Нові надходження книжкових видань
07 груденя 2020 - 13 груденя 2020

726944 R
   54

Чигвінцева Ольга Павлівна
Фізична хімія [Текст] : курс лекцій / О. П. Чигвінцева, А. В. Токар; Т. Середняк : 2019, . - 172 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці лекцій.

Анотація: Навчальний посібник містить загальні і теоретичні положення з основних розділів курсу фізичної хімії: агрегатні стани речовин, термохімія, хімічна кінетика, фотохімічні процеси, розчини неелектролітів, розчини електролітів, електропровідність, електрохімія та адсорбція. В кінці кожної лекції наведені рекомендована література, запитання для самоконтролю та тестові завдання. Навчальний посібник містить необхідні Додатки у вигляді таблиць.
726943 R
   004

Єфімов Юрій Володимирович
Комп'ютерна графіка: Adobe двома руками [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Єфімов ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; ун-т [Київський : 2018, . - 120 c. рис.,. табл.,. Словник-довідник: с. 105-117.
726909 R
   657

Булгакова О.
Навігатор МСБО (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку) [Текст] : [Булгакова О.]; "Редакція ТОВ : 2020, . - 336 c. табл.,.
726774 R
   1

Максюта Микола Єгорович
Філософія науки: гуманітарно-педагогічний синтез [Текст] : монографія / Микола Максюта, Олександра Соколова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 309 c. Бібліогр.: с. 290-308.

Анотація: Висвітлені проблеми соціокультурних трансформацій філософсько-наукових пріоритетів Постмодерну, гуманістичні аспекти комплементарності громадянсько-освітніх та філософсько- наукових ракурсів реалізації сучасного педагогічного процесу, навчально-освітні альтернативи філософії науки сучасним цивілізаційним викликам.
726773 R
   621.3

Васілевський Олександр Миколайович
Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань [Текст] : практикум / О. М. Васілевський, В. В. Присяжнюк ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 150 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 137-150.

Анотація: У практикумі викладено методику розрахунку непевностей результатів вимірювань, контролю та випробувань з урахуванням міжнародних підходів до оцінювання характеристик точності вимірювань та подання їх результатів. Практикум містить короткі теоретичні відомості з концепції непевності, приклади розрахунку конкретних задач, що зустрічаються в метрологічній практиці, та завдання для набуття навичок оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань.
726772 R
   621.39

Бортник Геннадій Григорович
Методи та засоби цифрового оброблення радіосигналів для систем безпеки та моніторингу [Текст] : монографія / Г. Г. Бортник, М. В. Васильківський, В. М. Кичак ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 126 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 115-125.

Анотація: У монографії розглянуто методи та засоби оброблення радіосигналів (РС) для систем безпеки та моніторингу, що побудовані на базі методології цифрового оброблення високочастотних сигналів. Запропоновано метод аналого-цифрового перетворення РС, метод запам'ятовування та відтворення РС та цифровий метод спектрального аналізу широкосмугових РС. Наведено низку методів визначення параметрів радіосигналів. Представлено методи побудови пристроїв підсилення та перетворення радіосигналів і структури засобів первинного цифрового оброблення РС.
726771 R
   54

Волнянська Олена Вікторівна
Потенціометричне визначення катіонних поверхнево-активних речовин [Текст] : монографія / О. В. Волнянська, М. О. Мироняк, М. В. Манзюк [та ін.] ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 103 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 91-102.

Анотація: У монографії розглядаються хімічні реакції між катіонними органічними речовинами та гетерополіаніонами структури Кеггіна. Показана можливість використання таких реакцій для розробки потенціометричних сенсорів, чутливих до катіонних ПАР. Досліджено залежність електродних характеристик розроблених сенсорних електродів від різних факторів. Наводяться нові методики кількісного визначення вмісту катіонних поверхнево-активних речовин в субстанції та об’єктах промислової продукції методом прямої потенціометрії.
726770 R
   53

Виноградов Борис Володимирович
Обробка експериментальних даних на прикладах лабораторних робіт з теоретичної механіки [Текст] : навч. посібник / Б. В. Виноградов ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 128 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 122.

Анотація: Навчальний посібник складається з двох частин. В першій частині викладені теоретичні основи і методи обробки експериментальних даних. Матеріал, наведений в першій частині, носить конспективний характер і супроводжується відповідними посиланнями на використані першоджерела. В другій частині наведена обробка вимірювань і експериментальних досліджень на прикладах лабораторних робіт з теоретичної механіки. В наведених прикладах вимірювання фізичних величин виконувались не досконалими приладами і методами, що притаманно для навчального експерименту. Тому, в ряді випадків, відносні похибки вимірювань складають більше 10%. Одночасно проводиться аналіз результатів і пошук шляхів зниження величин похибок.
726769 R
   66

Бєляновська Олена Анатоліївна
Захист навколишнього середовища при споживанні органічних палив [Текст] : навч. посібник / О. А. Бєляновська, В. В. Буличов, М. П. Сухий, О. М. Прокопенко ; ДНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 122 c. іл.,. Бібліогр.: с. 119-120.

Анотація: В навчальному посібнику розглянуті основи захисту навколишнього середовища при споживанні органічних палив, загальна характеристика забруднювачів навколишнього середовища при експлуатації об’єктів теплоенергетики, кількісні критерії шкідливих викидів, розсіювання забруднювачів у навколишньому середовищі, механізми утворення шкідливих речовин при спалюванні органічних палив, методи скорочення викидів забруднювачів, порівняно екологічні ризики при експлуатації теплових та атомних електростанцій.
726768 R
   621.8

Птіцин Сергій Георгійович
Обладнання для транспортування та дозування матеріалів [Текст] : навч. посібник / С. Г. Птіцин, О. В. Чехун, В. А. Карпенко ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 248 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 247.

Анотація: У посібнику розглянуто основні типи та наведено розрахунки і вимоги до експлуатації обладнання для транспортування і дозування матеріалів на промислових підприємствах. Зокрема вивчаються стрічкові, підвісні, гвинтові, вібраційні конвеєри, елеватори, транспортувальні труби, установки гідравлічного і пневматичного транспорту, обладнання для дозування матеріалів.
726769 R
   66

Бєляновська Олена Анатоліївна
Захист навколишнього середовища при споживанні органічних палив [Текст] : навч. посібник / О. А. Бєляновська, В. В. Буличов, М. П. Сухий, О. М. Прокопенко ; ДНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 122 c. іл.,. Бібліогр.: с. 119-120.

Анотація: В навчальному посібнику розглянуті основи захисту навколишнього середовища при споживанні органічних палив, загальна характеристика забруднювачів навколишнього середовища при експлуатації об’єктів теплоенергетики, кількісні критерії шкідливих викидів, розсіювання забруднювачів у навколишньому середовищі, механізми утворення шкідливих речовин при спалюванні органічних палив, методи скорочення викидів забруднювачів, порівняно екологічні ризики при експлуатації теплових та атомних електростанцій.
726767 R
   34

Артеменко Олена Вікторівна
Правове забезпечення управлінського рішення [Текст] : навч. посібник / Артеменко О. В., Гбур Л. В., Стасюк Н. А. ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України]; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 125 c. іл.,. Бібліогр.: с. 120-124.
726766 R
   629.3

Рудасьов Віктор Борисович
Автомобіль. Теорія експлуатаційних властивостей [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. Б. Рудасьов, С. П. Бажан, В. В. Редчиць ; Індустріальний коледж ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 176 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 174-175.

Анотація: У навчальному посібнику викладені основи теорії курсу «Автомобіль. Теорія експлуатаційних властивостей». Розглянуто основні експлуатаційні властивості автомобіля, пов’язані з його рухом. Проаналізовано вплив різних факторів на експлуатаційні властивості автомобіля.
726765 R
   663

Півоваров Олександр Андрійович
Сучасні методи інтенсифікації солодорощення [Текст] : монографія / О. А. Півоваров, О. С. Ковальова ; Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 243 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 229-242.
726764 R
   69

Александров М. К.
Основи монтажних робіт на підприємствах хімічної промисловості [Текст] : [навч. посібник] / Александров М. К., Анісімов В. М. ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2019, . - 343 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 341-342.

Анотація: Розглянуто питання організації монтажних робіт, основні механізми та пристрої, що використовуються при виконанні такелажних робіт. Наведено відомості щодо монтажу основних типів технологічного обладнання підприємств хімічної промисловості. Описано методи вивіряння та кріплення обладнання на фундаментах, а також прилади й пристрої, що застосовуються при цьому. Значну увагу приділено питанням механізації трудомістких робіт і техніці безпеки при виконанні монтажних робіт.
726763 R
   34

Лежнєва Тетяна Миколаївна
Правознавство [Текст] : навч. посібник / [Лежнєва Т. М., Рубан О. В., Смєсова В. Л. та ін.] ; за заг. ред. Лежнєвої Т. М., Смєсової В. Л. ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2019, . - 168 c. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів економічного факультету ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» згідно з програмою навчальної дисципліни «Правознавство», розробленої Міністерством освіти і науки України.
726762 R
   004

Коротка Лариса Іванівна
Обчислювальний інтелект: теорія нечітких множин [Текст] : навч. посібник / Коротка Л. І., Зеленкцов Д. Г., Науменко Н. Ю. [та ін.] ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 162 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст.. - Предм. покажч.: с. 159-161.

Анотація: В навчальному посібнику викладено математичні основи теорії нечітких множин. Розглянуто методи формалізації нечіткої інформації з використанням різних підходів: інтервального аналізу та теорії нечітких множин. Навчальний посібник містить два змістових модулі, кожен з яких розділено за темами. Теоретична і практична частини доповнені контрольними питаннями для самоконтролю та тестовими завданнями.
726758 R
   61

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна
Теорія та практика цивільної безпеки в Україні [Текст] : [колективна] монографія / [Федорчук-Мороз В. І., Андрощук І. В., Андрощук О. В. та ін. ; за наук. ред. Федорчук-Мороз В. І. ] ; Луцький національний технічний університет; Луцького [РВВ : 2020, . - 188 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: В колективній монографії наведено результати досліджень теоретичних питань та практики гарантування цивільної безпеки в Україні, які дозволяють виявити резерви суспільства для стійкого розвитку та формувати практичні шляхи його укріплення. Тематика та зміст розділів відображають результати основних напрямів досліджень у сфері цивільної безпеки, а саме: «Правові, екологічні та психологічні аспекти цивільної безпеки», «Міжнародний та вітчизняний досвід у підвищенні рівня безпеки та продуктивності праці», «Інженерно-технічні та організаційні засади забезпечення цивільної безпеки».
726757 R
   336

Левандівський Омелян Тарасович
Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу [Текст] : монографія / Левандівський О. Т. ; ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; " ДВНЗ : 2020, . - 348 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 331-347.

Анотація: Розглянуто питання теорії і практики інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу. В монографії послідовно розкривається: генезис і еволюція інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, їх сутність, місце і роль у багатоукладній економіці аграрного сектору. Дослідження базується на даних обстеження сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють органи статистики, а також на основі даних анкетування сільськогосподарських підприємств проведених автором і без яких неможливо визначити ефективність інвестиційної діяльності.
726757 R
   336

Левандівський Омелян Тарасович
Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу [Текст] : монографія / Левандівський О. Т. ; ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; " ДВНЗ : 2020, . - 348 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 331-347.

Анотація: Розглянуто питання теорії і практики інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу. В монографії послідовно розкривається: генезис і еволюція інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, їх сутність, місце і роль у багатоукладній економіці аграрного сектору. Дослідження базується на даних обстеження сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють органи статистики, а також на основі даних анкетування сільськогосподарських підприємств проведених автором і без яких неможливо визначити ефективність інвестиційної діяльності.
726942 R
   37

Трифонова Олена Михайлівна
Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп'ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін у закладах вищої освіти [Текст] : монографія / О. М. Трифонова ; Центральноукраїнський державний педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка; "Екслюзив-Систем"] [ПП : 2019, . - 508 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 412-461.

Анотація: У монографії представлена методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп'ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін. Дану методичну систему розроблено на засадах компетентнісно орієнтованої парадигми розвитку вищої освіти, сталого розвитку та тенденцій цифровізації суспільства. Теоретико-методологічною основою системи є інтегративний базовий підхід, який передбачає комплексну реалізацію: компетентнісного, діяльного, особистісно зорієнтованого, ресурсного та системного підходів. Обґрунтована доцільність нововведень в умовах освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних технологій ряду інтегративних курсів.
726754 R
   37


Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 14-24 жовтня 2019 р., м. Кропивницький / Центральноукраїнський державний педагогічний ун-т імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Ін-т педагогіки НАПН України, м. Київ, Комунальний заклад "Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. В. Сухомлинського, м. Кропивницький [та ін.]; [Харків] [Мачулін] : 2019, . - 76 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
t=2.7781920433044