Нові надходження книжкових видань
22 листопада 2020 - 28 листопада 2020

726758 R
   61

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна
Теорія та практика цивільної безпеки в Україні [Текст] : [колективна] монографія / [Федорчук-Мороз В. І., Андрощук І. В., Андрощук О. В. та ін. ; за наук. ред. Федорчук-Мороз В. І. ] ; Луцький національний технічний університет; Луцького [РВВ : 2020, . - 188 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: В колективній монографії наведено результати досліджень теоретичних питань та практики гарантування цивільної безпеки в Україні, які дозволяють виявити резерви суспільства для стійкого розвитку та формувати практичні шляхи його укріплення. Тематика та зміст розділів відображають результати основних напрямів досліджень у сфері цивільної безпеки, а саме: «Правові, екологічні та психологічні аспекти цивільної безпеки», «Міжнародний та вітчизняний досвід у підвищенні рівня безпеки та продуктивності праці», «Інженерно-технічні та організаційні засади забезпечення цивільної безпеки».
726757 R
   336

Левандівський Омелян Тарасович
Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу [Текст] : монографія / Левандівський О. Т. ; ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; " ДВНЗ : 2020, . - 348 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 331-347.

Анотація: Розглянуто питання теорії і практики інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу. В монографії послідовно розкривається: генезис і еволюція інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, їх сутність, місце і роль у багатоукладній економіці аграрного сектору. Дослідження базується на даних обстеження сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють органи статистики, а також на основі даних анкетування сільськогосподарських підприємств проведених автором і без яких неможливо визначити ефективність інвестиційної діяльності.
726757 R
   336

Левандівський Омелян Тарасович
Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу [Текст] : монографія / Левандівський О. Т. ; ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; " ДВНЗ : 2020, . - 348 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 331-347.

Анотація: Розглянуто питання теорії і практики інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу. В монографії послідовно розкривається: генезис і еволюція інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, їх сутність, місце і роль у багатоукладній економіці аграрного сектору. Дослідження базується на даних обстеження сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють органи статистики, а також на основі даних анкетування сільськогосподарських підприємств проведених автором і без яких неможливо визначити ефективність інвестиційної діяльності.
726754 R
   37


Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 14-24 жовтня 2019 р., м. Кропивницький / Центральноукраїнський державний педагогічний ун-т імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Ін-т педагогіки НАПН України, м. Київ, Комунальний заклад "Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. В. Сухомлинського, м. Кропивницький [та ін.]; [Харків] [Мачулін] : 2019, . - 76 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
726753 R
   61

Якубчак Ольга Миколаївна
Удосконалення технологічних процесів одержання молока з мінімальним бактеріальним обсіменінням [Текст] : монографія / Якубчак Ольга Миколаївна, Джміль Оксана Михайлівна, Джміль Володимир Іванович, Таран Тетяна Володимирівна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України; Київ "Компринт" : 2020^IЦП, . - 302 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 283-301.

Анотація: Монографію присвячено проблемі контролю безпечності та якості молока. Приділено увагу аналізу ризиків в процесі отримання молока в реформованих сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах щодо його загального бактеріального обсіменіння. Описано метод зниження мікробного обсіменіння молока, отриманого за різних умов.
726752 R
   37

Цуркан Марія Валентинівна
Теоретичні основи методичної системи навчання української мови як іноземної студентів медичних закладів вищої освіти [Текст] : монографія / Марія Цуркан ; Вищий державний навчальний заклад "Буковинський державний медичний університет"; Чернівецького [Друкарня : 2020, . - 412 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..
726753 R
   61

Якубчак Ольга Миколаївна
Удосконалення технологічних процесів одержання молока з мінімальним бактеріальним обсіменінням [Текст] : монографія / Якубчак Ольга Миколаївна, Джміль Оксана Михайлівна, Джміль Володимир Іванович, Таран Тетяна Володимирівна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України; Київ "Компринт" : 2020^IЦП, . - 302 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 283-301.

Анотація: Монографію присвячено проблемі контролю безпечності та якості молока. Приділено увагу аналізу ризиків в процесі отримання молока в реформованих сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах щодо його загального бактеріального обсіменіння. Описано метод зниження мікробного обсіменіння молока, отриманого за різних умов.
726751 R
   63

Марценюк В.П.
Методики рибогосподарських досліджень [Текст] : навч. посібник / Марценюк В. П.. Марценюк Н. О.; Київ [Компринт] : 2020, . - 440 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 417-422.
726637 B
   5

Леонов Валерий Евгеньевич
Современные методы исследований и обработки экспериментальных данных [Текст] : монография / В. Е. Леонов, В. В. Чернявский ; под ред. В. Е. Леонова ; Херсонская гос. морская акад.; Херсон ХГМА : 2020, . - 520 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 501-516.

Анотація: Матеріали дисципліни «Сучасні методи досліджень і обробки експериментальних даних», яку редактор даної монографії професор Леонов В. Є. читав для магістрів протягом останніх семи років, використані при написанні монографії. У монографії наведені конкретні приклади власних науково-дослідних робіт, готових до практичної реалізації на морському, річковому транспорті і внутрішніх водних шляхах.
726622 B
   74

Ідак Юлія Володимирівна
Основи об'ємно-просторової композиції [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 212 c. іл.,. Бібліогр.: с. 207-209 .

Анотація: Розглянуто основи об’ємно-просторової композиції та розроблено завдання для закріплення теоретичного матеріалу, освоєння правил побудови зображень просторових форм, розвитку абстрактного мислення. Для кращого розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано авторськими графічними схемами та ілюстраціями. Практичні завдання посібника поступово ускладнюються; їх проілюстровано зразками виконаних робіт.
726615 B
   004


Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ-2020) [Текст] : праці IX-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 28-31 жовтня, 2020 / Ін-т кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Нац. техн. ун-т України "КПІ імені Ігоря Сікорського", Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича; Чернівці [ЧНУ] : 2020, . - 132 c. іл.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
726610 B
   06


Товариство, яке змінило Політехніку. Спогади, роздуми, документи, світлини [Текст] : [суспільно-політичне вид.] / [за заг. ред. Христини Бурштинської ; уклад. і ред. Ярослава Величко] ; Національний університет "Львівська політехніка", Т-во "Просвіта" Національного ун-ту "Львівська політехніка"; ун-т Нац. : 2019, . - 608 c. іл.,. кол.,. іл. фот.,. фот.,. кол. Бібліогр. в кінці розд..
726608 B
   33

Григорків Василь Степанович
Економічна інформатика: лабораторний практикум [Текст] : [навч. посібник] / В. С. Григорків, Р. Р. Білоскурський, О. Ю. Вінничук [та ін.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 228 c. табл.,. Бібліогр.: с. 225-227.

Анотація: Зміст і структура навчального посібника узгоджені з вимогами стандартів вищої освіти підготовки фахівців спеціальності 051 “Економіка" галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” і всіх спеціальностей галузі знань 07 “Управління та адміністрування” бакалаврського рівня освіти. Наведені у посібнику лабораторні роботи розроблено у такий спосіб, щоб за персональним комп’ютером продемонструвати особливості програмного забезпечення для обробки економічної інформації, інформаційних технологій Microsoft Office, основ програмування офісних додатків.
t=2.3906559944153