Нові надходження книжкових видань
01 листопада 2020 - 07 листопада 2020

726193 R
   331


Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві - освіта, наука, практика. БЖД - 2020", 09-12 вересня 2020 року [Текст] : Херсонська держ. морська акад., Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, European Association for security [та ін.]; Херсонської [Вид-во : 2020, . - 408 c. а-рис. а-табл. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірнику представлено матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика", яка відбулася 09 – 12 вересня 2020 року і була присвячена актуальним питанням у галузі безпеки на транспорті і виробництві.
726151 R
   34


Захист прав людини в умовах внутрішнього переміщення: європейські стандарти та конституційна юрисдикція [Текст] : за матеріалами Міжнарод. конференції / Конституційний Суд України, Проєкт Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень" ; [упор.: Ганна Христова, Михайло Гультай, Катерина Буряковська ]; "Право" [Вид-во : 2020, . - 118 c. іл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Актуалізація проблеми внутрішнього переміщення у конституційній юриспруденції під час підготовки такого заходу викликала значний інтерес. Це зумовило доцільність опублікування цієї збірки матеріалів конференції, яка стане у пригоді як фахівцям у галузі права, так і всім, хто небайдужий до питань захисту прав людини вимушених переселенців.
726172 R
   8


Українська мова. Методичні рекомендації до самостійної роботи [Текст] : методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей / НАУ ; [уклад. : І. В. Бурлакова, Х. М. Стецик]; Київ [НАУ] : 2020, . - 40 c. Бібліогр.: с. 36-38 (27 назв).

Анотація: У методичних рекомендаціях з дисципліни "Українська мова" сформульовано завдання для самостійної роботи. До кожної теми подано план, методичні рекомендації до опрацювання теоретичних питань, запитання для самоконтролю та практичні завдання.
726170 R
   36


Соціальна робота у сфері зайнятості [Текст] : практикум для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" / НАУ ; [уклад. : Т. В. Петренко, В. М. Санжаровець, Ю. П. Шатило]; Київ [НАУ] : 2020, . - 68 c. Бібліогр.: с. 66 (12 назв).

Анотація: Видання містить перелік і короткий зміст лекційних тем до кожного модуля, матеріали для практичних занять, питання для контролю і самоконтролю, тематику рефератів, питання для самостійної роботи, словник основних термінів і понять, список літератури.
726144 R
   621.3

Apostolova Раїса Данилівна
Vanadium-oxide compounds synthesized by electrolysis for lithium batteries [Текст] : monograph / R. D. Apostolova, E. M. Shembel ; State Higher Educational Institution "Ukrainian State University of Chemical Technology"; Ltd Lira : 2020, . - 232 c. a-pic. a-tabl. a-graph. References.: p. 219-231 (314 names).

Анотація: Vanadium oxides and heterogeneous oxide compounds are obtained by electrolysis from metavanadate and vanadyl sulfate solutions in thin- layer electrodes and in powder form. Their structural features, surface morphology, thermal stability were determined, and aspects of interaction with lithium were considered with a view to further use in miniature lithium batteries with non-aqueous electrolyte. Mathematical models of the intercalation of lithium in a partially discharged thin-layer V2O5-electrode are proposed. For developers of lithium batteries, supercapacitors, electrochromic devices, scientific and pedagogical workers, graduate students, doctoral students, students of higher educational institutions who specialize in the field of technological electrochemistry, in particular, the development of chemical current sources. Bilbiography - 314, illustrations - 143, tables - 7.
726188 R
   338

Kud Александр Александрович
Predicting the impact of digital assets on socioeconomic development of an enterprise [Текст] : methodological manual / A. A. Kud, M. A. Mashchenko, I. S. Pypenko, I. V. Soboleva ; Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; Kharkiv KRPOCH : 2020, . - 68 c. a-tabl. References.: p. 61-67 (71 names).

Анотація: In the methodical manual the phenomenon of socioeconomic development has been studied, the peculiarities of the sociocultural context, which form the understanding of the essence of socioeconomic development, have been substantiated; the influence of modem information technologies, which significantly change the models and ways of doing business, has been determined. On the basis of etymological analysis the essence of the concept "digital asset" and the essence of predicting socioeconomic development from the influence of digital assets in the conditions of economy antimonopolization have been studied. The principles of building economy antimonopoly regulation in the conditions of the economy digitalization have been determined. This study is agreed and approved as the research paper of S. Kuznets KhNUE (Agreement No. 649-56 dated December 13,2019).
726189 R
   629.5

Budashko Віталій Віталійович
Ship's power plants of combined propulsion complexes: concepts, technologies, researching [Текст] : monograph / V. V. Budashko ; National University "Odessa Maritime Academy"; "OMA"] [NU : 2020, . - 136 c. a-tabl. a-pic. References.: p. 118-135 (163 names).

Анотація: У монографії представлені нові ідеї, методи та результати досліджень, пов'язаних із підвищенням ефективності експлуатації еленергетичних установок комбінованих пропульсивних комплексів. Основною мотивацією написання монографії є поточні запити практики та наявність невирішених проблем на лініях гребних гвинтів, силових системах двигунів, підрулюючих пристроїв та системах розподілу потужності.
726190 R
   681

Мещанінов Сергій Кармінович
Електронні засоби автоматизації виробництва [Текст] : навч. посібник / [кол. авт.: С. К. Мещанінов, Б. П. Довголюк, В. В. Багрій та ін.] ; Дніпровський держ. техн. ун-т (ДДТУ); Кам'янське ДДТУ : 2020, . - 341 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 338-339 (22 назви).

Анотація: В посібнику розглянуто побудови сучасних інтелектуальних систем управління, технічні засоби автоматизації, перетворювачі сигналів, програмувальні мікроконтролери, протоколи обміну. Приведені основні приклади реалізації на виробництві.
726199 R
   51


Інтелектуальний аналіз даних [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: Я. М. Дрінь, І. В. Малик, Ю. А. Літвінчук; нац. Чернівецький : 2020, . - 96 c. табл.,. Бібліогр.: с. 90 (4 назви).

Анотація: У посібнику подано теоретичні рекомендації для розв'язування задач інтелектуального аналізу даних із використанням мови програмування R. Кожна тема містить постановку задачі, мету, короткий опис математичного методу її розв'язання, завдання для самостійної роботи і вказівки для їх виконання.
726165 R
    5

Шапарь Аркадий Григорьевич
Днепр: прошлое, настоящее, будущее [Текст] : монография / А. Г. Шапарь, О. А. Скрипник, А. В. Михеев ; Институт проблем природоиспользования и экологии НАН Украины; Днепр Монолит : 2019, . - 200 c. рис.,. табл.,. граф.,. фот.,. Библиогр.: с. 188-198 (176 названий).

Анотація: Для оценки значимости р. Днепр в мировом и национальном аспекте, сделана попытка в разновременном срезе сконцентрировано осветить состояние и проблемы этого величайшего дара Природы. В этой связи монография условно разделена на три части: прошлое, настоящее и будущее. В первой части дано художественно-эстетическое видение прошлого великой реки, почти мифическое родство Природы и Человека в давно минувшие времена. Во второй части рассмотрены последствия действий давно прошедших и недавних поколений. Особенно обращено внимание на последствия зарегулирования стока равнинных рек, первые сигналы надвигающейся катастрофы и прогнозы будущего при сохранении существующего режима функционирования крупнейшего водотока. Показана беспечность нынешней власти в этой экстремальной ситуации и показана безальтернативность предложения о дерегуляции стока реки. В третьей части в общих чертах рассмотрен оптимистический вариант будущего р. Днепр.
726164 R
   338

Кудь Александр Александрович
Прогнозирование влияния цифровых активов на социально-экономическое развитие предприятия [Текст] : методическое пособие / А. А. Кудь, М. А. Мащенко, И. С. Пипенко, И. В. Соболева ; Харьковский нац. экон. ун-т имени Семена Кузнеца; Харьков ХОГОКЗ : 2020, . - 80 c. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 72-78 (71 название).

Анотація: В методическом пособии исследовано явление социально-экономического развития, обоснованы особенности социокультурного контекста, которые формируют понимание сущности социально-экономического развития; определено влияние современных информационных технологий, которые существенно меняют модели и способы ведения бизнеса. Исследована сущность понятия "цифровой актив" на основании этимологического анализа и прогнозирования социально-экономического развития под влиянием цифрового актива в условиях антимонополизации экономики. Определены принципы построения антимонопольного регулирования экономики в условиях цифровизации экономики. Это исследование согласовано и утверждено как научно-исследовательская работа ХНЭУ им. С. Кузнеца (договор № 649-56 от 13.12. 2019 г.).
726140 R
   621

Новиков Федор Васильевич
Технологи и технологии [Текст] : научно-информационное издание / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, С. А. Дитиненко, Д. Ф. Новиков; Днепр ЛИРА : 2020, . - 352 c. фот.,.

Анотація: Работа посвящена 20-летию проведения Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии" в Харькове на базе ГП Харьковский машиностроительный завод "ФЭД". Представлены научные школы и их руководители – известные ученые-технологи, принимавших участие в конференциях. Приведены их биографические данные о жизненном и творческом пути. Большое внимание уделено творческому научному коллективу кафедры "Техника и технологии" Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца – одному из общепризнанных центров популяризации научно-технических знаний и тесной связи технологической науки с производством. Раскрыт научный потенциал коллектива кафедры, приведены биографические данные преподавателей-технологов, их научные труды и достижения в создании и практическом применении новых технологий в производстве.
726146 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Сексуальне насильство щодо дітей: кримінологічний аналіз [Текст] : монографія / О. М. Гумін, С. В. Романцова, Л. І. Сопільник [та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 260 c. табл.,. Бібліогр.: с. 213-238 (276 назв).

Анотація: Колективна монографія присвячена комплексному кримінологічному аналізу щодо проблематики сексуального насильства відносно дітей. У роботі визначено кримінологічний зміст поняття сексуального насильства щодо дітей, а також систематизовано його сучасні формопрояви. На основі соціологічних, статистичних даних та з урахуванням результатів сучасних наукових досліджень розроблено кримінологічний особи, яка вчиняє сексуальне насильство щодо дитини. Наведено розгорнуту віктимологічну характеристику дитини-жертви сексуального насильства та з’ясовано особливості механізму її віктимізації. Здійснено кримінологічну оцінку стану сучасної вітчизняної системи запобігання сексуальному насильству щодо дітей. За результатами кримінологічного аналізу узагальнено практичні рекомендації щодо модернізації комплексу заходів спеціально-кримінологічного запобігання сексуальному насильству щодо дітей, організаційно-правового регулювання діяльності спеціальних суб'єктів запобігання у даному напрямку протидії насильству. Проведено алгоритмізацію їх взаємодії з суб'єктами соціального захисту прав дітей, що забезпечує спрощений і швидкий доступ до необхідного пакету соціально-правових послуг для дитини-жертви сексуального насильства.
726149 R
   35

Петрушка Ігор Михайлович
Екологія поверхневих вод [Текст] : навч. посібник / І. М. Петрушка, Н. С. Ріпак, А. М. Гивлюд, А. М. Шибанова ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 156 c. табл.,. Бібліогр.: с. 153-154 (22 назви).

Анотація: Розглянуто питання механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства.
726156 R
   339

Попко Олена Володимирівна
Стратегічні імперативи маркетингової діяльності операторів молочного ринку України [Текст] : монографія / О. В. Попко ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 252 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 199-223 (243 назви).

Анотація: У монографії широкоформатно представлено стратегічні імперативи забезпечення активної присутності вітчизняних операторів на світовому ринку продовольства, окреслено основні виклики й передумови для подальшого розвитку сектора харчової та переробної промисловості України шляхом підвищення стандартів якості й безпечності харчової продукції, зміни технологій виробництва, пропозиції актуальних експортних позицій для зовнішніх ринків. Водночас висока якість й безпечність продукції не гарантують можливості стовідсоткового успішного результату та високого й сталого розвитку на міжнародних ринках. На практиці максимальний синергічний ефект досягається при виготовленні високоякісної продукції за привабливими конкурентними цінами й добре спланованим маркетингом, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності продукції й розширенню товарної номенклатури експорту; диверсифікації ринків збуту, підтримки й розвитку існуючих ринків; просуванню вітчизняного бренду на міжнародних продовольчих ринках.
726157 R
   339

Калінін Олександр Володимирович
Інвестиційний маркетинг диверсифікованих підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. В. Калінін ; ДВНЗ "Приазовський держ. техн. ун-т"; "ПДТУ"] [ДВНЗ : 2020, . - 291 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 260-284 (378 назв).

Анотація: У монографії сформовано та досліджено концептуальні основи інвестиційного маркетингу диверсифікованих підприємств. Розглянуто теоретичні питання формування та управління ефективної системи інвестиційного маркетингу на диверсифікованих підприємствах, методологічні аспекти щодо впровадження механізмів інвестиційного маркетингу в систему прийняття управлінських рішень диверсифікованих підприємств, також досліджено практичні аспекти реалізації зазначених теоретичних та методологічних засад. Проведено науково-методичну оцінку ресурсного забезпечення інвестиційної привабливості диверсифікованих підприємств, концептуальних засад забезпечення менеджменту інвестиційною привабливістю диверсифікованих підприємств, моделювання стратегії розвитку інвестиційного маркетингу на мікро та макрорівнях. Виокремлено та опрацьовано рівень впливу складової ризик-менеджменту щодо ефективності системи інвестиційного маркетингу диверсифікованих підприємств.
726139 R
   34

Подкопаєв Сергій Васильович
Організація та діяльність прокуратури в Україні [Текст] : монографія / С. В. Подкопаєв ; НДІ вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса, Нац. акад. правових наук України; Харків Право : 2020, . - 364 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Монографію присвячено аналізу інституту прокуратури в Україні в єдності його організаційних та діяльнісних складових. Надано сучасну інституційно-правову та типологічну характеристики прокуратури. Організацію прокуратури розглянуто з позиції двох аспектів: зовнішнього – її об'єктивізації на законодавчому рівні, формування належної кадрової політики, ресурсного забезпечення, а також внутрішньосистемного – побудови структури органів прокуратури та передумов створення нових управлінських процедур у системі. Звертається увага на структуру та зміст діяльності прокуратури, її засади та ознаку професіоналізму. Аналізується механізм кадрового забезпечення прокуратури, його суб'єкти та нові кадрові процеси(процедури).
726143 R
   338

Коробейникова Ярослава Степанівна
Управління проєктами в туризмі [Текст] : навч. посібник / Я. С. Коробейникова ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2020, . - 299 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 261-263 (32 назви). - Предм. покажч.: с. 264-267.

Анотація: Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління проєктами в туризмі". Висвітлено загальні підходи до обґрунтування проєктів, їхні робочу та організаційну структури; розроблення бюджету та календарного плану виконання проєкту, ризики та їхнє мінімізування в процесі виконання проєкту. Викладено особливості інвестиційної діяльності в галузі туризму та основні аспекти управління проєктами в цій галузі.
726150 R
   004

Азаров Олексій Дмитрович
Комп'ютерні мережі [Текст] : підручник / [авт.: Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.] ; Вінницький нац. техн. ун-т; Вінниця ВНТУ : 2020, . - 378 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 354-356 (38 назв). - Предм. покажч.: с. 373-377.

Анотація: Підручник складається з дев'яти розділів. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з підручником доцільно починати з першого розділу. У кінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу.
726153 R
    5

Клименко Микола Олександрович
Радіоекологія [Текст] : підручник / Клименко М. О., Клименко О. М., Клименко Л. В. ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 303 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 298-302 (56 назв).

Анотація: Підручних присвячений набуттю здобувачами вищої освіти компетенцій згідно вимог СВОУ третього покоління для спеціальностей: 101 "Екологія"; 183 "Технології захисту навколишнього середовища"; 205 ""Лісове господарство". У підручнику викладено основні поняття, закономірності біологічної дії на організми, особливості міграції радіонуклідів у екосистемах.
726148 R
   327

Зазуляк Зоряна Миколаївна
Мультилатералізм США у міжнародних відносинах [Текст] : монографія / Зоряна Зазуляк ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 200 c. Бібліогр.: с. 176-197 (241 назва) та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено малодосліджену в українській політичній науці проблематику мультилатералізму. Систематизовано підходи до розуміння цього феномену, визначено його ключові риси. Викладено ключові аспекти американського націоналістичного мультилатералізму, особливості його реалізації на міжнародній арені.
726155 R
   51

Бомба Андрій Ярославович
Методи комплексного аналізу в задачах ідентифікації [Текст] : монографія / А. Я. Бомба, М. В. Бойчура ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 189 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 167-188 (165 назви).

Анотація: Монографію присвячено розвитку числових методів комплексного аналізу (квазіконформних відображень) для розв'язання задач ідентифікації параметрів квазіідеальних полів за даними томографії прикладених квазіпотенціалів, яка передбачає (для кожної із відповідних інжекцій) наявність на границі області лише еквіпотенціальних ліній (із заданими на них розподілами локальних швидкостей або значень функції течії) та ліній течії (із відомими розподілами потенціалу на них), що забезпечує можливість оптимального використання набору експериментальних даних.
726154 R
   621.8

Малащенко Володимир Олександрович
Практичне проектування конструювання деталей машин [Текст] : навч. посібник / В. О. Малащенко, В. М. Стрілець, М. М. Козяр, О. Р. Стрілець ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 146 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 142-145 (44 назви).

Анотація: Навчальний посібник містить передмову, вказівки щодо вивчення окремих тем, контрольні питання перевірки знань, поради до виконання індивідуального завдання, термінологічний словник та список літератури. Може бути корисним при вивченні інженерних дисциплін, на базі яких виконується курсове проектування деталей машин та дипломних проектів здобувачами вищої освіти та іншими технічними працівниками.
726147 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Національна поліція України як суб'єкт кримінологічного запобігання вчиненню молоддю насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи [Текст] : монографія / О. М. Гумін, Н. І. Сподарик, Р. Л. Сопільник [та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 320 c. табл.,. Бібліогр.: с. 228-262 (292 назви).

Анотація: Виконано кримінологічний аналіз діяльності Національної поліції України як суб'єкта запобігання вчиненню молоддю насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи. Проаналізовано стан правового та інформаційного забезпечення запобігання підрозділами Національної поліції України таким насильницьким злочинам, розроблено сучасне кримінологічне забезпечення у цьому напрямі. Запропоновано систему заходів загального й індивідуального запобігання, які доцільно застосовувати підрозділам Національної поліції для удосконалення кримінологічної протидії розглянутим насильницьким злочинам. Узагальнено кримінологічні рекомендації щодо удосконалення механізму взаємодії цих підрозділів з громадськістю тощо.
726145 R
   34

Гуцалюк Михайло Васильович
Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях [Текст] : методичні рекомендації / [авт. кол.: Гуцалюк М. В., Гавловський В. Д., Хахановський В. Г. та ін.] ; [за заг. ред. О. В. Корнейка] ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ; Нац. [Вид-во : 2020, . - 104 c. рис.,.

Анотація: Розглянуто основні поняття, особливості та принципи роботи з електронними (цифровими) доказами, а також кримінально-процесуальні засади пошуку й вилучення комп'ютерної техніки та інформації з неї. Визначено особливості збирання електронних (цифрових) доказів, виявлення, огляду, фіксації, вилучення та упакування їх носіїв. Зазначена друга редакція методичних рекомендацій декілька розширює матеріали, що були викладені за тією ж назвою авторами у першій редакції видання 2017 року, зокрема, в тому числі додатково наведені основні положення державного стандарту ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 та новітні зміни в національному господарстві.
726163 R
   338

Кудь Александр Александрович
Прогнозування впливу цифрових активів на соціально-економічний розвиток підприємства [Текст] : методичний посібник / А. А. Кудь, М. А. Мащенко, І. С. Пипенко, І. В. Соболева ; Харківський нац. екон. ун-т імені С. Кузнеця; Харків ХОГОКЗ : 2020, . - 76 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 69-75 (71 назва).

Анотація: У методичному посібнику досліджено явище соціально-економічного розвитку, обґрунтовано особливості соціокультурного контексту, які формують розуміння сутності соціально-економічного розвитку; визначено вплив сучасних інформаційних технологій, які істотно змінюють моделі та способи ведення бізнесу. Досліджено сутність поняття "цифровий актив" на підставі етимологічного аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку від впливу цифрового активу в умовах антимонополізації економіки. Визначено принципи побудови антимонопольного регулювання економіки в умовах цифровізації економіки. Це дослідження погоджено та затверджено як науково-дослідна робота ХНЕУ ім. С. Кузнеця (договір № 649-56 від 13.12. 2019 р.).
726175 R
   62

Прокопов Максим Геннадійович
Конструкції елементів пневмоагрегатів [Текст] : навч. посібник / [авт. кол. : М. Г. Прокопов, С. М. Ванєєв, В. М. Козін, Ю. С. Мерзляков] ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 146 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 123 (11 назв).

Анотація: У навчальному посібнику подані загальні відомості про пневматичні пристрої і системи, а також розглянуті питання виробництва стиснутого повітря в компресорах з описом їх принципу дії й конструкції. Особливу увагу в посібнику приділено різним видам пневмодвигунів, їх принципу дії, конструкції, позначенню на принципових схемах. Не залишилися поза увагою пристрої з регулювання подачі, очищення, осушування і транспортування стиснутого повітря, а також безпеки експлуатації пневматичних ліній. У посібнику наведений цілісний і сучасний огляд технології отримання і використання стиснутого повітря в пневмопристроях, що є частинами виконавчих, підсилювальних і передавальних елементів у системах автоматизованого керування та регулювання.
t=4.0698029994965