Нові надходження книжкових видань
01 листопада 2020 - 07 листопада 2020

726048 B
   75

Пилипчук Оксана Дмитриевна
Альбом художественных работ [Текст] : Оксана Пилипчук; "МІГП" ПВНЗ : 2020, . - 204 c. фот.,. цв. a-ил.
726044 B
   622


Гордимся своим прошлым! Уверены в будущем! [Текст] : [фотоальбом] / Акционерное о-во "Южный горно-обогатительный комбинат"; ФЛП Издатель : 2009, . - 152 c.
663/B 49-179618
   663

Bernhauer K.
Die oxydativen Garungen [Текст] : научное издание / Bernhauer K.; von Verlag : 1932, . - 196^1s. c.
726020 B
   51

Прохоренко Мирослава Володимирівна
Вища математика: функції декількох змінних, кратні та криволінійні інтеграли, диференціальні рівняння [Текст] : навч. посіб. для студентів геодез. спеціальностей / М. В. Прохоренко, Н. П. Ярема, С. В. Прохоренко, О. І. Кушлик-Дивульська ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 100 c. Бібліогр.: с. 97.

Анотація: Посібник складається з чотирьох розділів та охоплює такі теми: функції декількох змінних, кратні та криволінійні інтеграли, диференціальні рівняння. Кожен розділ посібника містить необхідний теоретичний матеріал, велику кількість детально пояснених прикладів, теоретичні запитання та приклади тестових завдань.
726014 B
   33

Шушкова Юлія Володимирівна
Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Ю. В. Шушкова ; Львівський національний університет імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 398 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 302-316.

Анотація: Досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади реалізації державної політики технологічної модернізації економіки України. Визначено теоретико-методологічні положення дослідження технологічної модернізації економіки. Узагальнено фактори та особливості технологічної модернізації національного господарства. Проаналізовано стан і динаміку процесів технологічної модернізації економіки України. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики реіндустріалізації та технологічної модернізації національного господарства країни. Визначено напрями вдосконалення інституціонального базису, а також механізми та інструменти державної політики активізації процесів технологічної модернізації національної економіки.
726013 B
   336

Коваленко Віктор Миколайович
Фінансова система України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / В. М. Коваленко; імені ЛНУ : 2019, . - 360 c. табл.,. Бібліогр.: с. 300-321.

Анотація: У монографії сформовано теоретичні положення, розкрито особливості та проблеми структуризації фінансової системи України, розроблено методологічні підходи та методи дослідження, виявлено вплив глобалізаційних процесів на розвиток світової економіки та національних фінансових систем. Проведено структурно-функціональний аналіз та оцінку стану фінансової системи України на рівні її основних складових. Розроблено рекомендації щодо удосконалення організації управління, модернізації структури та визначено стратегічні напрями розвитку фінансової системи з метою підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів економіки України.
726005 B
    6

Онисик Стефан Богданович
Моделювання об'єктів керування. Поняття. Тлумачення. Моделі. Дослідження [Текст] : навч. посіб. / Стефан Онисик ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 292 c. Бібліогр.: с. 288.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основи побудови моделей об'єктів керування та застосування математичних методів для їх дослідження. Методологію моделювання проілюстровано на численних прикладах об'єктів різної фізичної природи.
726031 B
   51

Школьний Олександр Володимирович
Сучасна підготовка до ЗНО з математики [Текст] : [посібник] / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний, Л. І. Захарійченко, О. В. Школьна; Кам'янець-Подільський Аксіома : 2020, . - 232 c. іл.,.

Анотація: Посібник призначений для підготовки до ЗНО з математики і містить усі необхідні для цього теоретичні відомості та тренувальні завдання різних рівнів складності. Весь матеріал розбитий на 10 розділів у відповідності до основних змістових ліній шкільного курсу математики. Тренувальні завдання подано за зростанням рівня складності і парами: завдання а) учень виконує разом з учителем, а завдання б) – самостійно. До кожного розділу подано тематичний тест, а наприкінці посібника наведено комбіновані тести у форматі ЗНО 2021 року. До всіх тренувальних завдань і завдань тестів подано відповіді, а для найбільш складних завдань – ще й вказівки для їх розв'язування.
726029 B
   669

Лялюк Віталий Павлович
Теорія і технологія доменної плавки [Текст] : навч. посіб. / В. П. Лялюк ; Нац. металургійна акад. України Криворізький металургійний ін-т (КМІ НМетАУ); ФО-П Видавець : 2020, . - 516 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 504-516.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні уявлення з питань теорії та технології доменної плавки. Наведені результати дослідно-промислових випробувань інноваційних технологічних рішень та їх освоєння на доменних печах великого об'єму комбінату "Криворіжсталь" та ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг". Виконано аналіз процесів, параметрів і показників плавки та сучасних досягнень доменного виробництва. В основу посібника покладені матеріали теоретичних розробок та практичних досліджень, викладених у наукових публікаціях і монографіях, виконаних як самостійно так і в співавторстві. Розглянуті перспективи технологій доменної плавки.
726027 B
   1

Леонов Вячеслав Павлович
Философия физики и науки. Избранные труды [Текст] : научное издание / В. П. Леонов; городская КП : 2020, . - 340 c. граф.,. табл.,. Библиогр. в конце разд..
726022 B
   8

Роздольська Ірина Володимирівна
Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління [Текст] : монографія / І. В. Роздольська ; Львівський національний університет імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 444 c. Бібліогр.: с. 393-421.

Анотація: У розвідці представлено літературний портрет Українських Січових Стрільців як ідеологічно-естетичної сукупності в основі якої лежать генераційні чинники, у процесі її життєтворчості під час Визвольної війни 1914–1920-х років та періоду міжвоєння 1921–1939 років. Максимально можливій повноті його реконструкції сприяло зосередження уваги на особливостях самоорганізованості, функціонування, зв'язках із військовим середовищем та мілітарною, "стрілецькою", ідеєю покоління. Літературний феномен військової фаланги розкрито з урахуванням його межової природи – поміж політикою та естетикою та тих визвольних завдань, що поставили перед січовим стрілецтвом. Інтерпретацію образу стрілецького світу здійснено на маловідомому та невідомому матеріалі стрілецьких публікацій та видань з погляду проблематики, поетики, особливо інтертекстуальності, генології та ідейно-естетичної співдії із іншими поколіннєвими ланками – попередників та сучасників.
726022 B
   8

Роздольська Ірина Володимирівна
Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління [Текст] : монографія / І. В. Роздольська ; Львівський національний університет імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 444 c. Бібліогр.: с. 393-421.

Анотація: У розвідці представлено літературний портрет Українських Січових Стрільців як ідеологічно-естетичної сукупності в основі якої лежать генераційні чинники, у процесі її життєтворчості під час Визвольної війни 1914–1920-х років та періоду міжвоєння 1921–1939 років. Максимально можливій повноті його реконструкції сприяло зосередження уваги на особливостях самоорганізованості, функціонування, зв'язках із військовим середовищем та мілітарною, "стрілецькою", ідеєю покоління. Літературний феномен військової фаланги розкрито з урахуванням його межової природи – поміж політикою та естетикою та тих визвольних завдань, що поставили перед січовим стрілецтвом. Інтерпретацію образу стрілецького світу здійснено на маловідомому та невідомому матеріалі стрілецьких публікацій та видань з погляду проблематики, поетики, особливо інтертекстуальності, генології та ідейно-естетичної співдії із іншими поколіннєвими ланками – попередників та сучасників.
t=1.7383749485016