Нові надходження книжкових видань
14 груденя 2020 - 20 груденя 2020

727419 R
   31

Бойко Наталія Леонідівна
Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства [Текст] : [монографія] / Наталія Бойко ; НАН України, Інститут соціології; соціології [Ін-т : 2020, . - 256 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 228-255.

Анотація: У монографії здійснено системне соціологічне дослідження демократизаційних трансформацій доби Інтернету. На основі отриманих концептуальних узагальнень взаємозв'язків демоктаризації та дигіталізації сучасних суспільств і аналізу емпіричних даних моніторингових досліджень Інституту соціології НАН України (2002–2019 рр.) здійснено комплексний соціологічний аналіз специфіки та ефективності перебігу електронної демократизації в Україні. З'ясовано тенденції розвитку складових сучасного демократизаційного процесу (е-урядування, е-уряд, е-демократія), запропоновано бачення ролі Інтернету у процесах солідаризації і активізації громадської участі в українському суспільстві.
727416 R
   51

Шарковський Олександр Миколайович
Ідеальна турбулентність: фрактальні і стохастичні атрактори траєкторій в ідеалізованих моделях математичної фізики [Текст] : [монографія] / О. М. Шарковський О. М., О. Ю. Романенко ; НАН України, Ін-т математики; математики [Ін-т : 2020, . - 171 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 161-167. - Предм. покажч.: с. 169-170.

Анотація: У монографії викладено основні ідеї концепції ідеальної турбулентності, яка пропонує сценарії просторово-часового хаосу, засновані на надзвичайно складній просторовій структурі елементів атрактора. Ідеальна турбулентність спостерігається в ідеалізованих (таких, що не враховують внутрішній опір) моделях різноманітних процесів електродинаміки, акустики, радіофізики й інших дисциплін, пов'язаних з електромагнітними та звуковими коливаннями. Така ідеалізація істотно спрощує аналіз і разом з тим у багатьох випадках дає цілком адекватний опис реальних процесів. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами й машинною графікою. Розглянуто низку крайових задач з ідеальною турбулентністю, зокрема, для хвильового рівняння.
727415 R
   656

Дьомін Олександр Анатолійович
Вантажні перевезення [Текст] : навч. посібник / О. А. Дьомін, О. М. Загурський ; [НУБіП України]; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 608 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 419-423.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто основні транспортно-технологічні системи перевезення вантажів АПК, значну увагу приділено розробці класифікації видів транспортних засобів, їх характеристикам та методам використання аграрними підприємствами країни. Навчальний посібник націлений на формування у студентів базового комплексу знань з методології побудови транспортно-технологічних процесів АПК. Його використання в навчальному процесі значно розширить можливості студентів у вивченні предмету "Вантажне перевезення", сприятиме формуванню у них наукових і професійних знань в сфері організації, планування, управління перевезеннями різних видів аграрних вантажів та надасть можливість вільно орієнтуватись у багатомарочності сучасних автотранспортних засобів, здійснюючи їх раціональний відбір для вантажних перевезень в агропромисловому комплексі та ефективну організацію транспортно-технологічних процесів в аграрній галузі України.
727414 R
   621.3

Yanenko Oleksey Pylypovych
Methods and means of formation, processing and use of low-intensity electromagnetic signals [Текст] : monograph / O. P. Yanenko, K. L. Shevchenko, V. M. Kychak ; [VNTU]; Vinnytsia VNTU : 2020, . - c. Біблиіогр.: с. 256-266.

Анотація: У монографії узагальнено науково-технічний досвід, накопичений авторами у сфері формування, вибору, перетворення та обробки слабких параметрів сигналу. Автори розглядають особливості комутаційних та модуляційних перетворень та ланцюгів високочутливих радіометрів НВЧ та оптичного діапазону, а також методи та засоби формування сигналів низької інтенсивності із застосуванням переходів Джозефсона.
727413 R
   62

Чаусов Микола Георгійович
Механіка матеріалів і конструкцій [Текст] : навч. посібник / М. Г. Чаусов, В. М. Швайко, А. П. Пилипенко ; [за заг. ред. М. Г. Чаусова] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; "Мастер [ПП : 2020, . - 103.00 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 340.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні методики експериментального визначення механічних характеристик конструкційних матеріалів за різних видів навантаження, статистичної обробки результатів випробувань. Розглядаються основні типи випробувальних машин. Висвітлені основні підходи у підготовці до випробувань та визначенні деформацій дослідних зразків.
727412 R
   621.8

Чаусов Микола Георгійович
Динаміка і міцність [Текст] : навч. посібник / М. Г. Чаусов, А. П. Пилипенко, М. М. Бондар ; за заг. ред. М. Г. Чаусова; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 258 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 257.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні розрахунки на міцність і жорсткість в умовах багаторазових, змінних та швидких навантажень. Розглядаються основні методи розрахунків на міцність за наявності тріщин. Необхідний додатковий матеріал, що використовується при розрахунках на міцність і жорсткість за складних умов навантаження, також поданий в даному посібнику.
727410 R
   621.8

Осипова Тетяна Миколаївна
Ефективність застосування демпфуючих пристроїв у барабанних піднімальних установках [при перехідних процесах] [Текст] : монографія / Т. М. Осипова; Мадрид Друкарня : 2020, . - 172 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 115-138.

Анотація: Монографію приcвячено розв'язанню актуальної науково-практичної задачі, яка полягає в зменшенні максимальних динамічних навантажень у канатах барабанних піднімальних установок при перехідних процесах, тому що сталевий канат є невід'ємною частиною будь-якого піднімального механізму, а також несучим, найбільш відповідальним і підданим зношуванню елементом піднімальної установки. Одним з варіантів вирішення цієї задачі є застосування у конструкціях піднімальних машин демпфуючих пристроїв і гасителів коливань канатів, визначення зони раціональних параметрів дисипації демпфуючих пристроїв.
727409 R
   63

Яворовський Петро Петрович
Екологічно орієнтоване лісівництво [Текст] : навч. посібник / Яворовський П. П., Маурер В. М., Зібцев С. В. [та ін.] ; [НУБіП України]; "Наукова Вид-во : 2019, . - 460 c. граф.,. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 445-460.

Анотація: Висвітлено засади екологічно орієнтованого лісівництва та екоадаптаційного відтворення лісів. Охарактеризовано сучасні підходи до процесів лісовідновлення і лісорозведення та їх значення в контексті переходу до сталого ведення лісового господарства. Розглянуто теоретичні основи та концептуальні положення екологічно орієнтованого лісівництва та екоадаптаційного відтворення лісів й організаційно-методичні засади і умови їхнього запровадження у виробництво в Україні.
727407 R
   63

Зібцев Сергій Вікторович
Лісова пірологія [Текст] : підручник / Зібцев С. В., Яворовський П. П., Сендонін С. Є. [та ін.] ; [НУБіП України]; "Наукова Вид-во : 2020, . - 423 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 288-300.

Анотація: У другому виданні підручника "Лісова пірологія" на сучасному рівні висвітлено явища лісових пожеж, як результату складної взаємодії лісівничих, соціальних та економічних чинників, наведено базові знання щодо процесу горіння в лісі, лісових горючих матеріалів та методів їхнього картографування, природної пожежної небезпеки лісів, впливу погодних умов на пожежну небезпеку в лісі, поведінку лісових пожеж, впливу вогню на деревні рослини, живий надґрунтовий покрив, лісові ґрунти, фауну та екосистеми в цілому. Особливу увагу в підручнику приділено сучасним методам та технологіям профілактики пожеж, раннього виявлення пожеж, підвищенню рівня готовності протипожежних служб до швидкого реагування на виявлені пожежі, питанням вибору стратегії та тактики гасіння пожеж, техніці безпеки під час гасіння лісових пожеж, адміністративної й кримінальної відповідальності юридичних і фізичних осіб за порушення правил поводження з вогнем у лісі. Оновлене видання підручника доповнено словником української, білоруської та англійської термінології управління пожежами, який необхідний під час координованого пожежогасіння у лісових насадженнях, які знаходяться вздовж державного кордону України та республіки Білорусь.
727406 R
   34

Бабіков Олександр Петрович
Кримінально-правова характеристика підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: історичний, зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] : монографія / Бабіков Олександр Петрович, Олійник Олена Сергіївна ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; "Видавництво [ТОВ : 2019, . - 226 c. Бібліогр.: с. 192-225.

Анотація: Монографія присвячена комплексному та системному розкриттю питань кримінально-правової характеристики підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Встановлено і всебічно досліджено історичні аспекти кримінальної відповідальності за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (активний корупційний підкуп), а також здійснено аналіз зарубіжного законодавства у вказаній сфері. З урахуванням отриманих результатів вироблено низку пропозицій щодо вдосконалення норми, що передбачає відповідальність за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
727405 R
   621.3

Бондаренко Ігор Миколайович
2 Моделювання в електроніці [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 153 - Мікро- та наноелектроніка, 171 - Електроніка / [Бондаренко І. М., Свідерська Л. І., Грицунов О. В.] ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 144 c. іл.,. Бібліогр.: с. 142-143.

Анотація: У навчальному посібнику викладені найбільш поширені питання застосування сучасних інформаційних технологій у різних сферах проектної діяльності. Роботу структуровано за шістьма розділами: загальні питання теорії моделювання, загальні положення теорії електромагнітного поля, математичне моделювання ЕПП, моделювання напівпровідникових приладів, схемотехнічне моделювання, завдання та методи моделювання структур елементів ВІС. Кожен розділ містить ґрунтовні теоретичні положення, розгорнуті та докладно проаналізовані приклади розв'язання практичних задач.
727404 R
   34

Бажанова Вікторія Олегівна
Договірне право [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг" / Бажанова В. О., Горіславська І. В., Двірська О. В. [та ін.] ; [НУБіП України]; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 247 c. іл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Договірне право".
727403 R
   004

Швиденко Михайло Зіновійович
Електронна комерція [Текст] : підручник / Швиденко М. З., Касаткіна О. М., Швиденко О. М. ; [НУБіП України]; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 478 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 458-467.

Анотація: Підручник містить теоретичний матеріал, який надає можливість сформувати уявлення про особливості ведення електронного бізнесу та основи електронної комерції в Інтернет. Представлений теоретичний матеріал доповнено практичними прикладами, виконання яких дозволить отримати практичні навички роботи з пошуковими системами, програмними засобами шифрування інформації, електронними платіжними системами, Інтернет-банкінгом, Інтернет-трейдінгом, засвоїти методи бізнес-планування та провести практичну реалізацію етапів створення електронного магазину в Інтернет.
727402 R
   63

Якушко Катерина Григорівна
Англійсько-український термінологічний словник сталих виразів: автоматизація АПК [Текст] : словник / Якушко К. Г., Грабовська І. В., Лисенко В. П. [та ін.]; "Експо-Друк"] [ДДП : 2020, . - 273 c. Бібліогр.: с. 271-272.

Анотація: Термінологічний словник сталих виразів спрямований на вирішення проблеми контекстного сприйняття фахових іншомовних текстів через залучення тематичних абревіатур та словосполучень. Наведені поширені абревіатури та вислови з автоматизації АПК для роботи з перекладною літературою та розвитку професійно-орієнтованого іншомовного спілкування.
727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Інформаційні технології" програма бакалаврської підготовки (офісне програмне забезпечення), призначений для отримання практичних навичок роботи в офісних додатках MS Office 2013. За допомогою посібника можна засвоїти прийоми роботи у текстовому редакторі Word 2013, отримати навички роботи з електронними таблицями і обчисленнями в Excel 2013, навчитися працювати з базами даних в Access 2013.
727300 R
   621.39

Ловейкін Вячеслав Сергійович
2 Мехатроніка [Текст] : підручник / Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О. Крушельницький В. В. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 404 c. іл.,. Бібліогр.: с. 378-397.

Анотація: У підручнику викладено основні положення проектування та експлуатації мехатронних систем. Значна увага приділена розробці апаратної частини мехатронних систем, до якої належать датчики, приводи, інтерфейсні пристрої та мікроконтролери. Описано основні положення синтезу алгоритмів керування рухом мехатронних систем.
727299 R
   339

Марков Борис Михайлович
Управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України: теорія, методологія, стратегія [Текст] : монографія / Марков Борис Михайлович ; Міжрегіональна академія управління персоналом; "ДКС-Центр"] [ТОВ : 2020, . - 302 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 239-272.

Анотація: Вивчено етапи, причини й результати трансформації внутрішньої торгівлі та конкретизовано її архетипи. Проведено систематизацію видів стратегій управління та удосконалено підхід до управління роздрібними торгівельними мережами. Запропоновано підхід до формування стратегії управління роздрібними торгівельними мережами та підхід до оцінки трансформації внутрішньої торгівлі та стану роздрібних торгівельних мереж. Обґрунтовано вибір форми управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі. Розроблено послідовність формування методологічної бази управління роздрібними торгівельними мережами. Здійснено прогнозування показників роздрібних торгівельних мереж, результати якого дали змогу встановити причинно-наслідкові зв'язки між трансформацією внутрішньої торгівлі та зміною стану роздрібних торгівельних мереж. Запропоновано архітектуру системи управління роздрібними торгівельними мережами, яка представлена у вигляді взаємозв'язку складових, функцій та інструментів управління роздрібними торгівельними мережами. Побудовано систему управління на основі структурованості управління на відносно-постійну та ситуаційно-обумовлену підсистеми, результатом функціонування яких є розробка і реалізація стратегії управління роздрібними торгівельними мережами.
727298 R
   34

Олійник Олена Сергіївна
Принципи кримінального права: поняття, система та значення [Текст] : монографія / Олійник Олена Сергіївна ; Науково-дослідний ін-т публічного права; Будинок [Вид. : 2020, . - 544 c. Бібліогр.: с. 448-517 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена комплексному та системному дослідженню поняття, системи та значення принципів кримінального права. Розроблені методологічні, понятійно-категоріальні та історико-правові засади принципів кримінального права. Визначено систему принципів кримінального права, їх місце і роль у законодавстві зарубіжних країн і нормах міжнародного права. З'ясовані особливості врахування принципів кримінального права у змісті різних елементів механізму кримінально-правового регулювання та їх функціонування, а також встановлено значення вказаних принципів для застосування актів кримінального законодавства. Зроблені важливі висновки та сформульовані слушні пропозиції щодо вдосконалення положень чинного національного кримінального законодавства.
727297 R
   35

Дмитренко Геннадій Анатолійович
Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст [Текст] : кол. монографія / [Братусь Г. А., Головач Н. В., Дмитренко Г. А. та ін. ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка] ; ПрАТ "Вищий навч. заклад "Міжрегіональна акад. управління персоналом"; Київ [ДКС-Центр] : 2020, . - 512 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: В монографії послідовно на системній основі розкривається сутність та технологічні напрями реалізації об'єднуючого всіх українців людиноцентричного стратегічного курсу (Нового управлінського курсу) цивілізаційного розвитку України власним шляхом. Це обумовлюється її унікальністю як з точки зору історичного роз'єднання нації, так і егоцентричної ментальності певного прошарку її активного населення, що поповнює управлінську еліту. Розглядається можливість перехідного періоду до дійсно демократичного управління за наявності громадянського суспільства через використання унікальної соціальної технології (УСТ) контакту влади зі своїми громадянами, що отримала назву "Віче".
727296 R
   621.3

Буславець Ольга Анатоліївна
Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах [Текст] : монографія / О. А. Буславець, П. Д. Лежнюк, М. М. Черемісін ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 154-164.

Анотація: У монографії розглянуто заходи підвищення ефективності функціонування електричних мереж шляхом вдосконалення методів розрахунку та аналізу технологічних витрат електроенергії. Показано, що існує залежність техніко-економічної ефективності електроощадних заходів в електричних мережах від повноти їх інформаційного забезпечення. Досліджено низку електроощадних заходів в електричних мережах, ефективність яких може бути підвищена завдяки розвиненій інформаційній інфраструктурі електричних мереж з застосуванням Smart Grid технологій.
727295 R
   681


Контроль і управління в складних системах (КУСС-2020) [Текст] : XV Міжнародна конференція : тези доп., Вінниця, 8-10 жовт. 2020 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т (ВНТУ), Українська асоц. з автоматичного упр., Українська федерація інформатики [та ін.] ; [відп. ред. В. М. Дубовой]; Вінниця ВНТУ : 2020, . - 260 c. граф.,. рис.,. табл.,.
727293 R
   004

Кашканов Віталій Альбертович
Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті [Текст] : навч. посібник / В. А. Кашканов, А. А. Кашканов, В. П. Кужель ; Вінницький нац. технічний ун-т; ВНТУ : 2020, . - 104 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 102-103.

Анотація: В посібнику розглядаються теоретичні основи інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами. Розглядаються поняття, класифікація, складові та ознаки, а також застосування інформаційних систем та технологій на автомобільному транспорті.
727292 R
   37

Біліченко Віктор Вікторович
Організація науковиї досліджень в галузі транспорту, Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) [Текст] : практикум / В. В. Біліченко, О. П. Шиліна ; Вінницький нац. технічний ун-т; ВНТУ : 2020, . - 44 c. табл.,. Бібліогр.: с. 42-43.

Анотація: Практикум охоплює програму вивчення навчальної дисципліни "Організація наукових досліджень в галузі транспорту", складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Наведено зміст практичних занять з короткими теоретичними відомостями, розробки, питання для самостійної роботи студентів, а також тестові завдання для оволодіння студентами уміннями методики та організації наукової діяльності для забезпечення професійної соціалізації як дослідників на студентському рівні.
727184 B
   9

Морозова Ольга Станіславівна
Дослідження історії Уукраїни першої половини XX ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії [Текст] : монографія / Ольга Морозова ; [ЧНУ ім. Петра Могили]; ім. [ЧНУ : 2020, . - 432 c. c-портр. Бібліогр.: с. 273-364 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено процесу дослідження історії України першої половини ХХ ст. у новітній польській історіографії, підсумовано основні здобутки, окреслено питання, що потребують подальшого осмислення. На основі численного джерельного матеріалу, спогадів, інтерв'ю відтворено розвиток новітньої польської україністики в освітніх і наукових інституціях Польщі, періодиці, в діяльності польських україністів. Акцентовано увагу на найбільш контроверсійних питаннях українсько-польських відносин. Вироблено практичні рекомендації щодо сприяння дослідженню історії України в Польщі, розвитку наукового діалогу українців і поляків.
727183 B
   656

Рева О. М.
Людський чинник: Методологія проактивної кваліметрії загроз помилок авіадиспетчерів [Текст] : монографія / О. М. Рева, В. В. Камишин, С. П. Борсук [та ін. ; за ред. О. М. Реви] ; Український ін-т науково-технічної експертизи та інформації; Київ [УкрІНТЕІ] : 2020, . - 125 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 111-124.

Анотація: Монографію присвячено експертному дослідженню небезпек характерних помилок, яких припускаються диспетчери управління повітряним рухом в професійній діяльності. Враховуючи вплив людського чинника на безпеку польотів та рекомендації ІСАО, сформульований актуальний перелік з n=21 характерних помилок і комплексно досліджені системи переваг авіадиспетчерів на їх небезпеках. Обґрунтовано і реалізовано диференційний метод встановлення порівняної небезпеки помилок, а також ɑ-метод (ɑ-коефіцієнт) встановлення ступеня збігу різних систем переваг, в основу якого покладено порівняння тих самих помилок не за рангами, що вони посідають у різних системах переваг, а за відповідними цим рангам нелінійним коефіцієнтам значущості. Обґрунтовано і реалізовано методологію комплексного оцінювання загроз помилок, спираючись на рекомендовані ІСАО якісні (лінгвістичні) показники їх небезпек і частоти прояву. Застосування при цьому мультиплікативного підходу сприяє отриманню більш надійних результатів, що сприяють запобіганню статистичних похибок І-ІІ роду. Методами теорії розпізнавання образів розроблено і реалізовано багатокрокову технологію виявлення і відсіювання маргінальних думок, що дозволяє будувати групові системи переваг с потрібним рівнем узгодженості думок. Здійснено розвиток методології застосування класичних критеріїв прийняття рішень як стратегій побудови групових систем переваг з різним рівнем ризикованості. Введено нормований показник нерозрізненості небезпек помилок. Застосовано медіану Кемені для непараметричної оптимізації узгоджених групових систем переваг на небезпеках помилок.
727185 B
   02

Науменко Світлана Михайлівна
Славна когорта фахівців медичних бібліотек України [Текст] : збірка біографічних нарисів / [уклад.: С. М. Науменко, О. М. Кірішева ; наук. ред. Т. А. Остапенко] ; Національна наук. медична бібліотека України; Коляда [ФОП : 2020, . - 192 c. фот.,. кол. c-портр. Імен. покажч.: с. 8-11.
727291 R
   35

Коршунов Владислав Григорович
Юрій Шрамко. Життєвий шлях [Текст] : З нагоди 90-річчя / [упоряд.: В. Г. Коршунов, Ю. О. Смирнов, В. П. Соловйов]; Харків Право : 2020, . - 332 c. фот.,. фот.,. кол.

Анотація: Ця книга присвячена Юрію Меркурійовичу Шрамку, його багаторічній трудовій діяльності на державній службі, у банківській системі і регіональному благодійному фонді "Правопорядок". У виданні зібрані документи, спогади про нього колег по роботі, друзів, учнів, які розповідають про його бездоганні людські якості в різних життєвих ситуаціях і відповідальне ставлення до дорученої справи до останніх днів життя. Таким він назавжди залишиться в нашій пам'яті.
727290 R
   62

Бєліков Сергій Борисович
Пітінгова корозія теплообмінників в оборотних водах та її прогнозування [Текст] : [монографія] / С. Б. Бєліков, О. Е. Нарівський, М. С. Хома ; Національний ун-т "Запорізька політехніка", НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка; "Запорізька [НУ : 2019, . - 216 c. c-портр. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 185-211.
727189 R
   016:34


Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності) [Текст] : [біобібліографія] / Національна акад. правових наук. України ; [упоряд.: В. А. Журавель, В. І. Борисов, С. О. Харитонов]; Харків Право : 2020, . - 104 c. c-портр. Бібліогр.: с. 46-101.
727288 R
   54

Куцевол Н. В.
Нанокомпозити на основі розгалужених кополімерів для протипухлинної терапії [Текст] : [монографія] / Н. В. Куцевол, А. П. Науменко, Ю. І. Кузів; хвиля Четверта : 2020, . - 148 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 139-147.

Анотація: У монографії представлені результати досліджень нанокомпозитів для спрямованої доставки лікарських засобів до пухлинних клітин з використанням зіркоподібних полімерних носіїв з декстриновим ядром, здатних реагувати на зовнішні подразники, а також аналіз сучасної наукової літератури. Синтезовані нанокомпозити охарактеризовані з використанням сучасних експериментальних методів: гель-проникна хроматографія, динамічне розсіювання світла, просвічуюча електронна мікроскопія, інфрачервона спектроскопія, спектрофотометрія та флюоресценція. Наведено дані з in vitro та in vivo тестування протипухлинної фотодинамічної активності нано-систем.
727287 R
   677


Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion, м. Київ, 20 жовтня 2020 р. [Текст] : [збірник тез доп.] / [редкол.: Зубкова Л. І., Березненко С. М., Галавська та ін.] ; Київський національний університет технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 175 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці ст..
727284 R
   33


Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій [Текст] : монографія / [Лук'яненко І. Г., Віт Девід, Оліскевич М. О. та ін.] ; за ред. І. Г. Лук'яненко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Київ [НаУКМА] : 2020, . - 443 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 371-404.

Анотація: Монографію присвячено розробленню теоретико-методологічного забезпечення та сучасного економіко-математичного інструментарію формування середньо- та довгострокової фінансової політики, спрямованої на зменшення соціально-економічних ризиків у суспільстві, відновлення економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності та фінансової стабільності української економіки шляхом збалансування інструментів фіскальної, монетарної та соціально-економічної політики з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, міграційних процесів та визначених пріоритетних напрямів детінізації. Розроблений комплекс взаємодоповнювальних оригінальних динамічних економіко-математичних моделей різного рівня агрегації з урахуванням ринку праці та тіньового сектору економіки відрізняється взаємоузгодженістю, системністю, універсальністю та може бути використаний як для прогнозування нелінійної динаміки окремих фінансових та соціально-економічних процесів, так і для оцінки чутливості економічної системи до змін кон’юнктури тіньового ринку та ринку праці, а також проведення багатоваріантного сценарного аналізу визначення основних заходів фінансової політики щодо стабілізації української економіки, зменшення дисбалансів на ринку праці, відпливу людського капіталу, зменшення тіньового сектору, підвищення конкурентоспроможності української економіки та відновлення темпів економічного зростання.
727283 R
   001


Мехатронні системи: інновації та інжиніринг [Текст] : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 22 жовтня 2020 р., Київ / Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; [відп. за вип.: Г. І. Хімічева, В. М. Дворжак]; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 173 c. табл.,. рис.,. фот.,. Бібліогр. наприкінці ст..
727282 R
   658

Метошоп І. М.
Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посібник / І. М. Метошоп, У. Я. Витвицька, І. М. Данилюк-Черних, Н. І. Ящеріцина ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Кафедра фінансів; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 491 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 486-490.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто економічні засади функціонування підприємств, а саме види підприємств, зовнішнє, внутрішнє середовище та загальні засади планування його діяльності, а також виробнича програма та потужність підприємства. Подано інформацію щодо ресурсної бази діяльності підприємства та ефективності її використання, яка включає оцінювання майнових активів підприємства, а саме основних та оборотних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості підприємства. Розглянуті питання формування персоналу підприємства та його використання, а також формування витрат, доходу та прибутку підприємства, використання фінансових ресурсів підприємства та основні аспекти фінансового стану і антикризової діяльності та розвитку підприємства. Навчальний посібник містить основні розділи та контрольні запитання для самоконтролю й обговорення, спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни "Економіка і фінанси підприємства". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
t=4.3461329936981