPE : 2020, . - 173 c. табл.,. Бібліогр.: с. 158-172.

Анотація: The textbook describes the main aspects of human resource management, in accordance with the Work Program of the discipline "Management of Human Resources” for training of specialists with field of knowledge 07 "Management and Administration" specialty 073 "Management". Materials of this textbook will contribute to formation of future managers with systematic thinking, the acquisition of theoretical knowledge, practical skills and abilities to manage human resources in organizations.
t=4.1476159095764