Нові надходження книжкових видань
25 жовтня 2020 - 31 жовтня 2020

726044 B
   622


Гордимся своим прошлым! Уверены в будущем! [Текст] : [фотоальбом] / Акционерное о-во "Южный горно-обогатительный комбинат"; ФЛП Издатель : 2009, . - 152 c.
726014 B
   33

Шушкова Юлія Володимирівна
Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Ю. В. Шушкова ; Львівський національний університет імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 398 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 302-316.

Анотація: Досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади реалізації державної політики технологічної модернізації економіки України. Визначено теоретико-методологічні положення дослідження технологічної модернізації економіки. Узагальнено фактори та особливості технологічної модернізації національного господарства. Проаналізовано стан і динаміку процесів технологічної модернізації економіки України. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики реіндустріалізації та технологічної модернізації національного господарства країни. Визначено напрями вдосконалення інституціонального базису, а також механізми та інструменти державної політики активізації процесів технологічної модернізації національної економіки.
726031 B
   51

Школьний Олександр Володимирович
Сучасна підготовка до ЗНО з математики [Текст] : [посібник] / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний, Л. І. Захарійченко, О. В. Школьна; Кам'янець-Подільський Аксіома : 2020, . - 232 c. іл.,.

Анотація: Посібник призначений для підготовки до ЗНО з математики і містить усі необхідні для цього теоретичні відомості та тренувальні завдання різних рівнів складності. Весь матеріал розбитий на 10 розділів у відповідності до основних змістових ліній шкільного курсу математики. Тренувальні завдання подано за зростанням рівня складності і парами: завдання а) учень виконує разом з учителем, а завдання б) – самостійно. До кожного розділу подано тематичний тест, а наприкінці посібника наведено комбіновані тести у форматі ЗНО 2021 року. До всіх тренувальних завдань і завдань тестів подано відповіді, а для найбільш складних завдань – ще й вказівки для їх розв'язування.
726029 B
   669

Лялюк Віталий Павлович
Теорія і технологія доменної плавки [Текст] : навч. посіб. / В. П. Лялюк ; Нац. металургійна акад. України Криворізький металургійний ін-т (КМІ НМетАУ); ФО-П Видавець : 2020, . - 516 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 504-516.

Анотація: В навчальному посібнику викладені сучасні уявлення з питань теорії та технології доменної плавки. Наведені результати дослідно-промислових випробувань інноваційних технологічних рішень та їх освоєння на доменних печах великого об'єму комбінату "Криворіжсталь" та ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг". Виконано аналіз процесів, параметрів і показників плавки та сучасних досягнень доменного виробництва. В основу посібника покладені матеріали теоретичних розробок та практичних досліджень, викладених у наукових публікаціях і монографіях, виконаних як самостійно так і в співавторстві. Розглянуті перспективи технологій доменної плавки.
726027 B
   1

Леонов Вячеслав Павлович
Философия физики и науки. Избранные труды [Текст] : научное издание / В. П. Леонов; городская КП : 2020, . - 340 c. граф.,. табл.,. Библиогр. в конце разд..
726022 B
   8

Роздольська Ірина Володимирівна
Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління [Текст] : монографія / І. В. Роздольська ; Львівський національний університет імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 444 c. Бібліогр.: с. 393-421.

Анотація: У розвідці представлено літературний портрет Українських Січових Стрільців як ідеологічно-естетичної сукупності в основі якої лежать генераційні чинники, у процесі її життєтворчості під час Визвольної війни 1914–1920-х років та періоду міжвоєння 1921–1939 років. Максимально можливій повноті його реконструкції сприяло зосередження уваги на особливостях самоорганізованості, функціонування, зв'язках із військовим середовищем та мілітарною, "стрілецькою", ідеєю покоління. Літературний феномен військової фаланги розкрито з урахуванням його межової природи – поміж політикою та естетикою та тих визвольних завдань, що поставили перед січовим стрілецтвом. Інтерпретацію образу стрілецького світу здійснено на маловідомому та невідомому матеріалі стрілецьких публікацій та видань з погляду проблематики, поетики, особливо інтертекстуальності, генології та ідейно-естетичної співдії із іншими поколіннєвими ланками – попередників та сучасників.
726022 B
   8

Роздольська Ірина Володимирівна
Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління [Текст] : монографія / І. В. Роздольська ; Львівський національний університет імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 444 c. Бібліогр.: с. 393-421.

Анотація: У розвідці представлено літературний портрет Українських Січових Стрільців як ідеологічно-естетичної сукупності в основі якої лежать генераційні чинники, у процесі її життєтворчості під час Визвольної війни 1914–1920-х років та періоду міжвоєння 1921–1939 років. Максимально можливій повноті його реконструкції сприяло зосередження уваги на особливостях самоорганізованості, функціонування, зв'язках із військовим середовищем та мілітарною, "стрілецькою", ідеєю покоління. Літературний феномен військової фаланги розкрито з урахуванням його межової природи – поміж політикою та естетикою та тих визвольних завдань, що поставили перед січовим стрілецтвом. Інтерпретацію образу стрілецького світу здійснено на маловідомому та невідомому матеріалі стрілецьких публікацій та видань з погляду проблематики, поетики, особливо інтертекстуальності, генології та ідейно-естетичної співдії із іншими поколіннєвими ланками – попередників та сучасників.
726047 B
   655


Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти [Текст] : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24-25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України імені В. Стефаника ; наук. ред. Л. Головата; ред.-упоряд. В. Пасічник; Львів : 2019, . - 240 c. Бібліогр. у виносках .

Анотація: Вміщено матеріали міжнародної наукової конференції, що відбулася за участі науковців 38 установ України, Польщі, Чехії та присвячена проблематиці видавничого руху в Україні XVI – XXI століття. Оприлюднено результати нових досліджень стародрукованої книги (на матеріалах українських і закордонних колекцій), виконаних із застосуванням методів історико-культурного, текстологічного, філігранологічного, бібліографічного аналізу тощо. Висвітлено видавничу активність, концепції та доробок політичних партій, культурно-просвітницьких товариств, освітніх закладів, наукових інституцій, мистецьких спілок, дисидентських організацій та окремих ключових постатей. Розкрито проблеми культури видавничої діяльності і якості її продукту, взаємодії та ролі суб'єктів видавничого процесу. Проаналізовано видавничий досвід українських і закордонних бібліотек, музеїв, архівів та значення їхніх фондів як джерельної бази дослідження видавничого руху.
726008 B
   63

Лук'янюк Микола Васильович
Технологічне обладнання мініпідприємств з переробки продукції агропромислового комплексу [Текст] : навч. посіб. / М. Є Скиба, М. В. Лук'янюк, М. С. Стечишин, В. П. Олександренко; 2019 Хмельницький : ХНУ, . - 190 c. а-рис. Бібліогр.: с. 181-182.

Анотація: Подано програмний матеріал навчальної дисципліни. Особливу увагу приділено тестовим завданням, лабораторному практикуму та завданням самостійної роботи тощо для вивчення в режимі самотренування.
726012 B
   34

Лідія Михайлівна
Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя [Текст] : монографія / Л. М. Палюх ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка; імені ЛНУ : 2020, . - 744 c. Бібліогр.: с. 677-740.

Анотація: Розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, запропоновано шляхи їхнього вирішення. Досліджено методологічні засади, історичний розвиток, зарубіжний досвід регламентації та соціальну зумовленість кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, проведено юридичний аналіз. Опрацьовано проблеми кваліфікації злочинів проти правосуддя, а також проблеми диференціації кримінальної відповідальності, караності злочинів проти правосуддя. Зроблено спробу обґрунтувати концептуальні засади кримінально-правової охорони суспільних відносин щодо здійснення судочинства і виконання судових рішень, враховуючи природу охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, часових меж їхнього існування.
726007 B
   658

Гурочкіна Вікторія Вікторівна
Механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці [Текст] : монографія / В. В. Гурочкіна; Хмельницький ХНУ : 2020, . - 336 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 289-312.

Анотація: Досліджено механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці. Розроблено теоретико-концептуальні основи та науково-прикладні рекомендації управління фінансовими та інтеграційними механізмами розвитку промислових підприємств. Удосконалено науково-методичний підхід оцінювання рівня емерджентного стану підприємств промисловості. Побудовано консолідований механізм розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці.
726037 B
   5


Екологічна безпека в європейських країнах: методи економічного регулювання й досвід для України [Текст] : наук. доп. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. В. С. Кравців]; регіональних [Ін-т : 2020, . - 98 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У науковому виданні розглянуто теоретико-методичні й практичні положення щодо поняття екологічної безпеки та шляхів її досягнення. Досліджено методи економічного регулювання екологічної безпеки у країнах-членах ЄС. Розкрито місце екологічного оподаткування в податковій системі європейських країн, вагу екологічних податків стосовно валового внутрішнього продукту та сумарних податкових надходжень держав-членів ЄС. Здійснено аналіз застосування європейськими країнами методів та інструментів економічного регулювання екологічної безпеки за сферами природокористування. Зроблено порівняння європейської та вітчизняної практики економічного регулювання екологічної безпеки та запропоновано шляхи вдосконалення економічного регулювання екологічної безпеки в Україні з урахуванням європейського досвіду та вітчизняних фінансово-економічних реалій.
726038 B
   332


Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів: сутність, прояви та загрози [Текст] : наук. вид. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. С. Л. Шульц]; Львів 2020^7, . - 106 c. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У науковому виданні представлено результати дослідження теоретико-методологічних засад ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Сфокусовано увагу на системних характеристиках та інституційному базисі ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, теоретичних підходах до розуміння сутності ексклюзивних та інклюзивних інститутів регулювання суспільно-економічних процесів. Проаналізовано ознаки та прояви різних типів ексклюзії, які є наслідком ексклюзивності регулювання соціально-економічних процесів на державному, регіональному та місцевому рівнях.
726041 B
   004

Вашай Юлія Володимирівна
Гармонізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності [Текст] : монографія / Ю. В. Вашай, О. О. Дорошенко ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування; Рівне НУВГП : 2020, . - 110 c. табл.,. Бібліогр.: с. 101-109 .

Анотація: Монографія присвячена аналізу можливостей вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою держави в сучасних умовах військово-політичної нестабільності. Проаналізовано методичне та обліково-контрольне забезпечення управління економічною безпекою держави та напрямки його гармонізації із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, звітності та аудиту.
726002 B
   657

Шквір Володимир Дмитрович
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Національний ун-т "Львівська арлітехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 404 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 397-398.

Анотація: Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації позамашинної та машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв’язування задач бухгалтерського обліку та аудиту. Викладено організаційно-методичні основи створення, функціонування та вибору ІС бухгалтерського обліку.
t=2.8344411849976