Нові надходження книжкових видань
15 листопада 2020 - 21 листопада 2020

726478 R
   91

Сухий Петро Олексійович
Морфометричний аналіз та оцінка антропогенного навантаження басейну річкиСірет [Текст] : монографія / П. О. Сухий, І. С. Березка ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 194 c. карти., табл.,. Бібліогр.: с. 140-154.

Анотація: У монографії розглянуто основи морфометричного аналізу басейнових систем, наукові підходи, принципи і методи його проведення, чинники формування і функціонування басейнових систем річки Сірет у межах України. На основі різних методик здійснено морфометричний аналіз басейну, оцінено його антропогенну перетвореність та з’ясовано міру екологічної стабільності. Проаналізовані можливості застосування індикаційних методів у гідрологічних прогнозах.
726477 R
   336

Горин Володимир Петрович
Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту: теоретична концептуалізація та проблеми функціонування [Текст] : монографія / Володимир Горин ; Тернопільський національний економічний університет; Тернопіль ТНЕУ : 2020, . - 516 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 481-515.

Анотація: У монографії досліджено концептуально-теоретичні, методологічні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту в контексті реалізації положень парадигми інклюзивного розвитку. Проаналізовано сучасний стан, проблемні моменти формування суспільного добробуту за рахунок ресурсів недержавного сектору економіки, у світлі критеріїв інклюзивного розвитку оцінено реалії бюджетного фінансування, страхування, кредитування суспільного добробуту. Значна увага присвячена розкриттю теоретичних засад та практичних проблем фінансового регулювання суспільного добробуту, зокрема фіскальних інструментів оподаткування споживання, доходів та майна, бюджетних трансфертів. Монографія містить авторський погляд на перспективи трансформації фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту у відповідності до провідної ідеї повноцінної реалізації принципів інклюзивного розвитку.
726476 R
   57

Копильчук Галина Петрівна
Біохімічні механізми ушкодження клітин [Текст] : монографія / Г. П. Копильчук, О. М. Волощук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 144 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 134-142.

Анотація: Монографія висвітлює питання молекулярних механізмів альтерації та загибелі клітин, шляхів генерації активних форм кисню й азоту в організмі, маркерів оксидативних ушкоджень біомолекул та біохімічних механізмів функціонування ферментативної і неферментативної ланок антиоксидантного захисту. Наведений аналіз власних експериментальних досліджень особливостей вільнорадикальних процесів у організмі за умов токсичного ураження клітин, а також нутрієнтного дисбалансу.
726475 R
   338

Кифяк Вікторія Іванівна
Ціноутворення у підприємницькій діяльності [Текст] : навч. посібник / Вікторія Кифяк, Любов Водянка, Людмила Сибирка ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 192 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 190-191.

Анотація: Матеріал посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Ціноутворення у підприємницькій діяльності» й охоплює питання з ключових мікро- та макроекономічних аспектів ціноутворення у сфері бізнесу.
726474 R
   339

Мазур Наталія Анатоліївна
Економіка торговельного підприємства [Текст] : навч. посібник / Н. А. Мазур, І. В. Семенець, І. А. Лопащук ; Кам'янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка; нац. Чернів. : 2020, . - 58.00 c. Бібліогр.: с. 189-190.

Анотація: Посібник містить теоретичний матеріал за темами, запитання та завдання для перевірки знань, тестові вправи до кожної теми для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, економістів-практиків, діяльність яких пов’язана зі збутом продукції та організацією продаж.
726473 R
   55

Шевчук Юрій Федорович
Аналіз водних ресурсів Чернівецької області та оцінка їх якості [Текст] : монографія / Ю. Ф. Шевчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2019, . - 144 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 140-143.

Анотація: Пропоноване видання передбачає формування базового комплексу знань про водні ресурси Чернівецької області, їх використання, оцінку та поліпшення стану. У навчальному посібнику охарактеризовано територію Чернівецької області та її стан за водними ресурсами, кліматом, рельєфом та гідроекологічними умовами. Розглядаються питання її водозабезпеченості, водокористування та водовідведення; ресурси, використання та якість поверхневих та підземних вод. Заходи щодо поліпшення стану водних об’єктів.
726472 R
   621.791

Носов Денис Геннадійович
Удосконалення методів визначення напружено-деформованого стану зварних фланцевих з'єднань [Текст] : монографія / [Д. Г. Носов, В. В. Перемітько, В. І. Сухомлин, Ю. І. Рейдерман] ; Дніпровський державний технічний університет; Кам'янське ДДТУ : 2020, . - 132 c. іл.,. Бібліогр.: с. 71-75.

Анотація: Монографію присвячено напружено-деформованому стану нестандартних високонавантажених фланцевих з'єднань у посудинах тиску, що є складовими хімічних апаратів та машин. З метою оптимізації розташування зварних швів на фланцях та розміщення останніх на оболонковій конструкції запропоновано методику визначення напружено-деформованого стану з урахуванням характеристик основного металу, технологічних внутрішніх напружень та термічних циклів, які виникають при виконанні зварювальних операцій.
726470 R
   001

Шкіцька Ірина Юріївна
Управлінське документознавство [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ III-IV рівнів акредитації спец. "Інформ., бібліот. та архівна справа", "Проф. освіта (освітня програма "Інформ. забезпечення управління та електронне урядування")" / Ірина Шкіцька ; Західноукраїнський нац. ун-т; Тернопіль ТНЕУ : 2020, . - 382 c. табл.,. Бібліогр. на початку тем.

Анотація: У посібнику викладено теоретичний матеріал навчальної дисципліни «Управлінське документознавство». Визначено місце управлінського документознавства серед суміжних дисциплін, висвітлено історичні засади управлінського документування, розкрито питання типології документів, їх уніфікації та стандартизації, організації роботи з документами, у тому числі електронними, схарактеризовано основні групи управлінської документації. Крім теоретичного матеріалу, кожна тема містить план, список літератури, питання та завдання для самоконтролю, тести, корисні поради та ситуаційні завдання. У кінці посібника розміщено зразки найпоширеніших документів, використовуваних в управлінській діяльності.
726469 R
   36

Палилюлько Оксана Михайлівна
Історія та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні [Текст] : [навч.-метод. посібник] / [Палилюлько О. М., Кучеров Г. Г., Шевчук О. В. та ін. ] ; [Подільський спец. навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж]; Західноукраїнського [ВПЦ : 2020, . - 236 c. табл.,. Бібліогр.: с. 232-235.

Анотація: Навчально-методичний посібник «Історія та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні» підготовлено колективом викладачів, укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. Він відображає процес становлення соціальної роботи як наукової галузі так і навчальної дисципліни, її змісту, структури, теоретичних та методичних особливостей. В посібнику висвітлюються основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, головні моменти становлення допомоги, взаємодопомоги, моделі соціального забезпечення, що надаються різним категоріям населення.
726466 R
   79

Малинський Ігор Йосипович
Оздоровчий туризм [Текст] : навч. посібник / І. Й. Малинський, Ю. П. Сергієнко, О. М. Лаврентьєв [та ін.] ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2020, . - 326 c. табл.,.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання з організації, підготовки і проведення туристичних походів у спортивно-оздоровчому туризмі, включаючи харчування, спорядження, організування привалів та ночівлі у різних умовах. Розміщено відомості про лікарсько-педагогічний контроль туристів, захворювання і травми, які зустрічаються в походах. Наведено основні поняття, типи, види і форми туризму, а також контрольні питання і завдання. Відображено розрядні вимоги зі спортивного туризму і зміст туристської підготовки.
726465 R
   34

Дяченко Сергій Вікторович
Цивільний процес України [Текст] : практикум / С. В. Дяченко, Ю. Ю. Рябченко, Л. О. Самілик ; Університет Державної фіскальної служби України; держ. [Ун-т : 2020, . - 312 c. Бібліогр.: с. 307-311.

Анотація: Практикум є універсальним виданням, у якому комплексно охоплено найбільш важливі питання цивільного судочинства та підібрано різноманітні практичні завдання для спонукання його читачів до творчого, креативного мислення, розвитку практичних навичок. Він складається із запитань для самоконтролю знань, тестових завдань, ситуаційних задач, творчих завдань, кросвордів та словника юридичних термінів.
726464 R
   332


Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків [Текст] : міжнародна наук.-практ. конф., 29-30 квітня, 1 травня 2020 р., Чернівці (Україна) - Сучава (Румунія) / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Сучавський ун-т Штефан чел Маре, Чернів. підрозділ Центру розвитку місцевого самовряд. [та ін.]; нац. Чернів. : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У матеріалах конференції зібрані результати дослідження трансформації системи міжнародних, національних та локальних ринків. Автори розглядають питання цифрової трансформації ринків, маркетингові інновації як драйвери розвитку міжнародних, національних та локальних ринків товарів і послуг, фінансове забезпечення трансформаційних змін економіки, економіко-математичне моделювання процесів трансформації економіки, проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах трансформації ринків, посилення просторово-структурної конкурентоспроможності економіки України, маркетинг та брендинг територій, регіональне підприємництво, застосування кейс-методу в підготовці фахівців для туристичного, ресторанного та готельного бізнесу, сучасні проблеми ринку освітніх послуг, управлінські та соціальні аспекти розвитку національної економіки в умовах ринкової трансформації, успішні практики розвитку громад та адміністрування процесів децентралізації.
726465 R
   34

Дяченко Сергій Вікторович
Цивільний процес України [Текст] : практикум / С. В. Дяченко, Ю. Ю. Рябченко, Л. О. Самілик ; Університет Державної фіскальної служби України; держ. [Ун-т : 2020, . - 312 c. Бібліогр.: с. 307-311.

Анотація: Практикум є універсальним виданням, у якому комплексно охоплено найбільш важливі питання цивільного судочинства та підібрано різноманітні практичні завдання для спонукання його читачів до творчого, креативного мислення, розвитку практичних навичок. Він складається із запитань для самоконтролю знань, тестових завдань, ситуаційних задач, творчих завдань, кросвордів та словника юридичних термінів.
726463 R
   5

Данілова О. М.
Заповідна справа й організація туристично-рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду [Текст] : навч. посібник / О. М. Данілова, Т.В. Ємчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2019, . - 328 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: У запропонованому виданні висвітлені основні науково-теоретичні та методичні засади та особливості організації заповідної справи як галузі міжнародної природоохоронної діяльності. Розглянуто питання, пов’язані з організацією, функціонуванням, охороною природно заповідних територій та об’єктів, управлінням, основними принципами концепції створення екологічної мережі, структурою та класифікацією природоохоронних територій і формами міжнародного співробітництва в галузі організації, збереження та використання природоохоронних територій. Велику увагу приділено організації та управлінню туристично-рекреаційною діяльністю на територіях природно-заповідного фонду, як важливого виду діяльності природоохоронних установ України.
726462 R
   33

Галушка Зоя Іванівна
Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки [Текст] : монографія / [Галушка Зоя, Алєксєєнко Дар'я, Антохов Андрій та ін. ; за заг. ред. З. І. Галушки] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 408 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Монографія представляє результати комплексного дослідження процесів соціалізації сучасної економіки, розкриває економічний та управлінський потенціал її забезпечення. Визначено сутність соціалізації економіки як сучасної парадигми економічної науки та напряму економічної політики держави. Проаналізовано інституціональні чинники соціалізації економіки України, її детермінанти, показники, індикатори, можливості зміцнення. Обґрунтовано інноваційні підходи до управління соціально-економічними процесами на різних рівнях функціонування економіки, що стосується удосконалення організаційних структур управління, впровадження принципів соціальної відповідальності у практику господарювання. Здійснено оцінку ефективності державної політики та управління в сфері соціальних відносин.
726461 R
    61

Браїловський Володимир Васильович
2 Охорона праці в телекомунікаціях та системах ТЗІ [Текст] : навч. посібник / уклад.: В. В. Браїловський, І. М. Зушман, В. Б. Русин ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 128 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 127.

Анотація: У посібнику викладено основи охорони праці. Зміст посібника спрямований на фахівців знань щодо стану й проблем охорони праці в галузі відповідно до напряму їх підготовки. Проведено аналіз шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища та безпеки праці згідно з чинним законодавством. Розглянуті методики розрахунків природного й штучного освітлень, захисного заземлення та засобів звукопоглинання в приміщеннях із радіоелектронним обладнанням та комп’ютерною технікою. Наведено інструкцію з техніки безпеки.
726460 R
   54

Кобаса Ігор Михайлович
Гетероструктури титан(IV) оксиду з поліметиновим барвником як фотокаталізатори редокс-перетворень [Текст] : монографія / І. М. Кобаса, Н. Б. Гусяк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2019, . - 192 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 154-187.

Анотація: У монографії наведено багаторічні результати досліджень у напрямку напівпровідникового фотокаталізу, зокрема основні підходи до дизайну нових композиційних матеріалів з розширеним діапазоном світлочутливості та заданим рівнем фотокаталітичної активності, загальну характеристику методів одержання світлочутливих гетероструктур на основі титан(IV) оксиду та барвника-сенсибілізатора, визначення спектральних, електрохімічних, енергетичних характеристик поліметинів та фотокаталітичні властивості новостворених світлочутливих матеріалів, узагальнення та порівняння результатів з відомими у літературі.
726459 R
   34

Бутирський Андрій Анатолійович
Господарське право [Текст] : навч. посібник / [уклад. А. А. Бутирський] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 144 c. табл.,. Бібліогр.: с. 123-143.

Анотація: Навчальний посібник містить мету і завдання навчальної дисципліни «Господарське право», опис навчальної дисципліни, програму курсу, плани практичних занять із ситуативними задачами, тематику самостійної роботи, перелік екзаменаційних питань, короткий зміст навчальних елементів та список рекомендованої літератури до курсу. Відповідає вимогам програми «Господарське право».
726458 R
   338

Клавдія Йосифівна
Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва: просторова організація та рекреаційно-туристична оцінка (на прикладі території Чернівецької області) [Текст] : монографія / Клавдія Кілінська, Наталя Андрусяк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 176 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 112-118 .

Анотація: У монографії розкриваються теоретико-методичні засади дослідження парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, наведена функціонально-просторова структура парків-пам'яток садово-паркового мистецтва та подана їх конструктивно-географічна та рекреаційно-туристична характеристика.
726457 R
   005

Підгірна В. Н.
Менеджмент: тренінговий курс [Текст] : навч. практикум / В. Н. Підгірна ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2019, . - 159 c. табл.,. Бібліогр.: с. 152-154.

Анотація: Навчальний практикум підготовлено на основі типової програми дисципліни "Менеджмент". Видання містить методичні рекомендації до виконання завдань, перелік теоретичних питань, рекомендації до вивчення тем, питання для перевірки знань, навчальні завдання для самостійної роботи, тестові завдання різних рівнів складності, навчальні ігри та кросворди. Дані тренінгові завдання сприяють засвоєнню теоретичних знань управлінського змісту. Їх виконання дає змогу творчо переосмислити теоретичні базиси для перевірки себе.
726456 R
   53

Зенкова Клавдія Юріївна
Вступ до прикладної оптики [Текст] : навч.-метод. посібник / [уклад. К. Ю. Зенкова] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 148 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 148.

Анотація: Розглянуто основи габаритного, енергетичного і абераційного розрахунків для базових типів оптичних приладів. Наведено геометричну теорію оптичних систем. Викладено підходи до реалізації теоретичних основ кожного з наведених типів розрахунків.
726455 R
   34

Гетманцев Олександр Валентиновч
Цивільне процесуальне право [Текст] : тестові завдання : навч.-метод. посібник / [Гетманцев Олександр Валентинович, Кондрат'єва Людмила Анатоліївна, Остафійук Людмила Аурелівна та ін.] ; за заг. ред. Оксани Щербанюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Юридичний ф-т, Каф. процесуального права; нац. Чернів. : 2019, . - 448 c.

Анотація: У навчально-методичному посібнику викладено систему тестових завдань з курсу «Цивільне процесуальне право» різного ступеня складності для студентів-правників, які можуть бути використані під час аудиторної та самостійної роботи для перевірки та закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань.
726454 R
   336

Гуменюк Мар'яна Мирославівна
Практикум із фінансів підприємств [Текст] : навч. посібник / М. М. Гуменюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 168 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 127-133.

Анотація: Практикум містить методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з 11 тем дисципліни «Фінанси підприємств» обсягом повної програми курсу, структурно-логічні схеми та таблиці, які допоможуть студентам систематизувати та поглибити знання із дисципліни «Фінанси підприємств».
726453 R
   34

Войцеховський Нікола Вінцентійович
Екологічне та земельне право України [Текст] : тестові завдання : навч.-метод. посібник / [Войцеховський Нікола Вінцентійович, Гаврилюк Руслана Олександрівна, Ковбас Ігор Васильович та ін.] : за заг. ред. Руслани Гаврилюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публічного права; нац. Чернівец. : 2020, . - 280 c.

Анотація: У навчально-методичному посібнику викладено систему тестових завдань різного ступеня складності, для студентів-правників з курсу «Екологічне та земельне право України», які можуть бути використані під час аудиторної та самостійної роботи для перевірки та закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань у сфері екологічного та земельного права України.
726452 R
   37

Крамар В. М.
2 Педагогічний менеджмент [Текст] : навч. посібник / уклад. В. М. Крамар ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 116 c. табл.,. Бібліогр.: с. 114-115.

Анотація: Навчальний посібник укладений відповідно до програми курсу «Педагогічний менеджмент» з циклу дисциплін спеціалізації навчального плану підготовки магістрів спеціальності «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)». Посібник містить теоретичний матеріал і список рекомендованої літератури для поглиблення вивчення навчального матеріалу.
726177 R
   331


Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисцпліни "Цивільна безпека та охорона праці в галузі" [Текст] : для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Ступінь вищої освіти: магістр / Криворізький нац. ун-т, Кафедра охорони праці та цивільної безпеки ; [уклад.: Швагер Н. Ю., Комісаренко Т. А.]; ФОП Видавець : 2020, . - 28 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 26 (12 назв).

Анотація: Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і містять питання захисту працівників від небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які підтверджуються інженерно-технічними розрахунками.
726193 R
   331


Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві - освіта, наука, практика. БЖД - 2020", 09-12 вересня 2020 року [Текст] : Херсонська держ. морська акад., Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, European Association for security [та ін.]; Херсонської [Вид-во : 2020, . - 408 c. а-рис. а-табл. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірнику представлено матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика", яка відбулася 09 – 12 вересня 2020 року і була присвячена актуальним питанням у галузі безпеки на транспорті і виробництві.
726151 R
   34


Захист прав людини в умовах внутрішнього переміщення: європейські стандарти та конституційна юрисдикція [Текст] : за матеріалами Міжнарод. конференції / Конституційний Суд України, Проєкт Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень" ; [упор.: Ганна Христова, Михайло Гультай, Катерина Буряковська ]; "Право" [Вид-во : 2020, . - 118 c. іл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Актуалізація проблеми внутрішнього переміщення у конституційній юриспруденції під час підготовки такого заходу викликала значний інтерес. Це зумовило доцільність опублікування цієї збірки матеріалів конференції, яка стане у пригоді як фахівцям у галузі права, так і всім, хто небайдужий до питань захисту прав людини вимушених переселенців.
726172 R
   8


Українська мова. Методичні рекомендації до самостійної роботи [Текст] : методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей / НАУ ; [уклад. : І. В. Бурлакова, Х. М. Стецик]; Київ [НАУ] : 2020, . - 40 c. Бібліогр.: с. 36-38 (27 назв).

Анотація: У методичних рекомендаціях з дисципліни "Українська мова" сформульовано завдання для самостійної роботи. До кожної теми подано план, методичні рекомендації до опрацювання теоретичних питань, запитання для самоконтролю та практичні завдання.
726171 R
   8


Українська мова [Текст] : практикум для студентів усіх спеціальностей / НАУ ; [уклад. : І. В. Бурлакова, А. В. Сібрук, Г. І. Земляна та ін.]; Київ [НАУ] : 2020, . - 84 c. табл.,. Бібліогр.: с. 55-57 (34 назви).

Анотація: У практикумі подано завдання, виконання яких забезпечить засвоєння курсу "Української мови". У праці оптимально поєднано мовні і мовленнєві типи вправ, які покликані забезпечити формування мовно-комунікативної компетенції та вироблення відповідних умінь і навичок. До практичних занять подано короткі теоретичні відомості з усіх аспектів професійно-мовленнєвої діяльності.
726173 R
   001


Наукові комунікації у фаховій діяльності [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей / НАУ ; [уклад.: І. В. Бурлакова, У. П. Кошетар, Г. І. Земляна]; Київ [НАУ] : 2020, . - 92 c. Библиогр.: с. 89-91 (47 назв).

Анотація: У методичних рекомендаціях з дисципліни "Наукові комунікації" сформульовано завдання для самостійної роботи. До кожної теми подано план, методичні рекомендації до опрацювання теоретичних питань, запитання для самоконтролю та практичні завдання.
726144 R
   621.3

Apostolova Раїса Данилівна
Vanadium-oxide compounds synthesized by electrolysis for lithium batteries [Текст] : monograph / R. D. Apostolova, E. M. Shembel ; State Higher Educational Institution "Ukrainian State University of Chemical Technology"; Ltd Lira : 2020, . - 232 c. a-pic. a-tabl. a-graph. References.: p. 219-231 (314 names).

Анотація: Vanadium oxides and heterogeneous oxide compounds are obtained by electrolysis from metavanadate and vanadyl sulfate solutions in thin- layer electrodes and in powder form. Their structural features, surface morphology, thermal stability were determined, and aspects of interaction with lithium were considered with a view to further use in miniature lithium batteries with non-aqueous electrolyte. Mathematical models of the intercalation of lithium in a partially discharged thin-layer V2O5-electrode are proposed. For developers of lithium batteries, supercapacitors, electrochromic devices, scientific and pedagogical workers, graduate students, doctoral students, students of higher educational institutions who specialize in the field of technological electrochemistry, in particular, the development of chemical current sources. Bilbiography - 314, illustrations - 143, tables - 7.
726188 R
   338

Kud Александр Александрович
Predicting the impact of digital assets on socioeconomic development of an enterprise [Текст] : methodological manual / A. A. Kud, M. A. Mashchenko, I. S. Pypenko, I. V. Soboleva ; Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; Kharkiv KRPOCH : 2020, . - 68 c. a-tabl. References.: p. 61-67 (71 names).

Анотація: In the methodical manual the phenomenon of socioeconomic development has been studied, the peculiarities of the sociocultural context, which form the understanding of the essence of socioeconomic development, have been substantiated; the influence of modem information technologies, which significantly change the models and ways of doing business, has been determined. On the basis of etymological analysis the essence of the concept "digital asset" and the essence of predicting socioeconomic development from the influence of digital assets in the conditions of economy antimonopolization have been studied. The principles of building economy antimonopoly regulation in the conditions of the economy digitalization have been determined. This study is agreed and approved as the research paper of S. Kuznets KhNUE (Agreement No. 649-56 dated December 13,2019).
726189 R
   629.5

Budashko Віталій Віталійович
Ship's power plants of combined propulsion complexes: concepts, technologies, researching [Текст] : monograph / V. V. Budashko ; National University "Odessa Maritime Academy"; "OMA"] [NU : 2020, . - 136 c. a-tabl. a-pic. References.: p. 118-135 (163 names).

Анотація: У монографії представлені нові ідеї, методи та результати досліджень, пов'язаних із підвищенням ефективності експлуатації еленергетичних установок комбінованих пропульсивних комплексів. Основною мотивацією написання монографії є поточні запити практики та наявність невирішених проблем на лініях гребних гвинтів, силових системах двигунів, підрулюючих пристроїв та системах розподілу потужності.
726190 R
   681

Мещанінов Сергій Кармінович
Електронні засоби автоматизації виробництва [Текст] : навч. посібник / [кол. авт.: С. К. Мещанінов, Б. П. Довголюк, В. В. Багрій та ін.] ; Дніпровський держ. техн. ун-т (ДДТУ); Кам'янське ДДТУ : 2020, . - 341 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 338-339 (22 назви).

Анотація: В посібнику розглянуто побудови сучасних інтелектуальних систем управління, технічні засоби автоматизації, перетворювачі сигналів, програмувальні мікроконтролери, протоколи обміну. Приведені основні приклади реалізації на виробництві.
726168 R
    8


Світові виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян [Текст] : матеріали XIII Міжнар. наук.-практич. конф., 24 квітня 2020 р. / Нац. авіац. ун-т, Ін-т міжнар. співробітництва та освіти, Центр міжнар. освіти, Каф. філол. та природн. дисциплін; Київ [НАУ] : 2020, . - 132 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Містить матеріали науково-практичної конференції з проблем викладання мови та природничих дисциплін іноземним громадянам.
726142 R
   004


Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерного мислення "Бебрас-2019" [Текст] : матеріали школи програмування, Львів, 2019 р. / Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському нац. ун-ті ім. Івана Франка; Кам'янець-Подільський Аксіома : 2020, . - 120 c. табл.,.

Анотація: У посібнику подано теоретичний матеріал та задачі, які опрацьовувались слухачами Школи програмування переможців конкурсу Бебрас, яка проходила у жовтні 2019 року в м. Львові. Ці матеріали будуть корисними вчителям інформатики та учням при вивченні основ програмування та підготовці до олімпіад. Подано інформацію про проведення конкурсу у світі та Україні, вказівки до розв'язування задач конкурсу 2019 року.
726199 R
   51


Інтелектуальний аналіз даних [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: Я. М. Дрінь, І. В. Малик, Ю. А. Літвінчук; нац. Чернівецький : 2020, . - 96 c. табл.,. Бібліогр.: с. 90 (4 назви).

Анотація: У посібнику подано теоретичні рекомендації для розв'язування задач інтелектуального аналізу даних із використанням мови програмування R. Кожна тема містить постановку задачі, мету, короткий опис математичного методу її розв'язання, завдання для самостійної роботи і вказівки для їх виконання.
726140 R
   621

Новиков Федор Васильевич
Технологи и технологии [Текст] : научно-информационное издание / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, С. А. Дитиненко, Д. Ф. Новиков; Днепр ЛИРА : 2020, . - 352 c. фот.,.

Анотація: Работа посвящена 20-летию проведения Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии" в Харькове на базе ГП Харьковский машиностроительный завод "ФЭД". Представлены научные школы и их руководители – известные ученые-технологи, принимавших участие в конференциях. Приведены их биографические данные о жизненном и творческом пути. Большое внимание уделено творческому научному коллективу кафедры "Техника и технологии" Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца – одному из общепризнанных центров популяризации научно-технических знаний и тесной связи технологической науки с производством. Раскрыт научный потенциал коллектива кафедры, приведены биографические данные преподавателей-технологов, их научные труды и достижения в создании и практическом применении новых технологий в производстве.
726159 R
   31

Пирожков Сергій Іванович
Статистика [Текст] : підручник / [С. І. Пирожков, В. В. Рязанцева, Р. М. Моторин та ін.] ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т; нац. [Київський : 2020, . - 328 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 324-327.

Анотація: У підручнику викладено теоретичні та прикладні засади статистики, які допомагають набути навички щодо оцінювання та аналізу економічних явищ за допомогою статистичних показників і методів. Висвітлено 11 тем, які містять основні поняття статистичної науки, визначені основні статистичні показники та їх економічна інтерпретація, наведено приклади розв'язання задач.
726146 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Сексуальне насильство щодо дітей: кримінологічний аналіз [Текст] : монографія / О. М. Гумін, С. В. Романцова, Л. І. Сопільник [та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 260 c. табл.,. Бібліогр.: с. 213-238 (276 назв).

Анотація: Колективна монографія присвячена комплексному кримінологічному аналізу щодо проблематики сексуального насильства відносно дітей. У роботі визначено кримінологічний зміст поняття сексуального насильства щодо дітей, а також систематизовано його сучасні формопрояви. На основі соціологічних, статистичних даних та з урахуванням результатів сучасних наукових досліджень розроблено кримінологічний особи, яка вчиняє сексуальне насильство щодо дитини. Наведено розгорнуту віктимологічну характеристику дитини-жертви сексуального насильства та з’ясовано особливості механізму її віктимізації. Здійснено кримінологічну оцінку стану сучасної вітчизняної системи запобігання сексуальному насильству щодо дітей. За результатами кримінологічного аналізу узагальнено практичні рекомендації щодо модернізації комплексу заходів спеціально-кримінологічного запобігання сексуальному насильству щодо дітей, організаційно-правового регулювання діяльності спеціальних суб'єктів запобігання у даному напрямку протидії насильству. Проведено алгоритмізацію їх взаємодії з суб'єктами соціального захисту прав дітей, що забезпечує спрощений і швидкий доступ до необхідного пакету соціально-правових послуг для дитини-жертви сексуального насильства.
726149 R
   35

Петрушка Ігор Михайлович
Екологія поверхневих вод [Текст] : навч. посібник / І. М. Петрушка, Н. С. Ріпак, А. М. Гивлюд, А. М. Шибанова ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 156 c. табл.,. Бібліогр.: с. 153-154 (22 назви).

Анотація: Розглянуто питання механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства.
726157 R
   339

Калінін Олександр Володимирович
Інвестиційний маркетинг диверсифікованих підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. В. Калінін ; ДВНЗ "Приазовський держ. техн. ун-т"; "ПДТУ"] [ДВНЗ : 2020, . - 291 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 260-284 (378 назв).

Анотація: У монографії сформовано та досліджено концептуальні основи інвестиційного маркетингу диверсифікованих підприємств. Розглянуто теоретичні питання формування та управління ефективної системи інвестиційного маркетингу на диверсифікованих підприємствах, методологічні аспекти щодо впровадження механізмів інвестиційного маркетингу в систему прийняття управлінських рішень диверсифікованих підприємств, також досліджено практичні аспекти реалізації зазначених теоретичних та методологічних засад. Проведено науково-методичну оцінку ресурсного забезпечення інвестиційної привабливості диверсифікованих підприємств, концептуальних засад забезпечення менеджменту інвестиційною привабливістю диверсифікованих підприємств, моделювання стратегії розвитку інвестиційного маркетингу на мікро та макрорівнях. Виокремлено та опрацьовано рівень впливу складової ризик-менеджменту щодо ефективності системи інвестиційного маркетингу диверсифікованих підприємств.
726139 R
   34

Подкопаєв Сергій Васильович
Організація та діяльність прокуратури в Україні [Текст] : монографія / С. В. Подкопаєв ; НДІ вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса, Нац. акад. правових наук України; Харків Право : 2020, . - 364 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Монографію присвячено аналізу інституту прокуратури в Україні в єдності його організаційних та діяльнісних складових. Надано сучасну інституційно-правову та типологічну характеристики прокуратури. Організацію прокуратури розглянуто з позиції двох аспектів: зовнішнього – її об'єктивізації на законодавчому рівні, формування належної кадрової політики, ресурсного забезпечення, а також внутрішньосистемного – побудови структури органів прокуратури та передумов створення нових управлінських процедур у системі. Звертається увага на структуру та зміст діяльності прокуратури, її засади та ознаку професіоналізму. Аналізується механізм кадрового забезпечення прокуратури, його суб'єкти та нові кадрові процеси(процедури).
726143 R
   338

Коробейникова Ярослава Степанівна
Управління проєктами в туризмі [Текст] : навч. посібник / Я. С. Коробейникова ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2020, . - 299 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 261-263 (32 назви). - Предм. покажч.: с. 264-267.

Анотація: Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління проєктами в туризмі". Висвітлено загальні підходи до обґрунтування проєктів, їхні робочу та організаційну структури; розроблення бюджету та календарного плану виконання проєкту, ризики та їхнє мінімізування в процесі виконання проєкту. Викладено особливості інвестиційної діяльності в галузі туризму та основні аспекти управління проєктами в цій галузі.
726150 R
   004

Азаров Олексій Дмитрович
Комп'ютерні мережі [Текст] : підручник / [авт.: Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.] ; Вінницький нац. техн. ун-т; Вінниця ВНТУ : 2020, . - 378 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 354-356 (38 назв). - Предм. покажч.: с. 373-377.

Анотація: Підручник складається з дев'яти розділів. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з підручником доцільно починати з першого розділу. У кінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу.
726153 R
    5

Клименко Микола Олександрович
Радіоекологія [Текст] : підручник / Клименко М. О., Клименко О. М., Клименко Л. В. ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 303 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 298-302 (56 назв).

Анотація: Підручних присвячений набуттю здобувачами вищої освіти компетенцій згідно вимог СВОУ третього покоління для спеціальностей: 101 "Екологія"; 183 "Технології захисту навколишнього середовища"; 205 ""Лісове господарство". У підручнику викладено основні поняття, закономірності біологічної дії на організми, особливості міграції радіонуклідів у екосистемах.
726148 R
   327

Зазуляк Зоряна Миколаївна
Мультилатералізм США у міжнародних відносинах [Текст] : монографія / Зоряна Зазуляк ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 200 c. Бібліогр.: с. 176-197 (241 назва) та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено малодосліджену в українській політичній науці проблематику мультилатералізму. Систематизовано підходи до розуміння цього феномену, визначено його ключові риси. Викладено ключові аспекти американського націоналістичного мультилатералізму, особливості його реалізації на міжнародній арені.
726155 R
   51

Бомба Андрій Ярославович
Методи комплексного аналізу в задачах ідентифікації [Текст] : монографія / А. Я. Бомба, М. В. Бойчура ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 189 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 167-188 (165 назви).

Анотація: Монографію присвячено розвитку числових методів комплексного аналізу (квазіконформних відображень) для розв'язання задач ідентифікації параметрів квазіідеальних полів за даними томографії прикладених квазіпотенціалів, яка передбачає (для кожної із відповідних інжекцій) наявність на границі області лише еквіпотенціальних ліній (із заданими на них розподілами локальних швидкостей або значень функції течії) та ліній течії (із відомими розподілами потенціалу на них), що забезпечує можливість оптимального використання набору експериментальних даних.
726154 R
   621.8

Малащенко Володимир Олександрович
Практичне проектування конструювання деталей машин [Текст] : навч. посібник / В. О. Малащенко, В. М. Стрілець, М. М. Козяр, О. Р. Стрілець ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 146 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 142-145 (44 назви).

Анотація: Навчальний посібник містить передмову, вказівки щодо вивчення окремих тем, контрольні питання перевірки знань, поради до виконання індивідуального завдання, термінологічний словник та список літератури. Може бути корисним при вивченні інженерних дисциплін, на базі яких виконується курсове проектування деталей машин та дипломних проектів здобувачами вищої освіти та іншими технічними працівниками.
726147 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Національна поліція України як суб'єкт кримінологічного запобігання вчиненню молоддю насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи [Текст] : монографія / О. М. Гумін, Н. І. Сподарик, Р. Л. Сопільник [та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 320 c. табл.,. Бібліогр.: с. 228-262 (292 назви).

Анотація: Виконано кримінологічний аналіз діяльності Національної поліції України як суб'єкта запобігання вчиненню молоддю насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи. Проаналізовано стан правового та інформаційного забезпечення запобігання підрозділами Національної поліції України таким насильницьким злочинам, розроблено сучасне кримінологічне забезпечення у цьому напрямі. Запропоновано систему заходів загального й індивідуального запобігання, які доцільно застосовувати підрозділам Національної поліції для удосконалення кримінологічної протидії розглянутим насильницьким злочинам. Узагальнено кримінологічні рекомендації щодо удосконалення механізму взаємодії цих підрозділів з громадськістю тощо.
726145 R
   34

Гуцалюк Михайло Васильович
Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях [Текст] : методичні рекомендації / [авт. кол.: Гуцалюк М. В., Гавловський В. Д., Хахановський В. Г. та ін.] ; [за заг. ред. О. В. Корнейка] ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ; Нац. [Вид-во : 2020, . - 104 c. рис.,.

Анотація: Розглянуто основні поняття, особливості та принципи роботи з електронними (цифровими) доказами, а також кримінально-процесуальні засади пошуку й вилучення комп'ютерної техніки та інформації з неї. Визначено особливості збирання електронних (цифрових) доказів, виявлення, огляду, фіксації, вилучення та упакування їх носіїв. Зазначена друга редакція методичних рекомендацій декілька розширює матеріали, що були викладені за тією ж назвою авторами у першій редакції видання 2017 року, зокрема, в тому числі додатково наведені основні положення державного стандарту ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 та новітні зміни в національному господарстві.
726185 R
   621.6

Панченко Віталій Олександрович
Підконтрольна експлуатація обладнання насосних станцій [Текст] : навч. посібник / [авт. кол. : В. О. Панченко, В. Ф. Герман, О. В. Івченко та ін.] ; за заг. ред. В. О. Панченка ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 270 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 267-269 (31 назва).

Анотація: У навчальному посібнику розглянуті питання, що виникають під час експлуатації насосних установок та насосних станцій різного призначення. Зазначені можливі несправності, що можуть бути виявлені під час роботи насосів, їх причини та способи усунення, а також заходи з покращення експлуатації насосів і насосних установок. Наведені дані стосовно матеріалів, пристроїв та обладнання, використовувані під час експлуатації насосів. Розглянуто питання щодо розрахунку режимів роботи та основних параметрів лопатевих насосів і побудування їх робочих характеристик.
726163 R
   338

Кудь Александр Александрович
Прогнозування впливу цифрових активів на соціально-економічний розвиток підприємства [Текст] : методичний посібник / А. А. Кудь, М. А. Мащенко, І. С. Пипенко, І. В. Соболева ; Харківський нац. екон. ун-т імені С. Кузнеця; Харків ХОГОКЗ : 2020, . - 76 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 69-75 (71 назва).

Анотація: У методичному посібнику досліджено явище соціально-економічного розвитку, обґрунтовано особливості соціокультурного контексту, які формують розуміння сутності соціально-економічного розвитку; визначено вплив сучасних інформаційних технологій, які істотно змінюють моделі та способи ведення бізнесу. Досліджено сутність поняття "цифровий актив" на підставі етимологічного аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку від впливу цифрового активу в умовах антимонополізації економіки. Визначено принципи побудови антимонопольного регулювання економіки в умовах цифровізації економіки. Це дослідження погоджено та затверджено як науково-дослідна робота ХНЕУ ім. С. Кузнеця (договір № 649-56 від 13.12. 2019 р.).
726175 R
   62

Прокопов Максим Геннадійович
Конструкції елементів пневмоагрегатів [Текст] : навч. посібник / [авт. кол. : М. Г. Прокопов, С. М. Ванєєв, В. М. Козін, Ю. С. Мерзляков] ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 146 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 123 (11 назв).

Анотація: У навчальному посібнику подані загальні відомості про пневматичні пристрої і системи, а також розглянуті питання виробництва стиснутого повітря в компресорах з описом їх принципу дії й конструкції. Особливу увагу в посібнику приділено різним видам пневмодвигунів, їх принципу дії, конструкції, позначенню на принципових схемах. Не залишилися поза увагою пристрої з регулювання подачі, очищення, осушування і транспортування стиснутого повітря, а також безпеки експлуатації пневматичних ліній. У посібнику наведений цілісний і сучасний огляд технології отримання і використання стиснутого повітря в пневмопристроях, що є частинами виконавчих, підсилювальних і передавальних елементів у системах автоматизованого керування та регулювання.
726200 R
   79


Спортивна метрологія [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; [уклад. Л. В. Балацька]; нац. Чернівецький : 2020, . - 144 c. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 141-143 (24 назви).

Анотація: Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни "Спортивна метрологія" з метою забезпечення систематизації і поглиблення знань студентів зі спортивної метрології для оволодіння теоретичними, методичними і практичними знаннями, уміннями та навичками щодо здійснення вимірювань та контролю в спорті.
726167 R
   33

Бобровська Олена Юріївна
Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області [Текст] : монографія / [авт. кол. : Бобровська О. Ю., Серьогін С. М., Бородін Є. І. та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетровський регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ] [ДРІДУ : 2019, . - 276 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: У монографії на основі значного масиву статистичної інформації проведено ретельне дослідження стану та тенденцій соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області. Використано комплексний підхід до оцінювання та розгляду регіону як цілісної функціональної системи, стан та тенденції розвитку якої залежать від економічного, соціального, екологічного та фінансового складників. У дослідженні акцентовано увагу на те, що Дніпропетровська область, так само як і інші промислово розвинуті регіони України, має свою специфіку розвитку, а саме: гіпертрофована структура промисловості із значним перевищенням фондо-, енерго-, матеріаломістких галузей стосовно середніх показників по Україні. Ознайомлення з результатами дослідження примушують замислюватися щодо заходів системного характеру, необхідних для регулювання територіального розвитку.
726192 R
   338

Шира Т. Б.
Безпека функціонування та розвитку підприємств: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / Т. Б. Шира, С. М. Шинкар, О. С. Силкін ; за заг. ред. А. М. Штангрета; академія Українська : 2020, . - 426 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 418-425 (95 назв).

Анотація: У монографії розглянуто основні безпекові аспекти функціонування та розвитку підприємств із орієнтацією на розроблення теоретичного підґрунтя для захисту бізнесу шляхом більш ефективного використання наявного організаційного та ресурсного забезпечення. Розроблено теоретичне підґрунтя забезпечення економічної безпеки підприємств. Сформовано методичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою промислових підприємств. Розроблено науково-методичний підхід до формування та функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки промислових підприємств. Обґрунтовано теоретичні засади антикризового управління у системі фінансової безпеки підприємства. Запропоновано концептуальні основи антикризового управління в системі фінансової безпеки підприємства. Проведено моделювання антикризового управління в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємств. Сформувано теоретичний базис забезпечення корпоративної безпеки підприємств. Розроблено механізм управління та організаційно-економічний механізм забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств.
726178 R
   355

Лунячек Вадим Едуардович
Педагогічні технології запровадження компетентнісного підходу у вищих військових навчальних закладах [Текст] : монографія / [авт.: В. Е. Лунячек, О. Є. Міршук, А. В. Куруч, А. М. Бровдій] ; [за ред. В. Е. Лунячека] ; Нац. гвардія України, Нац. акад. нац. гвардії України; Харків [НАНГУ] : 2020, . - 236 c. табл.,. Бібліогр.: с. 203-232 (480 назв).

Анотація: Розглянуто проблеми розвитку вищої військової освіти на засадах компетентнісного підходу. Наведено конкретні приклади розробки педагогічних технологій для професійної підготовки здобувачів вищої військової освіти на тлі глобалізації освітніх систем. Окрема увага приділена забезпеченню якості вищої військової освіти, створенню процедур вимірювання як складових внутрішніх систем оцінювання якості освіти. У роботі надані матеріали щодо захисту прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів. Зроблено наголос, що це є умовою їх подальшого інноваційного розвитку.
726187 R
   51

Мокін Борис Іванович
Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій [Текст] : навч. посібник / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін ; Вінницький нац. техн. ун-т; ВНТУ : 2020, . - 192 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 190-191 (31 назва).

Анотація: В навчальному посібнику викладені основи функціонального аналізу, адаптованого до розв'язання прикладних задач в галузі інформаційних технологій, що використовують математичні моделі, закони керування та методи оптимізації.
726186 R
   51

Гончаров Олександр Андрійович
Чисельні методи розв'язання прикладних задач [Текст] : навч. посібник / О. А. Гончаров, Л. В. Васильєва, А. М. Юнда ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 142 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 140-141 (12 назв).

Анотація: У навчальному посібнику наведені теоретичні відомості та варіанти завдань для виконання практичних і курсових робіт.
726136 R
   51

Ковбашин Василь Іванович
Нарисна геометрія [Текст] : навч. посібник для загальноосвітніх технічних закладів нового типу, а також студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Ковбашин В. І., Пік А. І. ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя; нац. [Тернопільський : 2020, . - 204 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 198 (9 назв).

Анотація: Нарисна геометрія – наука про побудову зображень просторових фігур на площині. Предметом нарисної геометрії є обґрунтування основних правил і методів побудови зображень просторових (тривимірних) фігур на площині, а також способів розв'язування на зображеннях задач, що належать до цих фігур. У зв'язку з цим зміст курсу нарисної геометрії може зводитись до таких основних питань: вироблення, обґрунтування та використання методів побудови зображень просторових фігур на площині; вивчення геометричних властивостей предметів, їх форм, розмірів за рисунком; застосування методів зображення при розв'язуванні просторовографічних задач, які мають теоретичне і практичне використання в науці й техніці.
726184 R
   623

Пушкарьов Юрій Іванович
Основи експлуатації радіостанції RF-7800H-MP фірми "HARRIS" сімейства Falcon III [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Пушкарьов, П. І. Гайда, О. Ф. Супрун ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 440 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 397-398 (24 назви). - Предм. покажч.: с. 399-424.

Анотація: Навчальний посібник містить основи експлуатації радіостанції RF-7800H-MP фірми "HARRIS" сімейства Falcon III. Видання призначене для офіцерів підрозділів РВ і А для вмілого використання в складних умовах бойових дій і проведення занять зі зв'язку, а також для самостійного ознайомлення з призначенням органів керування, послідовністю підготовки до функціонування й забезпеченням радіозв'язку, алгоритмом роботи з програмою СРА, особливостями її завантаження в радіостанцію, планування зв'язку й порядку оптимального вибору робочих частот (питання завчасного програмування та обміну даними розглянуте в окремих посібниках).
726183 R
   355

Петренко Валентин Миколайович
Організація та методика роботи з особовим складом [Текст] : підручник / [авт. кол.: В. М. Петренко, М. М. Ляпа, І. В. Леганьков та ін.] ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 414 c. табл.,. Бібліогр.: с. 412-413 (11 назв).

Анотація: Підручник "Організація та методика роботи з особовим складом" розкриває широкий спектр напрямків та шляхів вирішення питань щодо організації і методики роботи з особовим складом, його психологічної підготовки, виховної роботи та військової дисципліни, що проводяться командирами всіх рівнів управління в повсякденній діяльності. Рекомендації із зазначених питань розроблені на основі багаторічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри військової підготовки та командирів артилерійських підрозділів (частин). Зміст підручника відповідає програмі навчання з відповідної дисципліни "Організація та методика роботи з особовим складом".
726182 R
   355

Трофименко Павло Євгенович
Основи бойової роботи старшого офіцера батареї [Текст] : підручник / П. Є. Трофименко, Г. В. Сорокоумов, Л. С. Демидко ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 245 c. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 165-167 (25 назв).

Анотація: Підручник "Основи бойової роботи старшого офіцера батареї" відповідає змісту навчальних модулів "Бойова робота", "Бойове застосування артилерійських підрозділів" для студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу РВ і А. У підручнику викладені основи, зміст та порядок роботи старшого офіцера батареї з організації й ведення бойової роботи на вогневій позиції, а саме під час вибору, підготовки, зайняття і залишення вогневої позиції, наведені правила подавання та виконання команд для підготовки і ведення вогню, а також документи, що розробляють і ведуть на вогневій позиції.
726179 R
   355

Петренко Валентин Миколайович
Стрілецька зброя та вогнева підготовка [Текст] : підручник / [авт. кол.: В. М. Петренко, А. М. Кривошеєв, М. М. Ляпа, В. В. Семененко ] ; Сумський державний ун-т; державний Сумський : 2020, . - 372 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 370-371 (13 назв).

Анотація: Підручник містить рекомендації щодо вивчення озброєння підрозділів, його практичного застосування під час навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу для наземної артилерії РВ і А Сухопутних військ. У виданні врахований досвід науково-педагогічних працівників кафедри військової підготовки СумДУ, військової практики. Книга актуальна для опрацювання під час навчання й службової діяльності.
t=4.6694490909576