Нові надходження книжкових видань
11 жовтня 2020 - 17 жовтня 2020

621.43/B 35-349358
   621.43

Becker Gabriel
Vervollkommnung der Kraftfahrzeugmotoren durch Leichtmetallkolben [Текст] : научное издание / Becker G.; von Verlag : 1922, . - 98^1s. c. 79 abb.
726119 R
   53

Білий Михайло Ульянович
Основи нелінійної оптики та її застосування [Текст] : навч. посібник для студентів фізичного факультету / М. У. Білий ; Київський університет імені Т. Шевченка; центр Видавничий : 1999, . - 172 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 171.

Анотація: Нелінійна оптика є новим розділом сучасної фізики. У даному навчальному посібнику розглянуті основні нелінійні явища, які виникають у речовині під дією потужних лазерних пучків. Теоретичний аналіз різних нелінійних ефектів підкріплено відповідними експериментальними дослідженнями.
726118 R
   53

Поперенко Леонід Володимирович
Оптичні властивості опромінених металевих дзеркал [Текст] : монографія / Л. В. Поперенко ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2005, . - 175 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: Розглянуто результати експериментального дослідження взаємозв'язку оптичних властивостей з атомно-електронною структурою поверхневих шарів як полікристалічних металевих матеріалів, так і аморфних металевих сплавів, опромінених іонами різних елементів, електронами, нейтронами, тощо. Висвітлено переваги еліпсометричної спектроскопії електронних станів валентної смуги невпрорядкованого середовища за присутності слабкої андерсонівської локалізації електронів з енергією Фермі.
726115 R
   51

Гаращенко Федір Георгійович
Збірник задач і вправ з диференціальних рівнянь [Текст] : Ф. Г. Гаращенко, І. І. Харченко ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2004, . - 163 c. Бібліогр.: с. 159 (21 назва).

Анотація: Наведено задачі, приклади, зразки самостійних та контрольних завдань (вправ) з курсу "Диференціальні рівняння". Приділено велику увагу аналітичним дослідженням математичних моделей динамічних систем, що описуються звичайними диференціальними рівняннями та диференціальними рівняннями із частинними похідними.
726114 R
   621.3

Пека Генріетта Павлівна
Збірник задач з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів [Текст] : навч. посібник / Г. П. Пека, О. В. Третяк, В. В. Кислюк ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2002, . - 91 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 84 (6 назв).

Анотація: Запропоновано шляхи розв'язання задач з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів. Матеріал шостого розділу допоможе студенту обчислювати задачі за допомогою програмного пакета "Mathcad".
725792 R
   339

Лозова Тетяна Михайлівна
Управління якістю та безпечністю харчових продуктів [Текст] : підручник / Т. М. Лозова, І. В. Сирохман; Львів. Вид-во : 2020, . - 436 c. Бібліогр.: с. 395-396.

Анотація: У підручнику викладено головні аспекти управління якістю з урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності, розглянуто основні відомості про управління якістю, поняття та категорії, еволюцію підходів. Значна увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якістю, загальному управлінню якістю (TQM). Викладено системи управління якістю, представлені в стандартах ISO серії 9000, їх розробка, впровадження на підприємствах. Описано статистичні методи управління якістю, витрати на якість. Важливе місце у підручнику відведено системі управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).
725790 R
   53


Scientific Council "Plasma Physics and Plasma Electronics" [Текст] : 2019 annual report / Dep. of Nuclear Physics and Power Engineering, Dep. of Physics and Astronomy, Nat. Science Center "Kharkiv Inst. of Physics and Technology", Bogolyubov Inst. for Theoretical Physics; Kyiv : 2020, . - 88 c.
725789 R
   336

Тріпак Мар'ян Миколайович
Соціально-економічні детермінанти діяльності інклюзивних інституцій в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. М. Тріпак ; Поділ. спец. навч.-реабілітац. соціально-екон. коледж; Кам'янець-Подільський ТНЕУ : 2020, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 261-277 (287 назв).

Анотація: Монографія різнобічно аргументує авторську ідею соціально-економічної діяльності інклюзивних інституцій на стику ідеологій і наукових вишколів: "економіки", "фінансів", "соціальної інклюзії" і "психології". Тематика даного дослідження створює підсистему дій, з одного боку, "соціальної психології" та "освітньої інклюзії" – як дітище філософських знань, а з іншого – "соціально-економічна діяльність", як серцевина соціальних і політико-ідеологічних питань, які зосередили у собі фундаментальність економіки та фінансів, прагматизм політики та раціональність ефективності діяльності інклюзивних інституцій у процесі надання відповідних послуг, що створюватиме прагматичний механізм соціалізації інклюзивної освіти в Україні.
725788 R
   657

Ясишена Валентина Валеріївна
Проблемні аспекти методології та організації обліку нематеріальних активів [Текст] : монографія / В. В. Ясишена ; Тернопіл. нац. екон. ун-т; Тернопіль ТНЕУ : 2020, . - 330 c. табл.,. Бібліогр.: с. 295-314.

Анотація: У монографії висвітлюються питання методології та організації обліку нематеріальних активів підприємств. Розкрито концептуальні підходи до класифікації, оцінки, облікової політики нематеріальних активів. Досліджено методологію обліку і звітності нематеріальних активів через призму методів бухгалтерського обліку. Виокремлено і охарактеризовано низку основних внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на гудвіл харчових підприємств. Розроблено пропозиції щодо організаційних засад обліково-інформаційного забезпечення системи управління нематеріальними активами.
725787 R
   005

Стеблюк Наталія Федорівна
Економіко-математичне моделювання в системі маркетингового управління [Текст] : монографія / Н. Ф. Стеблюк, Н. М. Волосова ; Дніпров. держ. техн. ун-т; Кам'янське ДДТУ : 2020, . - 187 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Монографія присвячена проблемам економіко-математичного моделювання в системі маркетингового управління закладів вищої освіти. Висвітлено методологічні, теоретико-методичні та прикладні засади поєднання та взаємоузгодження економіко-математичного моделювання та систематизація економіко-математичних методів і моделей, що застосовуються в маркетингових дослідженнях та класів завдань маркетингу, які розв’язуються за їхньою допомогою. Це надасть можливість проводити аналіз маркетингового середовища організації з вибором цільових ринків та обґрунтуванням ринкової стратегії в сучасних умовах..
725786 R
   657


Збірник матеріалів VІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія", 12 червня 2020 р., м. Тернопіль [Текст] : Тернопіл. нац. екон. ун-т; Тернопіль [ТНЕУ] : 2020, . - 72 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Збірник містить тези доповідей учасників VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія" (м. Тернопіль, 12 червня 2020 р.) з актуальних проблем і основних напрямків розвитку бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування відповідно до потреб управління підприємствами, установами, організаціями. Автори акцентують увагу на найбільш характерних тенденціях, закономірностях і перспективах використання новітніх напрямів розвитку обліково-аналітичної системи в Україні та світі.
725785 R
   339


Збірник тез доповідей IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю "Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення", 19-20 травня 2020 р. [Текст] : Тернопільський національний економічний університет, Каф. маркетингу; Тернопіль ТНЕУ : 2020, . - 342 c. Бібліогр. в кінці ст..
725783 R
   33


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення [Текст] : 18-19 черв. 2020 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Центр. спілка споживч. тов. України, Львів торг.-екон. ун-т та ін.; Львів. Вид-во : 2020, . - 372^1с c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику представлені тези доповідей, які оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", яка відбулася у Львівському торговельно-економічному університеті 18–19 червня 2020 року.
725782 R
   658

Міщук Ігор Пилипович
Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств торгівлі: засади впровадження та розвитку [Текст] : монографія / І. П. Міщук, І. І. Олексин, С. М. Олексин та ін.; за ред. І. П. Міщука ; Львів. торг.-екон. ун-т; ЛТЕУ Вид-во : 2020, . - 282^1с c. Бібліогр.: с. 202-216.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних і прикладних засад реінжинірингу бізнес-процесів підприємств торгівлі (на прикладі підприємств оптової торгівлі). Розглянуто теоретико-методичні підходи до моделювання бізнес-процесів у підприємствах торгівлі та концептуальні засади їх реінжинірингу. Висвітлено стан, тенденції та основні аспекти реінжинірингу комерційної, організаційно-управлінської та логістичної діяльності підприємств оптової торгівлі. Приділено увагу стратегічним підходам до розвитку реінжинірингу у бізнес-процесах підприємств оптової торгівлі, методичним підходам до використання аутсорсингу та бенчмаркінгу в моделі реінжинірингу бізнес-процесів, оцінці впливу реінжинірингу на ефективність та якість бізнес-процесів оптового торговельного підприємства.
725781 R
   657

Макаренко Андрій Петрович
Теорія і методика документування в обліку та аудиті [Текст] : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти за рівнем бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Н. С. Чакалова ; Інженер. ін-т Запоріз. нац. ун-ту; ЗНУ ІННІ : 2020, . - 400^1с c. табл.,. Бібліогр.: с. 393-399.

Анотація: У навчальному посібнику розкрито теоретичні та методологічні основи документування в обліку та аудиті. Докладно розглянуто особливості документування в обліку та аудиті грошових коштів, запасів і необоротних активів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, заробітної плати. За кожною темою у посібнику наведено лекційний матеріал, практичні приклади та завдання для самостійного вирішення.
726113 R
   51

Ледней Михайло Федорович
Збірник задач з векторного та тензорного числення [Текст] : навч. посібник для студентів фізичних факультетів університетів / М. Ф. Ледней, М. А. Разумова, О. В. Романенко, В. М. Хотяїнцев ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2010, . - 130 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 128 (18 назв).

Анотація: Видання спрямовано на практичні потреби фізиків, оволодіння стилем і підходами до роботи з векторами й тензорами, типовими для фізики, зокрема для загальних університетських курсів теоретичної фізики. Збірник містить 360 задач, необхідні теоретичні відомості, розв'язки характерних задач, відповіді та вказівки.
725780 R
   004

Пащенко Руслан Едуардович
Захист просторово-розподілених даних у комп'ютерних системах [Текст] : конспект лекцій / Р. Е. Пащенко ; Нац. аерокосм. ун-т ім М. Є Жуковського "Харків. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 104 c.

Анотація: Розглянуто відомості щодо нормативно-правового забезпечення захисту інформації і рівнів забезпечення інформаційної безпеки. Наведено класифікацію шкідливих програм, дані щодо їх впровадження у комп'ютерні системи та їх шкідливу дію на просторово-розподілені дані. Розглянуто методи виявлення шкідливих програм. Викладено основні проблеми, пов'язані з безпекою в мережі інтернет, та основні компоненти і приклади брандмауерів. Подано дані щодо можливості тайної передачі інформації і методів криптографічного захисту просторово-розподілених даних у комп'ютерних системах, моделі цифрового підпису.
726128 R
   55

Павлова Олена Олексіївна
Базові терміни і поняття в літології [Текст] : довідник / О. О. Павлова, Г. Г. Павлов ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2019, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 59 (11 назв).

Анотація: Наведено формалізовані визначення головних літологічних термінів і понять, класифікаційні схеми для визначення номенклатури найрозповсюдженіших видів осадових порід, що використовуються лекторами при викладанні дисципліни "Основи літології" та при безпосередньому описі зразків осадових порід. Обговорено послідовність визначення головних петрографічних параметрів і видових назв осадових порід при їхньому макроскопічному описі.
726127 R
   621.3

Скришевський Валерій Антонович
Фізичні основи напівпровідникових хімічних сенсорів [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В. А. Скришевський ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2006, . - 191 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 174 (20 назв).

Анотація: Викладено фізичні основи роботи та технологічні принципи створення напівпровідникових хімічних сенсорів. Введено поняття систем контролю газового середовища, що базуються на використанні принципу електронного носа. Розглянуто адсорбційно-десорбційні процеси на поверхні напівпровідників, хімічні реакції адсорбат – адсорбент, у тому числі з каталізатором. Акцентовано увагу на актуальних типах трансдьюсерів – резестивного типу на метал-оксидах, кремнієвих польових транзисторах, на органічних, нанокристалічних і поруватих напівпровідниках. Наведено приклади промислових і лабораторних сенсорів вологості СО, Н2, вуглеводнів, NO2, рН-метрів і лямбда-сенсорів.
726110 R
   53

Лисов Володимир Іванович
Електрика та магнетизм [Текст] : лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / [В. І. Лисов, В. Є. Федоров, Т. Л. Цареградська та ін.] ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2010, . - 168 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці робіт.

Анотація: Подано опис чотирнадцяти лабораторних робіт з електрики та магнетизму. Детально розглянуто принципи дії, основні характеристики, похибки та класи точності електровимірювальних приладів, наведено правила техніки безпеки у процесі роботи. Опис до кожної лабораторної роботи містить теоретичні відомості, необхідні студенту для виконання цієї роботи, схеми установок для проведення експерименту, порядок його виконання, контрольні запитання та список рекомендованої літератури.
725779 R
   52

Бутенко Ольга Станіславівна
Фотоґрамметрія та дистанційне зондування Землі [Текст] : навч. посіб. до виконання курсових робіт / О. С. Бутенко, С. І. Горелик, В. І. Ковальова ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 72 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 69.

Анотація: Розглянуто основні етапи оброблення даних із супутників дистанційного зондування. Подано методику виділення об'єктів, що аналізуються, за яскравісними ознаками. Наведено методики дослідження різноманітних задач.
725778 R
   004

Зеленков Андрій Вікторович
Інформаційні системи та технології. Практикум [Текст] : А. В. Зеленков ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 52 c. табл.,. Бібліогр.: с. 49.

Анотація: Розглянуто практичні питання автоматизації бухгалтерського і податкового обліку за допомогою програми "1С: Бухгалтерія 8 для України" в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності. Наведено завдання та методичні вказівки для виконання практичних робіт з вивчення програми "Бухгалтерія 8 для України". Описано особливості використання програми в професійній діяльності бухгалтерів, менеджерів, економістів, маркетологів та інших економічних спеціальностей.
725777 R
   37

Калінеску Тетяна Василівна
Методичні рекомендації щодо проходження другої виробничої практики та підготовки звіту бакалаврами за спеціальністю "Облік і оподаткування" [Текст] : методические рекомендации / Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, Г. В. Столярчук та ін. ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 60 c. Бібліогр.: с. 49-50.

Анотація: Мета виробничої практики – ознайомлення студентів з досвідом роботи бухгалтера, аудитора, податківця, працівника контрольно-ревізійної сфери, формування у студентів ділових якостей, набуття навичок роботи у колективі тощо. Рекомендований зміст конкретних дій студента-практиканта подано в табл. 3.1. Наведені розширена програма та зміст дій студента можуть бути скореговані відповідно до конкретних аспектів організації, управління, організаційно-правової форми та напрямів фінансово-господарської діяльності конкретної бази практики. Звіт з проходження виробничої практики складається з двох частин: текстової та додатків до звіту. Текстова частина повинна відображати всю виконану роботу відповідно до програми. Кожне вивчене питання змісту практики оформлюється в звіті окремим розділом. Додатки до звіту формуються залежно від вибраного об’єкта проходження виробничої практики.
726107 R
   004

Єгорченков Олексій Володимирович
Інформаційні технології управління проектами [Текст] : навч. посібник / Єгорченков О. В., Єгорченкова Н. Ю., Кубявка Л. Б. ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2017, . - 80 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 77-78 (17 назв).

Анотація: Наведено практичні аспекти застосування інформаційних систем управління проектами. Визначено сутність понять "проект", "план", "програма", пояснено різницю між ними. Розглянуто заходи, через які здійснюється управління проектами (проектний менеджмент). Досліджено роль і значення інформаційних технологій в управлінні проектами. Виявлено основні переваги використання інформаційних систем управління проектами. Наведено приклади для виконання практичних завдань.
726130 R
   53

Зеленський Сергій Євгенович
Обернення хвильового фронту [Текст] : конспект лекцій із дисципліни "Адаптивна оптика" / С. Є. Зеленський ; КНУ імені Т. Шевченка; "Київський ВПЦ : 2008, . - 72 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 69 (6 назв).

Анотація: Викладено фізичні основи явища обернення хвильового фронту в оптичному діапазоні довжин хвиль. Розглянуто два найбільш поширені механізми такого явища – чотирихвильове змішування та вимушене розсіяння Мандельштама – Бріллюена. Наведено приклади застосування обернення хвильового фронту.
726131 R
   51

Самойленко Віктор Миколайович
Математичне моделювання в геоекології [Текст] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Самойленко ; КНУ імені Т. Шевченка; "Київський ВПЦ : 2003, . - 200 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 199 (15 назв).

Анотація: Викладено принципи, способи, методики й алгоритми суто математичного і споріднених з ним методів моделювання, актуальних у комплексі для відтворення структури, динаміки і стійкості та оптимізації стану геосистем, різних за генетично-функціональними характеристиками. Розглянуто базові положення моделювання й аналізу стійкості природних геосистем до антропогенних навантажень. Викладено основи, понятійний апарат і підходи до стохастичного моделювання екологічного стану природно-технічних геосистем, у т. ч. підвалини математично-картографічного ландшафтно-гідроекологічного модельного районування територій. Наведено методично-прикладні рішення з моделювання, спрямовані на оптимізацію геоекологічного моніторингу та еколого-економічно збалансоване управління геосистемами.
725776 R
    57


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16-17 вересня 2020 р. [Текст] : [збірник] / Національна академія медичних наук України; Харків Юстон : 2020, . - 104 c. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Матеріали конференції містять статті та тези доповідей за результатами наукової роботи дослідників та спеціалістів-практиків України і зарубіжжя в галузі імунології, алергології, мікробіології, клінічної медицини та фармації.
621.395/R 88-754509
   621.395

Ruckle G.
Der Fernsprechverkehr als Massenerscheinung mit starken Schwankungen [Текст] : научное издание / Ruckle G., lubberger F. ; von Verlag : 1924, . - 150^1s. c. 19 textabb.
621.33/R 53-603434
   621.33

Richey Albert S.
Electric railway handbook [Текст] : A reference book of practice data, formulas and tables for the use of operation engineers and students / Albert S. Richey; book McGraw-Hill : 1924, . - 798^1pp c.
725773 R
   33

Солодухін Станіслав Володимирович
Моделювання масової поведінки агентів в економічних системах: моделі, методи, прикладні аспекти [Текст] : монографія / С. В. Солодухін, В. В. Хорошун ; Запорізький нац. ун-т; нац. Запорізький : 2020, . - 286 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Монографія присвячена вирішенню проблем моделювання масової поведінки агентів в економічних системах. На концептуальному рівні розглянуто методологію виконання завдань моделювання масової поведінки агентів на фінансовому ринку та моделювання масової поведінки в управлінні підприємствами. Прикладний аспект містить комплекс взаємопов'язаних моделей аналізу поведінки агентів на фінансових ринках. На інструментальному рівні в монографії велику увагу приділено розробці прикладних моделей масової поведінки в зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємств.
725772 R
   657

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний [и др.]. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т; Тернопіль ТНЕУ : 2019, . - 220^1с c. Бібліогр.: с. 216-219.

Анотація: Навчальний посібник присвячений актуальним питанням формування обліково-інформаційної системи, а також її використання в процесі оперативного й стратегічного управління підприємством з урахуванням кризових явищ в економіці, нових видів та форм підприємницької діяльності, соціальної спрямованості бізнесу. У посібнику детально викладено можливі варіанти обліку та формування звітності з метою управління вартістю підприємства, оцінювання і прогнозування очікуваних витрат, ризиків підприємства; розкрито принципи й технологію складання внутрішньої звітності в частині операційної та стратегічної системи обліку управління виробництвом, а також прийняття соціальних і екологічних рішень. Окремо подано напрями та показники розкриття інформації в інтегрованій звітності та збалансована система показників для забезпечення інформаційних потреб менеджменту. У кінці кожної теми наведено контрольні питання та тести, що дають можливість читачеві здобути навики застосування бухгалтерського обліку в управління підприємством.
725771 R
   37

Самойленко Олексій Олександрович
Підготовка бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища [Текст] : монографія / Самойленко О. О.; Київ [МАУП] : 2020, . - 436 c. Бібліогр.: с. 361-404.

Анотація: У монографії розглядаються теоретичні, методичні та організаційно-технічні основи підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Уточнено понятійний апарат проблеми дослідження та розкрито особливості освітньо-наукової підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах розбудови інформаційного суспільства, окреслено методологічні підходи до розвитку професійної компетентності бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Визначено особливості, становлення і розвиток та засоби реалізації масових відкритих дистанційних курсів у закладах вищої освіти. Розроблено експериментальну модель підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища, критерії, показники та рівні готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності в умовах зазначеного середовища, а також педагогічні умови формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності. Запропонована технологія підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища.
725770 R
   33


Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" [Текст] : зб. тез, 21 квітня 2020 / Нац. авіац. ун-т, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ", ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ" [та ін.] ; [голов. ред. Степанов О. П.]; 2020 Київ : НАУ, . - 102 c. граф.,. табл.,. 100 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали науково-практичної конференції містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт вчених, викладачів та студентів.
725769 R
   37

Сергеєва Лариса Миколаївна
Організаційно-методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів професійної (професійно-технічної) освіти [Текст] : метод. рек. / Л. М. Сергеєва, П. С. Олешко, Н. В. Кінах, В. О. Купрієвич ; Держ. заклад вищої освіти "Ун-т менеджменту освіти", Центр. ін-т післядипломної освіти; Луцьк Волиньполіграф : 2020, . - 60 c. Бібліогр.: с. 18-19, 46-47.

Анотація: Висвітлено теоретичні аспекти підготовки випускної роботи як результату самостійної науково-дослідницької діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації. Обґрунтовано вимоги до керівництва науково-педагогічними працівниками кафедри випускними роботами. Запропоновано алгоритм організаційно-методичного супроводу діяльності кураторів-тьюторів для забезпечення високої якості підготовки випускних робіт. Представлено кращі практики обґрунтування моделі власної професійної діяльності слухачами курсів підвищення кваліфікації.
621.1/B 27-501296
   621.1

Bartmann Fritz
Die Sekundenschwankunden im Bergbau bei Ubergang auf Hochdruckdampferzeugung und ihr Ausaleich duch Dampfspeicherung [Текст] : Dissertation zur Erlangung der Wurde eines doktor-Engenieurs / Bartmann F.; R. Vervielfaltigungsdruck : 1936, . - 106^1s. c. 41 abb.
725768 R
   34

Боровик Андрій Володимирович
Застосування в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених, позбавлених волі: правові підстави, теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А. В. Боровик, О. Г. Колб, І. О. Колб та ін.; за заг. ред. О. Г. Колба ; Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т імені акад. Степана Дем'янчука; Луцьк ВолиньПоліграф : 2020, . - 640 c. Бібліогр.: с. 610-693 та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику з'ясовано зміст і сутність проблем теоретичного та практичного характеру, що виникають у процесі застосування в Україні до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичної сили, спеціальних засобів і зброї, а також розроблено комплекс науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення правового механізму з означеної тематики дослідження.
t=2.3057858943939