Нові надходження книжкових видань
07 груденя 2020 - 13 груденя 2020

727276 R
   339

Файвішенко Діана Сергіївна
Ринок мінеральної води: потенціал, Конкуренція, управління брендом [Текст] : монографія / Д. С. Файвішенко ; Київський національний торговельно-економічний університет; Харків [КНТЕУ] : 2020, . - 436 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд. та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено потенціал розвитку ринку мінеральної води, теоретичні і практичні аспекти управління брендом на ринку мінеральної води, визначено сутність та показано роль системи стратегічного управління брендом у сучасному бізнесі. Проаналізовано маркетингові комунікації у системі управління брендом, визначено факторні детермінанти споживчого вибору мінеральної води. Розроблено методологічні положення щодо системи позиціонування бренда на основі системного підходу, виокремлено напрями стратегічного розвитку ринку мінеральної води в Україні.
727171 B
   338

Бєлєнкова Ольга Юріївна
Стратегія та механізми забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі моделі сталого розвитку [Текст] : монографія / О. Ю. Бєлєнкова ; Київський національний університет будівництва і архітектури; Ліра-К Вид-во : 2020, . - 512 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 380-429.

Анотація: У монографії представлено результати теоретико-методологічних і аналітико-прикладних досліджень з питань формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі сталого розвитку. Запропоновано нову тринарну систему виявлення резервів і загроз сталому розвитку підприємств на оперативному, тактичному і стратегічному рівнях управління, що дозволило сформувати систему правил та розробити механізм сталого розвитку, орієнтований на девелоперські компанії і підрядні підприємства, що забезпечує автоматизований формат корегування їх розвитку на різних стадіях життєвого циклу.
727269 R
   37


Спецвипуск за матеріалами XXIV міжнародної науково-практичної конференції "Студент - Дослідник - Фахівець" Київського інституту бізнесу та технологій 28 травня 2020 року [Текст] : [тези доп.] / [редкол.: Яковлева О. В. (голов. ред.], Воловик Н. Л., Гончаров В. В. та ін.] ; Київський ін-т бізнесу та технологій; КІБІТ Вид-во : 2020, . - 101.00 c. Бібліогр. в кінці ст..
727188 R
   9

Яцків Ярослав Степанович
Нетипова біобібліографія [Текст] : [наук. вид.] / Ярослав Яцків, [упоряд. і авт. вступ. ст. А. І. Радченко] ; [НАН України, Головна астрономічна обсерваторія]; Київ Академперіодика : 2020, . - 172 c. іл.,. Бібліогр.: с. 95-170.
727187 R
   016:37

Фурман Наталія Петрівна
Максименко Іван Андрійович [Текст] : біобібліографічний покажчик (До 75-річчя від Дня народження) / [уклад.: Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук ред. С. Я. Цимбалюк] ; Університет Державної фіскальної служби України, Наукова б-ка; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 48 c. c-портр. фот.,. Алф. покажч.: с.37-44 . - Імен. покажч.: с. 45-46.-Бібліогр.: с. 18-36.
727265 R
   327


Скористатися неможливо прогавити. Україна між Заходом і Сходом, що конкурують [Текст] : зб. аналітичних матеріалів / [за заг. ред. О. С. Александрова] ; Національний ін-т стратегічних досліджень (НІСД), Центр зовнішньополітичних досліджень; Київ [НІСД] : 2020, . - 144 c. карти., Бібліогр. у виносках.

Анотація: Представлено три аналітичні доповіді, що відображають актуальні тенденції розвитку міжнародної ситуації. Вони присвячені відносинам США – Європейський Союз, російській політиці у Чорноморському регіоні та процесам регіональної консолідації у Центральній Азії. Значну увагу в зазначених доповідях приділено впливу описаних у них тенденцій на Україну. Наприкінці вміщено рекомендації органам державної влади щодо забезпечення національних інтересів України. Збірник буде корисним для розуміння зовнішньополітичних аспектів розвитку сучасного глобального міжнародного середовища, важливих для України регіонів, під час розробки стратегічних документів щодо зовнішньої політики та національної безпеки.
727264 R
   622

Васько Ігор Станіславович
Буріння скерованих свердловин [Текст] : навч. посіб. / І. С. Васько, І. І. Чудик, І. І. Витвицький, А. І. Васько ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 388 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 384-387.

Анотація: Навчальний посібник складено згідно з навчальною програмою дисципліни "Буріння похило скерованих і горизонтальних свердловин" для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 184 – "Гірництво" (ОПП "Буріння нафтових і газових свердловин") та 185 – "Нафтогазова інженерія" (ОПП "Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин") усіх форм навчання. Рекомендовано студентам для самостійної роботи та виконання окремих розділів магістерських робіт.
727167 B
   54

Kovzun I. G.
Nanochemical, nanostructural and biocolloidal aspects of transformations in dispersions of iron-aluminosilicate minerals [Текст] : [наук. вид.] / [I. G. Kovzun, V. A. Prokopenko, A. V. Panko et al.] ; NAS of Ukraine, F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloid Chemistry, NAS of Ukraine, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" et al.; Kyiv Academperiodyka : 2020, . - 188 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 167-187.

Анотація: Розглянуто сучасні уявлення колоїдної і біоколоїдної нанонауки про складні трансформаційні процеси в поширених дисперсіях залізоалюмосилікатних мінералів. Уперше показано, що такі процеси впливають на катастрофічні явища в морських турбідітно-пелітових осадах і ґрунтах гребель на основі залізоалюмосилікатів, обґрунтовано рекомендації стосовно їх запобігання. Викладено фундаментальні результати досліджень нано- і мікроструктурних трансформацій дисперсних залізоалюмосилікатних композицій та обґрунтовано можливості їх використання в: 1) будівництві захисних споруд на основі екологічно прийнятних біогеотехнологій, 2) курортології і медицині, 3) металургійній промисловості, 4) розвитку проблеми збереження екологічної рівноваги в морській гідросфері, 5) створенні нового наукового напряму – біоколоїдної морської геоекології. Наведено реологічні характеристики багатьох мулових глинистих суспензій, лиманних і морських осадів. Обґрунтовано вперше встановлений ефект ультрааномальної в'язкості концентрованих дисперсій, який впливає на хід стресових і катастрофічних процесів.
727166 B
   681

Zaporozhets (Запорожець) (Артур Олександрович)
Control of fuel combustion in small and medium power boilers [Текст] : monograph / A. O. Zaporozhets, V. P. Babak ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine; Kyiv Akademperiodyka : 2020, . - 128 c. граф.,. b-карты табл.,. Бібліогр.: с. 121-127.

Анотація: Розглянуто проблеми підвищення ефективності спалювання палива та зниження викидів шкідливих речовин у котлоагрегатах потужністю до 3,5 МВт. Розвинуті підходи до формування стехіометричних повітряно-паливних сумішей у котлоагрегатах. Розроблено метод непрямого визначення концентрації складових повітря, що дає змогу підвищити метрологічні характеристики газоаналізувальних пристроїв. Створено методи, алгоритми й програми, які допомагають автоматизувати процес контролю спалювання, забезпечуючи достовірність даних. Розроблена система контролю процесу спалювання палива реалізована на базі котлоагрегату НІІСТУ-5.
727162 B
   001


Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність [Текст] : за заг. ред. І. М. Трахтенберга та В. І. Чернюка ; [ДУ "Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМНУ"]; "Авіцена" ВД : 2019, . - 384 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр. в кінці глав. - Імен. покажч.: с. 375-383.

Анотація: У виданні, присвяченому 90-річчю від дня заснування Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМНУ, висвітлено широке коло питань щодо історії інституту, основних напрямів дослідницької діяльності, таких як фізіологія праці, промислова токсикологія, професійна патологія, епідеміологічні дослідження здоров'я та ризиків для працюючих. Надано дані фундаментальних медико-біологічних досліджень, проблем гігієни праці, серед яких є традиційні для гігієнічної науки і практики в Україні, зокрема, застосування пестицидів і їхнього впливу на здоров'я працюючих, профілактика інтоксикацій. Наведено результати досліджень в області ліквідації наслідків аварії в Чорнобилі. Не залишено без уваги дані досліджень впливу на працюючих фізичних факторів та аналітичної хімії й моніторингу хімічних речовин.
727160 B
   338

Фітель Оксана
Дослідження потенціалу сталого розвитку туристичної дестинації Тустань на основі культурної спадщини [Текст] : аналітичний звіт / [Оксана Фітель, Наталія Рак, Соломія Ткач та ін.] ; [Львівська обл. громадська орг. "Тустань"], Український культурний фонд; Львів : 2020, . - 357 c. граф.,. табл.,. фот.,. кол.

Анотація: Від заснування до нинішніх днів місто-фортеця Тустань знало різні часи – від розквіту до занепаду і забуття, а тоді, завдяки дослідженням та науковим розвідкам, які тривають досі, перетворилося на туристичну перлину Карпат та осередок реконструкції середньовічної культури. У цьому виданні ви маєте змогу ознайомитися з основними засадами та принципами функціонування економіки спадщини, її рушія – херітадж-туризму (heritage tourism) та їхню проекцію на діяльність дестинації Тустань. Розуміння спільності та розбіжності інтересів усіх груп зацікавлених сторін, дотичних до туристичної дестинації Тустань, дозволить вибудувати в подальшому оптимальну модель взаємодії для забезпечення сталого розвитку туристичних дестинацій на основі культурної спадщини.
727155 B
   338


Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних трансформацій [Текст] : [Василь Юрчишин, Юрій Бажал, Ірина Бобух ; наук. ред. В. Юрчишин] ; Friedrich Naumann Foundation For Freedom Ukraine and Belarus, Razumkov Centre, In-t for Economics and Forecasting National Academy of Sciences of Ukraine; "Заповіт"] [Вид-во : 2020, . - 276 c. іл.,.
727151 B
   06


Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. 1960-2020 [Текст] : [монографія] / [редкол.: О. Є. Бєляєв (голова), В. П. Кладько, П. М. Смертенко та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова; Київ Академперіодика : 2020, . - 290 c. граф.,. фот.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 265-286.

Анотація: У монографії висвітлено історію створення Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, його розвиток, наукові школи, міжнародні зв'язки, прикладні напрями роботи та перспективи розвитку. Увагу зосереджено на шести наукових школах Інституту: фізики напівпровідників, теорії фізики напівпровідників, радіоспектроскопії фізики поверхні напівпровідників, оптики і спектроскопії напівпровідників та оптоелектроніки. Наведено відомості про кожну школу, хронологію їх становлення й діяльності, наукові досягнення, відомості про зв'язки учитель – учень, співпрацю із закладами вищої освіти, окремих представників шкіл та вибрані роботи.
727263 R
   9

Зінкевич Роман Дмитрович
Історія державності та культури України [Текст] : навч. посібник [для заочників] / Р. Д. Зінкевич, О. М. Ратушна, А. Я. Нагірняк ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 240 c. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Розглянуто ґенезу українського державотворення та висвітлено культурні процеси на українських землях у контексті європейського культурного простору.
727262 R
   61

Швайка Олесь Павлович
Начала хімії гетеро-циклічних сполук [Текст] : навч. посібник / Олесь Швайка, Микола Короткіх ; НАН України, Ін-т фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Ін-т органічної хімії НАН України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; Київ Академперіодика : 2020, . - 194 c. іл.,. Бібліогр.: с. 183. - Предм. покажч.: с. 185-191.

Анотація: У вперше створеному в Україні навчальному посібнику з хімії гетероциклічних сполук викладено основи хімії гетероциклічних сполук: найважливіші класи, методи синтезу, фізико-хімічні властивості та хімічні реакції. Вперше в посібнику з хімії гетероциклічних сполук окреслюється проблема циклічного стану хімічної речовини, окремі розділи присвячено йонним, радикальним та карбеновим станам цих речовин.
727261 R
    2

Буллок Кэтрин
Навый взгляд на мусульманок и хиджаб: Вызов историческим и современным стереотипам [Текст] : Кэтрин Буллок ; [пер. Татьяна Ястремская ; ред. Михаил Якубович] ; Международный Институт Исламской Мысли, Институт Интеграции Знаний; обереги] [Волинські : 2020, . - 344 c. Бібліогр. у виносках .

Анотація: Международный институт исламской мысли очень рад представить этот труд д-ра Кэтрин Буллок о мусульманской женщине и ее покрытии. Работа, впервые изданная в 2002 году, являет собой мощную критику западного взгляда на головной платок как символ угнетения мусульманок. Обращаясь ко многим социально-политическим проблемам, возникшим в связи с этой глобальной проблемой, автор рассматривает историческую одержимость Запада мусульманским платком, проводит оценку феминистского дискурса и в конце предлагает альтернативную теорию хиджаба. Особенностью книги является голос, который автор дала взглядам, мнениям, опыту и перспективам выборки мусульманских женщин, опрошенных в Канаде на тему хиджаба. Мало что изменилось за пять лет с тех пор, как впервые была опубликована эта книга, горячие споры вокруг ношения хиджаба / никаба лишь вступают в новую фазу сенсационности и разногласий. Как неизменная составляющая любого дискурса, посвященного исламу и мусульманам, он продолжает рассматриваться в качестве символа угнетения женщин. Поэтому неудивительно, что спрос на книгу доктора Буллок продолжает расти, и, учитывая это, Международный институт исламской мысли опубликовал это второе издание.
727260 R
   621.39


Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції "Інфокомунікації - сучасність та майбутнє", присвяченої сторіччю Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова, 16-19 листопада 2020 р., м. Одеса [Текст] : [тези доп.] / Одеська нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова; ім. ОНАЗ : 2020, . - 484 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
727259 R
   62

Гурко Олександр Геннадійович
Сучасні методи моделювання та керування екскаваторами [Текст] : монографія / [О. Г. Гурко, І. Г. Кириченко, І. А. Аврунін, О. В. Ярижко] ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 204 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 187-204.
727258 R
   656

Горбачов Петро Федорович
Час очікування в системі міського маршрутного транспорту [Текст] : монографія / П. Ф. Гобачов, О. В. Макарічев, В. М. Чижик ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 112 c. граф.,. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 100-108.
727257 R
   621.8

Єфименко Олександр Володимирович
Дослідження малогабаритних навантажувачів із використанням комп'ютерного моделювання [Текст] : монографія / О. В. Єфименко, Т. В. Плугіна ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 129-132.
727256 R
   37

Васильківська О. Д.
Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху [Текст] : [інформаційно-довідкове вид.] / О. Д. Васильківська; Харків [ХНАДУ] : 2020, . - 72 c. фот.,. кол.
727255 R
   62

Осадчук Василь Дмитрович
Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем [Текст] : монографія / [Осадчук В. Д., Семенчук В. Г., Сандуляк Т. М. та ін.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, НААН України, Буковинська держ. с.-г. дослідна станція; нац. Чернів. : 2019, . - 176 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 150-172.
727254 R
   16

Богдановський Ігор Валерійович
Логіка [Текст] : навч. посібник / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна, І. М. Савицька ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФСУ] [Університет : 2020, . - 310 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 305-309.
727253 R
   79

Довгань Надія Юріївна
Фітнес-технології фізичного виховання у закладах вищої освіти [Текст] : навч. посібник / Н. Ю. Довгань, С. О. Гаєва ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 358 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 303-325.
727252 R
   79

Малинський Ігор Йосипович
Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу [Текст] : навч. посібник / І. Й. Малинський, В. Ф. Бойко, В. П. Чаплигін ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС Університет : 2020, . - 222 c. табл.,. Бібліогр.: с. 214-221 та наприкінці тем.
727251 R
   61

Трахтенберг Ісаак Михайлович
Профілактична промислова токсикологія: наукові пріоритети, досвід, перспективи [Текст] : [наук. вид.] / І. М. Трахтенберг, Н. М. Дмитруха, О. Л. Апихтіна [та ін.] ; ДУ "Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України; "Авіцена" ВД : 2019, . - 192 c. фот.,. Бібліогр.: с. 59-184.
t=3.1148111820221