Нові надходження книжкових видань
22 листопада 2020 - 28 листопада 2020

726949 R
   621.3

Батыгин Юрий Викторович
Индукционный нагрев и магнитно-импульсное притяжение для промышленных технологий современности [Текст] : монография / Ю. В. Батыгин, В. А. Стрельникова ; Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет; Харьков ЛИДЕР : 2019, . - 162 c. граф.,. рис.,. фот.,. Библиогр.: с. 144-157.

Анотація: У монографії обґрунтовано ефективність систем індукційного нагріву індукторами із феромагнітними осердями, а також інструментів електромагнітного впливу із «прямим пропусканням струму» крізь об’єкт оброблення. Отримано аналітичні вирази та чисельні оцінки електромагнітних процесів у описаних системах. Приведено практичні результати експериментальних досліджень.
726947 R
   51

Сарана Олександр Анатолійович
Вступ до теорії субгармонічних функцій [Текст] : навч. посібник [для студ. математичних спец. вищ. навч. закладів] / О. А. Сарана; ЖДУ Вид-во : 2019, . - 79 c. Бібліогр.: с. 77.
726947 R
   51

Сарана Олександр Анатолійович
Вступ до теорії субгармонічних функцій [Текст] : навч. посібник [для студ. математичних спец. вищ. навч. закладів] / О. А. Сарана; ЖДУ Вид-во : 2019, . - 79 c. Бібліогр.: с. 77.

Анотація: Посібник складається з чотирьох частин. В частині I розглядається клас півнеперервних зверху функцій. В частині II розглядається клас опуклих функцій, доводяться дискретна та інтегральна нерівності Єнсена. В частині III розглядається клас гармонічних функцій. В частині IV вводиться клас субгармонічних функцій та встановлюються деякі їх властивості.
726946 R
   621.3

Солован Михайло Миколайович
Тонкоплівкова електроніка [Текст] : метод. рек. до лаб. робіт / [уклад. : М. М. Солован, А. І. Мостовий] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2019, . - 64 c. іл.,. Бібліогр.: с. 63.
726945 R
   1

Ядацький Яцек Юліуш
Метафізика і семіотика. Прототеоретичні дослідження [Текст] : [монографія] / Яцек Юліуш Ядацький ; пер.: Борис Домбровський і Степан Іваник; Львівського Вид-во : 2019, . - 352 c. іл.,. Бібліогр.: с. 270-287. - Алф. покажч.: с. 288-306.

Анотація: Монографія присвячена проблематиці взаємного зв’язку між метафізикою та семіотикою, а саме є спробою відповіді на питання яким чином є можливим виведення метафізичних висновків з семіотичних досліджень (досліджень мови).
726943 R
   004

Єфімов Юрій Володимирович
Комп'ютерна графіка: Adobe двома руками [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Єфімов ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; ун-т [Київський : 2018, . - 120 c. рис.,. табл.,. Словник-довідник: с. 105-117.
726942 R
   37

Трифонова Олена Михайлівна
Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп'ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін у закладах вищої освіти [Текст] : монографія / О. М. Трифонова ; Центральноукраїнський державний педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка; "Екслюзив-Систем"] [ПП : 2019, . - 508 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 412-461.

Анотація: У монографії представлена методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп'ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін. Дану методичну систему розроблено на засадах компетентнісно орієнтованої парадигми розвитку вищої освіти, сталого розвитку та тенденцій цифровізації суспільства. Теоретико-методологічною основою системи є інтегративний базовий підхід, який передбачає комплексну реалізацію: компетентнісного, діяльного, особистісно зорієнтованого, ресурсного та системного підходів. Обґрунтована доцільність нововведень в умовах освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних технологій ряду інтегративних курсів.
726941 R
   66

Кондратов Сергій Олексійович
Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології [Текст] : навч. посібник / С. О. Кондратов, І. В. Сітак, Т. М. Матейко ; Інститут хімічних технологій Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля (м. Рубіжне); "Лідер" Вид-во : 2019, . - 565 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці тем та лекцій.

Анотація: У посібнику систематично викладено матеріали спеціального курсу «Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології» відповідно до освітніх програм спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія» та 226 «Фармація». Розроблені шістнадцять лекційних занять будуються на принципах системності, інформативності, поєднанні традиційних і комп’ютерних методів і форм навчання важливих для майбутніх фахівців із хімічних технологій та фармації. Наведено велику кількість математичних моделей типових процесів хімічної технології.
726910 R
   004

Перепелицин Артем Євгенович
Технології проектування комп'ютерних систем [Текст] : навч.-метод. посібник / А. Є. Перепелицин, О. О. Ілляшенко, В. О. Куланов ; ред. Харченко В. С. ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 51 c. табл.,. Бібліогр.: с. 47.
726909 R
   657

Булгакова О.
Навігатор МСБО (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку) [Текст] : [Булгакова О.]; "Редакція ТОВ : 2020, . - 336 c. табл.,.
726903 R
   623


Новітні технології - для захисту повітряного простору [Текст] : XVI міжнародна наукова конференція Харківського нац. ун-ту Повітряних Сил імені Івана Кожедуба : тези доп., 15-16 квітня 2020 року / Міноборони, Харківський нац. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; ПЛЮС] [ДІСА : 2020, . - 876 c. Алф. покажч.: с. 852-872.

Анотація: Наведені теми пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами, науковими співробітниками, докторантами, ад'юнктами, аспірантами, фахівцями органів військового управління, закладів, установ і підприємств.
726902 R
   623

Корнійчук Сергій Петрович
Сучасне озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації. Довідник учасника ООС [Текст] : [довідкове видання] / [С. П. Корнійчук, О. В. Турінський, Г. В. Пєвцов та ін.] ; за ред. С. П. Корнійчука; ПЛЮС] [ДІСА : 2020, . - 1220 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 1208-1217.
726899 R
   629.5

Будашко Віталій Віталійович
Високовольтні технології в морській електроінженерії [Текст] : монографія / [В. В. Будашко, О. М. Піпченко, В. В. Пономаренко, В. А. Шевченко] ; Національний ун-т "Одеська морська академія", Одеський морський тренажерний центр; "ОМА"] [НУ : 2020, . - 398 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 351.
726893 R
   005

Крикавський Євген Васильович
Логістика та управління ланцюгами поставок [Текст] : підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 848 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд.. - Термінол. словник.: с. 778-820. - Іншомовні абревіатури та терміни.: с. 821-831.

Анотація: Викладено теоретичні, практичні та методологічні основи управління ланцюгами поставок: сформульовано дефініцію поняття “ланцюг поставок” та наведено його характерні риси; окреслено базові засади управління ланцюгами поставок, детально охарактеризовано їхні внутрішні бізнес-процеси; детерміновано показники результативності ланцюгів поставок; досліджено роль логістики в управлінні ланцюгами поставок зі стратегічного та оперативного поглядів; розглянуто типовий спосіб проектування ланцюга поставок споживчих товарів; розкрито методологію планування обсягів продажу й операцій (S&OP) у ланцюгах поставок; розглянуто сучасні концепції здобуття довгострокових конкурентних переваг ланцюгом поставок та перспективи розвитку логістики та ланцюгів поставок в Європі та у світі. Матеріал викладено із урахуванням практичного досвіду використання загальновизнаних технік та інструментів управління ланцюгами поставок провідних зарубіжних та вітчизняних підприємств.
t=1.7525720596313