Нові надходження книжкових видань
30 листопада 2020 - 06 груденя 2020

726753 R
   61

Якубчак Ольга Миколаївна
Удосконалення технологічних процесів одержання молока з мінімальним бактеріальним обсіменінням [Текст] : монографія / Якубчак Ольга Миколаївна, Джміль Оксана Михайлівна, Джміль Володимир Іванович, Таран Тетяна Володимирівна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України; Київ "Компринт" : 2020^IЦП, . - 302 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 283-301.

Анотація: Монографію присвячено проблемі контролю безпечності та якості молока. Приділено увагу аналізу ризиків в процесі отримання молока в реформованих сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах щодо його загального бактеріального обсіменіння. Описано метод зниження мікробного обсіменіння молока, отриманого за різних умов.
726752 R
   37

Цуркан Марія Валентинівна
Теоретичні основи методичної системи навчання української мови як іноземної студентів медичних закладів вищої освіти [Текст] : монографія / Марія Цуркан ; Вищий державний навчальний заклад "Буковинський державний медичний університет"; Чернівецького [Друкарня : 2020, . - 412 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..
726753 R
   61

Якубчак Ольга Миколаївна
Удосконалення технологічних процесів одержання молока з мінімальним бактеріальним обсіменінням [Текст] : монографія / Якубчак Ольга Миколаївна, Джміль Оксана Михайлівна, Джміль Володимир Іванович, Таран Тетяна Володимирівна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України; Київ "Компринт" : 2020^IЦП, . - 302 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 283-301.

Анотація: Монографію присвячено проблемі контролю безпечності та якості молока. Приділено увагу аналізу ризиків в процесі отримання молока в реформованих сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах щодо його загального бактеріального обсіменіння. Описано метод зниження мікробного обсіменіння молока, отриманого за різних умов.
726751 R
   63

Марценюк В.П.
Методики рибогосподарських досліджень [Текст] : навч. посібник / Марценюк В. П.. Марценюк Н. О.; Київ [Компринт] : 2020, . - 440 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 417-422.
726622 B
   74

Ідак Юлія Володимирівна
Основи об'ємно-просторової композиції [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 212 c. іл.,. Бібліогр.: с. 207-209 .

Анотація: Розглянуто основи об’ємно-просторової композиції та розроблено завдання для закріплення теоретичного матеріалу, освоєння правил побудови зображень просторових форм, розвитку абстрактного мислення. Для кращого розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано авторськими графічними схемами та ілюстраціями. Практичні завдання посібника поступово ускладнюються; їх проілюстровано зразками виконаних робіт.
726618 B
   55

Бондарь Александр Александрович
Во власти магнитного поля [Текст] : науч.-попул. изд. / Александр Бондарь; Киев [Бізнесполіграф] : 2020, . - 720 c. a-цв. ил.

Анотація: Книга є авторським дослідженням, спрямованим на виявлення наявності та характеру взаємозв`язку кліматичних змін зі станом і динамікою магнітного поля Землі. Описується пошук цілісної теорії магнетизму і магнітних полів. Новий погляд на загальні знання про магніти і магнетики, електродинаміку, надпровідність і плазму, серед іншого, дозволив встановити «потрійну природу» електромагнетизму. Визначено, що магнітні явища поширюються на всі сфери фізики, усуваючи наявні між ними протиріччя. Через розуміння природи магнітних полів та їх впливу на процеси динаміки рідин і газів розкривається атмосферна те океанічна циркуляція на Землі, їх вплив на стан магнітних полів і процеси магнітної інверсії. Серед іншого надано пояснення тихоокеанському феномену Ель-Ніньйо і загадкам бермудського трикутника, встановлено визначальний вплив циркуляційної зв'язки Атлантичного і Північного Льодовитого океанів на стан магнітних полів планети. Визначено, що сьогодні Земля перебуває в інверсійному магнітному стані, і це є не тільки причиною глобального потепління, а й передумовою наступної зміни магнітних полюсів планети, наслідки чого також описано. Проведено аналіз зв'язку палеомагнітних і палеокліматичних станів Землі.
726615 B
   004


Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ-2020) [Текст] : праці IX-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 28-31 жовтня, 2020 / Ін-т кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Нац. техн. ун-т України "КПІ імені Ігоря Сікорського", Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича; Чернівці [ЧНУ] : 2020, . - 132 c. іл.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
726610 B
   06


Товариство, яке змінило Політехніку. Спогади, роздуми, документи, світлини [Текст] : [суспільно-політичне вид.] / [за заг. ред. Христини Бурштинської ; уклад. і ред. Ярослава Величко] ; Національний університет "Львівська політехніка", Т-во "Просвіта" Національного ун-ту "Львівська політехніка"; ун-т Нац. : 2019, . - 608 c. іл.,. кол.,. іл. фот.,. фот.,. кол. Бібліогр. в кінці розд..
726608 B
   33

Григорків Василь Степанович
Економічна інформатика: лабораторний практикум [Текст] : [навч. посібник] / В. С. Григорків, Р. Р. Білоскурський, О. Ю. Вінничук [та ін.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 228 c. табл.,. Бібліогр.: с. 225-227.

Анотація: Зміст і структура навчального посібника узгоджені з вимогами стандартів вищої освіти підготовки фахівців спеціальності 051 “Економіка" галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” і всіх спеціальностей галузі знань 07 “Управління та адміністрування” бакалаврського рівня освіти. Наведені у посібнику лабораторні роботи розроблено у такий спосіб, щоб за персональним комп’ютером продемонструвати особливості програмного забезпечення для обробки економічної інформації, інформаційних технологій Microsoft Office, основ програмування офісних додатків.
726604 B
   001


Інститут фізики конденсованих систем НАН України: дорога тривалістю в півстоліття [Текст] : [редкол.: І. М. Мриглод, Т. М. Брик, Ю. В. Головач та ін.] ; НАН України, Інститут фізики конденсованих систем; фізики [ІІн-т : 2019, . - 392 c. граф.,. c-портр. рис.,. Бібліогр.: с. 360-374. - Імен. покажч.: с. 387-391.

Анотація: Висвітлено основні віхи історії становлення і розвитку Інституту фізики конденсованих систем НАН України та наукових структурних підрозділів, які йому передували. Зроблено наукові огляди за основними напрямками діяльності Інституту: статистична фізика конденсованої речовини, комп’ютерне моделювання багаточастинкових систем та фізика складних систем. Показано внесок науковців Інституту в розвиток цих ділянок науки. Представлено інформацію про великі інфраструктурні проекти, які реалізовано в інституті, висвітлено його діяльність у сфері підготовки наукових кадрів, міжнародного співробітництва, організації конференцій. Подано персоналії працівників інституту та інші довідкові матеріали.
726603 B
   57

Рудько Георгій Ілліч
Макроекелогія України [Текст] : монографія / Рудько Г. І., Бондар О. І. ; за ред. Г. І. Рудька ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин, Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління; Київ^XЧернівці Букрек : 2020, . - 520 c. граф.,. b-карты табл.,. Бібліогр.: с. 500-515.

Анотація: Монографія присвячена актуальним екологічним проблемам навколишнього середовища України. В монографії розглянуто макроекологічні проблеми, виконано їх ранжування відповідно до стану макросистем, оцінено їх вплив на розвиток України. Вивчено сучасний макроекологічний стан держави, демографічні чинники та їх вплив макроекологічну ситуацію в Україні, оцінено екологічні загрози й ризики та їх наслідки для демографічних, міграційних, урбанізаційних процесів в Україні. Досліджено вплив енергетичної галузі на стан навколишнього природного середовища, а також розробки родовищ корисних копалин як чинника екологічних проблем України, спрогнозовано екологічну ситуацію в державі, окреслено сценарії розвитку України та шляхи подолання екологічної кризи, розглянуто основні екологічні проблеми людства та шляхи їх вирішення.
726601 B
   62


Тези VI Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" [Текст] : [наук. вид.], 4-6 грудня 2019 р., Київ, Україна / [ред. А. Г. Наумовець, С. А. Беспалов, О. Є. Бєляєв та ін.] ; НАН України; Київ [ТІМ-СЕРВІС"] : 2019, . - XXVIII c. + 240 с. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлено матеріали VI Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019) ", яку проведено 4–6 грудня 2019 р. в Національній академії наук України. Наведено основні результати теоретичних і експериментальних досліджень будови та властивостей нанорозмірних систем, розмірних ефектів і самоорганізації наноструктур, розробки методів одержання металів, сплавів, кераміки, композитів і напівпровідникових систем у наноструктурованому стані, вуглецевих наноматеріалів, плівок, покриттів і поверхневих наносистем, біофункціональних наноматеріалів і систем медико-біологічного призначення, супрамолекулярних структур, аерогелів і колоїдних систем, технологій виготовлення матеріалів на їх основі, а також методів діагностики, атестації та моделювання наномасштабних систем.
726601 B
   62


Тези VI Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" [Текст] : [наук. вид.], 4-6 грудня 2019 р., Київ, Україна / [ред. А. Г. Наумовець, С. А. Беспалов, О. Є. Бєляєв та ін.] ; НАН України; Київ [ТІМ-СЕРВІС"] : 2019, . - XXVIII c. + 240 с. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлено матеріали VI Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019) ", яку проведено 4–6 грудня 2019 р. в Національній академії наук України. Наведено основні результати теоретичних і експериментальних досліджень будови та властивостей нанорозмірних систем, розмірних ефектів і самоорганізації наноструктур, розробки методів одержання металів, сплавів, кераміки, композитів і напівпровідникових систем у наноструктурованому стані, вуглецевих наноматеріалів, плівок, покриттів і поверхневих наносистем, біофункціональних наноматеріалів і систем медико-біологічного призначення, супрамолекулярних структур, аерогелів і колоїдних систем, технологій виготовлення матеріалів на їх основі, а також методів діагностики, атестації та моделювання наномасштабних систем.
726649 B
   016:9

Когут Софія
Михайло Рудницький (1889-1975) [Текст] : біобібліографічний покажчик / Софія Когут ; [відп. ред. Лідія Сніцарчук] ; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника; імені [ЛННБ : 2020, . - 768 c. фот.,. Бібліогр.: с. 21-715 та у виносках.
726648 R
   016:9

Кикоть Н. О. ^4220 уклад.
Микола Григорович Жулинський [Текст] : [біобібліографічний покажчик] / [упоряд.: Н. О. Кикоть, М. І. Костенко, О. А. Ляшенко та ін.] ; НАН України, Ін-т літератури; дім. Вид. : 2020, . - 128 c. фот.,. фот.,. кол.
726647 R
   016:9

Бичко О. М.
Михайло Петрович Войнаренко. До 70-річчя від дня народження [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян] ; Хмельницький національний університет, Наукова б-ка; [ХНУ] : 2020, . - 204 c. c-портр. Імен. покажч.: с. 193-203.
726645 R
   016:070


Газети Галичини (1944-1990) у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : бібліографічний покажчик / [уклад.:Ю. О. Романишин, О. Вей] ; НАН України, ЛННБ України ім. В Стефаника, ВПВ ім. Мар'яна та Іванни Коців; імені [ЛННБ : 2019, . - 71 c. Алф. покажч.: с. 57-65 . - Географ. покажч.: с. 66-69.
726644 R
   016:34

Батиргареєва Владислава Станіславівна
Володимир Васильович Голіна [Текст] : [біобібліографія] / [упоряд.: В. С. Батиргареєва, С. С. Шрамко] ; Національна академія правовиї наук; Харьков Право : 2020, . - 92 c. c-портр.
726643 R
   016:51


Дорога в науку [Текст] : библиографический указатель / [под ред. Погорелова С. В.] ; МОЗ Украины, Национальный фармацевтический ун-т; Бровин [ФЛП : 2020, . - 113 c. табл.,. фот.,. фот.,. цв. Библиогр.: с. 44-95.
726642 R
   016:9

Ніколюк О. Б.
Шишка Олександр Володимирович [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. О. Б. Ніколюк] ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 68 c. фот.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 14-59.
726641 R
   016:9

Голиш Григорій Михайлович
Десятов Тимофій Михайлович [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. Г. М. Голиш ; авт. вступ. сл. В. Г. Кремень] ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайло Максимовича; Черкаси Вертикаль : 2020, . - 68 c. фот.,. Бібліогр.: с.22-58 . - Алф. покажч.: с. 60-61.
726640 R
   016:9

Байдюк Н. В.
Архіпова Світлана Петрівна [Текст] : біобібліогрфічний покажчик / [уклад.: Н. В. Байдюк, О. З. Силка ; авт. вступ. сл. В. О. Огнев'юк] ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Наукова б-ка ім. М. Максимовича; Гордієнко [ФОП : 2020, . - 95 c. c-портр. Алф. покажч.: с. 84-87. - Бібліогр.: с. 13-73.
726575 R
   336

Ковернінська Юлія Вікторівна
Фінансове посередництво [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 238 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 219-233.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюється сутність, основи та роль фінансового посередництва у перерозподілі фінансових ресурсів в економіці та її розвитку. Розглянуто базисні теоретичні поняття фінансового посередництва та його інституційної структури. Містить перелік тестових та ситуаційних завдань, а також питання для самоконтролю знань.
t=3.0278520584106