Нові надходження книжкових видань
01 листопада 2020 - 07 листопада 2020

730571 R
   63


Інновації в садівництві [Текст] : матеріали П'ятої міжнародної наукової Інтернет-конференції "Інновації в садівництві", 23 березня 2021 р., м. Умань / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т плодоовочівництва, екології та захисту рослин, Каф. плодівництва і виноградарства, Проблем. н.-д. лаб. з плод. розсадництва; "Сочінський Видавець : 2021, . - 38 c. а-табл. 300 Бібліогр. в кінці ст..
726177 R
   331


Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисцпліни "Цивільна безпека та охорона праці в галузі" [Текст] : для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Ступінь вищої освіти: магістр / Криворізький нац. ун-т, Кафедра охорони праці та цивільної безпеки ; [уклад.: Швагер Н. Ю., Комісаренко Т. А.]; ФОП Видавець : 2020, . - 28 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 26 (12 назв).

Анотація: Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і містять питання захисту працівників від небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які підтверджуються інженерно-технічними розрахунками.
726193 R
   331


Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві - освіта, наука, практика. БЖД - 2020", 09-12 вересня 2020 року [Текст] : Херсонська держ. морська акад., Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, European Association for security [та ін.]; Херсонської [Вид-во : 2020, . - 408 c. а-рис. а-табл. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірнику представлено матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика", яка відбулася 09 – 12 вересня 2020 року і була присвячена актуальним питанням у галузі безпеки на транспорті і виробництві.
726151 R
   34


Захист прав людини в умовах внутрішнього переміщення: європейські стандарти та конституційна юрисдикція [Текст] : за матеріалами Міжнарод. конференції / Конституційний Суд України, Проєкт Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень" ; [упор.: Ганна Христова, Михайло Гультай, Катерина Буряковська ]; "Право" [Вид-во : 2020, . - 118 c. іл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Актуалізація проблеми внутрішнього переміщення у конституційній юриспруденції під час підготовки такого заходу викликала значний інтерес. Це зумовило доцільність опублікування цієї збірки матеріалів конференції, яка стане у пригоді як фахівцям у галузі права, так і всім, хто небайдужий до питань захисту прав людини вимушених переселенців.
726169 R
   37


Методичні рекомендації до порядку виконання та захисту кваліфікаційної роботи здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 125 "Кібербезпека" освітньо-професійної програми "Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки" [Текст] : НАУ ; [уклад.: П. М. Павленко, В. В. Козловський, С. В. Лазаренко та ін.]; Київ [НАУ] : 2020, . - 112 c. рис.,. табл.,.

Анотація: Викладено обов'язкові вимоги до структури, змісту, об'єму оформлення, порядку виконання та прилюдного захисту кваліфікаційної роботи здобувачів освітнього ступеня "Магістр".
726172 R
   8


Українська мова. Методичні рекомендації до самостійної роботи [Текст] : методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей / НАУ ; [уклад. : І. В. Бурлакова, Х. М. Стецик]; Київ [НАУ] : 2020, . - 40 c. Бібліогр.: с. 36-38 (27 назв).

Анотація: У методичних рекомендаціях з дисципліни "Українська мова" сформульовано завдання для самостійної роботи. До кожної теми подано план, методичні рекомендації до опрацювання теоретичних питань, запитання для самоконтролю та практичні завдання.
726171 R
   8


Українська мова [Текст] : практикум для студентів усіх спеціальностей / НАУ ; [уклад. : І. В. Бурлакова, А. В. Сібрук, Г. І. Земляна та ін.]; Київ [НАУ] : 2020, . - 84 c. табл.,. Бібліогр.: с. 55-57 (34 назви).

Анотація: У практикумі подано завдання, виконання яких забезпечить засвоєння курсу "Української мови". У праці оптимально поєднано мовні і мовленнєві типи вправ, які покликані забезпечити формування мовно-комунікативної компетенції та вироблення відповідних умінь і навичок. До практичних занять подано короткі теоретичні відомості з усіх аспектів професійно-мовленнєвої діяльності.
726170 R
   36


Соціальна робота у сфері зайнятості [Текст] : практикум для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" / НАУ ; [уклад. : Т. В. Петренко, В. М. Санжаровець, Ю. П. Шатило]; Київ [НАУ] : 2020, . - 68 c. Бібліогр.: с. 66 (12 назв).

Анотація: Видання містить перелік і короткий зміст лекційних тем до кожного модуля, матеріали для практичних занять, питання для контролю і самоконтролю, тематику рефератів, питання для самостійної роботи, словник основних термінів і понять, список літератури.
726173 R
   001


Наукові комунікації у фаховій діяльності [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей / НАУ ; [уклад.: І. В. Бурлакова, У. П. Кошетар, Г. І. Земляна]; Київ [НАУ] : 2020, . - 92 c. Библиогр.: с. 89-91 (47 назв).

Анотація: У методичних рекомендаціях з дисципліни "Наукові комунікації" сформульовано завдання для самостійної роботи. До кожної теми подано план, методичні рекомендації до опрацювання теоретичних питань, запитання для самоконтролю та практичні завдання.
726152 R
   62


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство та технологія матеріалів в теплоенергетиці" для студентів спеціальності 144 - "Теплоенергетика" [Текст] : Затв. від 20.02.2020 / Вінницький нац. техн. ун-т ; [уклад. О. Ю. Співак]; Вінниця ВНТУ : 2020, . - 44 c. Бібліогр.: с. 43 (9 назв).

Анотація: В методичних вказівках до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство та технологія матеріалів в теплоенергетиці" подано фундаментальні основи матеріалознавства для студентів спеціальності "Теплоенергетика" в лабораторних роботах. Розглянуто методику виконання лабораторних робіт з матеріалознавства на фізичних моделях, основи теорії дислокацій та теорії сплавів, обробки результатів експериментів і визначення похибок. Методичні вказівки розроблено відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Матеріалознавство та технологія матеріалів в теплоенергетиці".
726198 R
   623.4


Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки [Текст] : Міноборони, Центральний НДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України ; [уклад. Васьківський М. І., Гімбер С. М., Головін О. О. та ін.] ; за заг. ред. І. Б. Чепкова; дім [Видавничий : 2019, . - 693 c.

Анотація: Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України вперше в історії Збройних Сил України розроблено Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки, який призначений для загального користування в Збройних Силах України. При створенні Словника: 1.Основна увага приділялася термінам та їх визначенням стосовно будови, технічного обслуговування, експлуатації, ремонту, модернізації, створення виробництва, випробування та утилізації ОВТ, технічного та тилового забезпечення військ. 2.Опрацьовані основні нормативно-правові та науково-технічні джерела інформації щодо визначення термінів у військово-технічній сфері стосовно ОВТ.
726144 R
   621.3

Apostolova Раїса Данилівна
Vanadium-oxide compounds synthesized by electrolysis for lithium batteries [Текст] : monograph / R. D. Apostolova, E. M. Shembel ; State Higher Educational Institution "Ukrainian State University of Chemical Technology"; Ltd Lira : 2020, . - 232 c. a-pic. a-tabl. a-graph. References.: p. 219-231 (314 names).

Анотація: Vanadium oxides and heterogeneous oxide compounds are obtained by electrolysis from metavanadate and vanadyl sulfate solutions in thin- layer electrodes and in powder form. Their structural features, surface morphology, thermal stability were determined, and aspects of interaction with lithium were considered with a view to further use in miniature lithium batteries with non-aqueous electrolyte. Mathematical models of the intercalation of lithium in a partially discharged thin-layer V2O5-electrode are proposed. For developers of lithium batteries, supercapacitors, electrochromic devices, scientific and pedagogical workers, graduate students, doctoral students, students of higher educational institutions who specialize in the field of technological electrochemistry, in particular, the development of chemical current sources. Bilbiography - 314, illustrations - 143, tables - 7.
726188 R
   338

Kud Александр Александрович
Predicting the impact of digital assets on socioeconomic development of an enterprise [Текст] : methodological manual / A. A. Kud, M. A. Mashchenko, I. S. Pypenko, I. V. Soboleva ; Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; Kharkiv KRPOCH : 2020, . - 68 c. a-tabl. References.: p. 61-67 (71 names).

Анотація: In the methodical manual the phenomenon of socioeconomic development has been studied, the peculiarities of the sociocultural context, which form the understanding of the essence of socioeconomic development, have been substantiated; the influence of modem information technologies, which significantly change the models and ways of doing business, has been determined. On the basis of etymological analysis the essence of the concept "digital asset" and the essence of predicting socioeconomic development from the influence of digital assets in the conditions of economy antimonopolization have been studied. The principles of building economy antimonopoly regulation in the conditions of the economy digitalization have been determined. This study is agreed and approved as the research paper of S. Kuznets KhNUE (Agreement No. 649-56 dated December 13,2019).
726189 R
   629.5

Budashko Віталій Віталійович
Ship's power plants of combined propulsion complexes: concepts, technologies, researching [Текст] : monograph / V. V. Budashko ; National University "Odessa Maritime Academy"; "OMA"] [NU : 2020, . - 136 c. a-tabl. a-pic. References.: p. 118-135 (163 names).

Анотація: У монографії представлені нові ідеї, методи та результати досліджень, пов'язаних із підвищенням ефективності експлуатації еленергетичних установок комбінованих пропульсивних комплексів. Основною мотивацією написання монографії є поточні запити практики та наявність невирішених проблем на лініях гребних гвинтів, силових системах двигунів, підрулюючих пристроїв та системах розподілу потужності.
726190 R
   681

Мещанінов Сергій Кармінович
Електронні засоби автоматизації виробництва [Текст] : навч. посібник / [кол. авт.: С. К. Мещанінов, Б. П. Довголюк, В. В. Багрій та ін.] ; Дніпровський держ. техн. ун-т (ДДТУ); Кам'янське ДДТУ : 2020, . - 341 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 338-339 (22 назви).

Анотація: В посібнику розглянуто побудови сучасних інтелектуальних систем управління, технічні засоби автоматизації, перетворювачі сигналів, програмувальні мікроконтролери, протоколи обміну. Приведені основні приклади реалізації на виробництві.
726168 R
    8


Світові виміри освітніх тенденцій: науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян [Текст] : матеріали XIII Міжнар. наук.-практич. конф., 24 квітня 2020 р. / Нац. авіац. ун-т, Ін-т міжнар. співробітництва та освіти, Центр міжнар. освіти, Каф. філол. та природн. дисциплін; Київ [НАУ] : 2020, . - 132 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Містить матеріали науково-практичної конференції з проблем викладання мови та природничих дисциплін іноземним громадянам.
726142 R
   004


Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерного мислення "Бебрас-2019" [Текст] : матеріали школи програмування, Львів, 2019 р. / Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському нац. ун-ті ім. Івана Франка; Кам'янець-Подільський Аксіома : 2020, . - 120 c. табл.,.

Анотація: У посібнику подано теоретичний матеріал та задачі, які опрацьовувались слухачами Школи програмування переможців конкурсу Бебрас, яка проходила у жовтні 2019 року в м. Львові. Ці матеріали будуть корисними вчителям інформатики та учням при вивченні основ програмування та підготовці до олімпіад. Подано інформацію про проведення конкурсу у світі та Україні, вказівки до розв'язування задач конкурсу 2019 року.
726199 R
   51


Інтелектуальний аналіз даних [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: Я. М. Дрінь, І. В. Малик, Ю. А. Літвінчук; нац. Чернівецький : 2020, . - 96 c. табл.,. Бібліогр.: с. 90 (4 назви).

Анотація: У посібнику подано теоретичні рекомендації для розв'язування задач інтелектуального аналізу даних із використанням мови програмування R. Кожна тема містить постановку задачі, мету, короткий опис математичного методу її розв'язання, завдання для самостійної роботи і вказівки для їх виконання.
726165 R
    5

Шапарь Аркадий Григорьевич
Днепр: прошлое, настоящее, будущее [Текст] : монография / А. Г. Шапарь, О. А. Скрипник, А. В. Михеев ; Институт проблем природоиспользования и экологии НАН Украины; Днепр Монолит : 2019, . - 200 c. рис.,. табл.,. граф.,. фот.,. Библиогр.: с. 188-198 (176 названий).

Анотація: Для оценки значимости р. Днепр в мировом и национальном аспекте, сделана попытка в разновременном срезе сконцентрировано осветить состояние и проблемы этого величайшего дара Природы. В этой связи монография условно разделена на три части: прошлое, настоящее и будущее. В первой части дано художественно-эстетическое видение прошлого великой реки, почти мифическое родство Природы и Человека в давно минувшие времена. Во второй части рассмотрены последствия действий давно прошедших и недавних поколений. Особенно обращено внимание на последствия зарегулирования стока равнинных рек, первые сигналы надвигающейся катастрофы и прогнозы будущего при сохранении существующего режима функционирования крупнейшего водотока. Показана беспечность нынешней власти в этой экстремальной ситуации и показана безальтернативность предложения о дерегуляции стока реки. В третьей части в общих чертах рассмотрен оптимистический вариант будущего р. Днепр.
726164 R
   338

Кудь Александр Александрович
Прогнозирование влияния цифровых активов на социально-экономическое развитие предприятия [Текст] : методическое пособие / А. А. Кудь, М. А. Мащенко, И. С. Пипенко, И. В. Соболева ; Харьковский нац. экон. ун-т имени Семена Кузнеца; Харьков ХОГОКЗ : 2020, . - 80 c. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 72-78 (71 название).

Анотація: В методическом пособии исследовано явление социально-экономического развития, обоснованы особенности социокультурного контекста, которые формируют понимание сущности социально-экономического развития; определено влияние современных информационных технологий, которые существенно меняют модели и способы ведения бизнеса. Исследована сущность понятия "цифровой актив" на основании этимологического анализа и прогнозирования социально-экономического развития под влиянием цифрового актива в условиях антимонополизации экономики. Определены принципы построения антимонопольного регулирования экономики в условиях цифровизации экономики. Это исследование согласовано и утверждено как научно-исследовательская работа ХНЭУ им. С. Кузнеца (договор № 649-56 от 13.12. 2019 г.).
726140 R
   621

Новиков Федор Васильевич
Технологи и технологии [Текст] : научно-информационное издание / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, С. А. Дитиненко, Д. Ф. Новиков; Днепр ЛИРА : 2020, . - 352 c. фот.,.

Анотація: Работа посвящена 20-летию проведения Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии" в Харькове на базе ГП Харьковский машиностроительный завод "ФЭД". Представлены научные школы и их руководители – известные ученые-технологи, принимавших участие в конференциях. Приведены их биографические данные о жизненном и творческом пути. Большое внимание уделено творческому научному коллективу кафедры "Техника и технологии" Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца – одному из общепризнанных центров популяризации научно-технических знаний и тесной связи технологической науки с производством. Раскрыт научный потенциал коллектива кафедры, приведены биографические данные преподавателей-технологов, их научные труды и достижения в создании и практическом применении новых технологий в производстве.
726159 R
   31

Пирожков Сергій Іванович
Статистика [Текст] : підручник / [С. І. Пирожков, В. В. Рязанцева, Р. М. Моторин та ін.] ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т; нац. [Київський : 2020, . - 328 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 324-327.

Анотація: У підручнику викладено теоретичні та прикладні засади статистики, які допомагають набути навички щодо оцінювання та аналізу економічних явищ за допомогою статистичних показників і методів. Висвітлено 11 тем, які містять основні поняття статистичної науки, визначені основні статистичні показники та їх економічна інтерпретація, наведено приклади розв'язання задач.
726146 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Сексуальне насильство щодо дітей: кримінологічний аналіз [Текст] : монографія / О. М. Гумін, С. В. Романцова, Л. І. Сопільник [та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 260 c. табл.,. Бібліогр.: с. 213-238 (276 назв).

Анотація: Колективна монографія присвячена комплексному кримінологічному аналізу щодо проблематики сексуального насильства відносно дітей. У роботі визначено кримінологічний зміст поняття сексуального насильства щодо дітей, а також систематизовано його сучасні формопрояви. На основі соціологічних, статистичних даних та з урахуванням результатів сучасних наукових досліджень розроблено кримінологічний особи, яка вчиняє сексуальне насильство щодо дитини. Наведено розгорнуту віктимологічну характеристику дитини-жертви сексуального насильства та з’ясовано особливості механізму її віктимізації. Здійснено кримінологічну оцінку стану сучасної вітчизняної системи запобігання сексуальному насильству щодо дітей. За результатами кримінологічного аналізу узагальнено практичні рекомендації щодо модернізації комплексу заходів спеціально-кримінологічного запобігання сексуальному насильству щодо дітей, організаційно-правового регулювання діяльності спеціальних суб'єктів запобігання у даному напрямку протидії насильству. Проведено алгоритмізацію їх взаємодії з суб'єктами соціального захисту прав дітей, що забезпечує спрощений і швидкий доступ до необхідного пакету соціально-правових послуг для дитини-жертви сексуального насильства.
726149 R
   35

Петрушка Ігор Михайлович
Екологія поверхневих вод [Текст] : навч. посібник / І. М. Петрушка, Н. С. Ріпак, А. М. Гивлюд, А. М. Шибанова ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 156 c. табл.,. Бібліогр.: с. 153-154 (22 назви).

Анотація: Розглянуто питання механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства.
726156 R
   339

Попко Олена Володимирівна
Стратегічні імперативи маркетингової діяльності операторів молочного ринку України [Текст] : монографія / О. В. Попко ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 252 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 199-223 (243 назви).

Анотація: У монографії широкоформатно представлено стратегічні імперативи забезпечення активної присутності вітчизняних операторів на світовому ринку продовольства, окреслено основні виклики й передумови для подальшого розвитку сектора харчової та переробної промисловості України шляхом підвищення стандартів якості й безпечності харчової продукції, зміни технологій виробництва, пропозиції актуальних експортних позицій для зовнішніх ринків. Водночас висока якість й безпечність продукції не гарантують можливості стовідсоткового успішного результату та високого й сталого розвитку на міжнародних ринках. На практиці максимальний синергічний ефект досягається при виготовленні високоякісної продукції за привабливими конкурентними цінами й добре спланованим маркетингом, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності продукції й розширенню товарної номенклатури експорту; диверсифікації ринків збуту, підтримки й розвитку існуючих ринків; просуванню вітчизняного бренду на міжнародних продовольчих ринках.
726157 R
   339

Калінін Олександр Володимирович
Інвестиційний маркетинг диверсифікованих підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. В. Калінін ; ДВНЗ "Приазовський держ. техн. ун-т"; "ПДТУ"] [ДВНЗ : 2020, . - 291 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 260-284 (378 назв).

Анотація: У монографії сформовано та досліджено концептуальні основи інвестиційного маркетингу диверсифікованих підприємств. Розглянуто теоретичні питання формування та управління ефективної системи інвестиційного маркетингу на диверсифікованих підприємствах, методологічні аспекти щодо впровадження механізмів інвестиційного маркетингу в систему прийняття управлінських рішень диверсифікованих підприємств, також досліджено практичні аспекти реалізації зазначених теоретичних та методологічних засад. Проведено науково-методичну оцінку ресурсного забезпечення інвестиційної привабливості диверсифікованих підприємств, концептуальних засад забезпечення менеджменту інвестиційною привабливістю диверсифікованих підприємств, моделювання стратегії розвитку інвестиційного маркетингу на мікро та макрорівнях. Виокремлено та опрацьовано рівень впливу складової ризик-менеджменту щодо ефективності системи інвестиційного маркетингу диверсифікованих підприємств.
726139 R
   34

Подкопаєв Сергій Васильович
Організація та діяльність прокуратури в Україні [Текст] : монографія / С. В. Подкопаєв ; НДІ вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса, Нац. акад. правових наук України; Харків Право : 2020, . - 364 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Монографію присвячено аналізу інституту прокуратури в Україні в єдності його організаційних та діяльнісних складових. Надано сучасну інституційно-правову та типологічну характеристики прокуратури. Організацію прокуратури розглянуто з позиції двох аспектів: зовнішнього – її об'єктивізації на законодавчому рівні, формування належної кадрової політики, ресурсного забезпечення, а також внутрішньосистемного – побудови структури органів прокуратури та передумов створення нових управлінських процедур у системі. Звертається увага на структуру та зміст діяльності прокуратури, її засади та ознаку професіоналізму. Аналізується механізм кадрового забезпечення прокуратури, його суб'єкти та нові кадрові процеси(процедури).
726143 R
   338

Коробейникова Ярослава Степанівна
Управління проєктами в туризмі [Текст] : навч. посібник / Я. С. Коробейникова ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2020, . - 299 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 261-263 (32 назви). - Предм. покажч.: с. 264-267.

Анотація: Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління проєктами в туризмі". Висвітлено загальні підходи до обґрунтування проєктів, їхні робочу та організаційну структури; розроблення бюджету та календарного плану виконання проєкту, ризики та їхнє мінімізування в процесі виконання проєкту. Викладено особливості інвестиційної діяльності в галузі туризму та основні аспекти управління проєктами в цій галузі.
726150 R
   004

Азаров Олексій Дмитрович
Комп'ютерні мережі [Текст] : підручник / [авт.: Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.] ; Вінницький нац. техн. ун-т; Вінниця ВНТУ : 2020, . - 378 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 354-356 (38 назв). - Предм. покажч.: с. 373-377.

Анотація: Підручник складається з дев'яти розділів. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з підручником доцільно починати з першого розділу. У кінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу.
726153 R
    5

Клименко Микола Олександрович
Радіоекологія [Текст] : підручник / Клименко М. О., Клименко О. М., Клименко Л. В. ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 303 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 298-302 (56 назв).

Анотація: Підручних присвячений набуттю здобувачами вищої освіти компетенцій згідно вимог СВОУ третього покоління для спеціальностей: 101 "Екологія"; 183 "Технології захисту навколишнього середовища"; 205 ""Лісове господарство". У підручнику викладено основні поняття, закономірності біологічної дії на організми, особливості міграції радіонуклідів у екосистемах.
726148 R
   327

Зазуляк Зоряна Миколаївна
Мультилатералізм США у міжнародних відносинах [Текст] : монографія / Зоряна Зазуляк ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 200 c. Бібліогр.: с. 176-197 (241 назва) та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено малодосліджену в українській політичній науці проблематику мультилатералізму. Систематизовано підходи до розуміння цього феномену, визначено його ключові риси. Викладено ключові аспекти американського націоналістичного мультилатералізму, особливості його реалізації на міжнародній арені.
726155 R
   51

Бомба Андрій Ярославович
Методи комплексного аналізу в задачах ідентифікації [Текст] : монографія / А. Я. Бомба, М. В. Бойчура ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 189 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 167-188 (165 назви).

Анотація: Монографію присвячено розвитку числових методів комплексного аналізу (квазіконформних відображень) для розв'язання задач ідентифікації параметрів квазіідеальних полів за даними томографії прикладених квазіпотенціалів, яка передбачає (для кожної із відповідних інжекцій) наявність на границі області лише еквіпотенціальних ліній (із заданими на них розподілами локальних швидкостей або значень функції течії) та ліній течії (із відомими розподілами потенціалу на них), що забезпечує можливість оптимального використання набору експериментальних даних.
726154 R
   621.8

Малащенко Володимир Олександрович
Практичне проектування конструювання деталей машин [Текст] : навч. посібник / В. О. Малащенко, В. М. Стрілець, М. М. Козяр, О. Р. Стрілець ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 146 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 142-145 (44 назви).

Анотація: Навчальний посібник містить передмову, вказівки щодо вивчення окремих тем, контрольні питання перевірки знань, поради до виконання індивідуального завдання, термінологічний словник та список літератури. Може бути корисним при вивченні інженерних дисциплін, на базі яких виконується курсове проектування деталей машин та дипломних проектів здобувачами вищої освіти та іншими технічними працівниками.
726147 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Національна поліція України як суб'єкт кримінологічного запобігання вчиненню молоддю насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи [Текст] : монографія / О. М. Гумін, Н. І. Сподарик, Р. Л. Сопільник [та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 320 c. табл.,. Бібліогр.: с. 228-262 (292 назви).

Анотація: Виконано кримінологічний аналіз діяльності Національної поліції України як суб'єкта запобігання вчиненню молоддю насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи. Проаналізовано стан правового та інформаційного забезпечення запобігання підрозділами Національної поліції України таким насильницьким злочинам, розроблено сучасне кримінологічне забезпечення у цьому напрямі. Запропоновано систему заходів загального й індивідуального запобігання, які доцільно застосовувати підрозділам Національної поліції для удосконалення кримінологічної протидії розглянутим насильницьким злочинам. Узагальнено кримінологічні рекомендації щодо удосконалення механізму взаємодії цих підрозділів з громадськістю тощо.
726145 R
   34

Гуцалюк Михайло Васильович
Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях [Текст] : методичні рекомендації / [авт. кол.: Гуцалюк М. В., Гавловський В. Д., Хахановський В. Г. та ін.] ; [за заг. ред. О. В. Корнейка] ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ; Нац. [Вид-во : 2020, . - 104 c. рис.,.

Анотація: Розглянуто основні поняття, особливості та принципи роботи з електронними (цифровими) доказами, а також кримінально-процесуальні засади пошуку й вилучення комп'ютерної техніки та інформації з неї. Визначено особливості збирання електронних (цифрових) доказів, виявлення, огляду, фіксації, вилучення та упакування їх носіїв. Зазначена друга редакція методичних рекомендацій декілька розширює матеріали, що були викладені за тією ж назвою авторами у першій редакції видання 2017 року, зокрема, в тому числі додатково наведені основні положення державного стандарту ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 та новітні зміни в національному господарстві.
726185 R
   621.6

Панченко Віталій Олександрович
Підконтрольна експлуатація обладнання насосних станцій [Текст] : навч. посібник / [авт. кол. : В. О. Панченко, В. Ф. Герман, О. В. Івченко та ін.] ; за заг. ред. В. О. Панченка ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 270 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 267-269 (31 назва).

Анотація: У навчальному посібнику розглянуті питання, що виникають під час експлуатації насосних установок та насосних станцій різного призначення. Зазначені можливі несправності, що можуть бути виявлені під час роботи насосів, їх причини та способи усунення, а також заходи з покращення експлуатації насосів і насосних установок. Наведені дані стосовно матеріалів, пристроїв та обладнання, використовувані під час експлуатації насосів. Розглянуто питання щодо розрахунку режимів роботи та основних параметрів лопатевих насосів і побудування їх робочих характеристик.
726163 R
   338

Кудь Александр Александрович
Прогнозування впливу цифрових активів на соціально-економічний розвиток підприємства [Текст] : методичний посібник / А. А. Кудь, М. А. Мащенко, І. С. Пипенко, І. В. Соболева ; Харківський нац. екон. ун-т імені С. Кузнеця; Харків ХОГОКЗ : 2020, . - 76 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 69-75 (71 назва).

Анотація: У методичному посібнику досліджено явище соціально-економічного розвитку, обґрунтовано особливості соціокультурного контексту, які формують розуміння сутності соціально-економічного розвитку; визначено вплив сучасних інформаційних технологій, які істотно змінюють моделі та способи ведення бізнесу. Досліджено сутність поняття "цифровий актив" на підставі етимологічного аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку від впливу цифрового активу в умовах антимонополізації економіки. Визначено принципи побудови антимонопольного регулювання економіки в умовах цифровізації економіки. Це дослідження погоджено та затверджено як науково-дослідна робота ХНЕУ ім. С. Кузнеця (договір № 649-56 від 13.12. 2019 р.).
726175 R
   62

Прокопов Максим Геннадійович
Конструкції елементів пневмоагрегатів [Текст] : навч. посібник / [авт. кол. : М. Г. Прокопов, С. М. Ванєєв, В. М. Козін, Ю. С. Мерзляков] ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 146 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 123 (11 назв).

Анотація: У навчальному посібнику подані загальні відомості про пневматичні пристрої і системи, а також розглянуті питання виробництва стиснутого повітря в компресорах з описом їх принципу дії й конструкції. Особливу увагу в посібнику приділено різним видам пневмодвигунів, їх принципу дії, конструкції, позначенню на принципових схемах. Не залишилися поза увагою пристрої з регулювання подачі, очищення, осушування і транспортування стиснутого повітря, а також безпеки експлуатації пневматичних ліній. У посібнику наведений цілісний і сучасний огляд технології отримання і використання стиснутого повітря в пневмопристроях, що є частинами виконавчих, підсилювальних і передавальних елементів у системах автоматизованого керування та регулювання.
726200 R
   79


Спортивна метрологія [Текст] : навч. посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; [уклад. Л. В. Балацька]; нац. Чернівецький : 2020, . - 144 c. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 141-143 (24 назви).

Анотація: Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни "Спортивна метрологія" з метою забезпечення систематизації і поглиблення знань студентів зі спортивної метрології для оволодіння теоретичними, методичними і практичними знаннями, уміннями та навичками щодо здійснення вимірювань та контролю в спорті.
726167 R
   33

Бобровська Олена Юріївна
Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області [Текст] : монографія / [авт. кол. : Бобровська О. Ю., Серьогін С. М., Бородін Є. І. та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетровський регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ] [ДРІДУ : 2019, . - 276 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: У монографії на основі значного масиву статистичної інформації проведено ретельне дослідження стану та тенденцій соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області. Використано комплексний підхід до оцінювання та розгляду регіону як цілісної функціональної системи, стан та тенденції розвитку якої залежать від економічного, соціального, екологічного та фінансового складників. У дослідженні акцентовано увагу на те, що Дніпропетровська область, так само як і інші промислово розвинуті регіони України, має свою специфіку розвитку, а саме: гіпертрофована структура промисловості із значним перевищенням фондо-, енерго-, матеріаломістких галузей стосовно середніх показників по Україні. Ознайомлення з результатами дослідження примушують замислюватися щодо заходів системного характеру, необхідних для регулювання територіального розвитку.
726192 R
   338

Шира Т. Б.
Безпека функціонування та розвитку підприємств: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / Т. Б. Шира, С. М. Шинкар, О. С. Силкін ; за заг. ред. А. М. Штангрета; академія Українська : 2020, . - 426 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 418-425 (95 назв).

Анотація: У монографії розглянуто основні безпекові аспекти функціонування та розвитку підприємств із орієнтацією на розроблення теоретичного підґрунтя для захисту бізнесу шляхом більш ефективного використання наявного організаційного та ресурсного забезпечення. Розроблено теоретичне підґрунтя забезпечення економічної безпеки підприємств. Сформовано методичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою промислових підприємств. Розроблено науково-методичний підхід до формування та функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки промислових підприємств. Обґрунтовано теоретичні засади антикризового управління у системі фінансової безпеки підприємства. Запропоновано концептуальні основи антикризового управління в системі фінансової безпеки підприємства. Проведено моделювання антикризового управління в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємств. Сформувано теоретичний базис забезпечення корпоративної безпеки підприємств. Розроблено механізм управління та організаційно-економічний механізм забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств.
726178 R
   355

Лунячек Вадим Едуардович
Педагогічні технології запровадження компетентнісного підходу у вищих військових навчальних закладах [Текст] : монографія / [авт.: В. Е. Лунячек, О. Є. Міршук, А. В. Куруч, А. М. Бровдій] ; [за ред. В. Е. Лунячека] ; Нац. гвардія України, Нац. акад. нац. гвардії України; Харків [НАНГУ] : 2020, . - 236 c. табл.,. Бібліогр.: с. 203-232 (480 назв).

Анотація: Розглянуто проблеми розвитку вищої військової освіти на засадах компетентнісного підходу. Наведено конкретні приклади розробки педагогічних технологій для професійної підготовки здобувачів вищої військової освіти на тлі глобалізації освітніх систем. Окрема увага приділена забезпеченню якості вищої військової освіти, створенню процедур вимірювання як складових внутрішніх систем оцінювання якості освіти. У роботі надані матеріали щодо захисту прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів. Зроблено наголос, що це є умовою їх подальшого інноваційного розвитку.
726181 R
   336


Моделювання загроз втрати суспільної довіри до фінансового сектору країни [Текст] : монографія / Сумський держ. ун-т ; за ред. А. В. Буряк, М. М. Бричко; державний Сумський : 2020, . - 215 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 198-214 (219 назв).

Анотація: У монографії репрезентовані теоретико-методологічне узагальнення та удосконалення сучасних підходів до моделювання суспільної довіри до фінансового сектору країни, зокрема загроз втрати довіри на системному, інституційному та особистісному рівнях і наслідків втрати для розвитку реального та фінансового секторів економіки.
726187 R
   51

Мокін Борис Іванович
Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій [Текст] : навч. посібник / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін ; Вінницький нац. техн. ун-т; ВНТУ : 2020, . - 192 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 190-191 (31 назва).

Анотація: В навчальному посібнику викладені основи функціонального аналізу, адаптованого до розв'язання прикладних задач в галузі інформаційних технологій, що використовують математичні моделі, закони керування та методи оптимізації.
726186 R
   51

Гончаров Олександр Андрійович
Чисельні методи розв'язання прикладних задач [Текст] : навч. посібник / О. А. Гончаров, Л. В. Васильєва, А. М. Юнда ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 142 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 140-141 (12 назв).

Анотація: У навчальному посібнику наведені теоретичні відомості та варіанти завдань для виконання практичних і курсових робіт.
726138 R
   005

Довбня Світлана Борисівна
Інноваційне стратегічне планування : розвиток теорії, удосконалення стратегічної діагностики, механізми формування стратегічного плану [Текст] : [монографія] / С. Б. Довбня, Т. М. Чабанець; Дніпро ЛІРА : 2020, . - 208 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 199-206 (87 назв).

Анотація: У монографії розглянуто проблеми розвитку теорії інноваційного стратегічного планування та методичного забезпечення її імплементації у практичний менеджмент. Досліджено еволюцію стратегічного управління та його основної функції стратегічного планування. Визначено сучасні вимоги та характерні риси інноваційного стратегічного планування на базі інтерактивного підходу. Запропоновано методичний інструментарій стратегічного аналізу, який складається із сукупності методів, що дозволяють кількісно оцінити стан зовнішнього середовища та потенціал підприємства і є науковим підґрунтям формування його стратегії. Розроблено ієрархічна система стратегічного планування та представлена детальна характеристика всіх ієрархічних рівнів. Запропоновано адаптовану систему збалансованих показників, яка передбачає розширення кількості та удосконалення змісту окремих підсистем, по кожній з яких обґрунтовано доцільну систему показників, що враховує особливості промислових підприємств.
726136 R
   51

Ковбашин Василь Іванович
Нарисна геометрія [Текст] : навч. посібник для загальноосвітніх технічних закладів нового типу, а також студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Ковбашин В. І., Пік А. І. ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя; нац. [Тернопільський : 2020, . - 204 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 198 (9 назв).

Анотація: Нарисна геометрія – наука про побудову зображень просторових фігур на площині. Предметом нарисної геометрії є обґрунтування основних правил і методів побудови зображень просторових (тривимірних) фігур на площині, а також способів розв'язування на зображеннях задач, що належать до цих фігур. У зв'язку з цим зміст курсу нарисної геометрії може зводитись до таких основних питань: вироблення, обґрунтування та використання методів побудови зображень просторових фігур на площині; вивчення геометричних властивостей предметів, їх форм, розмірів за рисунком; застосування методів зображення при розв'язуванні просторовографічних задач, які мають теоретичне і практичне використання в науці й техніці.
726184 R
   623

Пушкарьов Юрій Іванович
Основи експлуатації радіостанції RF-7800H-MP фірми "HARRIS" сімейства Falcon III [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Пушкарьов, П. І. Гайда, О. Ф. Супрун ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 440 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 397-398 (24 назви). - Предм. покажч.: с. 399-424.

Анотація: Навчальний посібник містить основи експлуатації радіостанції RF-7800H-MP фірми "HARRIS" сімейства Falcon III. Видання призначене для офіцерів підрозділів РВ і А для вмілого використання в складних умовах бойових дій і проведення занять зі зв'язку, а також для самостійного ознайомлення з призначенням органів керування, послідовністю підготовки до функціонування й забезпеченням радіозв'язку, алгоритмом роботи з програмою СРА, особливостями її завантаження в радіостанцію, планування зв'язку й порядку оптимального вибору робочих частот (питання завчасного програмування та обміну даними розглянуте в окремих посібниках).
726183 R
   355

Петренко Валентин Миколайович
Організація та методика роботи з особовим складом [Текст] : підручник / [авт. кол.: В. М. Петренко, М. М. Ляпа, І. В. Леганьков та ін.] ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 414 c. табл.,. Бібліогр.: с. 412-413 (11 назв).

Анотація: Підручник "Організація та методика роботи з особовим складом" розкриває широкий спектр напрямків та шляхів вирішення питань щодо організації і методики роботи з особовим складом, його психологічної підготовки, виховної роботи та військової дисципліни, що проводяться командирами всіх рівнів управління в повсякденній діяльності. Рекомендації із зазначених питань розроблені на основі багаторічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри військової підготовки та командирів артилерійських підрозділів (частин). Зміст підручника відповідає програмі навчання з відповідної дисципліни "Організація та методика роботи з особовим складом".
726182 R
   355

Трофименко Павло Євгенович
Основи бойової роботи старшого офіцера батареї [Текст] : підручник / П. Є. Трофименко, Г. В. Сорокоумов, Л. С. Демидко ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2020, . - 245 c. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 165-167 (25 назв).

Анотація: Підручник "Основи бойової роботи старшого офіцера батареї" відповідає змісту навчальних модулів "Бойова робота", "Бойове застосування артилерійських підрозділів" для студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу РВ і А. У підручнику викладені основи, зміст та порядок роботи старшого офіцера батареї з організації й ведення бойової роботи на вогневій позиції, а саме під час вибору, підготовки, зайняття і залишення вогневої позиції, наведені правила подавання та виконання команд для підготовки і ведення вогню, а також документи, що розробляють і ведуть на вогневій позиції.
726179 R
   355

Петренко Валентин Миколайович
Стрілецька зброя та вогнева підготовка [Текст] : підручник / [авт. кол.: В. М. Петренко, А. М. Кривошеєв, М. М. Ляпа, В. В. Семененко ] ; Сумський державний ун-т; державний Сумський : 2020, . - 372 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 370-371 (13 назв).

Анотація: Підручник містить рекомендації щодо вивчення озброєння підрозділів, його практичного застосування під час навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу для наземної артилерії РВ і А Сухопутних військ. У виданні врахований досвід науково-педагогічних працівників кафедри військової підготовки СумДУ, військової практики. Книга актуальна для опрацювання під час навчання й службової діяльності.
726180 R
   004

Москаленко В'ячеслав Васильович
Моделі та методи інтелектуального аналізу багатовимірних даних за умов апріорної невизначеності [Текст] : монографія / В. В. Москаленко ; Сумський держ. ун-т; держ. Сумський : 2020, . - 184 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 176-183 (55 назв).

Анотація: Монографія присвячена викладенню сучасних ідей і методів синтезу та оптимізації моделей аналізу даних. Значну увагу приділено принципам інтелектуальної інформаційно-екстремальної технології аналізу та синтезу здатних навчатися систем прийняття рішень, розробленій науковим колективом лабораторії інтелектуальних систем Сумського державного університету.
726166 R
   338

Зеленський Костянтин Васильович
Методологія забезпечення конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем [Текст] : монографія / К. В. Зеленський; Леся] [МП : 2018, . - 420 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 367-393 (318 назва).

Анотація: У монографії систематизовано сутність економічної категорії "конкурентоспроможність" у контексті застосування до потреб функціонування спеціалізованих освітніх економічних систем, досліджено умови ефективного використання бюджетних коштів в спеціалізованій економічній системі "Вища освіта", запропоновано: методології матричного та графо-комбінаторного моделювання освітніх траєкторій як графо-критеріїв конкурентоспроможності спеціалізованої економічної системи "Особа"; методологію комбінаторного моделювання структури навчального плану як управлінського елементу конкурентоспроможності спеціалізованої економічної системи "Заклад вищої освіти"; методологію матричного моделювання конкурентоспроможності структур "Об'єкту" як базового фактору управління конкурентоспроможністю спеціалізованої економічної системи "Підприємство".
726194 R
    1

Мурашкін Михайло Георгійович
Естетика і символогія [Текст] : монографія / М. Г. Мурашкін ; МВС України, Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ; Дніпро Монолит : 2020, . - 240 c. Бібліогр.: с. 234-238 (101 назва).

Анотація: У монографії досліджено особливості естетики і симвології, одним із предметів яких є сфера людських відчуттів і станів. Встановлено, що некласична естетика розглядає розум, вплетений в світ. Але естетика в своїх категоріальних структурах значно відсторонюється від безпосереднього досвіду. Тому і виникає необхідність в симвології, тобто в виробленні певних внутрішніх законів і критеріїв точності які так значно не відсторонюють предмет дослідження від безпосереднього життя. Символи як інонаукову форму знання досліджує символогія, яка має певні закони, має свої критерії встановлення істини. Ці закони і критерії симвології не протирічать структурам і категоріальним системам естетики.
726161 R
   53

Шкриль Олексій Олександрович
Механіка руйнування. Спецкурс [Текст] : навч. посібник для студентів галузі знань "Архітектура та будівництво" спец. 192 "Буд-во та цивільна інженерія" освітнього рівня "магістр" / О. О. Шкриль ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2020, . - 104 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 101-102 (18 назв).

Анотація: Викладено загальні положення лінійної механіки руйнування. Розглянуто методи визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень, J-інтеграла Черепанова – Hайса та параметра Гріффітса G в дискретних моделях методу скінченних елементів. Наведено результати розв'язання тестових задач та приклад виконання курсової роботи.
726162 R
   37

Пристайло Микола Олексійович
Технічні засоби навчання [Текст] : навч. посібник для студентів спец. 015 "Проф. освіта. Машинобудування" / М. О. Пристайло, М. М. Балака, Т. Ф. Щербина ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2020, . - 108 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 103 (14 назв).

Анотація: Посібник містить систематизований огляд і основні характеристики сучасних технічних засобів, що застосовуються в навчальному процесі. Розглянуто напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, психолого-педагогічні аспекти впровадження технічних засобів навчання, мультимедійну апаратуру і технології дистанційного навчання.
726174 R
   656

Пронь Світлана Віталіївна
Транспортне забезпечення технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур [Текст] : монографія / С. В. Пронь, О. О. Соловйова, І. І. Висоцька ; НАУ; Київ [НАУ] : 2020, . - 160 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 120-135 (170 назв).

Анотація: У монографії запропоновано вирішення наукової задачі розробки теоретико-методичного процесу транспортного забезпечення технології вирощування сільськогосподарських культур за участю авіаційного транспорту, що сприяє підвищенню врожайності та раціональному використанню наземної та авіаційної техніки. Розроблено математичну модель аналізу використання транспортно-виробничого комплексу під час вирощування сільськогосподарських культур.
726195 R
   32

Ткаченко Володимир Андрійович
Вирок середовища [Текст] : монографія / В. А. Ткаченко; Дніпро Монолит : 2020, . - 312 c. Бібліогр.: с. 309-310 (38 назв).

Анотація: В роботі концептуально розкрито результати аналітичних наукових досліджень стану середовища суспільства України в контексті природних процесів і взаємодії інституціонального управління. В роботі концептуально доведено, що в науковому Всесвіті і взаємодії з ним суспільства, за всіма ознаками і криється головна доцільність людини, суспільства, всієї зеленої цивілізації. Зроблено наміри науково довести, що людину слід розглядати як складну біоенергоінформаційну систему, з її планетарним і вселенським Розумом в його матеріальній і енергоінформаційній іпостасях.
726160 R
   35

Гаврилюк Алла Михайлівна
Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір [Текст] : монографія / А. М. Гаврилюк ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом"; Ліра-К Вид-во : 2020, . - 428 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці розділів та а виносках.

Анотація: У монографії застосовано комплексний соціогуманітарний підхід до формування та реалізації державної політики у сфері туризму в Україні на національному, регіональному, локальному рівнях, що ґрунтується на принципах туристичного людиноцентризму, гуманізму, сталого розвитку, інклюзії, соціальної згуртованості, мультикультуралізму тощо. Запропоновано маркетингову парадигму популяризації внутрішнього туризму як національну ідеологію, інструмент управління та розвитку території. Презентовано нові напрями реалізації державної політики в умовах децентралізації, зорієнтовані на промоцію ключових туристичних ідентифікаторів місцевості – різновидів туризму, образу, іміджу, бренда, репутації, сувенірного брендингу та нематеріальної культурної спадщини.
726197 R
   621.8

Пилипенко Олег Иванович
Полимерные детали машин [Текст] : О. И. Пилипенко; комплекс [Поліграфічно-видавничий : 2020, . - 304 c. рис.,. табл.,. граф.,. Библиогр.: с. 293-303 (101 название).

Анотація: Изложены основы расчетов полимерных деталей машин на прочность и жесткость по допускаемым напряжениям и предельному состоянию, конструирование и опыт применения деталей машин из наиболее применяемых полимерных материалов и композитов на их основе. Рассмотрены прессовые, резьбовые, болтовые, заклепочные, замковые соединения полимерных деталей и неразъемные соединения с арматурой, сварные и клеевые соединения, детали цепных, зубчатых и ременных передач. Представлена технология изготовления полимерных деталей машин от подбора рецептуры, использования отходов производства до проектирования и изготовления технологической оснастки и применения оборудования. Показана технико-экономическая эффективность применения деталей машин и механических передач из полимерных композитов на примере интегрированных конструкций деталей машин и изготовления их за одну технологическую операцию литьем под давлением на термопластавтоматах, что дает возможность кардинально ( в разы, а не на проценты) снизить трудоемкость изготовления деталей приводов машин, получая при этом ряд преимуществ конструктивного, технологического и эксплуатационного характера.
726196 R
   34

Стефанчук Микола Олексійович
Цивільна правосуб'єктність фізичних осіб та особливості її здійснення [Текст] : монографія / Стефанчук Микола Олексійович; Київ [Артек] : 2020, . - 479 c. Бібліогр.: с. 433-478 (432 назви) та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню найбільш проблемних аспектів правосуб'єктності фізичних осіб. У роботі подано ґрунтовний аналіз великого обсягу законодавчих, наукових джерел та судової практики у цій сфері. Це дослідження сприятиме вдосконаленню чинного цивільного законодавства у частині правового регулювання відносин, пов'язаних із визначенням правосуб'єктності фізичних осіб, а також поглибленню розуміння її сутності та особливостей як однієї з найбільш фундаментальних правових категорій.
726176 R
   336

Бєлова Інна Валеріївна
Дослідження грошово-кредитного ринку [Текст] : навч. посібник / І. В. Бєлова ; Сумський держ. ун-т, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"; державний Сумський : 2020, . - 147 c. табл.,. рис.,. i-гербы Бібліогр. наприкінці тем.

Анотація: Навчальний посібник містить лекції, питання для самоперевірки, тестові та практичні завдання з трьох тем: "Фінансовий моніторинг на фінансовому ринку", "Грошово-кредитний ринок", "Валютний ринок".
666/R 44-090377
   666


Report of the Joint on Standart Specifications for Concretr and Reinforced Concrete Submitting Recommended Practice and Standard Specifications for Concrete and Reinforced Concret [Текст] : доклад, тезисы доклада / American Concrete Institute; Concrete American : 1944, . - c.
681/R 38-456686
   681

Rein Hermann
Ein Gaswechselschreiber. Uber Versuche zur fortlaufenden Registrierung des resriratorischen Gaswechsels an Mensch und Tier [Текст] : научное издание / Rein H.; von Verlag : 1933, . - 40^1s. c. mit abb.
69/R 49-317645
   69

Reynollds Charles E.
Concrete Construction [Текст] : научное издание / Reinolds C. E.; Publications Concrete : 1945, . - 510^1pp c. 400 ill.
677/R 72-664255
   677

Rohn G.
Die Garnverarbeitung. Die Fadenverbindungen, ihre Entwickelung und Herstellung fur die Erzeugung der textilen Waren [Текст] : Ein Hand- und Hilfsbuch fur Unterricht an Textilschulen und technischen Lehranstalten, sowie zur Selbstausbildung in der Faserstoff-Technologie / Rohn G.; von Verlag : 1917, . - 168^1s. c. 221 abb.
677/B 69-444211
   677

Bodenbender H. G.
Zellwolle Kunstspinnfasern. Vistra, Flox, Cuprama, Phrix, Merinova, Telusa etc. IhreHerstellung, Verarbeitung, verwendung und Wirstschaft [Текст] : научное издание / Bodenbender H. G.; Verlag Chemisch-technischer : 1939, . - 810^1s. c. mit abb.
667/B 56-495326
   667

Bianchi Calisto
Celluloseesterlacke. Die Rohstoffe, ihre Eigenschaften und lacktechnischen Aufgaben; Prinzipien des Lackaufbaues und Beispiele fur die Zusammensetzung; technische Hilfsmittel der Fabrikation [Текст] : научное издание / Bianchi C. ; Weihe A.; von Verlag : 1931, . - 330^1s. c. 71 textabb.
69/B 86-982658
   69

Stoddard Ralph P.^4340 ed.
Brick structures. How to build them. Practical referece data on materials, design, and construction methods wmployed in brick construction; for contractors, builders, architects, engineers, and students. An authoritative manual on brick masory, wiht particular reference to the structural uses of brick in residences and other small buildings [Текст] : научное издание / Revised and edited by Ralph P. Stoddard; book McGraw-Hill : 1946, . - 170^1pp c. with ill
t=5.750030040741