Нові надходження книжкових видань
15 листопада 2020 - 21 листопада 2020

726774 R
   1

Максюта Микола Єгорович
Філософія науки: гуманітарно-педагогічний синтез [Текст] : монографія / Микола Максюта, Олександра Соколова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 309 c. Бібліогр.: с. 290-308.

Анотація: Висвітлені проблеми соціокультурних трансформацій філософсько-наукових пріоритетів Постмодерну, гуманістичні аспекти комплементарності громадянсько-освітніх та філософсько- наукових ракурсів реалізації сучасного педагогічного процесу, навчально-освітні альтернативи філософії науки сучасним цивілізаційним викликам.
726773 R
   621.3

Васілевський Олександр Миколайович
Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань [Текст] : практикум / О. М. Васілевський, В. В. Присяжнюк ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 150 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 137-150.

Анотація: У практикумі викладено методику розрахунку непевностей результатів вимірювань, контролю та випробувань з урахуванням міжнародних підходів до оцінювання характеристик точності вимірювань та подання їх результатів. Практикум містить короткі теоретичні відомості з концепції непевності, приклади розрахунку конкретних задач, що зустрічаються в метрологічній практиці, та завдання для набуття навичок оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань.
726772 R
   621.39

Бортник Геннадій Григорович
Методи та засоби цифрового оброблення радіосигналів для систем безпеки та моніторингу [Текст] : монографія / Г. Г. Бортник, М. В. Васильківський, В. М. Кичак ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2020, . - 126 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 115-125.

Анотація: У монографії розглянуто методи та засоби оброблення радіосигналів (РС) для систем безпеки та моніторингу, що побудовані на базі методології цифрового оброблення високочастотних сигналів. Запропоновано метод аналого-цифрового перетворення РС, метод запам'ятовування та відтворення РС та цифровий метод спектрального аналізу широкосмугових РС. Наведено низку методів визначення параметрів радіосигналів. Представлено методи побудови пристроїв підсилення та перетворення радіосигналів і структури засобів первинного цифрового оброблення РС.
726771 R
   54

Волнянська Олена Вікторівна
Потенціометричне визначення катіонних поверхнево-активних речовин [Текст] : монографія / О. В. Волнянська, М. О. Мироняк, М. В. Манзюк [та ін.] ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 103 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 91-102.

Анотація: У монографії розглядаються хімічні реакції між катіонними органічними речовинами та гетерополіаніонами структури Кеггіна. Показана можливість використання таких реакцій для розробки потенціометричних сенсорів, чутливих до катіонних ПАР. Досліджено залежність електродних характеристик розроблених сенсорних електродів від різних факторів. Наводяться нові методики кількісного визначення вмісту катіонних поверхнево-активних речовин в субстанції та об’єктах промислової продукції методом прямої потенціометрії.
726770 R
   53

Виноградов Борис Володимирович
Обробка експериментальних даних на прикладах лабораторних робіт з теоретичної механіки [Текст] : навч. посібник / Б. В. Виноградов ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 128 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 122.

Анотація: Навчальний посібник складається з двох частин. В першій частині викладені теоретичні основи і методи обробки експериментальних даних. Матеріал, наведений в першій частині, носить конспективний характер і супроводжується відповідними посиланнями на використані першоджерела. В другій частині наведена обробка вимірювань і експериментальних досліджень на прикладах лабораторних робіт з теоретичної механіки. В наведених прикладах вимірювання фізичних величин виконувались не досконалими приладами і методами, що притаманно для навчального експерименту. Тому, в ряді випадків, відносні похибки вимірювань складають більше 10%. Одночасно проводиться аналіз результатів і пошук шляхів зниження величин похибок.
726769 R
   66

Бєляновська Олена Анатоліївна
Захист навколишнього середовища при споживанні органічних палив [Текст] : навч. посібник / О. А. Бєляновська, В. В. Буличов, М. П. Сухий, О. М. Прокопенко ; ДНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 122 c. іл.,. Бібліогр.: с. 119-120.

Анотація: В навчальному посібнику розглянуті основи захисту навколишнього середовища при споживанні органічних палив, загальна характеристика забруднювачів навколишнього середовища при експлуатації об’єктів теплоенергетики, кількісні критерії шкідливих викидів, розсіювання забруднювачів у навколишньому середовищі, механізми утворення шкідливих речовин при спалюванні органічних палив, методи скорочення викидів забруднювачів, порівняно екологічні ризики при експлуатації теплових та атомних електростанцій.
726768 R
   621.8

Птіцин Сергій Георгійович
Обладнання для транспортування та дозування матеріалів [Текст] : навч. посібник / С. Г. Птіцин, О. В. Чехун, В. А. Карпенко ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 248 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 247.

Анотація: У посібнику розглянуто основні типи та наведено розрахунки і вимоги до експлуатації обладнання для транспортування і дозування матеріалів на промислових підприємствах. Зокрема вивчаються стрічкові, підвісні, гвинтові, вібраційні конвеєри, елеватори, транспортувальні труби, установки гідравлічного і пневматичного транспорту, обладнання для дозування матеріалів.
726767 R
   34

Артеменко Олена Вікторівна
Правове забезпечення управлінського рішення [Текст] : навч. посібник / Артеменко О. В., Гбур Л. В., Стасюк Н. А. ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України]; Киiв [Прінтеко] : 2020, . - 125 c. іл.,. Бібліогр.: с. 120-124.
726766 R
   629.3

Рудасьов Віктор Борисович
Автомобіль. Теорія експлуатаційних властивостей [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. Б. Рудасьов, С. П. Бажан, В. В. Редчиць ; Індустріальний коледж ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 176 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 174-175.

Анотація: У навчальному посібнику викладені основи теорії курсу «Автомобіль. Теорія експлуатаційних властивостей». Розглянуто основні експлуатаційні властивості автомобіля, пов’язані з його рухом. Проаналізовано вплив різних факторів на експлуатаційні властивості автомобіля.
726765 R
   663

Півоваров Олександр Андрійович
Сучасні методи інтенсифікації солодорощення [Текст] : монографія / О. А. Півоваров, О. С. Ковальова ; Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 243 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 229-242.
726764 R
   69

Александров М. К.
Основи монтажних робіт на підприємствах хімічної промисловості [Текст] : [навч. посібник] / Александров М. К., Анісімов В. М. ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2019, . - 343 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 341-342.

Анотація: Розглянуто питання організації монтажних робіт, основні механізми та пристрої, що використовуються при виконанні такелажних робіт. Наведено відомості щодо монтажу основних типів технологічного обладнання підприємств хімічної промисловості. Описано методи вивіряння та кріплення обладнання на фундаментах, а також прилади й пристрої, що застосовуються при цьому. Значну увагу приділено питанням механізації трудомістких робіт і техніці безпеки при виконанні монтажних робіт.
726763 R
   34

Лежнєва Тетяна Миколаївна
Правознавство [Текст] : навч. посібник / [Лежнєва Т. М., Рубан О. В., Смєсова В. Л. та ін.] ; за заг. ред. Лежнєвої Т. М., Смєсової В. Л. ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2019, . - 168 c. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів економічного факультету ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» згідно з програмою навчальної дисципліни «Правознавство», розробленої Міністерством освіти і науки України.
726762 R
   004

Коротка Лариса Іванівна
Обчислювальний інтелект: теорія нечітких множин [Текст] : навч. посібник / Коротка Л. І., Зеленкцов Д. Г., Науменко Н. Ю. [та ін.] ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 162 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст.. - Предм. покажч.: с. 159-161.

Анотація: В навчальному посібнику викладено математичні основи теорії нечітких множин. Розглянуто методи формалізації нечіткої інформації з використанням різних підходів: інтервального аналізу та теорії нечітких множин. Навчальний посібник містить два змістових модулі, кожен з яких розділено за темами. Теоретична і практична частини доповнені контрольними питаннями для самоконтролю та тестовими завданнями.
726758 R
   61

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна
Теорія та практика цивільної безпеки в Україні [Текст] : [колективна] монографія / [Федорчук-Мороз В. І., Андрощук І. В., Андрощук О. В. та ін. ; за наук. ред. Федорчук-Мороз В. І. ] ; Луцький національний технічний університет; Луцького [РВВ : 2020, . - 188 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: В колективній монографії наведено результати досліджень теоретичних питань та практики гарантування цивільної безпеки в Україні, які дозволяють виявити резерви суспільства для стійкого розвитку та формувати практичні шляхи його укріплення. Тематика та зміст розділів відображають результати основних напрямів досліджень у сфері цивільної безпеки, а саме: «Правові, екологічні та психологічні аспекти цивільної безпеки», «Міжнародний та вітчизняний досвід у підвищенні рівня безпеки та продуктивності праці», «Інженерно-технічні та організаційні засади забезпечення цивільної безпеки».
726757 R
   336

Левандівський Омелян Тарасович
Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу [Текст] : монографія / Левандівський О. Т. ; ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; " ДВНЗ : 2020, . - 348 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 331-347.

Анотація: Розглянуто питання теорії і практики інвестиційної діяльності у сфері агробізнесу. В монографії послідовно розкривається: генезис і еволюція інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, їх сутність, місце і роль у багатоукладній економіці аграрного сектору. Дослідження базується на даних обстеження сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють органи статистики, а також на основі даних анкетування сільськогосподарських підприємств проведених автором і без яких неможливо визначити ефективність інвестиційної діяльності.
726754 R
   37


Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 14-24 жовтня 2019 р., м. Кропивницький / Центральноукраїнський державний педагогічний ун-т імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Ін-т педагогіки НАПН України, м. Київ, Комунальний заклад "Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. В. Сухомлинського, м. Кропивницький [та ін.]; [Харків] [Мачулін] : 2019, . - 76 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
726753 R
   61

Якубчак Ольга Миколаївна
Удосконалення технологічних процесів одержання молока з мінімальним бактеріальним обсіменінням [Текст] : монографія / Якубчак Ольга Миколаївна, Джміль Оксана Михайлівна, Джміль Володимир Іванович, Таран Тетяна Володимирівна ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України; Київ "Компринт" : 2020^IЦП, . - 302 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 283-301.

Анотація: Монографію присвячено проблемі контролю безпечності та якості молока. Приділено увагу аналізу ризиків в процесі отримання молока в реформованих сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах щодо його загального бактеріального обсіменіння. Описано метод зниження мікробного обсіменіння молока, отриманого за різних умов.
726752 R
   37

Цуркан Марія Валентинівна
Теоретичні основи методичної системи навчання української мови як іноземної студентів медичних закладів вищої освіти [Текст] : монографія / Марія Цуркан ; Вищий державний навчальний заклад "Буковинський державний медичний університет"; Чернівецького [Друкарня : 2020, . - 412 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..
726751 R
   63

Марценюк В.П.
Методики рибогосподарських досліджень [Текст] : навч. посібник / Марценюк В. П.. Марценюк Н. О.; Київ [Компринт] : 2020, . - 440 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 417-422.
726637 B
   5

Леонов Валерий Евгеньевич
Современные методы исследований и обработки экспериментальных данных [Текст] : монография / В. Е. Леонов, В. В. Чернявский ; под ред. В. Е. Леонова ; Херсонская гос. морская акад.; Херсон ХГМА : 2020, . - 520 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 501-516.

Анотація: Матеріали дисципліни «Сучасні методи досліджень і обробки експериментальних даних», яку редактор даної монографії професор Леонов В. Є. читав для магістрів протягом останніх семи років, використані при написанні монографії. У монографії наведені конкретні приклади власних науково-дослідних робіт, готових до практичної реалізації на морському, річковому транспорті і внутрішніх водних шляхах.
726622 B
   74

Ідак Юлія Володимирівна
Основи об'ємно-просторової композиції [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 212 c. іл.,. Бібліогр.: с. 207-209 .

Анотація: Розглянуто основи об’ємно-просторової композиції та розроблено завдання для закріплення теоретичного матеріалу, освоєння правил побудови зображень просторових форм, розвитку абстрактного мислення. Для кращого розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано авторськими графічними схемами та ілюстраціями. Практичні завдання посібника поступово ускладнюються; їх проілюстровано зразками виконаних робіт.
726618 B
   55

Бондарь Александр Александрович
Во власти магнитного поля [Текст] : науч.-попул. изд. / Александр Бондарь; Киев [Бізнесполіграф] : 2020, . - 720 c. a-цв. ил.

Анотація: Книга є авторським дослідженням, спрямованим на виявлення наявності та характеру взаємозв`язку кліматичних змін зі станом і динамікою магнітного поля Землі. Описується пошук цілісної теорії магнетизму і магнітних полів. Новий погляд на загальні знання про магніти і магнетики, електродинаміку, надпровідність і плазму, серед іншого, дозволив встановити «потрійну природу» електромагнетизму. Визначено, що магнітні явища поширюються на всі сфери фізики, усуваючи наявні між ними протиріччя. Через розуміння природи магнітних полів та їх впливу на процеси динаміки рідин і газів розкривається атмосферна те океанічна циркуляція на Землі, їх вплив на стан магнітних полів і процеси магнітної інверсії. Серед іншого надано пояснення тихоокеанському феномену Ель-Ніньйо і загадкам бермудського трикутника, встановлено визначальний вплив циркуляційної зв'язки Атлантичного і Північного Льодовитого океанів на стан магнітних полів планети. Визначено, що сьогодні Земля перебуває в інверсійному магнітному стані, і це є не тільки причиною глобального потепління, а й передумовою наступної зміни магнітних полюсів планети, наслідки чого також описано. Проведено аналіз зв'язку палеомагнітних і палеокліматичних станів Землі.
726615 B
   004


Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ-2020) [Текст] : праці IX-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 28-31 жовтня, 2020 / Ін-т кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Нац. техн. ун-т України "КПІ імені Ігоря Сікорського", Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича; Чернівці [ЧНУ] : 2020, . - 132 c. іл.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
726610 B
   06


Товариство, яке змінило Політехніку. Спогади, роздуми, документи, світлини [Текст] : [суспільно-політичне вид.] / [за заг. ред. Христини Бурштинської ; уклад. і ред. Ярослава Величко] ; Національний університет "Львівська політехніка", Т-во "Просвіта" Національного ун-ту "Львівська політехніка"; ун-т Нац. : 2019, . - 608 c. іл.,. кол.,. іл. фот.,. фот.,. кол. Бібліогр. в кінці розд..
726608 B
   33

Григорків Василь Степанович
Економічна інформатика: лабораторний практикум [Текст] : [навч. посібник] / В. С. Григорків, Р. Р. Білоскурський, О. Ю. Вінничук [та ін.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 228 c. табл.,. Бібліогр.: с. 225-227.

Анотація: Зміст і структура навчального посібника узгоджені з вимогами стандартів вищої освіти підготовки фахівців спеціальності 051 “Економіка" галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” і всіх спеціальностей галузі знань 07 “Управління та адміністрування” бакалаврського рівня освіти. Наведені у посібнику лабораторні роботи розроблено у такий спосіб, щоб за персональним комп’ютером продемонструвати особливості програмного забезпечення для обробки економічної інформації, інформаційних технологій Microsoft Office, основ програмування офісних додатків.
726604 B
   001


Інститут фізики конденсованих систем НАН України: дорога тривалістю в півстоліття [Текст] : [редкол.: І. М. Мриглод, Т. М. Брик, Ю. В. Головач та ін.] ; НАН України, Інститут фізики конденсованих систем; фізики [ІІн-т : 2019, . - 392 c. граф.,. c-портр. рис.,. Бібліогр.: с. 360-374. - Імен. покажч.: с. 387-391.

Анотація: Висвітлено основні віхи історії становлення і розвитку Інституту фізики конденсованих систем НАН України та наукових структурних підрозділів, які йому передували. Зроблено наукові огляди за основними напрямками діяльності Інституту: статистична фізика конденсованої речовини, комп’ютерне моделювання багаточастинкових систем та фізика складних систем. Показано внесок науковців Інституту в розвиток цих ділянок науки. Представлено інформацію про великі інфраструктурні проекти, які реалізовано в інституті, висвітлено його діяльність у сфері підготовки наукових кадрів, міжнародного співробітництва, організації конференцій. Подано персоналії працівників інституту та інші довідкові матеріали.
726603 B
   57

Рудько Георгій Ілліч
Макроекелогія України [Текст] : монографія / Рудько Г. І., Бондар О. І. ; за ред. Г. І. Рудька ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин, Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління; Київ^XЧернівці Букрек : 2020, . - 520 c. граф.,. b-карты табл.,. Бібліогр.: с. 500-515.

Анотація: Монографія присвячена актуальним екологічним проблемам навколишнього середовища України. В монографії розглянуто макроекологічні проблеми, виконано їх ранжування відповідно до стану макросистем, оцінено їх вплив на розвиток України. Вивчено сучасний макроекологічний стан держави, демографічні чинники та їх вплив макроекологічну ситуацію в Україні, оцінено екологічні загрози й ризики та їх наслідки для демографічних, міграційних, урбанізаційних процесів в Україні. Досліджено вплив енергетичної галузі на стан навколишнього природного середовища, а також розробки родовищ корисних копалин як чинника екологічних проблем України, спрогнозовано екологічну ситуацію в державі, окреслено сценарії розвитку України та шляхи подолання екологічної кризи, розглянуто основні екологічні проблеми людства та шляхи їх вирішення.
726601 B
   62


Тези VI Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" [Текст] : [наук. вид.], 4-6 грудня 2019 р., Київ, Україна / [ред. А. Г. Наумовець, С. А. Беспалов, О. Є. Бєляєв та ін.] ; НАН України; Київ [ТІМ-СЕРВІС"] : 2019, . - XXVIII c. + 240 с. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлено матеріали VI Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019) ", яку проведено 4–6 грудня 2019 р. в Національній академії наук України. Наведено основні результати теоретичних і експериментальних досліджень будови та властивостей нанорозмірних систем, розмірних ефектів і самоорганізації наноструктур, розробки методів одержання металів, сплавів, кераміки, композитів і напівпровідникових систем у наноструктурованому стані, вуглецевих наноматеріалів, плівок, покриттів і поверхневих наносистем, біофункціональних наноматеріалів і систем медико-біологічного призначення, супрамолекулярних структур, аерогелів і колоїдних систем, технологій виготовлення матеріалів на їх основі, а також методів діагностики, атестації та моделювання наномасштабних систем.
726649 B
   016:9

Когут Софія
Михайло Рудницький (1889-1975) [Текст] : біобібліографічний покажчик / Софія Когут ; [відп. ред. Лідія Сніцарчук] ; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника; імені [ЛННБ : 2020, . - 768 c. фот.,. Бібліогр.: с. 21-715 та у виносках.
726648 R
   016:9

Кикоть Н. О. ^4220 уклад.
Микола Григорович Жулинський [Текст] : [біобібліографічний покажчик] / [упоряд.: Н. О. Кикоть, М. І. Костенко, О. А. Ляшенко та ін.] ; НАН України, Ін-т літератури; дім. Вид. : 2020, . - 128 c. фот.,. фот.,. кол.
726647 R
   016:9

Бичко О. М.
Михайло Петрович Войнаренко. До 70-річчя від дня народження [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян] ; Хмельницький національний університет, Наукова б-ка; [ХНУ] : 2020, . - 204 c. c-портр. Імен. покажч.: с. 193-203.
t=4.3787839412689