Нові надходження книжкових видань
08 листопада 2020 - 14 листопада 2020

726180 R
   004

Москаленко В'ячеслав Васильович
Моделі та методи інтелектуального аналізу багатовимірних даних за умов апріорної невизначеності [Текст] : монографія / В. В. Москаленко ; Сумський держ. ун-т; держ. Сумський : 2020, . - 184 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 176-183 (55 назв).

Анотація: Монографія присвячена викладенню сучасних ідей і методів синтезу та оптимізації моделей аналізу даних. Значну увагу приділено принципам інтелектуальної інформаційно-екстремальної технології аналізу та синтезу здатних навчатися систем прийняття рішень, розробленій науковим колективом лабораторії інтелектуальних систем Сумського державного університету.
726166 R
   338

Зеленський Костянтин Васильович
Методологія забезпечення конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем [Текст] : монографія / К. В. Зеленський; Леся] [МП : 2018, . - 420 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 367-393 (318 назва).

Анотація: У монографії систематизовано сутність економічної категорії "конкурентоспроможність" у контексті застосування до потреб функціонування спеціалізованих освітніх економічних систем, досліджено умови ефективного використання бюджетних коштів в спеціалізованій економічній системі "Вища освіта", запропоновано: методології матричного та графо-комбінаторного моделювання освітніх траєкторій як графо-критеріїв конкурентоспроможності спеціалізованої економічної системи "Особа"; методологію комбінаторного моделювання структури навчального плану як управлінського елементу конкурентоспроможності спеціалізованої економічної системи "Заклад вищої освіти"; методологію матричного моделювання конкурентоспроможності структур "Об'єкту" як базового фактору управління конкурентоспроможністю спеціалізованої економічної системи "Підприємство".
726194 R
    1

Мурашкін Михайло Георгійович
Естетика і символогія [Текст] : монографія / М. Г. Мурашкін ; МВС України, Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ; Дніпро Монолит : 2020, . - 240 c. Бібліогр.: с. 234-238 (101 назва).

Анотація: У монографії досліджено особливості естетики і симвології, одним із предметів яких є сфера людських відчуттів і станів. Встановлено, що некласична естетика розглядає розум, вплетений в світ. Але естетика в своїх категоріальних структурах значно відсторонюється від безпосереднього досвіду. Тому і виникає необхідність в симвології, тобто в виробленні певних внутрішніх законів і критеріїв точності які так значно не відсторонюють предмет дослідження від безпосереднього життя. Символи як інонаукову форму знання досліджує символогія, яка має певні закони, має свої критерії встановлення істини. Ці закони і критерії симвології не протирічать структурам і категоріальним системам естетики.
726161 R
   53

Шкриль Олексій Олександрович
Механіка руйнування. Спецкурс [Текст] : навч. посібник для студентів галузі знань "Архітектура та будівництво" спец. 192 "Буд-во та цивільна інженерія" освітнього рівня "магістр" / О. О. Шкриль ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2020, . - 104 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 101-102 (18 назв).

Анотація: Викладено загальні положення лінійної механіки руйнування. Розглянуто методи визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень, J-інтеграла Черепанова – Hайса та параметра Гріффітса G в дискретних моделях методу скінченних елементів. Наведено результати розв'язання тестових задач та приклад виконання курсової роботи.
726162 R
   37

Пристайло Микола Олексійович
Технічні засоби навчання [Текст] : навч. посібник для студентів спец. 015 "Проф. освіта. Машинобудування" / М. О. Пристайло, М. М. Балака, Т. Ф. Щербина ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2020, . - 108 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 103 (14 назв).

Анотація: Посібник містить систематизований огляд і основні характеристики сучасних технічних засобів, що застосовуються в навчальному процесі. Розглянуто напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, психолого-педагогічні аспекти впровадження технічних засобів навчання, мультимедійну апаратуру і технології дистанційного навчання.
726174 R
   656

Пронь Світлана Віталіївна
Транспортне забезпечення технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур [Текст] : монографія / С. В. Пронь, О. О. Соловйова, І. І. Висоцька ; НАУ; Київ [НАУ] : 2020, . - 160 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 120-135 (170 назв).

Анотація: У монографії запропоновано вирішення наукової задачі розробки теоретико-методичного процесу транспортного забезпечення технології вирощування сільськогосподарських культур за участю авіаційного транспорту, що сприяє підвищенню врожайності та раціональному використанню наземної та авіаційної техніки. Розроблено математичну модель аналізу використання транспортно-виробничого комплексу під час вирощування сільськогосподарських культур.
726195 R
   32

Ткаченко Володимир Андрійович
Вирок середовища [Текст] : монографія / В. А. Ткаченко; Дніпро Монолит : 2020, . - 312 c. Бібліогр.: с. 309-310 (38 назв).

Анотація: В роботі концептуально розкрито результати аналітичних наукових досліджень стану середовища суспільства України в контексті природних процесів і взаємодії інституціонального управління. В роботі концептуально доведено, що в науковому Всесвіті і взаємодії з ним суспільства, за всіма ознаками і криється головна доцільність людини, суспільства, всієї зеленої цивілізації. Зроблено наміри науково довести, що людину слід розглядати як складну біоенергоінформаційну систему, з її планетарним і вселенським Розумом в його матеріальній і енергоінформаційній іпостасях.
726160 R
   35

Гаврилюк Алла Михайлівна
Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір [Текст] : монографія / А. М. Гаврилюк ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом"; Ліра-К Вид-во : 2020, . - 428 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці розділів та а виносках.

Анотація: У монографії застосовано комплексний соціогуманітарний підхід до формування та реалізації державної політики у сфері туризму в Україні на національному, регіональному, локальному рівнях, що ґрунтується на принципах туристичного людиноцентризму, гуманізму, сталого розвитку, інклюзії, соціальної згуртованості, мультикультуралізму тощо. Запропоновано маркетингову парадигму популяризації внутрішнього туризму як національну ідеологію, інструмент управління та розвитку території. Презентовано нові напрями реалізації державної політики в умовах децентралізації, зорієнтовані на промоцію ключових туристичних ідентифікаторів місцевості – різновидів туризму, образу, іміджу, бренда, репутації, сувенірного брендингу та нематеріальної культурної спадщини.
726197 R
   621.8

Пилипенко Олег Иванович
Полимерные детали машин [Текст] : О. И. Пилипенко; комплекс [Поліграфічно-видавничий : 2020, . - 304 c. рис.,. табл.,. граф.,. Библиогр.: с. 293-303 (101 название).

Анотація: Изложены основы расчетов полимерных деталей машин на прочность и жесткость по допускаемым напряжениям и предельному состоянию, конструирование и опыт применения деталей машин из наиболее применяемых полимерных материалов и композитов на их основе. Рассмотрены прессовые, резьбовые, болтовые, заклепочные, замковые соединения полимерных деталей и неразъемные соединения с арматурой, сварные и клеевые соединения, детали цепных, зубчатых и ременных передач. Представлена технология изготовления полимерных деталей машин от подбора рецептуры, использования отходов производства до проектирования и изготовления технологической оснастки и применения оборудования. Показана технико-экономическая эффективность применения деталей машин и механических передач из полимерных композитов на примере интегрированных конструкций деталей машин и изготовления их за одну технологическую операцию литьем под давлением на термопластавтоматах, что дает возможность кардинально ( в разы, а не на проценты) снизить трудоемкость изготовления деталей приводов машин, получая при этом ряд преимуществ конструктивного, технологического и эксплуатационного характера.
726176 R
   336

Бєлова Інна Валеріївна
Дослідження грошово-кредитного ринку [Текст] : навч. посібник / І. В. Бєлова ; Сумський держ. ун-т, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"; державний Сумський : 2020, . - 147 c. табл.,. рис.,. i-гербы Бібліогр. наприкінці тем.

Анотація: Навчальний посібник містить лекції, питання для самоперевірки, тестові та практичні завдання з трьох тем: "Фінансовий моніторинг на фінансовому ринку", "Грошово-кредитний ринок", "Валютний ринок".
666/R 44-090377
   666


Report of the Joint on Standart Specifications for Concretr and Reinforced Concrete Submitting Recommended Practice and Standard Specifications for Concrete and Reinforced Concret [Текст] : доклад, тезисы доклада / American Concrete Institute; Concrete American : 1944, . - c.
681/R 38-456686
   681

Rein Hermann
Ein Gaswechselschreiber. Uber Versuche zur fortlaufenden Registrierung des resriratorischen Gaswechsels an Mensch und Tier [Текст] : научное издание / Rein H.; von Verlag : 1933, . - 40^1s. c. mit abb.
69/R 49-317645
   69

Reynollds Charles E.
Concrete Construction [Текст] : научное издание / Reinolds C. E.; Publications Concrete : 1945, . - 510^1pp c. 400 ill.
677/R 72-664255
   677

Rohn G.
Die Garnverarbeitung. Die Fadenverbindungen, ihre Entwickelung und Herstellung fur die Erzeugung der textilen Waren [Текст] : Ein Hand- und Hilfsbuch fur Unterricht an Textilschulen und technischen Lehranstalten, sowie zur Selbstausbildung in der Faserstoff-Technologie / Rohn G.; von Verlag : 1917, . - 168^1s. c. 221 abb.
681/R 38-456686
   681

Rein Hermann
Ein Gaswechselschreiber. Uber Versuche zur fortlaufenden Registrierung des resriratorischen Gaswechsels an Mensch und Tier [Текст] : научное издание / Rein H.; von Verlag : 1933, . - 40^1s. c. mit abb.
677/B 69-444211
   677

Bodenbender H. G.
Zellwolle Kunstspinnfasern. Vistra, Flox, Cuprama, Phrix, Merinova, Telusa etc. IhreHerstellung, Verarbeitung, verwendung und Wirstschaft [Текст] : научное издание / Bodenbender H. G.; Verlag Chemisch-technischer : 1939, . - 810^1s. c. mit abb.
667/B 56-495326
   667

Bianchi Calisto
Celluloseesterlacke. Die Rohstoffe, ihre Eigenschaften und lacktechnischen Aufgaben; Prinzipien des Lackaufbaues und Beispiele fur die Zusammensetzung; technische Hilfsmittel der Fabrikation [Текст] : научное издание / Bianchi C. ; Weihe A.; von Verlag : 1931, . - 330^1s. c. 71 textabb.
69/B 86-982658
   69

Stoddard Ralph P.^4340 ed.
Brick structures. How to build them. Practical referece data on materials, design, and construction methods wmployed in brick construction; for contractors, builders, architects, engineers, and students. An authoritative manual on brick masory, wiht particular reference to the structural uses of brick in residences and other small buildings [Текст] : научное издание / Revised and edited by Ralph P. Stoddard; book McGraw-Hill : 1946, . - 170^1pp c. with ill
t=5.3525490760803