Нові надходження книжкових видань
18 жовтня 2020 - 24 жовтня 2020

726123 R
    53


Сучасний термінологічний словник з радіофізики [Текст] : [уклад. Н. О. Галич, В. І. Григорук, П. А. Коротков та ін.] ; ред. В. І. Григорук, П. А. Коротков; 2006 Київ : [КНУ], . - 612 c.

Анотація: Словник складається з двох частин – об'ємний (понад 2100 термінів-статей) енциклопедичний словник сучасних радіофізичних термінів та їх англійський і російський варіанти. Перша частина дає можливість використовувати довідковий матеріал для самостійного навчання і творчої роботи, оскільки вона містить найуживаніші в науковій, технічній і навчальній літературі терміни з радіофізики. Тут містяться також найновіші терміни, яких не знайти в інших словниках, адже вони з'явилися у науковому спілкуванні протягом останнього десятиріччя. Друга частина практично являє собою три словники: українсько-російсько-англійський, російсько-українсько-англійський та англійсько-українсько-російський. Вони допоможуть користувачеві у перекладі наукових текстів та полегшать користування першою частиною книги для тих, хто вивчає українську мову.
726122 R
   8


Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп'ютерної графіки. 7000 слів [Текст] : упорядники : В. В. Ванін, В. А. Герасимчук; Київ Либідь : 1994, . - 216 c.

Анотація: Технічна термінологія, вміщена у словнику, охоплює насамперед найменування машин, приладів та пристроїв, які широко використовуються на сучасному етапі розвитку науки й техніки, а також терміни з технології машинобудування, зварювання, суміжних виробничих сфер.
726126 R
   004

Гондюл Валерій Петрович
Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : короткий тлумачний словник / В. П. Гондюл, А. Г. Дерев'янко, В. В. Матвєєв, Ю. З. Прохур ; за ред. В. П. Гондюла; 2000 Київ : Либідь, . - 320 c. Предм. покажч.: с. 301-319.

Анотація: У словнику описано понад 1600 термінів, які охоплюють основні поняття курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки" і стосуються апаратного забезпечення обчислювальної системи, системного і прикладного програмного забезпечення, зокрема програм загального призначення, офісних технологій, баз даних тощо. В кінці кожної статті українською мовою подано назви термінів англійською мовою. Словник стане в пригоді як у навчальному процесі, так і в практичній роботі з використанням комп'ютерних систем.
726112 R
   52

Атрощенко И. Н.
Вариации глобальных характеристик Солнца [Текст] : [И. Н. Атрощенко, А. С. Гадун, С. И. Гопасюк и др.] ; [отв ред. Э. А. Гуртовенко] ; Академия наук Украины, Главная астрономическая обсерватория; думка Наукова : 1992, . - 304 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр. в конце глав.

Анотація: В монографии приведен исторический обзор основных проблем и результатов исследования диаметра, светимости и активности Солнца, потемнения центр – край на диске Солнца и асимметрии фраунгоферовых линий, движения плазмы и структуры магнитного поля, глобальных особенностей процесса солнечной цикличности.
726108 R
   52

Казанцева Лілія Вікторівна
Київське вікно у Всесвіт [Текст] : Л. Казанцева, В. Кислюк; агенція Інформаційно-аналітична : 2007, . - 198 c. іл.,. Бібліогр.: с.191-194 (116 назв) . - Алф. покажч.: с. 190.

Анотація: У книзі на основі численних публікацій, Інтернет-видань та архівних матеріалів досліджується в хронологічному порядку історія розвитку астрономії у Києві від архаїчних часів до сьогодення. Книга містить розповідь про астрономічні уявлення наших пращурів, зафіксовані в археологічних знахідках (архаїчна астрономія) та свідченнями літописів (літописна астрономія). Звертається увага на єретичність астрономії середніх віків, пожвавлення інтересу до астрономії в епоху Відродження, зародження телескопічної астрономії та виникнення перших астрономічних обсерваторій у Європі та на території теперішньої України.
725791 R
   33


XIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід", м. Тернопіль, 1-2 квітня 2020 р. [Текст] : тези доп. / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. екон. відносин ім. Б. Д. Гаврилишина та ін.; Тернопіль ТНЕУ : 2020, . - 124 c. Бібліогр. в кінці ст..
725800 R
   664

Стадник Ігор Ярославович
Обгрунтування нагнітального процесу формувальних машин [Текст] : монографія / І. Я. Стадник, В. А. Піддубний ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя; нац. Тернопіл. : 2020, . - 332 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: У другій частині монографії продовжено розгляд обґрунтування раціональних параметрів та конструкційного виконання валкових робочих органів у формувальних машинах й шляхи удосконалення їх роботи. Розглянуто методики проведення експериментальних досліджень та способи обробки отриманих результатів. Проведено аналіз факторів впливу на процес нагнітання валками та їх режимів роботи, на основі чого вибрано найбільш значимі, що визначають динаміку тисків в середовищі з врахуванням дисипативних явищ, динаміку газорідинних середовищ за лінійних законів зміни тисків; динаміку газорідинної системи за синусоїдального закону зміни тиску. Основна частина роботи спрямована на розкриття та проектування ефективної роботи валкових робочих органів, системних впливів на спрацювання валкових робочих органів та визначення корозійно-механічного зношування валків і шляхи забезпечення довговічності й надійності машини при проектуванні, виготовленні та експлуатації машин. Подано ґрунтовний аналіз взаємозв'язків між конструктивними, технологічними параметрами та термодинамікою середовищ вузла нагнітання. Проведено теоретичні аспекти механізму формування мікробних біоплівок на поверхні технологічного обладнання та розглянуто чинники, які впливають на мікробну адгезію та формування біоплівок на технологічному обладнанні в харчовій промисловості. Подано сучасні конструктивні й технологічні рішення режимних параметрів валкового вузла нагнітання.
725799 R
   656


Принципи розвитку організації морських перевезень в сучасних умовах міжнародного судноплавства [Текст] : монографія / за ред. Л. Л. Ніколаєвої; "ОМА" НУ : 2020, . - ^2260 c. Бібліогр.: с. 251-259.

Анотація: В монографії представлено складний комплекс проблем становлення національного транспортного потенціалу на базі системи позиціонування підприємств на ринку транспортних послуг з урахуванням принципів розвитку організації морських перевезень в сучасних умовах міжнародного судноплавства. Запропоновано систему позиціонування транспортних компаній на ринку морських перевезень на основі факторів і умов їх розвитку та оцінки ризиків функціонування в конкурентному середовищі. Сформовано підходи до конкурентної стратегії розвитку національних судноплавних компаній малотоннажного флоту в умовах інтеграційних процесів з європейським економічним простором. Висвітлено значення морського транспорту у системі енергетичної безпеки України. Обгрунтовано параметри ефективності адаптаційних заходів щодо забезпечення екологічно-раціонального судноплавства. Розглянуто напрямки розвитку систем інформаційного забезпечення контейнерних перевезень на основі сучасних логістичних підходів. Сформульовано проблеми розвитку берегових сервісних формувань. Вперше вони розглянуті в якості сервісних енергетичних систем. Обгрунтовано концепцію бізнес-моделювання і методику визначення чисельності операторів сервісної сфери. Розроблено оригінальні методи оптимізації процесів завантаження суден і вантажної програми на основі створеної бази даних.
725798 R
   629.7


XVII Науково-технічна конференція факультету Ракетно-космічної техніки "Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології" [Текст] : тези доп., [Харків, 06.04-08.04 2020 р.] / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 100 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Представлено матеріали секційних доповідей науково-технічної конференції факультету Ракетно-космічної техніки "Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології" з основних напрямків досліджень та отриманих результатів. Висвітлено проблеми розвитку конструювання та технологій створення ракетно-космічної техніки.
725797 R
   656


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Експлуатаційна та сервісна інженерія" 28-29 травня 2020 р., м. Харків [Текст] : Харк. нац. техн. ун-т сільськ. господарства ім. Петра Василенка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Сумськ. нац. аграр. ун-т та ін.; Харків ХНТУСГ : 2020, . - 288 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали засновані на виступах студентів, аспірантів та молодих вчених на міжнародній студентській науково-практичній конференції "Експлуатаційна та сервісна інженерія". Видання включає сучасні питання технологій та організацій сервісної інженерії машин аграрного виробництва і транспортних засобів, теорії експлуатації машино-тракторного парку, обладнання та устаткування сільського господарства та інноваційні рішення в рамках завдань сервісної інженерії останніх.
725796 R
   9

Коцур Віталій Вікторович
Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. XX ст. - поч. XXI ст. [Текст] : монографія / В. В. Коцур ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; Переяслав-Хмельницький : 2019, . - 594 c. Бібліогр.: с. 512-583 та у виносках.

Анотація: У монографії розглянуто багатонаціональний суспільно-політичний, соціокультурний простір України 90-х рр. XX – поч. XXI ст. у науковому дискурсі вчених, полілозі державних органів і громадських рухів. Проведене комплексне дослідження національних меншин як суб’єкту українського державотворення, визначального чинника соціокультурного поступу, соціально-політичних трансформацій і водночас політичної нестабільності в умовах зовнішньополітичних викликів 90-х рр. XX – поч. XXI ст., яка наближає українське суспільство до своєрідної точки біфуркації – нового стану, перспективних рішень для розв’язання конфліктних ситуацій. Монографія є першим спеціальним дослідженням історії національних меншин України в контексті соціально-політичних трансформацій 90-х рр. XX ст. – поч. XXI ст. з використанням значного масиву історико-політичних матеріалів і введення у науковий обіг архівних документів.
726129 R
   004


Інформаційні технології управління фінансовими потоками [Текст] : навчально-методичний посібник / КНУ імені Т. Шевченка ; [упорядник : Г. О. Доленко]; Київський ВПЦ : 2010, . - 64 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 62 (8 наз).

Анотація: Комплекс операцій із підготовки з перетворення інформації, що призводить до рішення задачі, будемо називати інформаційною технологією рішення задачі. Частина з цих операцій може бути автоматизована, частина виконується людиною. Ми будемо розглядати задачі аналізу та вибору варіантів фінансових потоків. У світовій практиці комплекс таких задач та методів отримав назву Cash flow analysis, що перекладається як аналіз фінансових потоків. У вітчизняній практиці використовується термін "аналіз руху грошових засобів". Із цих питань існує багато літератури. Дані методичні рекомендації базуються на літературних джерелах [1–8], у яких західні методи адаптовані в наших умовах та використовувались у практиці роботи підприємств. Методичні рекомендації спрямовані на підтримку відповідного лекційного розділу та лабораторних робіт з нормативного курсу "Основи менеджменту".
726117 R
   51

Калайда О. Ф.
Лінійні інтегральні та інтегро-диференціальні рівняння [Текст] : навч. посібник та задачник для студентів природничих факультетів / О. Ф. Калайда ; Київський ун-т імені Тараса Шевченка; центр Редакційно-видавничий : 1996, . - 142 c. Бібліогр.: с. 139 (13 назв).

Анотація: Викладено теорію лінійних інтегральних рівнянь другого та першого роду – нормативного курсу фізико-математичних факультетів університетів, а також складового розділу програм з вищої математики технічних ВУЗів. Вміщено також теорію лінійних інтегро-диференціальних рівнянь і задач, звідних до інтегральних рівнянь. Наведено добірку задач та вправ для самостійного розв'язування.
726116 R
   51

Калайда О. Ф.
Лінійні інтегральні та інтегро-диференціальні рівняння [Текст] : навч. посібник та задачник для студентів природничих факультетів / О. Ф. Калайда ; Київський ун-т імені Тараса Шевченка; центр Редакційно-видавничий : 1997, . - 161 c. Бібліогр.: с. 159 (13 назв).

Анотація: Викладено теорію лінійних інтегральних рівнянь другого та першого роду – нормативного курсу фізико-математичних факультетів університетів, а також складового розділу програм з вищої математики технічних ВУЗів. Вміщено також теорію лінійних інтегро-диференціальних рівнянь і задач, звідних до інтегральних рівнянь. Наведено добірку задач та вправ для проведення практичних занять і самостійного розв'язування.
726133 B
   54

Каганюк Дмитрий Степанович
Полуэмпирический метод расчета ряда физико-химических параметров [Текст] : монография / Д. С. Каганюк, В. М. Жартовский ; КНУ имени Т. Шевченко; Київський ВПЦ : 2006, . - 274 c. табл.,. Библиогр.: с. 265-273 (358 названий).

Анотація: В монографии представлен полуэмпирический метод и данные расчетов ряда физико-химических параметров, которые в своей основе базируются на концепции Лайнуса Полинга о выравнивании электроотрицательности и расширенном методе Хюккеля.
726132 B
   51

Башняков Олександр Миколайович
Практична стійкість, оцінки та оптимізація [Текст] : монографія / О. М. Башняков, Ф. Г. Гаращенко, В. В. Пічкур ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2008, . - 384 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 363-377 (221 назва).

Анотація: Висвітлено питання дослідження та створення алгоритмів для розв'язування задач практичної стійкості та структурної оптимізації динамічних систем. Проведено аналіз практичної стійкості диференціальних включень, систем із розподіленими параметрами та інших класів динамічних систем. Розглянуто недиференційовані задачі оптимізації оцінок практичної стійкості та оптимального керування пучком траєкторій, формування пучків заряджених частинок з оптимальними характеристиками на основі побудованих чисельних методів аналізу та оптимізації динамічних систем.
726109 R
   52


Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 160 років [Текст] : КНУ імені Т. Шевченка ; [ред. кол. Б. І. Гнатик, С. Л. Парновський, М. І. Дзюбенко та ін.]; Київський ВПЦ : 2005, . - 261 c. Бібліогр. наприкінці частин.

Анотація: Подано історичний нарис про створення, становлення та подальший розвиток Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, найважливіші результати з основних напрямів наукових досліджень вчених обсерваторії за останні роки (астрометрія, малі тіла Сонячної системи, позагалактична астрономія та релятивістська астрофізика, фізика Сонця і сонячно-земні зв'язки), нариси про видатних вчених обсерваторії, які працювали чи розпочинали свій науковий шлях у її стінах, та спогади працівників обсерваторії про становлення наукових напрямів у другій половині ХХ ст.
621.6/B 45-870175
   621.6

Berg H.
Die Kolbenpumpen einschliebtich der Flugel- und Rotationspumpen [Текст] : научное издание / Berg H.; von Verlag : 1926, . - 442^1s. c. 556 textabb. 12 tabl.
726121 R
   91

Іщук Олексій Олександрович
Просторовий аналіз і моделювання в ГІС [Текст] : навч. посібник / О. О. Іщук, М. М. Коржнев, О. Є. Кошляков ; за ред. Д. М. Гродзинського ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2003, . - 200 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 195-196 (35 назв).

Анотація: Викладено основи просторового аналізу й моделювання за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС) і наведено приклади їх практичного застосування при в вивченні природних ресурсів та прогнозі розвитку надзвичайних екологічних ситуацій в Україні.
726111 R
   91

Олійник Ярослав Богданович
Загальне землезнавство [Текст] : навч. посібник / Я. Б. Олійник, Р. П. Федорищак, П. Г. Шищенко ; КНУ імені Т. Шевченка 170 років; Київ Знання-Прес : 2003, . - 248 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 246-247 (21 назва).

Анотація: У посібнику на системній основі розглядаються загальнопланетарні властивості Землі, висвітлюються найважливіші наукові дані про будову літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери. Детально розглядається структура географічної оболонки. Аналізуються антропогенні зміни довкілля та сучасні екологічні проблеми людства.
726124 R
   51

Карнаух Тетяна Олександрівна
Теорія графів у задачах [Текст] : навч. посібник / Т. О. Карнаух, А. Б. Ставровський ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2004, . - 77 c. рис.,. Бібліогр.: с. 74 (6 назв).

Анотація: Викладено основні поняття теорії графів, сформульовано й доведено відповідні теореми та означення, наведено задачі.
726125 R
   53

Поперенко Леонід Володимирович
Технологія обробки оптичних поверхонь [Текст] : навч. посібник для студентів фізичного факультету / Л. В. Поперенко, Ю. Д. Філатов ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2004, . - 167 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 162-166.

Анотація: Присвячено вивченню широкого кола питань технології оптичного приладобудування, а саме, технології механічної обробки оптичних деталей. Теоретичний аналіз процесів формоутворення, шліфування та полірування оптичних поверхонь подано з урахуванням усталених підходів і новітніх науково-технічних розробок у галузі оптичної технології.
726120 R
   51

Пришляк Олександр Олегович
Основи сучасної топології [Текст] : навч. посібник / О. О. Пришляк ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2006, . - 79 c. рис.,. Бібліогр.: с. 77 (24 назви).

Анотація: Наведено основні поняття гомотопічної топології, теорії гомологій та топології многовидів.
621.43/B 35-349358
   621.43

Becker Gabriel
Vervollkommnung der Kraftfahrzeugmotoren durch Leichtmetallkolben [Текст] : научное издание / Becker G.; von Verlag : 1922, . - 98^1s. c. 79 abb.
726119 R
   53

Білий Михайло Ульянович
Основи нелінійної оптики та її застосування [Текст] : навч. посібник для студентів фізичного факультету / М. У. Білий ; Київський університет імені Т. Шевченка; центр Видавничий : 1999, . - 172 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 171.

Анотація: Нелінійна оптика є новим розділом сучасної фізики. У даному навчальному посібнику розглянуті основні нелінійні явища, які виникають у речовині під дією потужних лазерних пучків. Теоретичний аналіз різних нелінійних ефектів підкріплено відповідними експериментальними дослідженнями.
726118 R
   53

Поперенко Леонід Володимирович
Оптичні властивості опромінених металевих дзеркал [Текст] : монографія / Л. В. Поперенко ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2005, . - 175 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: Розглянуто результати експериментального дослідження взаємозв'язку оптичних властивостей з атомно-електронною структурою поверхневих шарів як полікристалічних металевих матеріалів, так і аморфних металевих сплавів, опромінених іонами різних елементів, електронами, нейтронами, тощо. Висвітлено переваги еліпсометричної спектроскопії електронних станів валентної смуги невпрорядкованого середовища за присутності слабкої андерсонівської локалізації електронів з енергією Фермі.
726115 R
   51

Гаращенко Федір Георгійович
Збірник задач і вправ з диференціальних рівнянь [Текст] : Ф. Г. Гаращенко, І. І. Харченко ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2004, . - 163 c. Бібліогр.: с. 159 (21 назва).

Анотація: Наведено задачі, приклади, зразки самостійних та контрольних завдань (вправ) з курсу "Диференціальні рівняння". Приділено велику увагу аналітичним дослідженням математичних моделей динамічних систем, що описуються звичайними диференціальними рівняннями та диференціальними рівняннями із частинними похідними.
726114 R
   621.3

Пека Генріетта Павлівна
Збірник задач з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів [Текст] : навч. посібник / Г. П. Пека, О. В. Третяк, В. В. Кислюк ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2002, . - 91 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 84 (6 назв).

Анотація: Запропоновано шляхи розв'язання задач з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів. Матеріал шостого розділу допоможе студенту обчислювати задачі за допомогою програмного пакета "Mathcad".
725792 R
   339

Лозова Тетяна Михайлівна
Управління якістю та безпечністю харчових продуктів [Текст] : підручник / Т. М. Лозова, І. В. Сирохман; Львів. Вид-во : 2020, . - 436 c. Бібліогр.: с. 395-396.

Анотація: У підручнику викладено головні аспекти управління якістю з урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності, розглянуто основні відомості про управління якістю, поняття та категорії, еволюцію підходів. Значна увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якістю, загальному управлінню якістю (TQM). Викладено системи управління якістю, представлені в стандартах ISO серії 9000, їх розробка, впровадження на підприємствах. Описано статистичні методи управління якістю, витрати на якість. Важливе місце у підручнику відведено системі управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).
725790 R
   53


Scientific Council "Plasma Physics and Plasma Electronics" [Текст] : 2019 annual report / Dep. of Nuclear Physics and Power Engineering, Dep. of Physics and Astronomy, Nat. Science Center "Kharkiv Inst. of Physics and Technology", Bogolyubov Inst. for Theoretical Physics; Kyiv : 2020, . - 88 c.
725789 R
   336

Тріпак Мар'ян Миколайович
Соціально-економічні детермінанти діяльності інклюзивних інституцій в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. М. Тріпак ; Поділ. спец. навч.-реабілітац. соціально-екон. коледж; Кам'янець-Подільський ТНЕУ : 2020, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 261-277 (287 назв).

Анотація: Монографія різнобічно аргументує авторську ідею соціально-економічної діяльності інклюзивних інституцій на стику ідеологій і наукових вишколів: "економіки", "фінансів", "соціальної інклюзії" і "психології". Тематика даного дослідження створює підсистему дій, з одного боку, "соціальної психології" та "освітньої інклюзії" – як дітище філософських знань, а з іншого – "соціально-економічна діяльність", як серцевина соціальних і політико-ідеологічних питань, які зосередили у собі фундаментальність економіки та фінансів, прагматизм політики та раціональність ефективності діяльності інклюзивних інституцій у процесі надання відповідних послуг, що створюватиме прагматичний механізм соціалізації інклюзивної освіти в Україні.
725788 R
   657

Ясишена Валентина Валеріївна
Проблемні аспекти методології та організації обліку нематеріальних активів [Текст] : монографія / В. В. Ясишена ; Тернопіл. нац. екон. ун-т; Тернопіль ТНЕУ : 2020, . - 330 c. табл.,. Бібліогр.: с. 295-314.

Анотація: У монографії висвітлюються питання методології та організації обліку нематеріальних активів підприємств. Розкрито концептуальні підходи до класифікації, оцінки, облікової політики нематеріальних активів. Досліджено методологію обліку і звітності нематеріальних активів через призму методів бухгалтерського обліку. Виокремлено і охарактеризовано низку основних внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на гудвіл харчових підприємств. Розроблено пропозиції щодо організаційних засад обліково-інформаційного забезпечення системи управління нематеріальними активами.
725787 R
   005

Стеблюк Наталія Федорівна
Економіко-математичне моделювання в системі маркетингового управління [Текст] : монографія / Н. Ф. Стеблюк, Н. М. Волосова ; Дніпров. держ. техн. ун-т; Кам'янське ДДТУ : 2020, . - 187 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Монографія присвячена проблемам економіко-математичного моделювання в системі маркетингового управління закладів вищої освіти. Висвітлено методологічні, теоретико-методичні та прикладні засади поєднання та взаємоузгодження економіко-математичного моделювання та систематизація економіко-математичних методів і моделей, що застосовуються в маркетингових дослідженнях та класів завдань маркетингу, які розв’язуються за їхньою допомогою. Це надасть можливість проводити аналіз маркетингового середовища організації з вибором цільових ринків та обґрунтуванням ринкової стратегії в сучасних умовах..
725786 R
   657


Збірник матеріалів VІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія", 12 червня 2020 р., м. Тернопіль [Текст] : Тернопіл. нац. екон. ун-т; Тернопіль [ТНЕУ] : 2020, . - 72 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Збірник містить тези доповідей учасників VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія" (м. Тернопіль, 12 червня 2020 р.) з актуальних проблем і основних напрямків розвитку бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування відповідно до потреб управління підприємствами, установами, організаціями. Автори акцентують увагу на найбільш характерних тенденціях, закономірностях і перспективах використання новітніх напрямів розвитку обліково-аналітичної системи в Україні та світі.
725785 R
   339


Збірник тез доповідей IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю "Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення", 19-20 травня 2020 р. [Текст] : Тернопільський національний економічний університет, Каф. маркетингу; Тернопіль ТНЕУ : 2020, . - 342 c. Бібліогр. в кінці ст..
725784 R
   33


Матеріали наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення [Текст] : 18 черв. 2020 р. / Центр. спілка споживч. тов. України, Львів торг.-екон. ун-т та ін.; Львів. Вид-во : 2020, . - 316^1с c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлені тези доповідей, які оприлюднені на Науковій конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", яка відбулася у Львівському торговельно-економічному університеті 18 червня 2020 року.
725782 R
   658

Міщук Ігор Пилипович
Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств торгівлі: засади впровадження та розвитку [Текст] : монографія / І. П. Міщук, І. І. Олексин, С. М. Олексин та ін.; за ред. І. П. Міщука ; Львів. торг.-екон. ун-т; ЛТЕУ Вид-во : 2020, . - 282^1с c. Бібліогр.: с. 202-216.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних і прикладних засад реінжинірингу бізнес-процесів підприємств торгівлі (на прикладі підприємств оптової торгівлі). Розглянуто теоретико-методичні підходи до моделювання бізнес-процесів у підприємствах торгівлі та концептуальні засади їх реінжинірингу. Висвітлено стан, тенденції та основні аспекти реінжинірингу комерційної, організаційно-управлінської та логістичної діяльності підприємств оптової торгівлі. Приділено увагу стратегічним підходам до розвитку реінжинірингу у бізнес-процесах підприємств оптової торгівлі, методичним підходам до використання аутсорсингу та бенчмаркінгу в моделі реінжинірингу бізнес-процесів, оцінці впливу реінжинірингу на ефективність та якість бізнес-процесів оптового торговельного підприємства.
726113 R
   51

Ледней Михайло Федорович
Збірник задач з векторного та тензорного числення [Текст] : навч. посібник для студентів фізичних факультетів університетів / М. Ф. Ледней, М. А. Разумова, О. В. Романенко, В. М. Хотяїнцев ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2010, . - 130 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 128 (18 назв).

Анотація: Видання спрямовано на практичні потреби фізиків, оволодіння стилем і підходами до роботи з векторами й тензорами, типовими для фізики, зокрема для загальних університетських курсів теоретичної фізики. Збірник містить 360 задач, необхідні теоретичні відомості, розв'язки характерних задач, відповіді та вказівки.
725780 R
   004

Пащенко Руслан Едуардович
Захист просторово-розподілених даних у комп'ютерних системах [Текст] : конспект лекцій / Р. Е. Пащенко ; Нац. аерокосм. ун-т ім М. Є Жуковського "Харків. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 104 c.

Анотація: Розглянуто відомості щодо нормативно-правового забезпечення захисту інформації і рівнів забезпечення інформаційної безпеки. Наведено класифікацію шкідливих програм, дані щодо їх впровадження у комп'ютерні системи та їх шкідливу дію на просторово-розподілені дані. Розглянуто методи виявлення шкідливих програм. Викладено основні проблеми, пов'язані з безпекою в мережі інтернет, та основні компоненти і приклади брандмауерів. Подано дані щодо можливості тайної передачі інформації і методів криптографічного захисту просторово-розподілених даних у комп'ютерних системах, моделі цифрового підпису.
726128 R
   55

Павлова Олена Олексіївна
Базові терміни і поняття в літології [Текст] : довідник / О. О. Павлова, Г. Г. Павлов ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2019, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 59 (11 назв).

Анотація: Наведено формалізовані визначення головних літологічних термінів і понять, класифікаційні схеми для визначення номенклатури найрозповсюдженіших видів осадових порід, що використовуються лекторами при викладанні дисципліни "Основи літології" та при безпосередньому описі зразків осадових порід. Обговорено послідовність визначення головних петрографічних параметрів і видових назв осадових порід при їхньому макроскопічному описі.
726127 R
   621.3

Скришевський Валерій Антонович
Фізичні основи напівпровідникових хімічних сенсорів [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В. А. Скришевський ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2006, . - 191 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 174 (20 назв).

Анотація: Викладено фізичні основи роботи та технологічні принципи створення напівпровідникових хімічних сенсорів. Введено поняття систем контролю газового середовища, що базуються на використанні принципу електронного носа. Розглянуто адсорбційно-десорбційні процеси на поверхні напівпровідників, хімічні реакції адсорбат – адсорбент, у тому числі з каталізатором. Акцентовано увагу на актуальних типах трансдьюсерів – резестивного типу на метал-оксидах, кремнієвих польових транзисторах, на органічних, нанокристалічних і поруватих напівпровідниках. Наведено приклади промислових і лабораторних сенсорів вологості СО, Н2, вуглеводнів, NO2, рН-метрів і лямбда-сенсорів.
726110 R
   53

Лисов Володимир Іванович
Електрика та магнетизм [Текст] : лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / [В. І. Лисов, В. Є. Федоров, Т. Л. Цареградська та ін.] ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2010, . - 168 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці робіт.

Анотація: Подано опис чотирнадцяти лабораторних робіт з електрики та магнетизму. Детально розглянуто принципи дії, основні характеристики, похибки та класи точності електровимірювальних приладів, наведено правила техніки безпеки у процесі роботи. Опис до кожної лабораторної роботи містить теоретичні відомості, необхідні студенту для виконання цієї роботи, схеми установок для проведення експерименту, порядок його виконання, контрольні запитання та список рекомендованої літератури.
725777 R
   37

Калінеску Тетяна Василівна
Методичні рекомендації щодо проходження другої виробничої практики та підготовки звіту бакалаврами за спеціальністю "Облік і оподаткування" [Текст] : методические рекомендации / Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, Г. В. Столярчук та ін. ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 60 c. Бібліогр.: с. 49-50.

Анотація: Мета виробничої практики – ознайомлення студентів з досвідом роботи бухгалтера, аудитора, податківця, працівника контрольно-ревізійної сфери, формування у студентів ділових якостей, набуття навичок роботи у колективі тощо. Рекомендований зміст конкретних дій студента-практиканта подано в табл. 3.1. Наведені розширена програма та зміст дій студента можуть бути скореговані відповідно до конкретних аспектів організації, управління, організаційно-правової форми та напрямів фінансово-господарської діяльності конкретної бази практики. Звіт з проходження виробничої практики складається з двох частин: текстової та додатків до звіту. Текстова частина повинна відображати всю виконану роботу відповідно до програми. Кожне вивчене питання змісту практики оформлюється в звіті окремим розділом. Додатки до звіту формуються залежно від вибраного об’єкта проходження виробничої практики.
726107 R
   004

Єгорченков Олексій Володимирович
Інформаційні технології управління проектами [Текст] : навч. посібник / Єгорченков О. В., Єгорченкова Н. Ю., Кубявка Л. Б. ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2017, . - 80 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 77-78 (17 назв).

Анотація: Наведено практичні аспекти застосування інформаційних систем управління проектами. Визначено сутність понять "проект", "план", "програма", пояснено різницю між ними. Розглянуто заходи, через які здійснюється управління проектами (проектний менеджмент). Досліджено роль і значення інформаційних технологій в управлінні проектами. Виявлено основні переваги використання інформаційних систем управління проектами. Наведено приклади для виконання практичних завдань.
726130 R
   53

Зеленський Сергій Євгенович
Обернення хвильового фронту [Текст] : конспект лекцій із дисципліни "Адаптивна оптика" / С. Є. Зеленський ; КНУ імені Т. Шевченка; "Київський ВПЦ : 2008, . - 72 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 69 (6 назв).

Анотація: Викладено фізичні основи явища обернення хвильового фронту в оптичному діапазоні довжин хвиль. Розглянуто два найбільш поширені механізми такого явища – чотирихвильове змішування та вимушене розсіяння Мандельштама – Бріллюена. Наведено приклади застосування обернення хвильового фронту.
726131 R
   51

Самойленко Віктор Миколайович
Математичне моделювання в геоекології [Текст] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Самойленко ; КНУ імені Т. Шевченка; "Київський ВПЦ : 2003, . - 200 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 199 (15 назв).

Анотація: Викладено принципи, способи, методики й алгоритми суто математичного і споріднених з ним методів моделювання, актуальних у комплексі для відтворення структури, динаміки і стійкості та оптимізації стану геосистем, різних за генетично-функціональними характеристиками. Розглянуто базові положення моделювання й аналізу стійкості природних геосистем до антропогенних навантажень. Викладено основи, понятійний апарат і підходи до стохастичного моделювання екологічного стану природно-технічних геосистем, у т. ч. підвалини математично-картографічного ландшафтно-гідроекологічного модельного районування територій. Наведено методично-прикладні рішення з моделювання, спрямовані на оптимізацію геоекологічного моніторингу та еколого-економічно збалансоване управління геосистемами.
725776 R
    57


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16-17 вересня 2020 р. [Текст] : [збірник] / Національна академія медичних наук України; Харків Юстон : 2020, . - 104 c. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Матеріали конференції містять статті та тези доповідей за результатами наукової роботи дослідників та спеціалістів-практиків України і зарубіжжя в галузі імунології, алергології, мікробіології, клінічної медицини та фармації.
621.395/R 88-754509
   621.395

Ruckle G.
Der Fernsprechverkehr als Massenerscheinung mit starken Schwankungen [Текст] : научное издание / Ruckle G., lubberger F. ; von Verlag : 1924, . - 150^1s. c. 19 textabb.
621.33/R 53-603434
   621.33

Richey Albert S.
Electric railway handbook [Текст] : A reference book of practice data, formulas and tables for the use of operation engineers and students / Albert S. Richey; book McGraw-Hill : 1924, . - 798^1pp c.
725773 R
   33

Солодухін Станіслав Володимирович
Моделювання масової поведінки агентів в економічних системах: моделі, методи, прикладні аспекти [Текст] : монографія / С. В. Солодухін, В. В. Хорошун ; Запорізький нац. ун-т; нац. Запорізький : 2020, . - 286 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Монографія присвячена вирішенню проблем моделювання масової поведінки агентів в економічних системах. На концептуальному рівні розглянуто методологію виконання завдань моделювання масової поведінки агентів на фінансовому ринку та моделювання масової поведінки в управлінні підприємствами. Прикладний аспект містить комплекс взаємопов'язаних моделей аналізу поведінки агентів на фінансових ринках. На інструментальному рівні в монографії велику увагу приділено розробці прикладних моделей масової поведінки в зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємств.
725772 R
   657

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний [и др.]. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т; Тернопіль ТНЕУ : 2019, . - 220^1с c. Бібліогр.: с. 216-219.

Анотація: Навчальний посібник присвячений актуальним питанням формування обліково-інформаційної системи, а також її використання в процесі оперативного й стратегічного управління підприємством з урахуванням кризових явищ в економіці, нових видів та форм підприємницької діяльності, соціальної спрямованості бізнесу. У посібнику детально викладено можливі варіанти обліку та формування звітності з метою управління вартістю підприємства, оцінювання і прогнозування очікуваних витрат, ризиків підприємства; розкрито принципи й технологію складання внутрішньої звітності в частині операційної та стратегічної системи обліку управління виробництвом, а також прийняття соціальних і екологічних рішень. Окремо подано напрями та показники розкриття інформації в інтегрованій звітності та збалансована система показників для забезпечення інформаційних потреб менеджменту. У кінці кожної теми наведено контрольні питання та тести, що дають можливість читачеві здобути навики застосування бухгалтерського обліку в управління підприємством.
725771 R
   37

Самойленко Олексій Олександрович
Підготовка бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища [Текст] : монографія / Самойленко О. О.; Київ [МАУП] : 2020, . - 436 c. Бібліогр.: с. 361-404.

Анотація: У монографії розглядаються теоретичні, методичні та організаційно-технічні основи підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Уточнено понятійний апарат проблеми дослідження та розкрито особливості освітньо-наукової підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах розбудови інформаційного суспільства, окреслено методологічні підходи до розвитку професійної компетентності бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Визначено особливості, становлення і розвиток та засоби реалізації масових відкритих дистанційних курсів у закладах вищої освіти. Розроблено експериментальну модель підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища, критерії, показники та рівні готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності в умовах зазначеного середовища, а також педагогічні умови формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності. Запропонована технологія підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища.
725770 R
   33


Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" [Текст] : зб. тез, 21 квітня 2020 / Нац. авіац. ун-т, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ", ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ" [та ін.] ; [голов. ред. Степанов О. П.]; 2020 Київ : НАУ, . - 102 c. граф.,. табл.,. 100 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали науково-практичної конференції містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт вчених, викладачів та студентів.
725769 R
   37

Сергеєва Лариса Миколаївна
Організаційно-методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів професійної (професійно-технічної) освіти [Текст] : метод. рек. / Л. М. Сергеєва, П. С. Олешко, Н. В. Кінах, В. О. Купрієвич ; Держ. заклад вищої освіти "Ун-т менеджменту освіти", Центр. ін-т післядипломної освіти; Луцьк Волиньполіграф : 2020, . - 60 c. Бібліогр.: с. 18-19, 46-47.

Анотація: Висвітлено теоретичні аспекти підготовки випускної роботи як результату самостійної науково-дослідницької діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації. Обґрунтовано вимоги до керівництва науково-педагогічними працівниками кафедри випускними роботами. Запропоновано алгоритм організаційно-методичного супроводу діяльності кураторів-тьюторів для забезпечення високої якості підготовки випускних робіт. Представлено кращі практики обґрунтування моделі власної професійної діяльності слухачами курсів підвищення кваліфікації.
621.1/B 27-501296
   621.1

Bartmann Fritz
Die Sekundenschwankunden im Bergbau bei Ubergang auf Hochdruckdampferzeugung und ihr Ausaleich duch Dampfspeicherung [Текст] : Dissertation zur Erlangung der Wurde eines doktor-Engenieurs / Bartmann F.; R. Vervielfaltigungsdruck : 1936, . - 106^1s. c. 41 abb.
725768 R
   34

Боровик Андрій Володимирович
Застосування в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених, позбавлених волі: правові підстави, теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А. В. Боровик, О. Г. Колб, І. О. Колб та ін.; за заг. ред. О. Г. Колба ; Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т імені акад. Степана Дем'янчука; Луцьк ВолиньПоліграф : 2020, . - 640 c. Бібліогр.: с. 610-693 та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику з'ясовано зміст і сутність проблем теоретичного та практичного характеру, що виникають у процесі застосування в Україні до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичної сили, спеціальних засобів і зброї, а також розроблено комплекс науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення правового механізму з означеної тематики дослідження.
725767 R
   34

Боровик Андрій Володимирович
Кримінально-виконавча діяльність прокуратури у сфері виконання покарань [Текст] : навч. посіб. / А. В. Боровик, Ю. О. Новосад, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. О. Г. Колба ; Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т імені акад. Степана Дем'янчука; Луцьк ВолиньПоліграф : 2020, . - 640 c. Бібліогр.: с. 569-636 та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання щодо змісту участі прокуратури у кримінально-виконавчій діяльності у контексті здійснюваного нею прокурорського нагляду у сфері виконання покарань та невикористаних на сьогодні потенційних можливостей, спрямованих на підвищення рівня та ефективності виконання і відбування покарань в Україні.
725766 R
   52

Яцків Ярослав Степанович
Хроніки постювілейного життя. 2016-2019 [Текст] : Ярослав Яцків ; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія; НАН ["Академперіодика" : 2020, . - 288 c. іл.,.

Анотація: Документально-автобіографічний нарис про наукову, просвітницьку та громадську діяльність видатного вченого і громадського діяча, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України, директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України Ярослава Степановича Яцківа протягом 2016–2019 рр. Події життя автора тісно переплітаються з подіями в науковому житті світу й України. Книга містить велику кількість фактичного матеріалу про ці події, а також авторські оцінки описаних подій.
725765 R
   15


Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених Психологія в сучасному світі [Текст] : тези доп., 2020 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіаційн. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 60 c.

Анотація: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Психологія в сучасному світі" присвячено теоретичним та методологічним проблемам сучасної психології, а саме: актуальним питання інженерної та авіаційно-космічної психології, психології праці, психології діяльності в особливих умовах; проблемам медичної психології, гендерної психології та психології розвитку; психолого-педагогічному супроводу навчально-виховного процесу в сучасному технічному ЗВО. Також висвітлені певні актуальні питання прикладної психології щодо психологічних аспектів соціальної комунікації, кадрового менеджменту та управління; проблем психодіагностики (у теоретичному та практичному аспектах); практики психологічного консультування та психокорекції в сучасному цифровому світі.
725765 R
   15


Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених Психологія в сучасному світі [Текст] : тези доп., 2020 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіаційн. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 60 c.

Анотація: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Психологія в сучасному світі" присвячено теоретичним та методологічним проблемам сучасної психології, а саме: актуальним питання інженерної та авіаційно-космічної психології, психології праці, психології діяльності в особливих умовах; проблемам медичної психології, гендерної психології та психології розвитку; психолого-педагогічному супроводу навчально-виховного процесу в сучасному технічному ЗВО. Також висвітлені певні актуальні питання прикладної психології щодо психологічних аспектів соціальної комунікації, кадрового менеджменту та управління; проблем психодіагностики (у теоретичному та практичному аспектах); практики психологічного консультування та психокорекції в сучасному цифровому світі.
t=3.7965960502625