Нові надходження книжкових видань
04 жовтня 2020 - 10 жовтня 2020

621.315/R 46-973642
   621.315

Retzow U.
Die Eigenschaften elektrotechnischer Isoliermaterialien in graphischen Darstellungen. [Текст] : Eine Sammlung von Versuschsergebnissen aus Technik und Wissenschaft / Retzow U.; von Verlag : 1927, . - 250^1s. c. 330 abb.
725799 R
   656


Принципи розвитку організації морських перевезень в сучасних умовах міжнародного судноплавства [Текст] : монографія / за ред. Л. Л. Ніколаєвої; "ОМА" НУ : 2020, . - ^2260 c. Бібліогр.: с. 251-259.

Анотація: В монографії представлено складний комплекс проблем становлення національного транспортного потенціалу на базі системи позиціонування підприємств на ринку транспортних послуг з урахуванням принципів розвитку організації морських перевезень в сучасних умовах міжнародного судноплавства. Запропоновано систему позиціонування транспортних компаній на ринку морських перевезень на основі факторів і умов їх розвитку та оцінки ризиків функціонування в конкурентному середовищі. Сформовано підходи до конкурентної стратегії розвитку національних судноплавних компаній малотоннажного флоту в умовах інтеграційних процесів з європейським економічним простором. Висвітлено значення морського транспорту у системі енергетичної безпеки України. Обгрунтовано параметри ефективності адаптаційних заходів щодо забезпечення екологічно-раціонального судноплавства. Розглянуто напрямки розвитку систем інформаційного забезпечення контейнерних перевезень на основі сучасних логістичних підходів. Сформульовано проблеми розвитку берегових сервісних формувань. Вперше вони розглянуті в якості сервісних енергетичних систем. Обгрунтовано концепцію бізнес-моделювання і методику визначення чисельності операторів сервісної сфери. Розроблено оригінальні методи оптимізації процесів завантаження суден і вантажної програми на основі створеної бази даних.
726121 R
   91

Іщук Олексій Олександрович
Просторовий аналіз і моделювання в ГІС [Текст] : навч. посібник / О. О. Іщук, М. М. Коржнев, О. Є. Кошляков ; за ред. Д. М. Гродзинського ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2003, . - 200 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 195-196 (35 назв).

Анотація: Викладено основи просторового аналізу й моделювання за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС) і наведено приклади їх практичного застосування при в вивченні природних ресурсів та прогнозі розвитку надзвичайних екологічних ситуацій в Україні.
726125 R
   53

Поперенко Леонід Володимирович
Технологія обробки оптичних поверхонь [Текст] : навч. посібник для студентів фізичного факультету / Л. В. Поперенко, Ю. Д. Філатов ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2004, . - 167 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр.: с. 162-166.

Анотація: Присвячено вивченню широкого кола питань технології оптичного приладобудування, а саме, технології механічної обробки оптичних деталей. Теоретичний аналіз процесів формоутворення, шліфування та полірування оптичних поверхонь подано з урахуванням усталених підходів і новітніх науково-технічних розробок у галузі оптичної технології.
621.43/B 35-349358
   621.43

Becker Gabriel
Vervollkommnung der Kraftfahrzeugmotoren durch Leichtmetallkolben [Текст] : научное издание / Becker G.; von Verlag : 1922, . - 98^1s. c. 79 abb.
726119 R
   53

Білий Михайло Ульянович
Основи нелінійної оптики та її застосування [Текст] : навч. посібник для студентів фізичного факультету / М. У. Білий ; Київський університет імені Т. Шевченка; центр Видавничий : 1999, . - 172 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 171.

Анотація: Нелінійна оптика є новим розділом сучасної фізики. У даному навчальному посібнику розглянуті основні нелінійні явища, які виникають у речовині під дією потужних лазерних пучків. Теоретичний аналіз різних нелінійних ефектів підкріплено відповідними експериментальними дослідженнями.
726118 R
   53

Поперенко Леонід Володимирович
Оптичні властивості опромінених металевих дзеркал [Текст] : монографія / Л. В. Поперенко ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2005, . - 175 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бібліогр. наприкінці розділів.

Анотація: Розглянуто результати експериментального дослідження взаємозв'язку оптичних властивостей з атомно-електронною структурою поверхневих шарів як полікристалічних металевих матеріалів, так і аморфних металевих сплавів, опромінених іонами різних елементів, електронами, нейтронами, тощо. Висвітлено переваги еліпсометричної спектроскопії електронних станів валентної смуги невпрорядкованого середовища за присутності слабкої андерсонівської локалізації електронів з енергією Фермі.
621.313/R 92-448859
   621.313

Rummel Erich
Die Gleichstrommaschinen. Wirkungweise, Aufbau und Berechnung... [Текст] : научное издание / Rummel E.; Robert Verlag : 1939, . - 135^1s. c. 50 abb. in text
725789 R
   336

Тріпак Мар'ян Миколайович
Соціально-економічні детермінанти діяльності інклюзивних інституцій в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. М. Тріпак ; Поділ. спец. навч.-реабілітац. соціально-екон. коледж; Кам'янець-Подільський ТНЕУ : 2020, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 261-277 (287 назв).

Анотація: Монографія різнобічно аргументує авторську ідею соціально-економічної діяльності інклюзивних інституцій на стику ідеологій і наукових вишколів: "економіки", "фінансів", "соціальної інклюзії" і "психології". Тематика даного дослідження створює підсистему дій, з одного боку, "соціальної психології" та "освітньої інклюзії" – як дітище філософських знань, а з іншого – "соціально-економічна діяльність", як серцевина соціальних і політико-ідеологічних питань, які зосередили у собі фундаментальність економіки та фінансів, прагматизм політики та раціональність ефективності діяльності інклюзивних інституцій у процесі надання відповідних послуг, що створюватиме прагматичний механізм соціалізації інклюзивної освіти в Україні.
621.316/R 88-252279
   621.316

Rudenberg Reinhold
Die Relaisseteuerungen der modernen Starkstromtechnik [Текст] : научное издание / Rudenberg R.; von Verlag : 1930, . - 80^1s. c. 125 abb.
621.316/R 88-748383
   621.316

Rudenberg R.
Grounding Principles and Practice [Текст] : научное издание / Rudenberg R.; Institute American : 1945, . - 46^1pp c.
725768 R
   34

Боровик Андрій Володимирович
Застосування в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених, позбавлених волі: правові підстави, теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А. В. Боровик, О. Г. Колб, І. О. Колб та ін.; за заг. ред. О. Г. Колба ; Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т імені акад. Степана Дем'янчука; Луцьк ВолиньПоліграф : 2020, . - 640 c. Бібліогр.: с. 610-693 та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику з'ясовано зміст і сутність проблем теоретичного та практичного характеру, що виникають у процесі застосування в Україні до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичної сили, спеціальних засобів і зброї, а також розроблено комплекс науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення правового механізму з означеної тематики дослідження.
725764 R
   004

Проніна Ольга Ігорівна
Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в умовах індивідуальних потреб замовника [Текст] : монографія / О. І. Проніна, О. Є. П'ятикоп ; Держ. вищ. навч. заклад "Приазов. держ. техн. ун-т" (ДВНЗ "ПДТУ"); Маріуполь ПДТУ : 2020, . - 138 c. Бібліогр.: с. 97-108.

Анотація: Монографія присвячена вирішенню задачі підвищення ефективності прийняття рішення щодо вибору послуги в у мовах індивідуальних потреб замовника. Для поставленої задачі обґрунтовано і описано нові моделі та методи на основі апарату нечіткої логіки. Детально викладена інформаційна технологія підтримки індивідуальних потреб замовника для систем організації транспортних послуг.
725762 R
   657

Островерха Рита Едуардівна
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Р. Е. Островерха ; Ун-т держ. фіскальної служби України; Ірпінь УДФСУ : 2020, . - 604 c. Бібліогр.: с. 529-542 (149 назв).

Анотація: Навчально-методичний посібник написаний відповідно до програми навчальної дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для студентів, що навчаються за спеціальністю 071 "Облік та оподаткування". У посібнику висвітлюються теоретичні положення організації бухгалтерського обліку, а також практичні методи, способи та прийоми організації облікового процесу та роботи апарату бухгалтерії у сучасних умовах із використанням чинної нормативно-правової бази. До кожної теми розроблені практичні завдання, контрольні питання та тести, які дозволять набути практичні навички та підготуватися до поточного і підсумкового контролю.
621.313/R 79-657041
   621.313

Rosenberg E.
Die Gieichstrom-Querfeldmaschine [Текст] : научное издание / Rosenberg E.; von Verlag : 1928, . - 98^1s. c. 102 textabb.
621.315/R 46-973642
   621.315

Retzow U.
Die Eigenschaften elektrotechnischer Isoliermaterialien in graphischen Darstellungen. [Текст] : Eine Sammlung von Versuschsergebnissen aus Technik und Wissenschaft / Retzow U.; von Verlag : 1927, . - 250^1s. c. 330 abb.
t=3.1692109107971