Нові надходження книжкових видань
15 листопада 2020 - 21 листопада 2020

726604 B
   001


Інститут фізики конденсованих систем НАН України: дорога тривалістю в півстоліття [Текст] : [редкол.: І. М. Мриглод, Т. М. Брик, Ю. В. Головач та ін.] ; НАН України, Інститут фізики конденсованих систем; фізики [ІІн-т : 2019, . - 392 c. граф.,. c-портр. рис.,. Бібліогр.: с. 360-374. - Імен. покажч.: с. 387-391.

Анотація: Висвітлено основні віхи історії становлення і розвитку Інституту фізики конденсованих систем НАН України та наукових структурних підрозділів, які йому передували. Зроблено наукові огляди за основними напрямками діяльності Інституту: статистична фізика конденсованої речовини, комп’ютерне моделювання багаточастинкових систем та фізика складних систем. Показано внесок науковців Інституту в розвиток цих ділянок науки. Представлено інформацію про великі інфраструктурні проекти, які реалізовано в інституті, висвітлено його діяльність у сфері підготовки наукових кадрів, міжнародного співробітництва, організації конференцій. Подано персоналії працівників інституту та інші довідкові матеріали.
726603 B
   57

Рудько Георгій Ілліч
Макроекелогія України [Текст] : монографія / Рудько Г. І., Бондар О. І. ; за ред. Г. І. Рудька ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин, Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління; Київ^XЧернівці Букрек : 2020, . - 520 c. граф.,. b-карты табл.,. Бібліогр.: с. 500-515.

Анотація: Монографія присвячена актуальним екологічним проблемам навколишнього середовища України. В монографії розглянуто макроекологічні проблеми, виконано їх ранжування відповідно до стану макросистем, оцінено їх вплив на розвиток України. Вивчено сучасний макроекологічний стан держави, демографічні чинники та їх вплив макроекологічну ситуацію в Україні, оцінено екологічні загрози й ризики та їх наслідки для демографічних, міграційних, урбанізаційних процесів в Україні. Досліджено вплив енергетичної галузі на стан навколишнього природного середовища, а також розробки родовищ корисних копалин як чинника екологічних проблем України, спрогнозовано екологічну ситуацію в державі, окреслено сценарії розвитку України та шляхи подолання екологічної кризи, розглянуто основні екологічні проблеми людства та шляхи їх вирішення.
726601 B
   62


Тези VI Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" [Текст] : [наук. вид.], 4-6 грудня 2019 р., Київ, Україна / [ред. А. Г. Наумовець, С. А. Беспалов, О. Є. Бєляєв та ін.] ; НАН України; Київ [ТІМ-СЕРВІС"] : 2019, . - XXVIII c. + 240 с. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлено матеріали VI Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019) ", яку проведено 4–6 грудня 2019 р. в Національній академії наук України. Наведено основні результати теоретичних і експериментальних досліджень будови та властивостей нанорозмірних систем, розмірних ефектів і самоорганізації наноструктур, розробки методів одержання металів, сплавів, кераміки, композитів і напівпровідникових систем у наноструктурованому стані, вуглецевих наноматеріалів, плівок, покриттів і поверхневих наносистем, біофункціональних наноматеріалів і систем медико-біологічного призначення, супрамолекулярних структур, аерогелів і колоїдних систем, технологій виготовлення матеріалів на їх основі, а також методів діагностики, атестації та моделювання наномасштабних систем.
726649 B
   016:9

Когут Софія
Михайло Рудницький (1889-1975) [Текст] : біобібліографічний покажчик / Софія Когут ; [відп. ред. Лідія Сніцарчук] ; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника; імені [ЛННБ : 2020, . - 768 c. фот.,. Бібліогр.: с. 21-715 та у виносках.
726648 R
   016:9

Кикоть Н. О. ^4220 уклад.
Микола Григорович Жулинський [Текст] : [біобібліографічний покажчик] / [упоряд.: Н. О. Кикоть, М. І. Костенко, О. А. Ляшенко та ін.] ; НАН України, Ін-т літератури; дім. Вид. : 2020, . - 128 c. фот.,. фот.,. кол.
726647 R
   016:9

Бичко О. М.
Михайло Петрович Войнаренко. До 70-річчя від дня народження [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. О. М. Бичко ; відп. за вип. О. Б. Айвазян] ; Хмельницький національний університет, Наукова б-ка; [ХНУ] : 2020, . - 204 c. c-портр. Імен. покажч.: с. 193-203.
726645 R
   016:070


Газети Галичини (1944-1990) у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : бібліографічний покажчик / [уклад.:Ю. О. Романишин, О. Вей] ; НАН України, ЛННБ України ім. В Стефаника, ВПВ ім. Мар'яна та Іванни Коців; імені [ЛННБ : 2019, . - 71 c. Алф. покажч.: с. 57-65 . - Географ. покажч.: с. 66-69.
726644 R
   016:34

Батиргареєва Владислава Станіславівна
Володимир Васильович Голіна [Текст] : [біобібліографія] / [упоряд.: В. С. Батиргареєва, С. С. Шрамко] ; Національна академія правовиї наук; Харьков Право : 2020, . - 92 c. c-портр.
726643 R
   016:51


Дорога в науку [Текст] : библиографический указатель / [под ред. Погорелова С. В.] ; МОЗ Украины, Национальный фармацевтический ун-т; Бровин [ФЛП : 2020, . - 113 c. табл.,. фот.,. фот.,. цв. Библиогр.: с. 44-95.
726642 R
   016:9

Ніколюк О. Б.
Шишка Олександр Володимирович [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. О. Б. Ніколюк] ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 68 c. фот.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 14-59.
726641 R
   016:9

Голиш Григорій Михайлович
Десятов Тимофій Михайлович [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. Г. М. Голиш ; авт. вступ. сл. В. Г. Кремень] ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайло Максимовича; Черкаси Вертикаль : 2020, . - 68 c. фот.,. Бібліогр.: с.22-58 . - Алф. покажч.: с. 60-61.
726640 R
   016:9

Байдюк Н. В.
Архіпова Світлана Петрівна [Текст] : біобібліогрфічний покажчик / [уклад.: Н. В. Байдюк, О. З. Силка ; авт. вступ. сл. В. О. Огнев'юк] ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Наукова б-ка ім. М. Максимовича; Гордієнко [ФОП : 2020, . - 95 c. c-портр. Алф. покажч.: с. 84-87. - Бібліогр.: с. 13-73.
726642 R
   016:9

Ніколюк О. Б.
Шишка Олександр Володимирович [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад. О. Б. Ніколюк] ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 68 c. фот.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 14-59.
696/B 53-964681
   696


Betriebstechniche Untersuchung elektrichen Heibwasserbereiter unter besonderer Berucksischtigung ihrer warmetechnischen Ausnutzungsmoglichkeiten [Текст] : (untersucht auf Veranlassung von Prof. Dr.-Ing. Voigt) / Germann K.; & Schubert : 1933, . - 84^1s. c. mit abb.
726575 R
   336

Ковернінська Юлія Вікторівна
Фінансове посередництво [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 238 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 219-233.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлюється сутність, основи та роль фінансового посередництва у перерозподілі фінансових ресурсів в економіці та її розвитку. Розглянуто базисні теоретичні поняття фінансового посередництва та його інституційної структури. Містить перелік тестових та ситуаційних завдань, а також питання для самоконтролю знань.
726576 R
   656

Горбачев Петр Федорович
Основы теории транспортных систем [Текст] : монография / Горбачёв П. Ф., Дмитриев И. А. ; Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет; Бровин [ФОП : 2020, . - 233 c. граф.,. табл.,. Библиогр.: с. 229-231.

Анотація: Изложены основные теоретические положения системного подхода и системного анализа транспортных объектов. Приводится порядок принятия эффективных решений при рассмотрении транспортных систем и особенности выполнения его этапов. Рассматриваются отдельные методы моделирования и конкретные модели, используемые для решения вопросов организации перевозок и дорожного движения.
726579 R
   37

Федоренко О. І.
Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посібник / [О. І. Федоренко, В. О. Тюріна, С. П. Гіренко та ін. ; за заг. ред. О. І. Федоренко] ; МВС України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ; Бровін [ФОП : 2020, . - 240 c. табл.,. Бібліогр.: с. 224-227 .

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади педагогіки вищої школи; особливості її становлення та розвитку в історичному аспекті; розкрито сучасний стан вищої освіти України; загальнодидактичні положення організації освітнього процесу у вищій школі: подано принципи, методи, форми організації освітнього процесу; особливості виховного процесу у закладі вищої освіти. Розкрито сучасні вимоги до особистості викладача, його педагогічну майстерність та професійну культуру.
726580 R
   666

Шабанова Галина Николаевна
Ресурсосберегающая технология глиноземистых цементов [Текст] : монография / Г. Н. Шабанова, А. Н. Корогодская, Е. А. Гапонова [и др.] ; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Бровин [ФЛП : 2020, . - 236 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 217-232.

Анотація: В монографии приведены результаты разработки ресурсосберегающей технологии глиноземистых цементов с использованием отходов химической промышленности. Представлено термодинамическое исследование модельных систем, являющихся основой для создания таких цементов, выбраны рациональные области для разработки технологических составов вяжущих материалов. Представлены результаты исследования отходов химической промышленности и доказана возможность их использования для замены исходных сырьевых материалов в технологии глиноземистых цементов. Исследованы особенности процессов фазообразования и гидратации вяжущих материалов, полученных на основе отходов. Предложены варианты составов неформованных материалов на основе разработанных цементов.
726581 R
   63

Скрильник Євген Володимирович
Відходи біогазових установок як сировина для отримання органічних добрив [Текст] : рекомендації / [Є. В. Скрильник, А. М. Кутова, В. А. Гетманенко та ін.] ; Національна академія аграрних наук України, ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського; Бровін [ФОП : 2020, . - 28 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 24-27.

Анотація: У рекомендаціях наведено агрохімічну характеристику відходів біогазових установок та органічних добрив на їх основі. Запропоновано технологічний підхід до одержання органічних добрив на основі відходів біогазових установок. Запропоновано дози внесення фугату та дігестату під сільськогосподарські культури в різних грунтово-кліматичних умовах.
726581 R
   63

Скрильник Євген Володимирович
Відходи біогазових установок як сировина для отримання органічних добрив [Текст] : рекомендації / [Є. В. Скрильник, А. М. Кутова, В. А. Гетманенко та ін.] ; Національна академія аграрних наук України, ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського; Бровін [ФОП : 2020, . - 28 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 24-27.

Анотація: У рекомендаціях наведено агрохімічну характеристику відходів біогазових установок та органічних добрив на їх основі. Запропоновано технологічний підхід до одержання органічних добрив на основі відходів біогазових установок. Запропоновано дози внесення фугату та дігестату під сільськогосподарські культури в різних грунтово-кліматичних умовах.
726582 R
   621.3

Варламов Геннадий Борисович
Объекты ядерной энергетики [Текст] : учебник для студ. ВУЗов и асп. по техническому и экологическому направлениям, а также рек. для специалистов-теплоэнергетиков и экологов / Г. Б. Варламоа, Б. Г. Шабалин, А. В. Гриценко, Е. А. Романова; Бровин [ФЛП : 2020, . - 275 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 271-274.

Анотація: В учебнике рассмотрены экологические аспекты деятельности объектов ядерной энергетики. Рассмотрены вопросы безопасности атомных электростанций, проблемы обращения с облученным топливом и радиоактивными отходами. Проанализировано воздействие на окружающую среду при снятии с эксплуатации объектов атомно-энергетического комплекса. Важное внимание уделяется вопросам аварий на атомных электростанциях и их последствиях для окружающей среды.
726583 R
   621.3

Самойленко І. О.
Енергетичний менеджмент та енергоефективність [Текст] : [підручник для студ. зі спец. електроенергетика, електротехніка та електромеханіка] / [І. О. Самойленко, О. Г. Гриб, А. О. Запорожець та ін.]; Бровін [ФОП : 2020, . - 348 c. іл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: У підручнику викладено теоретичні, методологічні й практичні питання зі створення системи енергоменеджменту підприємства, втілення стандартів ISO 50001 і національних стандартів, що регламентують діяльність у сфері енергоменеджменту, а також містять в собі огляд нормативно-правового забезпечення управління енергоефективністю в Україні та бенчмаркингу енергоефективності. Підручник охоплює матеріал, що стосується оцінювання ефективності проектів із енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. Підручник містить практикум з управління енергоефективністю підприємств.
726584 R
   621.3

Сокол Євгеній Іванович
Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв. Релейний захист [Текст] : [навч. посібник для студ. зі спец. електроенергетика, електротехніка та електромеханіка] / [Є. І. Сокол, О. Г. Гриб, В. М. Баженов та ін.]; Бровін [ФОП : 2020, . - 126 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 119-120.

Анотація: У підручнику викладено теоретичні, методологічні й практичні питання зі створення системи енергоменеджменту підприємства, втілення стандартів ISO 50001 і національних стандартів, що регламентують діяльність у сфері енергоменеджменту. Містять в собі огляд нормативно-правового забезпечення управління енергоефективністю в Україні та бенчмаркингу енергоефективності. Навчальні матеріали охоплюють матеріал, що стосується оцінювання ефективності проектів із енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. Підручник містить практикум з управління енергоефективністю підприємств.
726585 R
   621.3

Сокол Євгеній Іванович^U2
Автоматика протиаварійного управління електроенергетичних систем [Текст] : [підручник для студ. зі спец. електроенергетика, електротехніка та електромеханіка] / [Є. І. Сокол, Г. А. Сендерович, О. Г. Гриб та ін.]; Бровін [ФОП : 2020, . - 215 c. i-гербы рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 213-214.

Анотація: У монографії розглянуті питання розробки високоефективних комбінованих термофотоенергетичних установок, а також особливості практичного застосування установок, оснащених концентраторами сонячного випромінювання. Запропоновано нові підходи комплексного врахування впливу робочої температури на ефективність сонячних елементів різних типів, розроблені конструктивні рішення для комбінованих термофотоенергетичних установок широкомасштабного застосування.
726586 R
   621.3

Сокол Євгеній Іванович
Релейний захист електроенергетичних систем [Текст] : [підручник для студ. зі спец. електроенергетика, електротехніка та електромеханіка] / [Є. І. Сокол, Г. А. Сендерович, О. Г. Гриб та ін.]; Бровін [ФОБ : 2020, . - 307 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 299-306.

Анотація: Розглянута теорія та практика традиційних і мікропроцесорних релейних захистів для основних елементів систем виробництва й розподілу та електропостачання й електроспоживання електричної енергії.
726588 R
    72


Архітектура Львівщини - старе та нове [Текст] : матеріали ноук.-практ. конф., 14. листопада 2019 р. / [відп. за вип. М. В. Бевз; за ред. В. А. Шуляра] ; Національний університет "Львівська політехніка", Ін-т архітектури, Нац. спілка архітекторів України, Львівська обл. орг-я Національної спілка архіт. України; Львів. Вид-во : 2019, . - 88 c. фот.,.

Анотація: У виданні зібрані матеріали науково-практичної конференції «Архітектура Львівщини – старе та нове. До 60-річчя відкриття Львівського будинку архітектора у Пороховій вежі XYI ст.». Розглянуто історію та обставини пристосування Порохової вежі для Львівського будинку архітектора, діяльність Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України, а також широке коло питань містобудування, громадської та житлової архітектури пам’яток Львівщини.
726589 R
   621.4

Зайцев Роман Валентинович
Комбіновані фотоенергетичні системи [Текст] : [монографія] / Р. В. Зайцев, Г. С. Хрипунов, М. В. Кіріченко, А. В. Меріуц ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Бровін [ФОП : 2020, . - 323 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 289-317.

Анотація: У монографії розглянуті питання розробки високоефективних комбінованих термофотоенергетичних установок, а також особливості практичного застосування установок, оснащених концентраторами сонячного випромінювання. Запропоновано нові підходи комплексного врахування впливу робочої температури на ефективність сонячних елементів різних типів, розроблені конструктивні рішення для комбінованих термофотоенергетичних установок широкомасштабного застосування.
726590 R
   338

Федотова Ірина Володимирівна
Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту [Текст] : монографія / Федотова І. В.; Бровин [ФОП : 2020, . - 420 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 382-417.

Анотація: Розглянуто теоретичні і методологічні засади управління життєдіяльністю підприємств автомобільного транспорту. Запропоновано концептуальний підхід до управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту, моделювання життєздатних систем підприємства, системно-методологічні основи взаємодії життєздатних підприємств з зовнішнім та внутрішнім середовищами, управління життєздатними логістичними системами, формування взаємовідносин підприємства з основними партнерами.
726591 R
   656

Криворучко Оксана Миколаївна
Процесно-орієнтоване управління підприємством: гармонізація на основі якості [Текст] : наук. вид. / Криворучко О. М.; Бровін [ФОП : 2020, . - 179 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 167-177.

Анотація: Розглянуто теоретичні і методологічні засади процесно-орієнтованого управління на підставі гармонізації якості. Запропоновано концепцію гармонізації процесного управління, підходи до оцінки бізнес-процесів та науково-методичні рекомендації щодо реалізації інтегрованого підходу до удосконалення бізнес-процесів.
726593 R
   33

Shevchenko Inna
Economy of Enterprise [Текст] : course book / Shevchenko Inna, Dmytriieva Oksana ; Kharkiv National Automobile and Highway University; Brovin [FOP : 2020, . - 132 c. табл.,. Бібліогр.: с. 130-131.
726594 R
   34

Марчук Микола Іванович
Державний лад республіки Польща: конституційно-правова модель [Текст] : монографія / Марчук Микола Іванович; Бровін [ФОП : 2020, . - 528 c. іл.,. Бібліогр.: с. 458-519 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена визначенню сутності та особливостей організації державного ладу Республіки Польща, з’ясуванню шляхів його удосконалення та можливостей використання польського досвіду конституційного моделювання державного ладу в Україні. У роботі досліджено основні підходи до змістовного наповнення поняття «державний лад» у польській правовій доктрині. Визначено загальну систему засад державного ладу Республіки Польща. Встановлено основні системні риси, що дозволяють класифікувати Республіку Польща як демократичну, правову, соціальну державу. З’ясовано форму Польської держави за чинною Конституцією 1997 року. Надано розгорнуту інституціональну та функціональну характеристики практики реалізації конституційного принципу поділу влади в Республіці Польща. Досліджено територіальну організацію влади в Республіці Польща за підсумками реформи 1997 року. Визначено конституційно-правовий статус центральних і місцевих органів виконавчої влади Республіки Польща. Встановлено особливості територіальної організації судових і правоохоронних органів Республіки Польща. З’ясовано сучасні тенденції розвитку польської моделі організації територіального самоврядування.
726593 R
   33

Shevchenko Inna
Economy of Enterprise [Текст] : course book / Shevchenko Inna, Dmytriieva Oksana ; Kharkiv National Automobile and Highway University; Brovin [FOP : 2020, . - 132 c. табл.,. Бібліогр.: с. 130-131.
726595 R
   621.3

Варламов Геннадий Борисович
Атомная энергетика [Текст] : учебник / Г. Б. Варламов, А. В. Гриценко, Г. В. Лисиченко, Е. А. Романова ; [Украинский НИИ экологических проблем]; А. Бровин : [ФЛП, . - 256 c. табл.,. Библиогр.: с. 254-255.

Анотація: В книге проанализированы экологические аспекты работы атомных электрических станций, дана оценка их воздействия на окружающую среду и ее компоненты, рассмотрены природоохранные мероприятия для АЭС, способы предупреждения и ликвидаций аварий, а также дана эколого-экономическая оценка создания объектов ядерно-энергетического комплекса.
726594 R
   34

Марчук Микола Іванович
Державний лад республіки Польща: конституційно-правова модель [Текст] : монографія / Марчук Микола Іванович; Бровін [ФОП : 2020, . - 528 c. іл.,. Бібліогр.: с. 458-519 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена визначенню сутності та особливостей організації державного ладу Республіки Польща, з’ясуванню шляхів його удосконалення та можливостей використання польського досвіду конституційного моделювання державного ладу в Україні. У роботі досліджено основні підходи до змістовного наповнення поняття «державний лад» у польській правовій доктрині. Визначено загальну систему засад державного ладу Республіки Польща. Встановлено основні системні риси, що дозволяють класифікувати Республіку Польща як демократичну, правову, соціальну державу. З’ясовано форму Польської держави за чинною Конституцією 1997 року. Надано розгорнуту інституціональну та функціональну характеристики практики реалізації конституційного принципу поділу влади в Республіці Польща. Досліджено територіальну організацію влади в Республіці Польща за підсумками реформи 1997 року. Визначено конституційно-правовий статус центральних і місцевих органів виконавчої влади Республіки Польща. Встановлено особливості територіальної організації судових і правоохоронних органів Республіки Польща. З’ясовано сучасні тенденції розвитку польської моделі організації територіального самоврядування.
726595 R
   621.3

Варламов Геннадий Борисович
Атомная энергетика [Текст] : учебник / Г. Б. Варламов, А. В. Гриценко, Г. В. Лисиченко, Е. А. Романова ; [Украинский НИИ экологических проблем]; А. Бровин : [ФЛП, . - 256 c. табл.,. Библиогр.: с. 254-255.

Анотація: В книге проанализированы экологические аспекты работы атомных электрических станций, дана оценка их воздействия на окружающую среду и ее компоненты, рассмотрены природоохранные мероприятия для АЭС, способы предупреждения и ликвидаций аварий, а также дана эколого-экономическая оценка создания объектов ядерно-энергетического комплекса.
726596 R
   338

Федоренко Андрій Євгенійович
Державне регулювання розвитку інформаційної сфери України в умовах трансформації національної економіки [Текст] : монографія / А. Є. Федоренко ; Чернігів. нац. технол. ун-т; Чернігів [ЧНТУ] : 2020, . - 364 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 305-338.

Анотація: У монографії висвітлюються сучасні проблеми державного регулювання розвитку інформаційної сфери економіки України та світу. Сформовано концептуально значимі положення, що детермінують специфічний підхід до визначення парадигми формування механізмів державного регулювання розвитку інформаційної сфери. Удосконалено методологію формування структури системи державного регулювання інформаційної сфери в Україні в контексті забезпечення безпеки держави, яка, на відміну від наявних, ґрунтується на конституційній моделі розвитку України. Проведено узагальнення кращих зарубіжних практик щодо регулювання інформаційної сфери на основі імплементації домінант архітектури е-урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства. Розкрито специфічні характеристики нормативно-правового механізму регулювання інформаційної сфери в Україні, в частині ідентифікації його рівнів та складових елементів. Розроблено науково-концептуальний підхід до формування та реалізації концепції розвитку інформаційної сфери на засадах соціального партнерства у контексті врегулювання конструктивної взаємодії органів влади на всіх рівнях із інститутами громадянського суспільства. Запропоновано теоретико-методичний підхід до удосконалення механізмів державного регулювання інформаційної сфери в Україні, який ґрунтується на положеннях функціональної моделі IDEF0, принципах стійкого розвитку інформаційної сфери.
726597 R
   658

Шишкіна Олена Вікторівна
Механізм управління фінансовими ризиками промислових підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. В. Шишкіна ; Чернігівський державний технологічний університет; Чернігів [ЧНТУ] : 2020, . - 318 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 266-297.

Анотація: У монографії досліджено теоретико-концептуальні аспекти управління фінансовими ризиками. Доведено необхідність управління фінансовими ризиками в діяльності промислових підприємств та сформульовано основні особливості управління фінансовими ризиками. Розкрито методологічні засади управління фінансовими ризиками промислових підприємств, зокрема, методи та прийоми ідентифікації, аналізу й оцінки фінансових ризиків, визначення ризик-апетиту та методи мінімізації негативного впливу фінансових ризиків на функціонування і розвиток промислових підприємств. Охарактеризовано сучасний стан, визначено тенденції розвитку промислових підприємств та проаналізовано сучасні особливості управління фінансовими ризиками. Сформульовано основні проблеми управління фінансовими ризиками, що потребують вирішення. Значна увага приділена питанням створення механізму й системи управління фінансовими ризиками. Розроблено модель механізму управління фінансовими ризиками промислових підприємств та удосконалено методичні підходи до оцінки ефективності управління фінансовими ризиками промислових підприємств.
726555 R
   53


International Meeting " Glusters and Nanostructured Materials [Текст] : Program and Materials / NAS of Ukraine, Institute for Information Recording of NAS of Ukraine, Institute for Information Recording Uzgorod Laboratory of optoelectronics and photonics materials of the Institute for Information Recording of the NAS of Ukraine; "Сабов [ФОП : 2020, . - 374 c. граф.,. табл.,. рис.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Наведено основний зміст доповідей за результатами фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з актуальних питань в області наноструктурних систем, наноматеріалів та нанотехнологій. Головну увагу приділено розгляду проблем нанофізики та наноелектроніки, електронній і атомній будові кластерних та наноструктурних матеріалів, аморфних сплавів, апатитоподібних біосистем, колоїдних нанорозмірних систем, наноструктурних плівок та покриттів, дослідженню їх фізико-хімічних властивостей. Представлено результати досліджень в області фізико-хімії поверхневих явищ, супрамолекулярної хімії, синтезу наночастинок, наноструктур і багатофункціональних наноструктурних матеріалів. Відображено особливості діагностики наносистем.
726557 R
   629


International scientific conference "Forest engineering: new techniques, technology and environment" [Текст] : abstract book, Lviv, Ukraine, May 28-30 2020 / Ukrainian National Forestry University, Department of Forest Machines; [Drohobych] [Posvit] : 2020, . - 60 c.
726569 R
   71

Черкес Богдан
Андрій Рудницький: архітектурний портрет на фоні епохи [Текст] : монографія / [Б. Черкес, І. Дида, М. Габрель та ін.] ; за ред. Богдана Черкеса, Ірини Диди ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 132 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У монографії зроблено огляд професійної, наукової, педагогічної діяльності, особистісних характеристик доктора архітектури, професора, почесного професора Національного університету «Львівська політехніка» Андрія Марковича Рудницького (1928–2009). Автори публікації добре знали Андрія Рудницького, були його учнями й колегами в непростих історичних умовах кінця ХХ – початку ХХІ ст. Тому матеріал окремих розділів доповнено особистими спогадами, що відображають особливості епохи з позицій архітектури.
726557 R
   629


International scientific conference "Forest engineering: new techniques, technology and environment" [Текст] : abstract book, Lviv, Ukraine, May 28-30 2020 / Ukrainian National Forestry University, Department of Forest Machines; [Drohobych] [Posvit] : 2020, . - 60 c.
726570 R
   621.3

Єльнікова Тетяна Олександрівна
Автоматизоване вимірювання геометричних параметрів та моделювання процесів розвитку фітопланктону у водоймах [Текст] : монографія / Т. О. Єльнікова, Ю. О. Подчашинський ; Державний ун-т "Житомирська політехніка"; політехніка Житомирська : 2019, . - 180 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 171-179.

Анотація: У монографії розроблено та досліджено методи вимірювання геометричних параметрів фітопланктону за його відеозображеннями. На цій основі створено математичні моделі та досліджено процеси розвитку фітопланктону у водоймах. Проведені дослідження спрямовані на вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у підвищенні точності та швидкодії, розширенні функціональних можливостей засобів контролю екологічного стану водойм на основі використання сучасних інформаційних технологій. Запропоновано автоматизовані методи формування та обробки відеозображень проб води з водойм, розроблено автоматизовану систему контролю за екологічним станом водойм господарсько-побутового призначення на основі аналізу відеозображень проб води, створено методики ідентифікації фітопланктону за видовим складом на основі виміряних геометричних параметрів, розроблено математичні моделі сезонної динаміки змін чисельності та видового складу планктону у водоймах. Книга складається з п’яти розділів.
726558 R
    8

Олександренко Катерина Валентинівна
Англійська мова за академічним спрямуванням [Текст] : навч. посібник / Олександренко К. В., Пілішек С. О.; Хмельницкий [ХНУ] : 2020, . - 168 c. граф.,. табл.,.

Анотація: Видання має на меті ознайомити аспірантів з особливостями використання англійської мови в академічному середовищі. Поданий матеріал підготовлено на базі наукової лексики, пов’язаної з науковими інтересами молодих учених.
726554 R
   8

Гладка Валентина Анатоліївна
Практичний курс французької мови. Початковий рівень [Текст] : [навч. посібник] / В. А. Гладка, Н. М. Сопилюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Чернівці Технодрук : 2020, . - 388 c. табл.,.

Анотація: Метою запропонованого видання є формування фонетичної та лексико-граматичної компетенцій, а також розвиток навичок усного та писемного мовлення.
726553 R
   69

Бєліков А. С.
Пожежно-технічна експертиза [Текст] : підручник / А. С. Бєліков, О. В. Коваленко, Р. Б. Папірник [та ін.] ; під заг. ред. А. С. Бєлікова ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпровська держ. акад. буд-ва та архітектури", Мін'юст України, Дніпропетровський НДІ судових експертиз; Дніпро Журфонд : 2020, . - 260 c. фот.,. Бібліогр.: с. 257-259.

Анотація: В підручнику розглянуті питання проведення пожежно-технічної експертизи при розслідуванні справ про пожежі. Наведені рекомендації та методичні підходи при дослідженні місця пожежі, проаналізовано версії основних причин виникнення пожежі. Викладені критерії оцінки технічного стану інженерних конструкцій будівель після пожежі.
726552 R
   69

Сафонов В. В.
Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей [Текст] : підручник / В. В. Сафонов, А. С. Бєліков, Р. Б. Папірник [та ін.] ; під заг. ред. А. С. Бєлікова ; ДВНЗ "Придніпровська держ. акад. буд-ва та архіт."; Дніпро Журфонд : 2020, . - 367 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 359-366.

Анотація: У навчальному підручнику викладено методичні рекомендації до змісту і оформленню розділу «Охорона праці» при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей.
726551 R
   8

Онучак Людмила Володимирівна
English Grammar ror Philology Students [Текст] : [навч. посібник] / Л. В. Онучак, Л. М. Яценко, І. М. Кукса ; [Університет Державної фіскальної служби України]; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 242 c. табл.,.

Анотація: Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови надає студентам можливість сформувати граматичну компетентність для вільного оперування набутими іншомовними навичками в різних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування. Практичним матеріалом слугують вправи, розроблені на основі автентичних текстів з класичної та сучасної літератури, а також періодичних видань.
726489 R
   31

Чупрій Леонід Васильович
Аналітичний звіт комплексного дослідження на тему: "Культурні практики населення міста Києва та Київської області [Текст] : [аналіт. звіт] / Леонід Чупрій, Катерина Настояща ; ГО "Демократичні ініціативи молоді", за фін. підтримки Укр. культурного фонду; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 199 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 196-198.

Анотація: Наукова робота присвячена аналізу результатів комплексного соціологічного дослідження на тему "Культурні практики населення міста Києва та Київської області”, проведеного за фінансової підтримки Українського культурного фонду. В роботі представлений порівняльний аналіз культурних практик мешканців Києва і Київської області, проаналізовані особливості культурних потреб різних соціальних груп, визначена кореляція популярності різноманітних дозвіллєвих практик в залежності від віку, статті, типу поселення. Результатом дослідження стало визначення основних драйверів і бар’єрів культурного дозвілля киян і мешканців області, характер їх дозвіллєвих звичок і традицій, типологізація за змістом і формами дозвілля, особливості культурного життя різних районів столичного регіону, основні локуси проблемних зон. Аналіз виявлених проблем дозволив сформувати пропозиції і рекомендації щодо оптимізації ситуації і активізації розвитку культурної сфери і діяльності культурних закладів Київщини.
726487 R
   621.7

Скударь Георгий Маркович
Совершенствование технологических процессов ковки крупных поковок [Текст] : монография / [Г. М. Скударь, В. М. Олешко, Г. А. Чередник и др.] ; Донбасская государственная машиностроительная академия; Краматорск ДГМА : 2020, . - 148 c. рис.,. фот.,. Библиогр.: с. 142-147.

Анотація: У монографії розглянуто технологічні процеси, розроблені технологами бюро великогабаритних поковок відділу головного металурга відповідно до виробничих умов Новокраматорського машинобудівного заводу. Розглянуто технологічні процеси кування великогабаритних поковок. Викладено принципові питання розроблення технології кування поковок складної форми.
726489 R
   31

Чупрій Леонід Васильович
Аналітичний звіт комплексного дослідження на тему: "Культурні практики населення міста Києва та Київської області [Текст] : [аналіт. звіт] / Леонід Чупрій, Катерина Настояща ; ГО "Демократичні ініціативи молоді", за фін. підтримки Укр. культурного фонду; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 199 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 196-198.

Анотація: Наукова робота присвячена аналізу результатів комплексного соціологічного дослідження на тему "Культурні практики населення міста Києва та Київської області”, проведеного за фінансової підтримки Українського культурного фонду. В роботі представлений порівняльний аналіз культурних практик мешканців Києва і Київської області, проаналізовані особливості культурних потреб різних соціальних груп, визначена кореляція популярності різноманітних дозвіллєвих практик в залежності від віку, статті, типу поселення. Результатом дослідження стало визначення основних драйверів і бар’єрів культурного дозвілля киян і мешканців області, характер їх дозвіллєвих звичок і традицій, типологізація за змістом і формами дозвілля, особливості культурного життя різних районів столичного регіону, основні локуси проблемних зон. Аналіз виявлених проблем дозволив сформувати пропозиції і рекомендації щодо оптимізації ситуації і активізації розвитку культурної сфери і діяльності культурних закладів Київщини.
726484 R
   664

Бірта Габріелла Олександрівна
Еко- та ГМ-продукти [Текст] : навч. посібник / [Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока та ін.] ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі"(ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2020, . - 276 c. Бібліогр.: с. 270-275.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання: розвитку сучасної біотехнології; теоретичних основ та історії виникнення генетично модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві; якості та безпеки продовольчої сировини й харчових продуктів; позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання.
726483 R
   621.39

Горбатий Іван Володимирович
Методи формування й оброблення сигналів у телекомунікаційних системах [Текст] : монографія / І. В. Горбатий, Р. І. Желяк, М. Д. Кіселичник ; за заг. ред. І. В. Горбатого ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 336 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Описано класифікацію електричних сигналів, наведено їхні математичні моделі, параметри та характеристики в часовій та частотній площинах. Детально розглянуто методи формування й оброблення сигналів у телекомунікаційних системах, зокрема методи модуляції сигналу, методи кодування, методи ущільнення/розділення сигналів (каналів) та методи передавання даних із керуючим зворотним зв'язком. Описано методи обчислення частотних та енергетичних характеристик модульованих сигналів. Особливу увагу звернуто на дослідження впливу методів формування й оброблення сигналів на технічну ефективність телекомунікаційних систем.
726481 R
   37

Григорків Василь Степанович
Інформаційні системи в економіці [Текст] : метод. вказівки до виробничої практики / уклад.: В. С. Григорків, Л. Л. Маханець, О. Ю. Вінничук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 28 c. табл.,.

Анотація: Наведено ключові положення щодо порядку проходження виробничої практики, обов’язків керівників практики від кафедри і бази практики, обов’язків студентів-практикантів, основних програмних завдань практики, організації та оформлення звіту, а також відповідні рекомендації щодо його захисту.
726480 R
   91

Джаман Василь Олексійович
Етногеографія Західноукраїнського регіону [Текст] : монографія / Василь Джаман, Петро Мручковський, Ярослав Джаман ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 240 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 160-169.

Анотація: У монографії розкриті науково-методичні основи етногеографічних досліджень; виявлені територіальні відміни і особливості етнічної культури населення Західноукраїнського регіону, проведена бальна оцінка просторової поширеності та рейтингової значимості етнічних груп у розрізі адміністративних районів і міст та здійснена їх класифікація за ступенем етнічної різноманітності населення; виявлені територіальні нерівномірності розселення етнічних меншин і визначено функціональну залежність рівня етнічної різноманітності населення від величини міст, рівня урбанізованості та етногеографічного положення території; розкрито вплив етнічної структури населення на формування демографічної ситуації та хід демографічних і міграційних процесів; охарактеризовані географічні аспекти етномовної ситуації та проявів етнічних процесів.
726479 R
   51

Дрінь Ярослав Михайлович
2 Вища математика: лінійна і векторна алгебра та аналітична геометрія [Текст] : навч. посібник / уклад.: Я. М. Дрінь, О. І. Філіпчук, О. Л. Сопронюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 280 c. іл.,. Бібліогр.: с. 277-278.

Анотація: Навчальний посібник містить теоретичні відомості, приклади розв'язування типових задач, завдання для аудиторної та самостійної роботи, запитання та завдання для самоконтролю з лінійної і векторної алгебри та аналітичної геометрії.
726478 R
   91

Сухий Петро Олексійович
Морфометричний аналіз та оцінка антропогенного навантаження басейну річкиСірет [Текст] : монографія / П. О. Сухий, І. С. Березка ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 194 c. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 140-154.

Анотація: У монографії розглянуто основи морфометричного аналізу басейнових систем, наукові підходи, принципи і методи його проведення, чинники формування і функціонування басейнових систем річки Сірет у межах України. На основі різних методик здійснено морфометричний аналіз басейну, оцінено його антропогенну перетвореність та з’ясовано міру екологічної стабільності. Проаналізовані можливості застосування індикаційних методів у гідрологічних прогнозах.
726477 R
   336

Горин Володимир Петрович
Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту: теоретична концептуалізація та проблеми функціонування [Текст] : монографія / Володимир Горин ; Тернопільський національний економічний університет; Тернопіль ТНЕУ : 2020, . - 516 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 481-515.

Анотація: У монографії досліджено концептуально-теоретичні, методологічні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту в контексті реалізації положень парадигми інклюзивного розвитку. Проаналізовано сучасний стан, проблемні моменти формування суспільного добробуту за рахунок ресурсів недержавного сектору економіки, у світлі критеріїв інклюзивного розвитку оцінено реалії бюджетного фінансування, страхування, кредитування суспільного добробуту. Значна увага присвячена розкриттю теоретичних засад та практичних проблем фінансового регулювання суспільного добробуту, зокрема фіскальних інструментів оподаткування споживання, доходів та майна, бюджетних трансфертів. Монографія містить авторський погляд на перспективи трансформації фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту у відповідності до провідної ідеї повноцінної реалізації принципів інклюзивного розвитку.
726476 R
   57

Копильчук Галина Петрівна
Біохімічні механізми ушкодження клітин [Текст] : монографія / Г. П. Копильчук, О. М. Волощук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 144 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 134-142.

Анотація: Монографія висвітлює питання молекулярних механізмів альтерації та загибелі клітин, шляхів генерації активних форм кисню й азоту в організмі, маркерів оксидативних ушкоджень біомолекул та біохімічних механізмів функціонування ферментативної і неферментативної ланок антиоксидантного захисту. Наведений аналіз власних експериментальних досліджень особливостей вільнорадикальних процесів у організмі за умов токсичного ураження клітин, а також нутрієнтного дисбалансу.
726475 R
   338

Кифяк Вікторія Іванівна
Ціноутворення у підприємницькій діяльності [Текст] : навч. посібник / Вікторія Кифяк, Любов Водянка, Людмила Сибирка ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 192 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 190-191.

Анотація: Матеріал посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Ціноутворення у підприємницькій діяльності» й охоплює питання з ключових мікро- та макроекономічних аспектів ціноутворення у сфері бізнесу.
726472 R
   621.791

Носов Денис Геннадійович
Удосконалення методів визначення напружено-деформованого стану зварних фланцевих з'єднань [Текст] : монографія / [Д. Г. Носов, В. В. Перемітько, В. І. Сухомлин, Ю. І. Рейдерман] ; Дніпровський державний технічний університет; Кам'янське ДДТУ : 2020, . - 132 c. іл.,. Бібліогр.: с. 71-75.

Анотація: Монографію присвячено напружено-деформованому стану нестандартних високонавантажених фланцевих з'єднань у посудинах тиску, що є складовими хімічних апаратів та машин. З метою оптимізації розташування зварних швів на фланцях та розміщення останніх на оболонковій конструкції запропоновано методику визначення напружено-деформованого стану з урахуванням характеристик основного металу, технологічних внутрішніх напружень та термічних циклів, які виникають при виконанні зварювальних операцій.
726471 R
   355

Кравчук Ілля Степанович
Захист повітряних об'єктів від ракет з інфрачервоним самонаведенням [Текст] : [наук.-техн. вид.] / І. С. Кравчук, М. І. Архипов, С. М. Туренко, В. І. Штарнов ; під ред. І. С. Кравчука; дім Вид. : 2020, . - 296 c. граф.,. рис.,. фот.,. Бібліогр.: с. 287-295.

Анотація: У книзі викладені теоретичні основи та прикладні рекомендації щодо побудови комплексів захисту літальних апаратів від керованих ракет класів "повітря-повітря" та "поверхня-повітря" з інфрачервоним самонаведенням. У єдиному замислі розглянуті питання аналізу керованих ракет з інфрачервоним самонаведенням як об'єктів протидії для комплексів захисту літальних апаратів, принципи побудови бортових систем попередження про ракетну атаку, систем активних модульованих оптичних завад, хибних теплових цілей та засобів їх застосування, а також шляхи, способи та засоби зниження інфрачервоної помітності повітряних об'єктів.
726470 R
   001

Шкіцька Ірина Юріївна
Управлінське документознавство [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ III-IV рівнів акредитації спец. "Інформ., бібліот. та архівна справа", "Проф. освіта (освітня програма "Інформ. забезпечення управління та електронне урядування")" / Ірина Шкіцька ; Західноукраїнський нац. ун-т; Тернопіль ТНЕУ : 2020, . - 382 c. табл.,. Бібліогр. на початку тем.

Анотація: У посібнику викладено теоретичний матеріал навчальної дисципліни «Управлінське документознавство». Визначено місце управлінського документознавства серед суміжних дисциплін, висвітлено історичні засади управлінського документування, розкрито питання типології документів, їх уніфікації та стандартизації, організації роботи з документами, у тому числі електронними, схарактеризовано основні групи управлінської документації. Крім теоретичного матеріалу, кожна тема містить план, список літератури, питання та завдання для самоконтролю, тести, корисні поради та ситуаційні завдання. У кінці посібника розміщено зразки найпоширеніших документів, використовуваних в управлінській діяльності.
726472 R
   621.791

Носов Денис Геннадійович
Удосконалення методів визначення напружено-деформованого стану зварних фланцевих з'єднань [Текст] : монографія / [Д. Г. Носов, В. В. Перемітько, В. І. Сухомлин, Ю. І. Рейдерман] ; Дніпровський державний технічний університет; Кам'янське ДДТУ : 2020, . - 132 c. іл.,. Бібліогр.: с. 71-75.

Анотація: Монографію присвячено напружено-деформованому стану нестандартних високонавантажених фланцевих з'єднань у посудинах тиску, що є складовими хімічних апаратів та машин. З метою оптимізації розташування зварних швів на фланцях та розміщення останніх на оболонковій конструкції запропоновано методику визначення напружено-деформованого стану з урахуванням характеристик основного металу, технологічних внутрішніх напружень та термічних циклів, які виникають при виконанні зварювальних операцій.
726469 R
   36

Палилюлько Оксана Михайлівна
Історія та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні [Текст] : [навч.-метод. посібник] / [Палилюлько О. М., Кучеров Г. Г., Шевчук О. В. та ін. ] ; [Подільський спец. навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж]; Західноукраїнського [ВПЦ : 2020, . - 236 c. табл.,. Бібліогр.: с. 232-235.

Анотація: Навчально-методичний посібник «Історія та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні» підготовлено колективом викладачів, укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. Він відображає процес становлення соціальної роботи як наукової галузі так і навчальної дисципліни, її змісту, структури, теоретичних та методичних особливостей. В посібнику висвітлюються основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, головні моменти становлення допомоги, взаємодопомоги, моделі соціального забезпечення, що надаються різним категоріям населення.
726645 R
   016:070


Газети Галичини (1944-1990) у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : бібліографічний покажчик / [уклад.:Ю. О. Романишин, О. Вей] ; НАН України, ЛННБ України ім. В Стефаника, ВПВ ім. Мар'яна та Іванни Коців; імені [ЛННБ : 2019, . - 71 c. Алф. покажч.: с. 57-65 . - Географ. покажч.: с. 66-69.
726466 R
   79

Малинський Ігор Йосипович
Оздоровчий туризм [Текст] : навч. посібник / І. Й. Малинський, Ю. П. Сергієнко, О. М. Лаврентьєв [та ін.] ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 326 c. табл.,.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання з організації, підготовки і проведення туристичних походів у спортивно-оздоровчому туризмі, включаючи харчування, спорядження, організування привалів та ночівлі у різних умовах. Розміщено відомості про лікарсько-педагогічний контроль туристів, захворювання і травми, які зустрічаються в походах. Наведено основні поняття, типи, види і форми туризму, а також контрольні питання і завдання. Відображено розрядні вимоги зі спортивного туризму і зміст туристської підготовки.
726465 R
   34

Дяченко Сергій Вікторович
Цивільний процес України [Текст] : практикум / С. В. Дяченко, Ю. Ю. Рябченко, Л. О. Самілик ; Університет Державної фіскальної служби України; держ. [Ун-т : 2020, . - 312 c. Бібліогр.: с. 307-311.

Анотація: Практикум є універсальним виданням, у якому комплексно охоплено найбільш важливі питання цивільного судочинства та підібрано різноманітні практичні завдання для спонукання його читачів до творчого, креативного мислення, розвитку практичних навичок. Він складається із запитань для самоконтролю знань, тестових завдань, ситуаційних задач, творчих завдань, кросвордів та словника юридичних термінів.
t=4.3650841712952