Нові надходження книжкових видань
01 листопада 2020 - 07 листопада 2020

666/R 44-090377
   666


Report of the Joint on Standart Specifications for Concretr and Reinforced Concrete Submitting Recommended Practice and Standard Specifications for Concrete and Reinforced Concret [Текст] : доклад, тезисы доклада / American Concrete Institute; Concrete American : 1944, . - c.
677/B 69-444211
   677

Bodenbender H. G.
Zellwolle Kunstspinnfasern. Vistra, Flox, Cuprama, Phrix, Merinova, Telusa etc. IhreHerstellung, Verarbeitung, verwendung und Wirstschaft [Текст] : научное издание / Bodenbender H. G.; Verlag Chemisch-technischer : 1939, . - 810^1s. c. mit abb.
726048 B
   75

Пилипчук Оксана Дмитриевна
Альбом художественных работ [Текст] : Оксана Пилипчук; "МІГП" ПВНЗ : 2020, . - 204 c. фот.,. цв. a-ил.
726044 B
   622


Гордимся своим прошлым! Уверены в будущем! [Текст] : [фотоальбом] / Акционерное о-во "Южный горно-обогатительный комбинат"; ФЛП Издатель : 2009, . - 152 c.
663/B 49-179618
   663

Bernhauer K.
Die oxydativen Garungen [Текст] : научное издание / Bernhauer K.; von Verlag : 1932, . - 196^1s. c.
726020 B
   51

Прохоренко Мирослава Володимирівна
Вища математика: функції декількох змінних, кратні та криволінійні інтеграли, диференціальні рівняння [Текст] : навч. посіб. для студентів геодез. спеціальностей / М. В. Прохоренко, Н. П. Ярема, С. В. Прохоренко, О. І. Кушлик-Дивульська ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 100 c. Бібліогр.: с. 97.

Анотація: Посібник складається з чотирьох розділів та охоплює такі теми: функції декількох змінних, кратні та криволінійні інтеграли, диференціальні рівняння. Кожен розділ посібника містить необхідний теоретичний матеріал, велику кількість детально пояснених прикладів, теоретичні запитання та приклади тестових завдань.
726014 B
   33

Шушкова Юлія Володимирівна
Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Ю. В. Шушкова ; Львівський національний університет імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 398 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 302-316.

Анотація: Досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади реалізації державної політики технологічної модернізації економіки України. Визначено теоретико-методологічні положення дослідження технологічної модернізації економіки. Узагальнено фактори та особливості технологічної модернізації національного господарства. Проаналізовано стан і динаміку процесів технологічної модернізації економіки України. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики реіндустріалізації та технологічної модернізації національного господарства країни. Визначено напрями вдосконалення інституціонального базису, а також механізми та інструменти державної політики активізації процесів технологічної модернізації національної економіки.
726013 B
   336

Коваленко Віктор Миколайович
Фінансова система України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / В. М. Коваленко; імені ЛНУ : 2019, . - 360 c. табл.,. Бібліогр.: с. 300-321.

Анотація: У монографії сформовано теоретичні положення, розкрито особливості та проблеми структуризації фінансової системи України, розроблено методологічні підходи та методи дослідження, виявлено вплив глобалізаційних процесів на розвиток світової економіки та національних фінансових систем. Проведено структурно-функціональний аналіз та оцінку стану фінансової системи України на рівні її основних складових. Розроблено рекомендації щодо удосконалення організації управління, модернізації структури та визначено стратегічні напрями розвитку фінансової системи з метою підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів економіки України.
726005 B
    6

Онисик Стефан Богданович
Моделювання об'єктів керування. Поняття. Тлумачення. Моделі. Дослідження [Текст] : навч. посіб. / Стефан Онисик ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 292 c. Бібліогр.: с. 288.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основи побудови моделей об'єктів керування та застосування математичних методів для їх дослідження. Методологію моделювання проілюстровано на численних прикладах об'єктів різної фізичної природи.
726031 B
   51

Школьний Олександр Володимирович
Сучасна підготовка до ЗНО з математики [Текст] : [посібник] / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний, Л. І. Захарійченко, О. В. Школьна; Кам'янець-Подільський Аксіома : 2020, . - 232 c. іл.,.

Анотація: Посібник призначений для підготовки до ЗНО з математики і містить усі необхідні для цього теоретичні відомості та тренувальні завдання різних рівнів складності. Весь матеріал розбитий на 10 розділів у відповідності до основних змістових ліній шкільного курсу математики. Тренувальні завдання подано за зростанням рівня складності і парами: завдання а) учень виконує разом з учителем, а завдання б) – самостійно. До кожного розділу подано тематичний тест, а наприкінці посібника наведено комбіновані тести у форматі ЗНО 2021 року. До всіх тренувальних завдань і завдань тестів подано відповіді, а для найбільш складних завдань – ще й вказівки для їх розв'язування.
726029 B
   669

Лялюк Віталий Павлович
Теорія і технологія доменної плавки [Текст] : навч. посіб. / В. П. Лялюк ; Нац. металургійна акад. України Криворізький металургійний ін-т (КМІ НМетАУ); ФО-П Видавець : 2020, . - 516 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 504-516.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні уявлення з питань теорії та технології доменної плавки. Наведені результати дослідно-промислових випробувань інноваційних технологічних рішень та їх освоєння на доменних печах великого об'єму комбінату "Криворіжсталь" та ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг". Виконано аналіз процесів, параметрів і показників плавки та сучасних досягнень доменного виробництва. В основу посібника покладені матеріали теоретичних розробок та практичних досліджень, викладених у наукових публікаціях і монографіях, виконаних як самостійно так і в співавторстві. Розглянуті перспективи технологій доменної плавки.
726027 B
   1

Леонов Вячеслав Павлович
Философия физики и науки. Избранные труды [Текст] : научное издание / В. П. Леонов; городская КП : 2020, . - 340 c. граф.,. табл.,. Библиогр. в конце разд..
726022 B
   8

Роздольська Ірина Володимирівна
Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління [Текст] : монографія / І. В. Роздольська ; Львівський національний університет імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 444 c. Бібліогр.: с. 393-421.

Анотація: У розвідці представлено літературний портрет Українських Січових Стрільців як ідеологічно-естетичної сукупності в основі якої лежать генераційні чинники, у процесі її життєтворчості під час Визвольної війни 1914–1920-х років та періоду міжвоєння 1921–1939 років. Максимально можливій повноті його реконструкції сприяло зосередження уваги на особливостях самоорганізованості, функціонування, зв'язках із військовим середовищем та мілітарною, "стрілецькою", ідеєю покоління. Літературний феномен військової фаланги розкрито з урахуванням його межової природи – поміж політикою та естетикою та тих визвольних завдань, що поставили перед січовим стрілецтвом. Інтерпретацію образу стрілецького світу здійснено на маловідомому та невідомому матеріалі стрілецьких публікацій та видань з погляду проблематики, поетики, особливо інтертекстуальності, генології та ідейно-естетичної співдії із іншими поколіннєвими ланками – попередників та сучасників.
726022 B
   8

Роздольська Ірина Володимирівна
Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління [Текст] : монографія / І. В. Роздольська ; Львівський національний університет імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 444 c. Бібліогр.: с. 393-421.

Анотація: У розвідці представлено літературний портрет Українських Січових Стрільців як ідеологічно-естетичної сукупності в основі якої лежать генераційні чинники, у процесі її життєтворчості під час Визвольної війни 1914–1920-х років та періоду міжвоєння 1921–1939 років. Максимально можливій повноті його реконструкції сприяло зосередження уваги на особливостях самоорганізованості, функціонування, зв'язках із військовим середовищем та мілітарною, "стрілецькою", ідеєю покоління. Літературний феномен військової фаланги розкрито з урахуванням його межової природи – поміж політикою та естетикою та тих визвольних завдань, що поставили перед січовим стрілецтвом. Інтерпретацію образу стрілецького світу здійснено на маловідомому та невідомому матеріалі стрілецьких публікацій та видань з погляду проблематики, поетики, особливо інтертекстуальності, генології та ідейно-естетичної співдії із іншими поколіннєвими ланками – попередників та сучасників.
726047 B
   655


Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти [Текст] : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24-25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України імені В. Стефаника ; наук. ред. Л. Головата; ред.-упоряд. В. Пасічник; Львів : 2019, . - 240 c. Бібліогр. у виносках .

Анотація: Вміщено матеріали міжнародної наукової конференції, що відбулася за участі науковців 38 установ України, Польщі, Чехії та присвячена проблематиці видавничого руху в Україні XVI – XXI століття. Оприлюднено результати нових досліджень стародрукованої книги (на матеріалах українських і закордонних колекцій), виконаних із застосуванням методів історико-культурного, текстологічного, філігранологічного, бібліографічного аналізу тощо. Висвітлено видавничу активність, концепції та доробок політичних партій, культурно-просвітницьких товариств, освітніх закладів, наукових інституцій, мистецьких спілок, дисидентських організацій та окремих ключових постатей. Розкрито проблеми культури видавничої діяльності і якості її продукту, взаємодії та ролі суб'єктів видавничого процесу. Проаналізовано видавничий досвід українських і закордонних бібліотек, музеїв, архівів та значення їхніх фондів як джерельної бази дослідження видавничого руху.
726008 B
   63

Лук'янюк Микола Васильович
Технологічне обладнання мініпідприємств з переробки продукції агропромислового комплексу [Текст] : навч. посіб. / М. Є Скиба, М. В. Лук'янюк, М. С. Стечишин, В. П. Олександренко; 2019 Хмельницький : ХНУ, . - 190 c. а-рис. Бібліогр.: с. 181-182.

Анотація: Подано програмний матеріал навчальної дисципліни. Особливу увагу приділено тестовим завданням, лабораторному практикуму та завданням самостійної роботи тощо для вивчення в режимі самотренування.
726012 B
   34

Лідія Михайлівна
Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя [Текст] : монографія / Л. М. Палюх ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 744 c. Бібліогр.: с. 677-740.

Анотація: Розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, запропоновано шляхи їхнього вирішення. Досліджено методологічні засади, історичний розвиток, зарубіжний досвід регламентації та соціальну зумовленість кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, проведено юридичний аналіз. Опрацьовано проблеми кваліфікації злочинів проти правосуддя, а також проблеми диференціації кримінальної відповідальності, караності злочинів проти правосуддя. Зроблено спробу обґрунтувати концептуальні засади кримінально-правової охорони суспільних відносин щодо здійснення судочинства і виконання судових рішень, враховуючи природу охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, часових меж їхнього існування.
726007 B
   658

Гурочкіна Вікторія Вікторівна
Механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці [Текст] : монографія / В. В. Гурочкіна; Хмельницький ХНУ : 2020, . - 336 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 289-312.

Анотація: Досліджено механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці. Розроблено теоретико-концептуальні основи та науково-прикладні рекомендації управління фінансовими та інтеграційними механізмами розвитку промислових підприємств. Удосконалено науково-методичний підхід оцінювання рівня емерджентного стану підприємств промисловості. Побудовано консолідований механізм розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці.
726037 B
   5


Екологічна безпека в європейських країнах: методи економічного регулювання й досвід для України [Текст] : наук. доп. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. В. С. Кравців]; регіональних [Ін-т : 2020, . - 98 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У науковому виданні розглянуто теоретико-методичні й практичні положення щодо поняття екологічної безпеки та шляхів її досягнення. Досліджено методи економічного регулювання екологічної безпеки у країнах-членах ЄС. Розкрито місце екологічного оподаткування в податковій системі європейських країн, вагу екологічних податків стосовно валового внутрішнього продукту та сумарних податкових надходжень держав-членів ЄС. Здійснено аналіз застосування європейськими країнами методів та інструментів економічного регулювання екологічної безпеки за сферами природокористування. Зроблено порівняння європейської та вітчизняної практики економічного регулювання екологічної безпеки та запропоновано шляхи вдосконалення економічного регулювання екологічної безпеки в Україні з урахуванням європейського досвіду та вітчизняних фінансово-економічних реалій.
726038 B
   332


Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів: сутність, прояви та загрози [Текст] : наук. вид. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. С. Л. Шульц]; Львів 2020^7, . - 106 c. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У науковому виданні представлено результати дослідження теоретико-методологічних засад ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Сфокусовано увагу на системних характеристиках та інституційному базисі ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, теоретичних підходах до розуміння сутності ексклюзивних та інклюзивних інститутів регулювання суспільно-економічних процесів. Проаналізовано ознаки та прояви різних типів ексклюзії, які є наслідком ексклюзивності регулювання соціально-економічних процесів на державному, регіональному та місцевому рівнях.
726041 B
   004

Вашай Юлія Володимирівна
Гармонізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності [Текст] : монографія / Ю. В. Вашай, О. О. Дорошенко ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування; Рівне НУВГП : 2020, . - 110 c. табл.,. Бібліогр.: с. 101-109 .

Анотація: Монографія присвячена аналізу можливостей вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою держави в сучасних умовах військово-політичної нестабільності. Проаналізовано методичне та обліково-контрольне забезпечення управління економічною безпекою держави та напрямки його гармонізації із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, звітності та аудиту.
726010 B
   621.3

Бахор Зіновій Михайлович
Ферорезонансні процеси та захист трансформаторів напруги в електричних мережах 6-35 кВ [Текст] : монографія / А. В. Журахівський, З. М. Бахор, О. І. Ганус [та ін.] ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2019, . - 324 c. іл.,. табл.,. Бібліогр.: с. 297-308.

Анотація: У монографії викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень ферорезонансних явищ в електромережах 6-35 кВ, охарактеризовано основні методи, способи та засоби боротьби з цими явищами, а також детально висвітлено особливості розроблених у Львівській політехніці пристроїв захисту типу ПЗФ та нерезонуючих трансформаторів напруги типу НТН.
726002 B
   657

Шквір Володимир Дмитрович
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Національний ун-т "Львівська арлітехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 404 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 397-398.

Анотація: Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації позамашинної та машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв’язування задач бухгалтерського обліку та аудиту. Викладено організаційно-методичні основи створення, функціонування та вибору ІС бухгалтерського обліку.
726006 B
   338

Кузьмін Олег Євгенович
Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти [Текст] : підручник / Олег Кузьмін, Ірина Литвин ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 412 c. Бібліогр.: с. 403-410 (142 назви).

Анотація: Перший в Україні підручник із курсу “Венчурний бізнес” складається з двох частин. У першій частині у доступній формі розкрито історію виникнення венчурного бізнесу, основні принципи та механізми функціонування венчурного бізнесу, основні види суб’єктів венчурного підприємництва та механізми їх взаємодії, роль та значення органів державної влади у формуванні систем підтримки венчурного бізнесу. Другу частину підручника присвячено розгляду венчурного менеджменту як одного із видів менеджменту, що направлений на управління розвитком стартапів за допомогою залученого венчурного капіталу. Окремі теми другої частини підручника присвячено особливостям планування та організування діяльності організацій за різних схем венчурного фінансування, фінансовому забезпеченню венчурних проектів, формуванню структури капіталу венчурного проекту, основним стратегіям виходу із венчурного бізнесу та оцінюванню ефективності венчурного фінансування проектів.
726021 B
   51


16-та Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) [Текст] : зб. матеріалів і програма конф., 6-7 лютого 2020 р., (Львів, Україна) / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук; Львівської Вид-во : 2020, . - 112 c. граф.,. рис.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірнику опубліковано матеріали Шістнадцятої відкритої наукової конференції Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка". Конференція продовжує багаторічну традицію відкритих наукових конференцій професорсько-викладацького складу ІМФН. Тематика конференції охоплює широке коло фундаментальних та прикладних аспектів математики, механіки, теоретичної, експериментальної та прикладної фізики, матеріалознавства, нарисної геометрії і комп'ютерної графіки, інформаційних технологій, методики викладання точних і природничих наук, міжнародної інформації.
726050 R
   02


Світ медичних бібліотек: події, факти, цифри. Рік 2019 [Текст] : Інформ.-аналіт. огляд / Нац. наук. медична б-ка України ; уклад.: О. М. Кірішева, С. М. Науменко; Відп. ред. Т. А. Остапенко; Київ^XЛьвів : 2020, . - 78 c. табл.,. фот.,.
726009 B
   37


77-та студентська науково-технічна конференція. Секція "Права та психології" [Текст] : зб. тез доп., 15 жовтня - 8 листопада 2019 р. / відп. за вип. Р. Д. Бала ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - c. Бібліогр. наприкінці ст..
726049 R
   02

Копанєва Вікторія Олександрівна
Бібліотека в середовищі цифрової науки: системно-інтеграційна взаємодія [Текст] : монографія / В. О. Копанєва; наук. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв; Ліра-К Вид-во : 2020, . - 322 c. Бібліогр.: с. 286-321.
726035 B
   61


Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України [Текст] : ІI Всеукраїнська наук. конф., 18-19 вересня 2020 р. : матеріали конференції / Нац. ун-т кораблебудування ім. адм. Макарова, Управління з питань надзв. ситуацій Миколаївської облдержадмін., Південний наук. центр НАН України [та ін.]; Торубара Видавець : 2020, . - 218 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
621.56/B 45-807588
   621.56


Bergedorfer Eisenwerke Bergedorf [Текст] : отчет / Report by Perry R. L. ; Bergedorfer Eisenwerke Bergerdorf; Intelligence Combined : 1945, . - 3^1pp c.
625.8/R 38-889130
   625.8

^3 Reiner W.
Handbuch der neuen Strabenbauweisen mit bitumen, Teer und Portlandzement als bindemitten [Текст] : научное издание / Reiner W.; von Verlag : 1929, . - 400^1s. c. 216 textabb.
625.8/R 38-889130
   625.8

^3 Reiner W.
Handbuch der neuen Strabenbauweisen mit bitumen, Teer und Portlandzement als bindemitten [Текст] : научное издание / Reiner W.; von Verlag : 1929, . - 400^1s. c. 216 textabb.
t=1.1527190208435