Нові надходження книжкових видань
14 груденя 2020 - 20 груденя 2020

727287 R
   677


Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion, м. Київ, 20 жовтня 2020 р. [Текст] : [збірник тез доп.] / [редкол.: Зубкова Л. І., Березненко С. М., Галавська та ін.] ; Київський національний університет технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 175 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці ст..
727284 R
   33


Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій [Текст] : монографія / [Лук'яненко І. Г., Віт Девід, Оліскевич М. О. та ін.] ; за ред. І. Г. Лук'яненко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Київ [НаУКМА] : 2020, . - 443 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 371-404.

Анотація: Монографію присвячено розробленню теоретико-методологічного забезпечення та сучасного економіко-математичного інструментарію формування середньо- та довгострокової фінансової політики, спрямованої на зменшення соціально-економічних ризиків у суспільстві, відновлення економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності та фінансової стабільності української економіки шляхом збалансування інструментів фіскальної, монетарної та соціально-економічної політики з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, міграційних процесів та визначених пріоритетних напрямів детінізації. Розроблений комплекс взаємодоповнювальних оригінальних динамічних економіко-математичних моделей різного рівня агрегації з урахуванням ринку праці та тіньового сектору економіки відрізняється взаємоузгодженістю, системністю, універсальністю та може бути використаний як для прогнозування нелінійної динаміки окремих фінансових та соціально-економічних процесів, так і для оцінки чутливості економічної системи до змін кон’юнктури тіньового ринку та ринку праці, а також проведення багатоваріантного сценарного аналізу визначення основних заходів фінансової політики щодо стабілізації української економіки, зменшення дисбалансів на ринку праці, відпливу людського капіталу, зменшення тіньового сектору, підвищення конкурентоспроможності української економіки та відновлення темпів економічного зростання.
727283 R
   001


Мехатронні системи: інновації та інжиніринг [Текст] : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 22 жовтня 2020 р., Київ / Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; [відп. за вип.: Г. І. Хімічева, В. М. Дворжак]; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 173 c. табл.,. рис.,. фот.,. Бібліогр. наприкінці ст..
727282 R
   658

Метошоп І. М.
Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посібник / І. М. Метошоп, У. Я. Витвицька, І. М. Данилюк-Черних, Н. І. Ящеріцина ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Кафедра фінансів; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 491 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 486-490.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто економічні засади функціонування підприємств, а саме види підприємств, зовнішнє, внутрішнє середовище та загальні засади планування його діяльності, а також виробнича програма та потужність підприємства. Подано інформацію щодо ресурсної бази діяльності підприємства та ефективності її використання, яка включає оцінювання майнових активів підприємства, а саме основних та оборотних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості підприємства. Розглянуті питання формування персоналу підприємства та його використання, а також формування витрат, доходу та прибутку підприємства, використання фінансових ресурсів підприємства та основні аспекти фінансового стану і антикризової діяльності та розвитку підприємства. Навчальний посібник містить основні розділи та контрольні запитання для самоконтролю й обговорення, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни "Економіка і фінанси підприємства". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
727281 R
   37

Сакун Айта Валдурівна
Процеси гуманізації та гуманітаризація освіти [Текст] : монографія / [А. В. Сакун, О. П. Кивлюк, М. О. Нестерова та ін.] ; Київський національний університет технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 176 c. табл.,. Бібліогр.: с. 173-175 та наприкінці ст..

Анотація: Висвітлено теоретичні засади визначення мети та стратегії модернізації освіти, досліджено генезис феномену гуманізація та гуманізація освітнього процесу, проаналізовано проблеми соціалізації студентської молоді в умовах гуманізації, шляхи та методи активізації пізнавальної діяльності студентів, досліджено соціокультурний феномен єдності освіти і науки в контексті процесів гуманізації та інтеграції.
727279 R
   36

Прокопчук Олена Тодорівна
Функціонування агрострахового ринку в Україні: концептуальні засади теорії та практики [Текст] : монографія / Прокопчук Олена Тодорівна ; Уманський національний університет садівництва; "Сочинський Видавець : 2020, . - 321 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 269-296.

Анотація: Наведено результати комплексного дослідження проблем функціонування агрострахового ринку України. Відображено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти формування та функціонування вітчизняного агрострахового ринку. Розкрито методологічні засади дослідження особливостей функціонування агрострахового ринку та висвітлено специфіку його структурної будови. Проведено детальну діагностику сучасного стану розвитку останнього з векторним відображенням його подальшого розвитку. Окреслено тренди інноваційних технологій та їх розвиток у агрострахуванні. Визначальним меседжем запропонованої у дослідженні стратегії розвитку агрострахового ринку є застосування параметричних схем страхового захисту як фактору інноваційного розвитку, з авторською пропозицією застосування комбінованих (що одночасно компонують у собі кілька параметрів-тригерів) індексних погодних страхових рішень в розрізі окремих сільськогосподарських культур. Запропоновано концептуальні засади розвитку означеного ринку. Відображено форматний концепт комплексної модернізації вітчизняного ринку аграрного страхування.
727280 R
   34

Рим Олена Михайлівна
Трудове право Європейського Союзу [Текст] : монографія / Рим О. М. ; Львівський національний університет імені Івана Франка; Львів Галич-ПРЕС : 2020, . - 596 c. Бібліогр.: с. 483-496 .

Анотація: У монографії висвітлено питання теорії трудового права Європейського Союзу та практику його застосування. На підставі переходу деяких концептуальних підходів теорії трудового права проаналізовано поняття, становлення та структуру трудового права ЄС. Розглянуто сучасний стан правового регулювання трудових відносин у Європейському Союзі та найважливіші твердження теорії трудового права ЄС, вивчення яких може сприяти вирішенню проблем щодо вдосконалення вітчизняного трудового законодавства на шляху адаптації його до європейської правової системи.
727175 B
   666

Ушеров -Маршак Александр Владимирович
Бетоноведение: современные этюды [Текст] : [науч. изд.] / А. Ушеров-Маршак; Украины Раритеты : 2016, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр. в конце ст. и в сносках.

Анотація: Наукоемкость, многокомпонентность, функциональность, совместимость, технологичность, эффективность, информативность – признаки бетоноведения и технологии бетона нашего времени. Методология обеспечения заданных параметров, температурно-временной мониторинг твердения бетона с добавками, адекватный понятийно-терминологический аппарат – объекты внимания автора, освещаемые в этюдах – статьях и докладах (2002-2015 гг.).
727171 B
   338

Бєлєнкова Ольга Юріївна
Стратегія та механізми забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі моделі сталого розвитку [Текст] : монографія / О. Ю. Бєлєнкова ; Київський національний університет будівництва і архітектури; Ліра-К Вид-во : 2020, . - 512 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 380-429.

Анотація: У монографії представлено результати теоретико-методологічних і аналітико-прикладних досліджень з питань формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі сталого розвитку. Запропоновано нову тринарну систему виявлення резервів і загроз сталому розвитку підприємств на оперативному, тактичному і стратегічному рівнях управління, що дозволило сформувати систему правил та розробити механізм сталого розвитку, орієнтований на девелоперські компанії і підрядні підприємства, що забезпечує автоматизований формат корегування їх розвитку на різних стадіях життєвого циклу.
727269 R
   37


Спецвипуск за матеріалами XXIV міжнародної науково-практичної конференції "Студент - Дослідник - Фахівець" Київського інституту бізнесу та технологій 28 травня 2020 року [Текст] : [тези доп.] / [редкол.: Яковлева О. В. (голов. ред.], Воловик Н. Л., Гончаров В. В. та ін.] ; Київський ін-т бізнесу та технологій; КІБІТ Вид-во : 2020, . - 101.00 c. Бібліогр. в кінці ст..
727188 R
   9

Яцків Ярослав Степанович
Нетипова біобібліографія [Текст] : [наук. вид.] / Ярослав Яцків, [упоряд. і авт. вступ. ст. А. І. Радченко] ; [НАН України, Головна астрономічна обсерваторія]; Київ Академперіодика : 2020, . - 172 c. іл.,. Бібліогр.: с. 95-170.
727187 R
   016:37

Фурман Наталія Петрівна
Максименко Іван Андрійович [Текст] : біобібліографічний покажчик (До 75-річчя від Дня народження) / [уклад.: Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук ред. С. Я. Цимбалюк] ; Університет Державної фіскальної служби України, Наукова б-ка; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 48 c. c-портр. фот.,. Алф. покажч.: с.37-44 . - Імен. покажч.: с. 45-46.-Бібліогр.: с. 18-36.
727186 R
   016:8


Борис Борисович Шалагінов [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Г. Павлів] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека; Київ НаУКМА : 2020, . - 42 c. c-портр. Бібліогр.: с. 8-35. - Алф. покажч.: с. 36-38.
727278 R
   54

Лавриненко Елена Николаевна
Процессы фазообразования в системе короткозамкнутых гальваноконтактов железо-углерод (кокс) [Текст] : [монография] / Е. Н. Лавриненко ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича, НАН Украины, ГП "Ин-т геохимии окружающей среды НАН Украины"; КИМ Изд-во : 2020, . - 350 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 311-337.

Анотація: В монографии приведены результаты экспериментального исследования процесса гальванокоагуляционного фазообразования в системе короткозамкнутых гальваноконтактов железо – углерод (кокс), которое было проведено на действующей модели промышленного гальванокоагулятора при пропускании воды и модельных растворов неорганических солей тяжелых металлов и на дисковой установке, предусматривающей контроль за развитием оксидно-гидроксидных структур in situ. Установлено влияние параметров проведения гальванокоагуляции на фазовый состав и массу образующего осадка, значение водородного показателя и химический состав дисперсионной среды. Выявлены условия перехода системы гальваноконтактов в стационарное состояние и определено влияние времени эксплуатации железной составляющей на химический и фазовый состав образующейся пульпы. Раскрыты физико-химические и коллоидно-химические механизмы фазообразования в системе короткозамкнутой гальванопары сталь3 – кокс. Показана возможность разделения дисперсных продуктов гальванокоагуляционного процесса путем адаптации традиционных методов сепарации природного сырья. Приведены примеры введения электролиза, гальванокоагуляции и цементации в технологические схемы обезвреживания жидких отходов гальванических производств.
727277 R
   005

Balanovska Tetiana Ivanivna
Human Resources Management [Текст] : textbook / Tetiana Balanovska,Viktor Orekhivskyi; Yamchynskyi] [NPE : 2020, . - 173 c. табл.,. Бібліогр.: с. 158-172.

Анотація: The textbook describes the main aspects of human resource management, in accordance with the Work Program of the discipline "Management of Human Resources” for training of specialists with field of knowledge 07 "Management and Administration" specialty 073 "Management". Materials of this textbook will contribute to formation of future managers with systematic thinking, the acquisition of theoretical knowledge, practical skills and abilities to manage human resources in organizations.
727276 R
   339

Файвішенко Діана Сергіївна
Ринок мінеральної води: потенціал, Конкуренція, управління брендом [Текст] : монографія / Д. С. Файвішенко ; Київський національний торговельно-економічний університет; Харків [КНТЕУ] : 2020, . - 436 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд. та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено потенціал розвитку ринку мінеральної води, теоретичні і практичні аспекти управління брендом на ринку мінеральної води, визначено сутність та показано роль системи стратегічного управління брендом у сучасному бізнесі. Проаналізовано маркетингові комунікації у системі управління брендом, визначено факторні детермінанти споживчого вибору мінеральної води. Розроблено методологічні положення щодо системи позиціонування бренда на основі системного підходу, виокремлено напрями стратегічного розвитку ринку мінеральної води в Україні.
727403 R
   004

Швиденко Михайло Зіновійович
Електронна комерція [Текст] : підручник / Швиденко М. З., Касаткіна О. М., Швиденко О. М. ; [НУБіП України]; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 478 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 458-467.

Анотація: Підручник містить теоретичний матеріал, який надає можливість сформувати уявлення про особливості ведення електронного бізнесу та основи електронної комерції в Інтернет. Представлений теоретичний матеріал доповнено практичними прикладами, виконання яких дозволить отримати практичні навички роботи з пошуковими системами, програмними засобами шифрування інформації, електронними платіжними системами, Інтернет-банкінгом, Інтернет-трейдінгом, засвоїти методи бізнес-планування та провести практичну реалізацію етапів створення електронного магазину в Інтернет.
727402 R
   63

Якушко Катерина Григорівна
Англійсько-український термінологічний словник сталих виразів: автоматизація АПК [Текст] : словник / Якушко К. Г., Грабовська І. В., Лисенко В. П. [та ін.]; "Експо-Друк"] [ДДП : 2020, . - 273 c. Бібліогр.: с. 271-272.

Анотація: Термінологічний словник сталих виразів спрямований на вирішення проблеми контекстного сприйняття фахових іншомовних текстів через залучення тематичних абревіатур та словосполучень. Наведені поширені абревіатури та вислови з автоматизації АПК для роботи з перекладною літературою та розвитку професійно-орієнтованого іншомовного спілкування.
727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Інформаційні технології" програма бакалаврської підготовки (офісне програмне забезпечення), призначений для отримання практичних навичок роботи в офісних додатках MS Office 2013. За допомогою посібника можна засвоїти прийоми роботи у текстовому редакторі Word 2013, отримати навички роботи з електронними таблицями і обчисленнями в Excel 2013, навчитися працювати з базами даних в Access 2013.
727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Інформаційні технології" програма бакалаврської підготовки (офісне програмне забезпечення), призначений для отримання практичних навичок роботи в офісних додатках MS Office 2013. За допомогою посібника можна засвоїти прийоми роботи у текстовому редакторі Word 2013, отримати навички роботи з електронними таблицями і обчисленнями в Excel 2013, навчитися працювати з базами даних в Access 2013.
727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Інформаційні технології" програма бакалаврської підготовки (офісне програмне забезпечення), призначений для отримання практичних навичок роботи в офісних додатках MS Office 2013. За допомогою посібника можна засвоїти прийоми роботи у текстовому редакторі Word 2013, отримати навички роботи з електронними таблицями і обчисленнями в Excel 2013, навчитися працювати з базами даних в Access 2013.
727270 R
   1

Савельєва Марина Юрііївна
Соціокультурні передумови трансформації методології науки [Текст] : [монографія] / [Савельєва М. Ю., Суходуб Т. Д., Вільчинська С. В. та ін. ; під ред. М. Ю. Савельєвої та Т. Д. Суходуб] ; НАН України, Центр гуманітарної освіти; хвиля] [Четверта : 2020, . - 220 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: В центрі уваги авторів – деякі питання формування та функціонування методології науки з огляду на розвиток процесів глобалізації у світовому науковому співтоваристві. Окрему увагу приділено аналізу місця і ролі філософської методології та її впливу на стан сучасної науки, а також деяким закономірностям становлення наукової та філософської культури молодого вченого сьогодення.
727268 R
   34

Артеменко Олена Вікторівна
Інформаційне право [Текст] : навч. посібник / Артеменко О. В., Улютіна О. А. ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України]; України] [НУБіП : 2020, . - 102 c. іл.,. Бібліогр.: с. 99-101.

Анотація: У навчальному посібнику викладено практичне висвітлення аспектів регулювання інформаційних відносин, пошук відповідних шляхів удосконалення чинного національного законодавства у сфері інформаційних відносин у вигляді схем.
727267 R
   624.1

Тютькін Олексій Леонідович
Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій [Текст] : монографія / О. Л. Тютькін ; Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна; Дніпро Журфонд : 2020, . - 260 c. іл.,. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 243-257.

Анотація: У монографії наведено розроблені автором теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій. Викладені положення базуються на закономірностях зміни напружено-деформованого стану підземних споруд для випадку в'язко-пружно-пластичного середовища. Обґрунтуванням теоретичних авторських положень є результати експериментальних даних, отримані на підземних об'єктах Київського метрополітену. Важливим концептуальним підходом, який викладено в монографії, є визначення залежностей енергії для системи "тунельна конструкція – оточуючий масив". Розроблені теоретичні основи енергетичного підходу дозволяють отримувати значення енергії для пружно-пластичної деформації та реологічних явищ, що дозволяє якнайповніше врахувати особливості деформації оточуючого масиву.
727266 R
   54

Антрапцева Надія Михайлівна
Основи загальної та неорганічної хімії [Текст] : навч. посібник / Антрапцева Н. М., Кочкодан О. Д.; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 332 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 307.

Анотація: Посібник складено у відповідності до робочої програми курсу "Загальна та неорганічна хімія", який читається студентам ОС бакалавр спеціальності "Харчові технології". Викладено теоретичні основи загальної та неорганічної хімії. Розглянуто хімію біогенних елементів та їх сполук, що застосовують в харчовій промисловості. До кожної теми викладено основні теоретичні положення, завдання для перевірки рівня засвоєння матеріалу та самостійної роботи. Для самостійної перевірки відповіді та оцінки знань наведено розв'язання цих завдань. Акцентується увага на зв'язку теоретичних знань і навичок та уміння застосовувати їх на практиці.
727265 R
   327


Скористатися неможливо прогавити. Україна між Заходом і Сходом, що конкурують [Текст] : зб. аналітичних матеріалів / [за заг. ред. О. С. Александрова] ; Національний ін-т стратегічних досліджень (НІСД), Центр зовнішньополітичних досліджень; Київ [НІСД] : 2020, . - 144 c. карти., Бібліогр. у виносках.

Анотація: Представлено три аналітичні доповіді, що відображають актуальні тенденції розвитку міжнародної ситуації. Вони присвячені відносинам США – Європейський Союз, російській політиці у Чорноморському регіоні та процесам регіональної консолідації у Центральній Азії. Значну увагу в зазначених доповідях приділено впливу описаних у них тенденцій на Україну. Наприкінці вміщено рекомендації органам державної влади щодо забезпечення національних інтересів України. Збірник буде корисним для розуміння зовнішньополітичних аспектів розвитку сучасного глобального міжнародного середовища, важливих для України регіонів, під час розробки стратегічних документів щодо зовнішньої політики та національної безпеки.
727264 R
   622

Васько Ігор Станіславович
Буріння скерованих свердловин [Текст] : навч. посіб. / І. С. Васько, І. І. Чудик, І. І. Витвицький, А. І. Васько ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 388 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 384-387.

Анотація: Навчальний посібник складено згідно з навчальною програмою дисципліни "Буріння похило скерованих і горизонтальних свердловин" для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 184 – "Гірництво" (ОПП "Буріння нафтових і газових свердловин") та 185 – "Нафтогазова інженерія" (ОПП "Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин") усіх форм навчання. Рекомендовано студентам для самостійної роботи та виконання окремих розділів магістерських робіт.
727167 B
   54

Kovzun I. G.
Nanochemical, nanostructural and biocolloidal aspects of transformations in dispersions of iron-aluminosilicate minerals [Текст] : [наук. вид.] / [I. G. Kovzun, V. A. Prokopenko, A. V. Panko et al.] ; NAS of Ukraine, F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloid Chemistry, NAS of Ukraine, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" et al.; Kyiv Academperiodyka : 2020, . - 188 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 167-187.

Анотація: Розглянуто сучасні уявлення колоїдної і біоколоїдної нанонауки про складні трансформаційні процеси в поширених дисперсіях залізоалюмосилікатних мінералів. Уперше показано, що такі процеси впливають на катастрофічні явища в морських турбідітно-пелітових осадах і ґрунтах гребель на основі залізоалюмосилікатів, обґрунтовано рекомендації стосовно їх запобігання. Викладено фундаментальні результати досліджень нано- і мікроструктурних трансформацій дисперсних залізоалюмосилікатних композицій та обґрунтовано можливості їх використання в: 1) будівництві захисних споруд на основі екологічно прийнятних біогеотехнологій, 2) курортології і медицині, 3) металургійній промисловості, 4) розвитку проблеми збереження екологічної рівноваги в морській гідросфері, 5) створенні нового наукового напряму – біоколоїдної морської геоекології. Наведено реологічні характеристики багатьох мулових глинистих суспензій, лиманних і морських осадів. Обґрунтовано вперше встановлений ефект ультрааномальної в'язкості концентрованих дисперсій, який впливає на хід стресових і катастрофічних процесів.
727166 B
   681

Zaporozhets (Запорожець) (Артур Олександрович)
Control of fuel combustion in small and medium power boilers [Текст] : monograph / A. O. Zaporozhets, V. P. Babak ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine; Kyiv Akademperiodyka : 2020, . - 128 c. граф.,. b-карты табл.,. Бібліогр.: с. 121-127.

Анотація: Розглянуто проблеми підвищення ефективності спалювання палива та зниження викидів шкідливих речовин у котлоагрегатах потужністю до 3,5 МВт. Розвинуті підходи до формування стехіометричних повітряно-паливних сумішей у котлоагрегатах. Розроблено метод непрямого визначення концентрації складових повітря, що дає змогу підвищити метрологічні характеристики газоаналізувальних пристроїв. Створено методи, алгоритми й програми, які допомагають автоматизувати процес контролю спалювання, забезпечуючи достовірність даних. Розроблена система контролю процесу спалювання палива реалізована на базі котлоагрегату НІІСТУ-5.
727896 B
   018

Гладкохата Лариса Володимиріна
50 років у сяйві наукових видань та їх авторів [Текст] : [наук.-попул. вид.] / укл. Л. В. Гладкохата ; [Академперіодика]; Київ Академперіодика : 2020, . - 290 c. кол.,. іл.
727162 B
   001


Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність [Текст] : за заг. ред. І. М. Трахтенберга та В. І. Чернюка ; [ДУ "Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМНУ"]; "Авіцена" ВД : 2019, . - 384 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр. в кінці глав. - Імен. покажч.: с. 375-383.

Анотація: У виданні, присвяченому 90-річчю від дня заснування Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМНУ, висвітлено широке коло питань щодо історії інституту, основних напрямів дослідницької діяльності, таких як фізіологія праці, промислова токсикологія, професійна патологія, епідеміологічні дослідження здоров'я та ризиків для працюючих. Надано дані фундаментальних медико-біологічних досліджень, проблем гігієни праці, серед яких є традиційні для гігієнічної науки і практики в Україні, зокрема, застосування пестицидів і їхнього впливу на здоров'я працюючих, профілактика інтоксикацій. Наведено результати досліджень в області ліквідації наслідків аварії в Чорнобилі. Не залишено без уваги дані досліджень впливу на працюючих фізичних факторів та аналітичної хімії й моніторингу хімічних речовин.
727160 B
   338

Фітель Оксана
Дослідження потенціалу сталого розвитку туристичної дестинації Тустань на основі культурної спадщини [Текст] : аналітичний звіт / [Оксана Фітель, Наталія Рак, Соломія Ткач та ін.] ; [Львівська обл. громадська орг. "Тустань"], Український культурний фонд; Львів : 2020, . - 357 c. граф.,. табл.,. фот.,. кол.

Анотація: Від заснування до нинішніх днів місто-фортеця Тустань знало різні часи – від розквіту до занепаду і забуття, а тоді, завдяки дослідженням та науковим розвідкам, які тривають досі, перетворилося на туристичну перлину Карпат та осередок реконструкції середньовічної культури. У цьому виданні ви маєте змогу ознайомитися з основними засадами та принципами функціонування економіки спадщини, її рушія – херітадж-туризму (heritage tourism) та їхню проекцію на діяльність дестинації Тустань. Розуміння спільності та розбіжності інтересів усіх груп зацікавлених сторін, дотичних до туристичної дестинації Тустань, дозволить вибудувати в подальшому оптимальну модель взаємодії для забезпечення сталого розвитку туристичних дестинацій на основі культурної спадщини.
727155 B
   338


Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних трансформацій [Текст] : [Василь Юрчишин, Юрій Бажал, Ірина Бобух ; наук. ред. В. Юрчишин] ; Friedrich Naumann Foundation For Freedom Ukraine and Belarus, Razumkov Centre, In-t for Economics and Forecasting National Academy of Sciences of Ukraine; "Заповіт"] [Вид-во : 2020, . - 276 c. іл.,.
727151 B
   06


Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. 1960-2020 [Текст] : [монографія] / [редкол.: О. Є. Бєляєв (голова), В. П. Кладько, П. М. Смертенко та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова; Київ Академперіодика : 2020, . - 290 c. граф.,. фот.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 265-286.

Анотація: У монографії висвітлено історію створення Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, його розвиток, наукові школи, міжнародні зв'язки, прикладні напрями роботи та перспективи розвитку. Увагу зосереджено на шести наукових школах Інституту: фізики напівпровідників, теорії фізики напівпровідників, радіоспектроскопії фізики поверхні напівпровідників, оптики і спектроскопії напівпровідників та оптоелектроніки. Наведено відомості про кожну школу, хронологію їх становлення й діяльності, наукові досягнення, відомості про зв'язки учитель – учень, співпрацю із закладами вищої освіти, окремих представників шкіл та вибрані роботи.
727263 R
   9

Зінкевич Роман Дмитрович
Історія державності та культури України [Текст] : навч. посібник [для заочників] / Р. Д. Зінкевич, О. М. Ратушна, А. Я. Нагірняк ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 240 c. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Розглянуто ґенезу українського державотворення та висвітлено культурні процеси на українських землях у контексті європейського культурного простору.
727262 R
   61

Швайка Олесь Павлович
Начала хімії гетеро-циклічних сполук [Текст] : навч. посібник / Олесь Швайка, Микола Короткіх ; НАН України, Ін-т фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Ін-т органічної хімії НАН України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; Київ Академперіодика : 2020, . - 194 c. іл.,. Бібліогр.: с. 183. - Предм. покажч.: с. 185-191.

Анотація: У вперше створеному в Україні навчальному посібнику з хімії гетероциклічних сполук викладено основи хімії гетероциклічних сполук: найважливіші класи, методи синтезу, фізико-хімічні властивості та хімічні реакції. Вперше в посібнику з хімії гетероциклічних сполук окреслюється проблема циклічного стану хімічної речовини, окремі розділи присвячено йонним, радикальним та карбеновим станам цих речовин.
727261 R
    2

Буллок Кэтрин
Навый взгляд на мусульманок и хиджаб: Вызов историческим и современным стереотипам [Текст] : Кэтрин Буллок ; [пер. Татьяна Ястремская ; ред. Михаил Якубович] ; Международный Институт Исламской Мысли, Институт Интеграции Знаний; обереги] [Волинські : 2020, . - 344 c. Бібліогр. у виносках .

Анотація: Международный институт исламской мысли очень рад представить этот труд д-ра Кэтрин Буллок о мусульманской женщине и ее покрытии. Работа, впервые изданная в 2002 году, являет собой мощную критику западного взгляда на головной платок как символ угнетения мусульманок. Обращаясь ко многим социально-политическим проблемам, возникшим в связи с этой глобальной проблемой, автор рассматривает историческую одержимость Запада мусульманским платком, проводит оценку феминистского дискурса и в конце предлагает альтернативную теорию хиджаба. Особенностью книги является голос, который автор дала взглядам, мнениям, опыту и перспективам выборки мусульманских женщин, опрошенных в Канаде на тему хиджаба. Мало что изменилось за пять лет с тех пор, как впервые была опубликована эта книга, горячие споры вокруг ношения хиджаба / никаба лишь вступают в новую фазу сенсационности и разногласий. Как неизменная составляющая любого дискурса, посвященного исламу и мусульманам, он продолжает рассматриваться в качестве символа угнетения женщин. Поэтому неудивительно, что спрос на книгу доктора Буллок продолжает расти, и, учитывая это, Международный институт исламской мысли опубликовал это второе издание.
t=4.1433548927307