Нові надходження книжкових видань
22 листопада 2020 - 28 листопада 2020

726578 R
   004

Бурдаєв Володимир Петрович
Інформаційні технології та системи [Текст] : монографія / [В. П. Бурдаєв, О. Г. Руденко, О. О. Безсонов та ін.] ; за заг. ред. Пономаренка В. С. ; Харк. нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця; Бровін [ФОП : 2020, . - 173 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: В монографії розглянуті сучасний стан та перспективи розвитку інформаційних технологій та систем різних видів і різного прикладного характеру.
726579 R
   37

Федоренко О. І.
Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посібник / [О. І. Федоренко, В. О. Тюріна, С. П. Гіренко та ін. ; за заг. ред. О. І. Федоренко] ; МВС України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ; Бровін [ФОП : 2020, . - 240 c. табл.,. Бібліогр.: с. 224-227 .

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади педагогіки вищої школи; особливості її становлення та розвитку в історичному аспекті; розкрито сучасний стан вищої освіти України; загальнодидактичні положення організації освітнього процесу у вищій школі: подано принципи, методи, форми організації освітнього процесу; особливості виховного процесу у закладі вищої освіти. Розкрито сучасні вимоги до особистості викладача, його педагогічну майстерність та професійну культуру.
726580 R
   666

Шабанова Галина Николаевна
Ресурсосберегающая технология глиноземистых цементов [Текст] : монография / Г. Н. Шабанова, А. Н. Корогодская, Е. А. Гапонова [и др.] ; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Бровин [ФЛП : 2020, . - 236 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 217-232.

Анотація: В монографии приведены результаты разработки ресурсосберегающей технологии глиноземистых цементов с использованием отходов химической промышленности. Представлено термодинамическое исследование модельных систем, являющихся основой для создания таких цементов, выбраны рациональные области для разработки технологических составов вяжущих материалов. Представлены результаты исследования отходов химической промышленности и доказана возможность их использования для замены исходных сырьевых материалов в технологии глиноземистых цементов. Исследованы особенности процессов фазообразования и гидратации вяжущих материалов, полученных на основе отходов. Предложены варианты составов неформованных материалов на основе разработанных цементов.
726581 R
   63

Скрильник Євген Володимирович
Відходи біогазових установок як сировина для отримання органічних добрив [Текст] : рекомендації / [Є. В. Скрильник, А. М. Кутова, В. А. Гетманенко та ін.] ; Національна академія аграрних наук України, ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського; Бровін [ФОП : 2020, . - 28 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 24-27.

Анотація: У рекомендаціях наведено агрохімічну характеристику відходів біогазових установок та органічних добрив на їх основі. Запропоновано технологічний підхід до одержання органічних добрив на основі відходів біогазових установок. Запропоновано дози внесення фугату та дігестату під сільськогосподарські культури в різних грунтово-кліматичних умовах.
726581 R
   63

Скрильник Євген Володимирович
Відходи біогазових установок як сировина для отримання органічних добрив [Текст] : рекомендації / [Є. В. Скрильник, А. М. Кутова, В. А. Гетманенко та ін.] ; Національна академія аграрних наук України, ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського; Бровін [ФОП : 2020, . - 28 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 24-27.

Анотація: У рекомендаціях наведено агрохімічну характеристику відходів біогазових установок та органічних добрив на їх основі. Запропоновано технологічний підхід до одержання органічних добрив на основі відходів біогазових установок. Запропоновано дози внесення фугату та дігестату під сільськогосподарські культури в різних грунтово-кліматичних умовах.
726582 R
   621.3

Варламов Геннадий Борисович
Объекты ядерной энергетики [Текст] : учебник для студ. ВУЗов и асп. по техническому и экологическому направлениям, а также рек. для специалистов-теплоэнергетиков и экологов / Г. Б. Варламоа, Б. Г. Шабалин, А. В. Гриценко, Е. А. Романова; Бровин [ФЛП : 2020, . - 275 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 271-274.

Анотація: В учебнике рассмотрены экологические аспекты деятельности объектов ядерной энергетики. Рассмотрены вопросы безопасности атомных электростанций, проблемы обращения с облученным топливом и радиоактивными отходами. Проанализировано воздействие на окружающую среду при снятии с эксплуатации объектов атомно-энергетического комплекса. Важное внимание уделяется вопросам аварий на атомных электростанциях и их последствиях для окружающей среды.
726583 R
   621.3

Самойленко І. О.
Енергетичний менеджмент та енергоефективність [Текст] : [підручник для студ. зі спец. електроенергетика, електротехніка та електромеханіка] / [І. О. Самойленко, О. Г. Гриб, А. О. Запорожець та ін.]; Бровін [ФОП : 2020, . - 348 c. іл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: У підручнику викладено теоретичні, методологічні й практичні питання зі створення системи енергоменеджменту підприємства, втілення стандартів ISO 50001 і національних стандартів, що регламентують діяльність у сфері енергоменеджменту, а також містять в собі огляд нормативно-правового забезпечення управління енергоефективністю в Україні та бенчмаркингу енергоефективності. Підручник охоплює матеріал, що стосується оцінювання ефективності проектів із енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. Підручник містить практикум з управління енергоефективністю підприємств.
726586 R
   621.3

Сокол Євгеній Іванович
Релейний захист електроенергетичних систем [Текст] : [підручник для студ. зі спец. електроенергетика, електротехніка та електромеханіка] / [Є. І. Сокол, Г. А. Сендерович, О. Г. Гриб та ін.]; Бровін [ФОБ : 2020, . - 307 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 299-306.

Анотація: Розглянута теорія та практика традиційних і мікропроцесорних релейних захистів для основних елементів систем виробництва й розподілу та електропостачання й електроспоживання електричної енергії.
726588 R
    72


Архітектура Львівщини - старе та нове [Текст] : матеріали ноук.-практ. конф., 14. листопада 2019 р. / [відп. за вип. М. В. Бевз; за ред. В. А. Шуляра] ; Національний університет "Львівська політехніка", Ін-т архітектури, Нац. спілка архітекторів України, Львівська обл. орг-я Національної спілка архіт. України; Львів. Вид-во : 2019, . - 88 c. фот.,.

Анотація: У виданні зібрані матеріали науково-практичної конференції «Архітектура Львівщини – старе та нове. До 60-річчя відкриття Львівського будинку архітектора у Пороховій вежі XYI ст.». Розглянуто історію та обставини пристосування Порохової вежі для Львівського будинку архітектора, діяльність Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України, а також широке коло питань містобудування, громадської та житлової архітектури пам’яток Львівщини.
726589 R
   621.4

Зайцев Роман Валентинович
Комбіновані фотоенергетичні системи [Текст] : [монографія] / Р. В. Зайцев, Г. С. Хрипунов, М. В. Кіріченко, А. В. Меріуц ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Бровін [ФОП : 2020, . - 323 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 289-317.

Анотація: У монографії розглянуті питання розробки високоефективних комбінованих термофотоенергетичних установок, а також особливості практичного застосування установок, оснащених концентраторами сонячного випромінювання. Запропоновано нові підходи комплексного врахування впливу робочої температури на ефективність сонячних елементів різних типів, розроблені конструктивні рішення для комбінованих термофотоенергетичних установок широкомасштабного застосування.
726590 R
   338

Федотова Ірина Володимирівна
Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту [Текст] : монографія / Федотова І. В.; Бровин [ФОП : 2020, . - 420 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 382-417.

Анотація: Розглянуто теоретичні і методологічні засади управління життєдіяльністю підприємств автомобільного транспорту. Запропоновано концептуальний підхід до управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту, моделювання життєздатних систем підприємства, системно-методологічні основи взаємодії життєздатних підприємств з зовнішнім та внутрішнім середовищами, управління життєздатними логістичними системами, формування взаємовідносин підприємства з основними партнерами.
726591 R
   656

Криворучко Оксана Миколаївна
Процесно-орієнтоване управління підприємством: гармонізація на основі якості [Текст] : наук. вид. / Криворучко О. М.; Бровін [ФОП : 2020, . - 179 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 167-177.

Анотація: Розглянуто теоретичні і методологічні засади процесно-орієнтованого управління на підставі гармонізації якості. Запропоновано концепцію гармонізації процесного управління, підходи до оцінки бізнес-процесів та науково-методичні рекомендації щодо реалізації інтегрованого підходу до удосконалення бізнес-процесів.
726592 R
   336

Бочарова Надія Аваківна
Податковий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Бочарова Н. А. ; [ХНАДУ]; Бровін [ФОП : [2020], . - 121 c. табл.,. Бібліогр.: с. 112-117.

Анотація: У навчальному посібнику викладені теоретичні, методичні та практичні основи податкового менеджменту. Наведені концептуальні засади податкового менеджменту, аспекти формування податкової політики на державному рівні та рівні окремого підприємства, основи податкового планування та бюджетування на підприємстві.
726590 R
   338

Федотова Ірина Володимирівна
Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту [Текст] : монографія / Федотова І. В.; Бровин [ФОП : 2020, . - 420 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 382-417.

Анотація: Розглянуто теоретичні і методологічні засади управління життєдіяльністю підприємств автомобільного транспорту. Запропоновано концептуальний підхід до управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту, моделювання життєздатних систем підприємства, системно-методологічні основи взаємодії життєздатних підприємств з зовнішнім та внутрішнім середовищами, управління життєздатними логістичними системами, формування взаємовідносин підприємства з основними партнерами.
726593 R
   33

Shevchenko Inna
Economy of Enterprise [Текст] : course book / Shevchenko Inna, Dmytriieva Oksana ; Kharkiv National Automobile and Highway University; Brovin [FOP : 2020, . - 132 c. табл.,. Бібліогр.: с. 130-131.
726594 R
   34

Марчук Микола Іванович
Державний лад республіки Польща: конституційно-правова модель [Текст] : монографія / Марчук Микола Іванович; Бровін [ФОП : 2020, . - 528 c. іл.,. Бібліогр.: с. 458-519 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена визначенню сутності та особливостей організації державного ладу Республіки Польща, з’ясуванню шляхів його удосконалення та можливостей використання польського досвіду конституційного моделювання державного ладу в Україні. У роботі досліджено основні підходи до змістовного наповнення поняття «державний лад» у польській правовій доктрині. Визначено загальну систему засад державного ладу Республіки Польща. Встановлено основні системні риси, що дозволяють класифікувати Республіку Польща як демократичну, правову, соціальну державу. З’ясовано форму Польської держави за чинною Конституцією 1997 року. Надано розгорнуту інституціональну та функціональну характеристики практики реалізації конституційного принципу поділу влади в Республіці Польща. Досліджено територіальну організацію влади в Республіці Польща за підсумками реформи 1997 року. Визначено конституційно-правовий статус центральних і місцевих органів виконавчої влади Республіки Польща. Встановлено особливості територіальної організації судових і правоохоронних органів Республіки Польща. З’ясовано сучасні тенденції розвитку польської моделі організації територіального самоврядування.
726593 R
   33

Shevchenko Inna
Economy of Enterprise [Текст] : course book / Shevchenko Inna, Dmytriieva Oksana ; Kharkiv National Automobile and Highway University; Brovin [FOP : 2020, . - 132 c. табл.,. Бібліогр.: с. 130-131.
726595 R
   621.3

Варламов Геннадий Борисович
Атомная энергетика [Текст] : учебник / Г. Б. Варламов, А. В. Гриценко, Г. В. Лисиченко, Е. А. Романова ; [Украинский НИИ экологических проблем]; А. Бровин : [ФЛП, . - 256 c. табл.,. Библиогр.: с. 254-255.

Анотація: В книге проанализированы экологические аспекты работы атомных электрических станций, дана оценка их воздействия на окружающую среду и ее компоненты, рассмотрены природоохранные мероприятия для АЭС, способы предупреждения и ликвидаций аварий, а также дана эколого-экономическая оценка создания объектов ядерно-энергетического комплекса.
726594 R
   34

Марчук Микола Іванович
Державний лад республіки Польща: конституційно-правова модель [Текст] : монографія / Марчук Микола Іванович; Бровін [ФОП : 2020, . - 528 c. іл.,. Бібліогр.: с. 458-519 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена визначенню сутності та особливостей організації державного ладу Республіки Польща, з’ясуванню шляхів його удосконалення та можливостей використання польського досвіду конституційного моделювання державного ладу в Україні. У роботі досліджено основні підходи до змістовного наповнення поняття «державний лад» у польській правовій доктрині. Визначено загальну систему засад державного ладу Республіки Польща. Встановлено основні системні риси, що дозволяють класифікувати Республіку Польща як демократичну, правову, соціальну державу. З’ясовано форму Польської держави за чинною Конституцією 1997 року. Надано розгорнуту інституціональну та функціональну характеристики практики реалізації конституційного принципу поділу влади в Республіці Польща. Досліджено територіальну організацію влади в Республіці Польща за підсумками реформи 1997 року. Визначено конституційно-правовий статус центральних і місцевих органів виконавчої влади Республіки Польща. Встановлено особливості територіальної організації судових і правоохоронних органів Республіки Польща. З’ясовано сучасні тенденції розвитку польської моделі організації територіального самоврядування.
726595 R
   621.3

Варламов Геннадий Борисович
Атомная энергетика [Текст] : учебник / Г. Б. Варламов, А. В. Гриценко, Г. В. Лисиченко, Е. А. Романова ; [Украинский НИИ экологических проблем]; А. Бровин : [ФЛП, . - 256 c. табл.,. Библиогр.: с. 254-255.

Анотація: В книге проанализированы экологические аспекты работы атомных электрических станций, дана оценка их воздействия на окружающую среду и ее компоненты, рассмотрены природоохранные мероприятия для АЭС, способы предупреждения и ликвидаций аварий, а также дана эколого-экономическая оценка создания объектов ядерно-энергетического комплекса.
726597 R
   658

Шишкіна Олена Вікторівна
Механізм управління фінансовими ризиками промислових підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. В. Шишкіна ; Чернігівський державний технологічний університет; Чернігів [ЧНТУ] : 2020, . - 318 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 266-297.

Анотація: У монографії досліджено теоретико-концептуальні аспекти управління фінансовими ризиками. Доведено необхідність управління фінансовими ризиками в діяльності промислових підприємств та сформульовано основні особливості управління фінансовими ризиками. Розкрито методологічні засади управління фінансовими ризиками промислових підприємств, зокрема, методи та прийоми ідентифікації, аналізу й оцінки фінансових ризиків, визначення ризик-апетиту та методи мінімізації негативного впливу фінансових ризиків на функціонування і розвиток промислових підприємств. Охарактеризовано сучасний стан, визначено тенденції розвитку промислових підприємств та проаналізовано сучасні особливості управління фінансовими ризиками. Сформульовано основні проблеми управління фінансовими ризиками, що потребують вирішення. Значна увага приділена питанням створення механізму й системи управління фінансовими ризиками. Розроблено модель механізму управління фінансовими ризиками промислових підприємств та удосконалено методичні підходи до оцінки ефективності управління фінансовими ризиками промислових підприємств.
726555 R
   53


International Meeting " Glusters and Nanostructured Materials [Текст] : Program and Materials / NAS of Ukraine, Institute for Information Recording of NAS of Ukraine, Institute for Information Recording Uzgorod Laboratory of optoelectronics and photonics materials of the Institute for Information Recording of the NAS of Ukraine; "Сабов [ФОП : 2020, . - 374 c. граф.,. табл.,. рис.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Наведено основний зміст доповідей за результатами фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з актуальних питань в області наноструктурних систем, наноматеріалів та нанотехнологій. Головну увагу приділено розгляду проблем нанофізики та наноелектроніки, електронній і атомній будові кластерних та наноструктурних матеріалів, аморфних сплавів, апатитоподібних біосистем, колоїдних нанорозмірних систем, наноструктурних плівок та покриттів, дослідженню їх фізико-хімічних властивостей. Представлено результати досліджень в області фізико-хімії поверхневих явищ, супрамолекулярної хімії, синтезу наночастинок, наноструктур і багатофункціональних наноструктурних матеріалів. Відображено особливості діагностики наносистем.
726557 R
   629


International scientific conference "Forest engineering: new techniques, technology and environment" [Текст] : abstract book, Lviv, Ukraine, May 28-30 2020 / Ukrainian National Forestry University, Department of Forest Machines; [Drohobych] [Posvit] : 2020, . - 60 c.
726569 R
   71

Черкес Богдан
Андрій Рудницький: архітектурний портрет на фоні епохи [Текст] : монографія / [Б. Черкес, І. Дида, М. Габрель та ін.] ; за ред. Богдана Черкеса, Ірини Диди ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 132 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У монографії зроблено огляд професійної, наукової, педагогічної діяльності, особистісних характеристик доктора архітектури, професора, почесного професора Національного університету «Львівська політехніка» Андрія Марковича Рудницького (1928–2009). Автори публікації добре знали Андрія Рудницького, були його учнями й колегами в непростих історичних умовах кінця ХХ – початку ХХІ ст. Тому матеріал окремих розділів доповнено особистими спогадами, що відображають особливості епохи з позицій архітектури.
726557 R
   629


International scientific conference "Forest engineering: new techniques, technology and environment" [Текст] : abstract book, Lviv, Ukraine, May 28-30 2020 / Ukrainian National Forestry University, Department of Forest Machines; [Drohobych] [Posvit] : 2020, . - 60 c.
726598 R
    8

Князь Тетяна Миколаївна
Українська мова (для іноземних здобувачів) [Текст] : навч. посібник / Т. М. Князь, Т. О. Петрова ; Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва; Бровін ФОП : 2020, . - 152 c. іл.,. Бібліогр.: с. 149-151.

Анотація: У навчальному посібнику подано лексико-граматичний матеріал, що забезпечить глибоке оволодіння нормами сучасної української літературної мови, сформує високий рівень комунікативної культури іноземних здобувачів у сфері професійного спілкування, у його усній і писемній формах.
726574 R
   34

Амеліна Анна Сергіївна
Цивільне право України (особлива частина) [Текст] : практикум / А. С. Амеліна, Н. В. Лаговська, Л. Д. Менін [та ін.] ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Ун-т : 2020, . - 550 c.

Анотація: Практикум «Цивільне право України» підготовлений з метою формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань з цивільного права. Він розроблений як універсальний збірник матеріалів для практичних (семінарських) занять з цивільного права та містить запитання для самоконтролю знань, тестові завдання, практичні задачі, творчі завдання, словник юридичних термінів до кожної теми, список рекомендованих джерел. А тому скористатись ним можуть студенти будь-яких форм навчання за спеціальністю «Правознавство».
726573 R
   332

Гринчишин Ірина
Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання ендогенного потенціалу [Текст] : монографія / Ірина Гринчишин, Мар'яна Біль, Ірина Лещук [та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України"; Львів "Арал"] : 2019^I[ПП, . - 300 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: Монографія присвячена поглибленню наукових засад і розробленню практичних рекомендацій щодо зміцнення територіальних громад на основі ефективного використання їхнього ендогенного потенціалу. Сформовано науково-методологічний інструментарій дослідження закономірностей розвитку спроможних територіальних громад та ефективності використання їхнього ендогенного потенціалу. Розроблено науково-методичні засади оцінювання ефективності використання природно-ресурсного, людського, бюджетного, інвестиційного та інфраструктурного потенціалу територіальних громад, з’ясовано причини неефективного використання ендогенного потенціалу територіальних громад, ідентифіковано резерви нарощування ендогенного потенціалу територіальних громад. Окреслено концептуальні засади зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання їхнього ендогенного потенціалу.
726598 R
    8

Князь Тетяна Миколаївна
Українська мова (для іноземних здобувачів) [Текст] : навч. посібник / Т. М. Князь, Т. О. Петрова ; Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва; Бровін ФОП : 2020, . - 152 c. іл.,. Бібліогр.: с. 149-151.

Анотація: У навчальному посібнику подано лексико-граматичний матеріал, що забезпечить глибоке оволодіння нормами сучасної української літературної мови, сформує високий рівень комунікативної культури іноземних здобувачів у сфері професійного спілкування, у його усній і писемній формах.
726572 R
   37

Кравченко О. О.
Доступність об'єктів соціокультурної інфраструктури для дітей та молоді з особливими освітніми потребами [Текст] : навч.-метод. довідник / [Кравченко О. О., Міщенко М. С., Резніченко І. Г. та ін.] ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2020, . - 154 c. іл.,. Бібліогр.: с. 139-148.

Анотація: У навчально-методичному довіднику розглянуто проблему доступності об’єктів соціокультурної інфраструктури для дітей та молоді з особливими освітніми потребами та систематизовано за нозологіями.
726570 R
   621.3

Єльнікова Тетяна Олександрівна
Автоматизоване вимірювання геометричних параметрів та моделювання процесів розвитку фітопланктону у водоймах [Текст] : монографія / Т. О. Єльнікова, Ю. О. Подчашинський ; Державний ун-т "Житомирська політехніка"; політехніка Житомирська : 2019, . - 180 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 171-179.

Анотація: У монографії розроблено та досліджено методи вимірювання геометричних параметрів фітопланктону за його відеозображеннями. На цій основі створено математичні моделі та досліджено процеси розвитку фітопланктону у водоймах. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів контролю екологічного стану водойм на основі використання сучасних інформаційних технологій. Запропоновано автоматизовані методи формування та обробки відеозображень проб води з водойм, розроблено автоматизовану систему контролю за екологічним станом водойм господарсько-побутового призначення на основі аналізу відеозображень проб води, створено методики ідентифікації фітопланктону за видовим складом на основі виміряних геометричних параметрів, розроблено математичні моделі сезонної динаміки змін чисельності та видового складу планктону у водоймах. Книга складається з п’яти розділів.
726559 R
   62

Калда Галина Станіславівна
Безпека експлуатації альтернативних джерел енергії [Текст] : навч. посібник / [Г С. Калда, В. В. Шевеля, А. С. Бєліков та ін.]; [ХНУ] : 2020, . - 198 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 193-195.

Анотація: Розглянуті питання стану та перспектив розвитку альтернативної енергетики в Україні. Описані найбільш ефективні види альтернативної енергетики та безпека праці робітників, пов’язаних з роботою у закладах, що продукують альтернативну енергію.
726558 R
    8

Олександренко Катерина Валентинівна
Англійська мова за академічним спрямуванням [Текст] : навч. посібник / Олександренко К. В., Пілішек С. О.; Хмельницкий [ХНУ] : 2020, . - 168 c. граф.,. табл.,.

Анотація: Видання має на меті ознайомити аспірантів з особливостями використання англійської мови в академічному середовищі. Поданий матеріал підготовлено на базі наукової лексики, пов’язаної з науковими інтересами молодих учених.
726554 R
   8

Гладка Валентина Анатоліївна
Практичний курс французької мови. Початковий рівень [Текст] : [навч. посібник] / В. А. Гладка, Н. М. Сопилюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Чернівці Технодрук : 2020, . - 388 c. табл.,.

Анотація: Метою запропонованого видання є формування фонетичної та лексико-граматичної компетенцій, а також розвиток навичок усного та писемного мовлення.
726553 R
   69

Бєліков А. С.
Пожежно-технічна експертиза [Текст] : підручник / А. С. Бєліков, О. В. Коваленко, Р. Б. Папірник [та ін.] ; під заг. ред. А. С. Бєлікова ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпровська держ. акад. буд-ва та архітектури", Мін'юст України, Дніпропетровський НДІ судових експертиз; Дніпро Журфонд : 2020, . - 260 c. фот.,. Бібліогр.: с. 257-259.

Анотація: В підручнику розглянуті питання проведення пожежно-технічної експертизи при розслідуванні справ про пожежі. Наведені рекомендації та методичні підходи при дослідженні місця пожежі, проаналізовано версії основних причин виникнення пожежі. Викладені критерії оцінки технічного стану інженерних конструкцій будівель після пожежі.
726552 R
   69

Сафонов В. В.
Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей [Текст] : підручник / В. В. Сафонов, А. С. Бєліков, Р. Б. Папірник [та ін.] ; під заг. ред. А. С. Бєлікова ; ДВНЗ "Придніпровська держ. акад. буд-ва та архіт."; Дніпро Журфонд : 2020, . - 367 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 359-366.

Анотація: У навчальному підручнику викладено методичні рекомендації до змісту і оформленню розділу «Охорона праці» при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей.
726551 R
   8

Онучак Людмила Володимирівна
English Grammar ror Philology Students [Текст] : [навч. посібник] / Л. В. Онучак, Л. М. Яценко, І. М. Кукса ; [Університет Державної фіскальної служби України]; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 242 c. табл.,.

Анотація: Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови надає студентам можливість сформувати граматичну компетентність для вільного оперування набутими іншомовними навичками в різних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування. Практичним матеріалом слугують вправи, розроблені на основі автентичних текстів з класичної та сучасної літератури, а також періодичних видань.
726489 R
   31

Чупрій Леонід Васильович
Аналітичний звіт комплексного дослідження на тему: "Культурні практики населення міста Києва та Київської області [Текст] : [аналіт. звіт] / Леонід Чупрій, Катерина Настояща ; ГО "Демократичні ініціативи молоді", за фін. підтримки Укр. культурного фонду; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 199 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 196-198.

Анотація: Наукова робота присвячена аналізу результатів комплексного соціологічного дослідження на тему "Культурні практики населення міста Києва та Київської області”, проведеного за фінансової підтримки Українського культурного фонду. В роботі представлений порівняльний аналіз культурних практик мешканців Києва і Київської області, проаналізовані особливості культурних потреб різних соціальних груп, визначена кореляція популярності різноманітних дозвіллєвих практик в залежності від віку, статті, типу поселення. Результатом дослідження стало визначення основних драйверів і бар’єрів культурного дозвілля киян і мешканців області, характер їх дозвіллєвих звичок і традицій, типологізація за змістом і формами дозвілля, особливості культурного життя різних районів столичного регіону, основні локуси проблемних зон. Аналіз виявлених проблем дозволив сформувати пропозиції і рекомендації щодо оптимізації ситуації і активізації розвитку культурної сфери і діяльності культурних закладів Київщини.
726489 R
   31

Чупрій Леонід Васильович
Аналітичний звіт комплексного дослідження на тему: "Культурні практики населення міста Києва та Київської області [Текст] : [аналіт. звіт] / Леонід Чупрій, Катерина Настояща ; ГО "Демократичні ініціативи молоді", за фін. підтримки Укр. культурного фонду; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 199 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 196-198.

Анотація: Наукова робота присвячена аналізу результатів комплексного соціологічного дослідження на тему "Культурні практики населення міста Києва та Київської області”, проведеного за фінансової підтримки Українського культурного фонду. В роботі представлений порівняльний аналіз культурних практик мешканців Києва і Київської області, проаналізовані особливості культурних потреб різних соціальних груп, визначена кореляція популярності різноманітних дозвіллєвих практик в залежності від віку, статті, типу поселення. Результатом дослідження стало визначення основних драйверів і бар’єрів культурного дозвілля киян і мешканців області, характер їх дозвіллєвих звичок і традицій, типологізація за змістом і формами дозвілля, особливості культурного життя різних районів столичного регіону, основні локуси проблемних зон. Аналіз виявлених проблем дозволив сформувати пропозиції і рекомендації щодо оптимізації ситуації і активізації розвитку культурної сфери і діяльності культурних закладів Київщини.
726484 R
   664

Бірта Габріелла Олександрівна
Еко- та ГМ-продукти [Текст] : навч. посібник / [Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока та ін.] ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі"(ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2020, . - 276 c. Бібліогр.: с. 270-275.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання: розвитку сучасної біотехнології; теоретичних основ та історії виникнення генетично модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві; якості та безпеки продовольчої сировини й харчових продуктів; позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання.
726483 R
   621.39

Горбатий Іван Володимирович
Методи формування й оброблення сигналів у телекомунікаційних системах [Текст] : монографія / І. В. Горбатий, Р. І. Желяк, М. Д. Кіселичник ; за заг. ред. І. В. Горбатого ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 336 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Описано класифікацію електричних сигналів, наведено їхні математичні моделі, параметри та характеристики в часовій та частотній площинах. Детально розглянуто методи формування й оброблення сигналів у телекомунікаційних системах, зокрема методи модуляції сигналу, методи кодування, методи ущільнення/розділення сигналів (каналів) та методи передавання даних із керуючим зворотним зв'язком. Описано методи обчислення частотних та енергетичних характеристик модульованих сигналів. Особливу увагу звернуто на дослідження впливу методів формування й оброблення сигналів на технічну ефективність телекомунікаційних систем.
726481 R
   37

Григорків Василь Степанович
Інформаційні системи в економіці [Текст] : метод. вказівки до виробничої практики / уклад.: В. С. Григорків, Л. Л. Маханець, О. Ю. Вінничук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 28 c. табл.,.

Анотація: Наведено ключові положення щодо порядку проходження виробничої практики, обов’язків керівників практики від кафедри і бази практики, обов’язків студентів-практикантів, основних програмних завдань практики, організації та оформлення звіту, а також відповідні рекомендації щодо його захисту.
726480 R
   91

Джаман Василь Олексійович
Етногеографія Західноукраїнського регіону [Текст] : монографія / Василь Джаман, Петро Мручковський, Ярослав Джаман ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 240 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 160-169.

Анотація: У монографії розкриті науково-методичні основи етногеографічних досліджень; виявлені територіальні відміни і особливості етнічної культури населення Західноукраїнського регіону, проведена бальна оцінка просторової поширеності та рейтингової значимості етнічних груп у розрізі адміністративних районів і міст та здійснена їх класифікація за ступенем етнічної різноманітності населення; виявлені територіальні нерівномірності розселення етнічних меншин і визначено функціональну залежність рівня етнічної різноманітності населення від величини міст, рівня урбанізованості та етногеографічного положення території; розкрито вплив етнічної структури населення на формування демографічної ситуації та хід демографічних і міграційних процесів; охарактеризовані географічні аспекти етномовної ситуації та проявів етнічних процесів.
726479 R
   51

Дрінь Ярослав Михайлович
2 Вища математика: лінійна і векторна алгебра та аналітична геометрія [Текст] : навч. посібник / уклад.: Я. М. Дрінь, О. І. Філіпчук, О. Л. Сопронюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 280 c. іл.,. Бібліогр.: с. 277-278.

Анотація: Навчальний посібник містить теоретичні відомості, приклади розв'язування типових задач, завдання для аудиторної та самостійної роботи, запитання та завдання для самоконтролю з лінійної і векторної алгебри та аналітичної геометрії.
t=2.3841290473938