Нові надходження книжкових видань
04 жовтня 2020 - 10 жовтня 2020

621.313/R 92-448859
   621.313

Rummel Erich
Die Gleichstrommaschinen. Wirkungweise, Aufbau und Berechnung... [Текст] : научное издание / Rummel E.; Robert Verlag : 1939, . - 135^1s. c. 50 abb. in text
725760 R
   37


Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму [Текст] : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. / Подільський спец. навч.-реабілітац. соціально-економічний коледж, Тернопільський нац. економічний ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.]; . - 240 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
725759 R
   51

Ковальчук Ольга Ярославівна
Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах [Текст] : підручник / О. Я. Ковальчук ; Тернопільський національний економічний університет; Тернопіль ТНЕУ : 2019, . - 412 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 397-404.

Анотація: У підручнику розглянуто питання застосування математичних методів та моделей у практиці дослідження міжнародних ситуацій і процесів для встановлення взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних відносин, виявлення неочевидних ресурсів та можливостей взаємодії на міжнародній арені, прогнозування майбутніх станів та перевірки гіпотез про ймовірні сценарії розвитку ситуації й можливі сценарії дій. Теоретичний матеріал розподілено на сім змістовних блоків, в яких викладено такі програмні питання: методологія застосування традиційних статистично-математичних методів для побудови моделей процесів та явищ міжнародних відносин, зокрема дисперсійного, кореляційно-регресійного, факторного, дискримінантного, кластерного і канонічного аналізів, прогнозування за моделлю ARIMA, аналізу виживання та аналізу відповідності. Висвітлено можливості застосування інструментарію data mining для дослідження міжнародних відносин, зокрема на основі аналізу асоціативних правил, нейронних мереж, споживчого скорингу та автоматичної класифікації текстів. Розглянуто можливості застосування інструментів моделювання для розробки оптимальних рішень у МВ, зокрема теорії ігор, теорії катастроф та інформаційних технологій big data.
725758 R
   678


III International Scientific conference Advanced Polymer Materials and Technologies, ARMT-2020, Kyiv, Ukraine, 14-15 April 2020 [Текст] : conference Proceedings / red. : V. P. Plavan, I. O. Liashok, M. K. Koliada ; Kyiv National University of Technologies and Design; Kyiv KNUTD : 2020, . - 140 c. іл.,. Біблиігр. в кінці ст..
725746 R
   621.4


XXV міжнародний конгрес двигунобудівників [Текст] : тези доп. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", Нац. техн. ун-т "ХПІ", ДП "Запорізьке машинобудівне КБ "Прогрес" ім. акад. А. Г. Івченка", АТ "Мотор Січ" [та ін.]; Харків ХАІ : 2020, . - 78 c.
725745 R
   8


Іноземна мова у наукових дослідженнях (суспільствознавчі, лінгвістичні, методичні та перекладознавчі студії) [Текст] : монографія; ТНЕУ ВПЦ : 2020, . - 248 c. табл.,. Бібліогр.: с. 221-244.

Анотація: Монографія присвячена теоретичним та практичним аспектам навчання іншомовної комунікативної компетенції з метою забезпечення ефективної інтерактивної взаємодії в професійному середовищі академічної спільноти. Сфера наукового дослідження охоплює також питання мотивації, критичного та креативного мислення, саморозвитку та самовдосконалення, що є передумовами активізації освітнього процесу, культурного розвитку та фахового зростання особистості.
725757 R
   31

Лібанова Елла Марленівна
Оцінка якості життя в Україні на основі суб'єктивних показників добробуту [Текст] : монографія / Елла Лібанова, Олександр Осауленко, Людмила Черенько; Global RS : 2020, . - 360 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 355-357.

Анотація: У даній монографії авторами зроблений порівняльний аналіз методологічних підходів до дослідження різних аспектів життя на основі опитування населення, в тому числі із застосуванням суб'єктивних оцінок, які використовуються на сьогодні в країнах ОЕСР, Євросоюзу, СНД та інших. Детально розглянута методологія та результати дослідження добробуту із врахуванням суб'єктивного компоненту в офіційній статистиці України, що здійснюється на основі вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Проаналізована в динаміці загальна самооцінка населенням країни свого життя, рівня доходів, бідності, житлових умов, стану здоров'я, харчування, доступності сучасних засобів комунікації та інших характеристик умов та якості життя.
725756 R
   622

Бондаренко Володимир Ілліч
Кінетичні та термобаричні сонови інтенсифікації фазових перетворень техногенних газогідратів [Текст] : монографія / В. І. Бондаренко, К. С. Сай, О. Ю. Свєткіна [та ін.]; Дніпро ЛізуновПрес : 2020, . - 160 c. i-гербы рис.,. Бібліогр.: с. 142-155.

Анотація: У монографії викладено результати моделювання термобаричних умов процесу гідратоутворення, обґрунтовано термодинамічні та термохімічні характеристики фазових переходів. Проаналізовано і систематизовано літературні та інформаційні джерела відносно існуючих даних щодо закономірностей гідратоутворення, самоконсервації газогідратних структур, властивостей та особливостей фазових переходів. Проведено експериментальні дослідження встановлення закономірностей утворення газових гідратів із використанням інтенсифікаторів процесу гідратоутворення – активного перемішування водогазової суміші у реакторі, застосування ПАР, впливу магнітного поля й ультразвуку. Розроблено основні технологічні параметри і принципову схему установки з виробництва газогідратів безпосередньо у промислових умовах.
725744 R
   629.7

Захарченко Віктор Панасович
Методи та засоби забезпечення резервування авіоніки [Текст] : монографія / В. П. Захарченко, С. В. Єнчев, С. С. Ільєнко, С. С. Товкач, А. В. Ільєнко; за заг. ред. В. М. Воробйова ; Нац. авіац. ун-т; Київ НАУ : 2020, . - 276 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 264-275.

Анотація: Проаналізовано стан і тенденції розвитку авіоніки, методи підвищення надійності та системної ефективності функціонування ПС. Монографія містить результати з розробки статистичних моделей оцінки показників надійності і ефективності процесів технічного обслуговування та функціонування ергатичної системи "екіпаж – ПС – середовище"; математичних, напівнатурних, фізичних моделей підвищення системної ефективності функціонування систем автоматичного керування польотом, газотурбінними двигунами, закрилками, рульовими приводами, інформаційної керуючої системи сигналізації введенням в їх структури параметричного, режимного та інформаційного резервування для розкриття їх внутрішніх властивостей; експериментальні дослідження відмовостійких існуючих та перспективним систем авіоніки із застосуванням різних моделей функціонування.
725753 R
   9

Ткачук Андрій Павлович
Збройні Сили як фактор національної безпеки України у діяльності політичних партій у 1991-2014 роках [Текст] : монографія / А. П. Ткачук; Львів НАСВ : 2019, . - 294 c. Бібліогр.: с. 263-293.
725743 R
   5

Дудар Тамара Вікторівна
2 Англо-українсько-російський словник екологічних термінів [Текст] : Т. В. Дудар; Київ НАУ : 2020, . - 280 c. Бібліогр.: с. 278.

Анотація: Містить широкий спектр термінів і терміносполук з питань впливу антропогенної діяльності на довкілля та екологічної безпеки авіатранспортних процесів, узятих із сучасної науково-технічної літератури, міжнародних і державних стандартів і документації ICAO.
725751 R
   007

Повстяной Олесандр Юрійович
Комп'ютерно-інформаційні технології в сучасному матеріалознавстві [Текст] : монографія / Олександр Повстяной, Віктор Рудь, Наталя Імбірович ; Луцький національний технічний університет; ЛНТУ РВВ : 2019, . - 196 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Монографія присвячена одному із напрямків сучасного матеріалознавства – комп'ютерного, а саме вивченню можливостей та оцінки сучасного програмного забезпечення для комп'ютерних засобів дослідження металографічних зображень з метою визначення якісних та кількісних характеристик різноманітних матеріалів.
725739 R
   61

Носовський Анатолій Володимирович
Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання [Текст] : підручник для студ. ВНЗ, які навч. за спец. "Атомна енергетика" / А. В. Носовський, Б. М. Бондар ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій; Київ [Фенікс] : 2020, . - 408 c. іл.,. Бібліогр.: с. 401.

Анотація: Розглянуто питання фізичних основ дозиметрії, взаємодії іонізуючих випромінювань із речовиною й принципи нормування радіаційних параметрів. Особливу увагу приділено методам вимірювання іонізуючих випромінювань. Видання представляє курс лекцій з навчальної дисципліни «Дозиметрія та захист від випромінювання», призначений, у першу чергу, для студентів вищих навчальних закладів інженерно-технічних спеціальностей.
725742 R
   5

Ісаєнко Володимир Миколайович
Захист навколишнього середовища в авіатранспортних процесах [Текст] : підручник / В. М. Ісаєнко, С. В. Бойченко, К. О. Бабікова, О. О. Вовк; Київ НАУ : 2020, . - 320^1с c. Бібліогр.: с. 307-314 .

Анотація: У підручнику стисло і доступно розглянуто найактуальніші проблеми раціонального природокористування, охорони довкілля і підвищення екологічної безпеки під час експлуатації транспортних засобів, зокрема, авіатранспортних процесів, а також визначено найголовніші тенденції розвитку комплексу екологічних наук, змін понятійного апарату, нових ідей та концепцій щодо поглядів на гармонізацію взаємовідносин суспільства і природи. Використано теоретичний та практичний матеріал відомих українських і зарубіжних фахівців-екологів, а також сучасну статистичну інформацію.
725737 R
   51

Цюпій Тамара Іванівна
Напівдосконалі напівдистрибутивні кільця та скінченні орієнтовані графи [Текст] : монографія / Т. І. Цюпій ; ПЗВО "Київський міжнародний ун-т", Ф-т інформаційних технологій"; Київ [КиМУ] : 2020, . - 160 c. іл.,. Бібліогр.: с. 138-151.

Анотація: Монографія присвячена вивченню властивостей напівдосконалих напівдистрибутивних кілець і їхніх сагайдаків. Результати монографії тісно пов'язані з дослідженнями, проведеними відомим американським фахівцем з теорії графів Ф. Харарі. Теоретичне та практичне значення отриманих результатів монографії полягає в розвитку методів теорії сагайдаків у структурній теорії кілець. Результати мають загальнотеоретичний і практичний характер, можуть бути використані для подальших досліджень у теорії орієнтованих графів і їхніх сагайдаків. Деякі результати досліджень можуть бути використані при викладанні студентам технічних спеціальностей дисциплін: дискретна математика та вища математика.
725741 R
   35


Публічне управління як системне суспільне явище [Текст] : підручник / за заг. ред. А. М. Михненка, Н. М. Грущинської; Київ НАУ : 2019, . - 516 c. табл.,. 50 Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Підручних містить допоміжний матеріал для самостійної роботи, до кожного розділу наведені питання для самоперевірки та завдання для самостійної роботи, орієнтований перелік тестових завдань кожного і список рекомендованої літератури.
725736 R
   338


Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", 24-25 жовтня 2019 року [Текст] : [наук. вид.] / Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського (Україна), Університет Ополе (Польща), Вища школа європейських і регіональних студій (Чехія) [та ін.]; Олексієнко [СВД : [2019], . - 192 c. іл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
725735 R
   005

Кучеренко Діана Григорівна
Менеджмент. Курс лекцій [Текст] : [навч. вид.] / Д. Г. Кучеренко ; Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку; "Центр Вид-во : 2020, . - 183 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 181-182.

Анотація: Курс лекцій розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни "Менеджмент" і він містить систематичний виклад основних понять, визначень, функцій та методів менеджменту.
725734 R
   36

Клапків Юрій Михайлович
Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Ю. Клапків; Тернопіль ТНЕУ : 2020, . - 568 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 516-567 та у виносках.
725733 R
   15

Вінтюк Юрій Володимирович
Створення і застосування здоров'язберігаючої профорієнтаційної системи [Текст] : монографія / Ю. В. Вінтюк ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів [Камула] : 2018, . - 168 c. табл.,. Бібліогр.: с. 128-136 та с. 164-167.
725732 R
   33


Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми [Текст] : колективна монографія / [Бидик А. Г., Бугель Ю. В., Давидовська Г. І. та ін. ; за наук. ред.Н. Є. Кульчицької] ; МОН України; Чортків ТНЕУ : 2020, . - 323 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
725731 R
   331

Брич Василь Ярославович
Трансформація системи управління персоналом підприємств [Текст] : монографія / Брич Василь, Борисяк Олена, Білоус Любомир, Галиш Наталія ; Тернопільський національний економічний університет; "Економічна [ВПЦ : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 166-194.
725730 R
   629.7

Чоха Юрій Миколайович
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів [Текст] : підручник для студ. ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Обслуговування повітряних суден" / [Ю. М. Чоха, С. О. Дмитрієв, А. П. Кудрін та ін.] ; Національний авіаційний ун-т; Київ [НАУ] : 2014, . - 612 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 600-602.
725729 R
   658

Брич Василь Ярославович
Стратегія управління підприємством з виробництва біопалива [Текст] : монографія / Брич Василь, Галиш Наталія, Борисяк Олена ; Тернопільський національний економічний університет; "Економічна [ВПЦ : 2020, . - 224 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 171-202.

Анотація: Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних засад формування стратегії управління підприємством альтернативної енергетики в умовах сталого розвитку. Розкрито специфіку трансформації стратегії управління підприємством біопалива і зростання його ролі шляхом розгляду засад сталого розвитку біоенергетичної галузі та дослідження екологічних та енергоефективних векторів організації транспортної сфери. Обґрунтовано методику й формування ланцюга створення вартості біопалива. Запропоновано інтервальну дискретну модель динаміки підприємства на ринку твердого біопалива. Розроблено алгоритм формування та удосконалено науково-методичні підходи стратегії підприємництва з виробництва біопалива.
725728 R
   331

Брич Василь Ярославович
Управління підготовкою робітничих кадрів [Текст] : монографія / Василь Брич, Любомир Білоус, Олена Борисяк, Богдан Брич ; Тернопільський національний економічний університет; "Економічна [ВПЦ : 2020, . - 196 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 146-170.
62/B 12-969603
   62

Bach C.
Festigkeitseigenschaften und Gefugebilder der Konstruktionsmateriaaien [Текст] : научное издание / Bach C., Baumann R.; von Verlag : 1921, . - 130^1pp c. 936 fig.
725726 R
   51

Желдак Тимур Анатолійович
Нечіткі множини в системах управління та прийняття рішень [Текст] : навч. посібник / Т. А. Желдак, Л. С. Коряшкіна, С. А. Ус ; за ред. С. А. Ус ; Національний технічний ун-т "Дніпровська політехніка"; "ДП" НТУ : 2020, . - 387 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 327-333. - Предм. покажч.: с. 383-386.

Анотація: Розглянуто основні поняття теорії нечітких множин, нечіткі відношення, нечіткі числа, нечіткі та лінгвістичні змінні й операції над ними. Описано застосування нечітких множин у системах прийняття рішень, штучного інтелекту і теорії керування. Подано методи прийняття рішень на базі нечітких відношень переваги та задачі нечіткого математичного програмування. Велику увагу приділено практичному застосуванню нечітких множин.
621.1/R 91-799579
   621.1


Rules for construction of unfired pressure vessels [Текст] : научное издание / A.S.M.E.; Society american : 1943, . - 337^1pp c.
725314 B
   656

Товстокорий Олег Миколайович
Маневрування суден у звичайних умовах [Текст] : навч. посібник з дисципліни "Управління судном" / О. М. Товстокорий, Л. А. Півоваров ; Херсонська державна морська академія; Херсон ХДМА : 2020, . - 553 c. іл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Навчальний посібник "Маневрування суден у звичайних умовах" з дисципліни "Управління судном" пропонується для навчання морських офіцерів згідно з ММО модельних курсів 7.01 "Підготовка капітанів та старших помічників". Його можна використовувати для навчання курсантів старших курсів морських академій, для самостійної підготовки судноводіїв та підвищення їхньої кваліфікації. Надана спроба висвітлити різні способи маневрування судна та використання сучасних типів рушіїв у різноманітних звичайних умовах.
725311 B
   37


Физико-технический факультет Днепровского национального университета (выпуск 1960 г.) [Текст] : [сост. и ответст. ред. Виталий Луценко ; ред.: Валерий Сизько, Анатолий Кизуб, Анатолий Скочко]; Физико-технический факультет Днепровского национального университета (выпуск 1960 г.)^E[документ.-худ. изд.] [сост. и отв. редактор Виталий Луценко ; ред.: Валерий Сизько, Анатолий Кизуб, Анатолий Скочко] АРТ-ПРЕС Днепр Днепр АРТ-ПРЕС : 2020, . - 448 c. a-цв. ил. Библиогр.: с. 446.
725306 B
   51


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : [зб. наук. пр.] / МОН України; імені [ХНУ : 2019, . - 74 c. граф.,. c-портр. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
725304 B
   9

Толочко Петро Петрович
От Руси до Украины. Пути исторической памяти [Текст] : [науч. изд.] / П. П. Толочко; дом [Издательский : 2020, . - 232 c. Алф. указ.: с.226-231 . - Библиогр. в сносках.

Анотація: В книге прослежена эволюция этнического и политического развития населения нынешней территории Украины от Киевской Руси (ІХ – ХІІІ вв.) до обретения им государственной суверенности. В своем исследовании автор стремился максимально адекватно представить исторические явления и события, не прибегая к распространенному в украинской историографии методу ретроспекции, когда прошлое подается не в идентичных названиях и понятиях, но в современных, которых не знают письменные источники. В равной мере это относится и к исторической этнонимии населения, которая на протяжении веков не была неизменной. Свое нынешнее этническое имя оно обрело благодаря просветительской деятельности отечественных интеллектуалов ХІХ в. – М. Максимовича, Н. Костомарова, П. Кулиша, П. Чубинского, М. Драгоманова и др., превратившись из русов и малорусов в украинцев. Автор убежден, что научная этика историка не дает ему права осовременивать прошлое, ибо, в таком случае, вместо исторической действительности он предъявит читателю псевдопатриотический фальсификат.
725299 B
    52

Єфіменко Володимир Михайлович
175 років Астрономічній обсерваторії Київського університету [Текст] : монографія / [В. М. Єфіменко, В. М. Івченко, Б. І. Гнатик та ін.] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2020, . - 464 c. граф.,. рис.,. фот.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Подано історичні відомості про створення Астрономічної обсерваторії Київського університету, започаткування та розвиток наукових напрямів її діяльності. Уперше окремо представлено історію кафедри астрономії та її роль у підготовці кваліфікованих кадрів астрономічної спеціальності в Київському університеті. Висвітлено отримані наукові результати з основних напрямів досліджень: астрометрії, малих тіл Сонячної системи, фізики Сонця та сонячної активності, релятивістської астрофізики, космології, іоносфери й атмосфери Землі.
725298 B
   339

Рогач Олександр
Багатонаціональні підприємства [Текст] : підручник / Олександр Рогач ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2019, . - 384 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Розглянуто сутність і поняття багатонаціональних підприємств, їхні позиції у світовій економіці. Розкрито теорії багатонаціональних фірм, особливості глобальної мережевої організації їхнього бізнесу, стратегії зарубіжної діяльності та фінансової системи. Значну увагу приділено показу впливу багатонаціональних підприємств на економічний розвиток країн, що приймають їхні інвестиції, зокрема на формування експортного та науково-технічного потенціалу, людського капіталу та капіталоутворення.
725294 B
   62

Говорун Тетяна Павлівна
Матеріалознавство та технологія матеріалів (у схемах і завданнях) [Текст] : навч. посібник / Т. П. Говорун, О. П. Гапонова, С. В. Марченко ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 163 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 108.
725293 B
   621.22

Ратушний Олександр Валерійович
VI технологічний уклад: перспективи розвитку систем, які передають енергію рідині [Текст] : монографія / О. В. Ратушний ; Сумський державний університет, каф. прикладної гідроаеромеханіки, ф-т ТеСЕТ; держ. Сум. : 2020, . - 212 c. граф.,. фот.,. Бібліогр.: с. 201-211 та у виносках.

Анотація: У монографії на основі розгляду історії насособудування і законів розвитку технічних систем досліджуються можливості розвитку насосів як систем в епоху нового шостого технологічного укладу. Особлива увага приділяється перспективам і можливостям передавання енергії рідині на мікрорівні та створенню контрроторних насосних систем.
725324 R
   02

Лобановська Інна Георгіївна
2 Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації [Текст] : практичний посібник / Лобановська Інна Георгіївна ; НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського; Ліра-К Вид-во : 2019, . - 106.00 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 103-105..
725323 R
   02

Сопова Тетяна Павлівна
Функціонування бібліотек для юнацтва як методичних центрів в умовах децентралізації [Текст] : інформаційно-методичні матеріали / [уклад. Т. Сопова ; ред. К. Тишкевич] ; М-во культури, молоді та спорту України, Державна б-ка України для юнацтва; Київ : 2019, . - 48 c. Бібліогр.: с. 44-45.
725322 R
   31

Палеха Юрій Іванович
Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Текст] : навч. посібник / Юрій Палеха, Ірина Смоловик, Михайло Геращенко ; ПВНЗ "Європейський університет"; Ліра-К Вид-во : 2018, . - 220 c. табл.,. Бібліогр.: с. 210-219.
725321 R
   02

Пашкова Валентина Степанівна
Національні бібліотечні асоціації: 1876-2008 [Текст] : монографія / В. С. Пашкова; [Харків] Акта : 2009, . - 333 c. табл.,. Бібліогр.: с. 301.
725325 B
   73

Загреба Максим Михайлович
Монети України [Текст] : каталог / Максим Загреба; Київ Логос : 2020, . - 338 c. іл.,. кол.,. іл. Бібліогр.: с. 338.
725320 R
   016:53


Ігор Рафаїлович Юхновський [Текст] : біобібліографічний покажчик / [упоряд. О. Л. Іванків ; авт. вступ. ст. І. М. Мриглод, О. Л. Іванків ; відп. ред. І. М. Мриглод, О. Л. Іванків] ; НАН України, Інститут фізики конденсованих систем; фізики [ІІн-т : 2020, . - 155 c. Бібліогр.: с. 66-146. - Алф. покажч. співавт: с. 147-153.
725319 R
   016:53


Аскольд Дувіряк [Текст] : бібліографічний покажчик / [упоряд.Н. М. Дудяк ; відп. ред. І. М. Мриглод, О. Л. Іванків ; вступ. ст. Ю. Г. Яремко] ; НАН України, Інститут фізики конденсованих систем; фізики [Ін-т : 2020, . - 29 c. Покажч. друк. праць: с. 11-26. - Алф. покажч. співавт.: с. 27.
725318 R
   016:53


Ігор Миронович Мриглод [Текст] : біобібліографічний покажчик / [упоряд.: О. Л. Іванків, О. І. Мриглод; відп. ред.: Т. М. Брик, Ю. В. Головач, О. Л. Іванків] ; НАН України, Інститут фізики конденсованих систем; фізики [Ін-т : 2020, . - 98 c. іл.,. Алф. покажч. співавт.: с. 92-96. - Покажч. праць: с. 48--91.
725725 R
   37

Бирка Маріан Філаретович
Компетентнісний підхід як освітня інновація [Текст] : метод. посібник / М. Ф. Бирка ; Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; Чернівці Технодрук : 2019, . - 32 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 29-32.
725721 R
   8

Иванова Л. П.
Методология лингвистического исследования [Текст] : [наукч. изд.] / Л. П. Иванова; дом Изд. : 2020, . - 104 c. Библиогр.: с. 99-101.
725717 R
   338

Кушнір С. О.
Управління національним господарством: формування ринку інвестицій як запорука економічної привабливості України [Текст] : монографія / [Кушнір С. О., Бадло Ю. О., Баран О. М. та ін.]; за заг. ред. Кушнір С. О. ; Запорізький національний університет; Запоріжжя [ЗНУ] : 2017, . - 237 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 205-219.
725715 R
   005

Жигулін Олександр Андрійович
Логістика, управління й конкурентноспроможність в агробізнесі [Текст] : навч. посібник / Жигулін О. А., МахмудовІ. І., Жигуліна Н. О. ; Відокремлений підрозділ Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України "Ніжинський агротехнічний ін-т"; ім. [НДУ : 2020, . - 520 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці тем.
725713 R
   91

Любіцева Ольга Олександрівна
Географія населення і розселення [Текст] : практикум / О. О. Любіцева, І. В. Кочеткова ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2020, . - 108 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 104-107.

Анотація: Розглянуто базові методи аналізу та оцінки кількісних і якісних показників, які характеризують геодемографічну, міграційну, гендерну ситуації, трудоресурсний потенціал, а також міське й сільське розселення.
725711 R
   33

Дергалюк Богдан Володимирович
Капіталізація інтелектуального капіталу як детермінанта структурної модернізації регіональної економіки [Текст] : монографія / Дергалюк Б. В. ; ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний ун-т ім. академіка Юрія Бугая"; "ФОП [Вид-во : 2019, . - 446 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 344-377.

Анотація: У монографії досліджено теоретико-методичні засади капіталізації інтелектуального капіталу як детермінанти структурної модернізації регіональної економіки. Обґрунтовано теоретичні засади регулювання структурних зрушень в економіці, визначено методологічний базис регулювання структурних зрушень в регіональній економіці через капіталізацію інтелектуального потенціалу. Виявлено тенденції та динаміку структурних зрушень в економіці регіонів та вплив на ці процеси інтелектуальних ресурсів. Запропоновано концептуальні засади модернізації структурних перетворень в економіці регіонів України в контексті інтелектуалізації.
725710 R
   51

Паянок Тетяна Миколаївна
Статистичний аналіз даних [Текст] : навч. посібник / Т. М. Паянок, Т. М. Задорожня ; Університет держ. фіскальної служби України; ДФС Університет : 2020, . - 312 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 284-285.
725709 R
   8

Кожедуб Лідія Георгіївна
Deutsch als Zweite Fremdsprache fur Germanistikstudenten des 4. Studienjahres [Текст] : підручник / Л. Г. Кожедуб, Т. Р. Кияк ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2018, . - 416 c. іл.,. Бібліогр.: с. 412-415.

Анотація: Підручник складається із шести тематичних блоків, що містять оригінальні матеріали з німецькомовних джерел, вправи та завдання, спрямовані на розвиток різних видів мовленнєвої діяльності, міжкультурної компетентності, розширення словникового запасу, удосконалення граматичних навичок.
725708 R
   51

Стоян Володимир Антонович
Математическое моделирование динамики неполно наблюдаемых линейных пространственно распределенных систем [Текст] : монография / В. А.Стоян ; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Київський ВПЦ : 2019, . - 319 c. Библиогр.: с. 297-305.

Анотація: Поставлены и решены проблемы исследования неполно наблюдаемых по начально-краевому состоянию пространственно распределенных систем. Предложена методика перехода от дифференциальной формы модели таких систем к ее интегральному эквиваленту и идентификации ядра последнего. Построены решения прямых и обратных задач моделирования динамики названных систем. Выполнена оценка точности и однозначности полученных решений. Предложены алгоритмы их оптимизации.
725707 R
   3

Байдарова Ольга Олегівна
Соціальна політика [Текст] : навч. посібник / Ольга Байдарова ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2020, . - 199 c. Бібліогр.: с. 185-195.
725705 R
   8

Миронова Валентина
Українсько-давньогрецько-новогрецько-англійський словник [Текст] : [наук. вид.] / В. Миронова, Н. Корольова, О. Кощій, М. Ластовець ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2020, . - 560 c.

Анотація: Українсько-давньогрецько-новогрецько-англійський словник містить понад 50 тисяч найуживаніших слів із максимальним відображенням їхніх значень. Видання призначене для аудиторної й самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться класичними мовами.
725704 R
   54

Савченко Ірина Олександрівна
Нанохімія та нанотехнології [Текст] : підручник / І. О. Савченко ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2019, . - 448 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 432-439.

Анотація: Подано базові уявлення про основні принципи й підходи нанохімії, вивчення теоретичних основ нанохімії та нанотехнології, методів одержання наноматеріалів, особливостей їхнього практичного використання та апаратурне оформлення. Узагальнено й обґрунтовано численні фундаментальні та прикладні знання з різних наноматеріалів і нанотехнологій, наведено їхню загальну характеристику, розглянуто основні методи дослідження наноматеріалів, описано структуру та властивості різних видів наноматеріалів, галузі їхнього застосування, особливості одержання.
725703 R
   51

Майборода Ростислав Євгенович
Комп'ютерна статистика [Текст] : підручник / Р. Є. Майборода ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2019, . - 590 c. граф.,. рис.,. табл.,. Пкажч. засобів R: с. 586-589.

Анотація: Розглянуто основні питання, що стосуються використання комп'ютерних методів статистичного аналізу для дослідження прикладних даних. Описано основні властивості мови статистичного програмування R, розглянуто методи дескриптивного та візуального аналізу статистичних даних. Досліджено методи статистичного оцінювання та перевірки гіпотез. Розглянуто основні засоби лінійного та нелінійного регресійного аналізу. Основну увагу приділено змістовній інтерпретації результатів статистичного аналізу.
725702 R
   53

Каденко Ігор Миколайович
Фізика атомного ядра та частинок [Текст] : підручник / І. М. Каденко, В. А. Плюйко ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2019, . - 464 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 444-448.

Анотація: Викладено узагальнені відомості з основних властивостей атомних ядер, ядерної взаємодії та ядерних процесів: розглянуто базові уявлення про одночастинковий і колективний рухи нуклонів у ядрах, властивості електромагнітного випромінювання ядер, радіоактивний розпад із вильотом частинок; механізми ядерних реакцій, спонтанний і вимушений поділ ядер та ланцюгову реакцію поділу. Матеріал підручника відповідає загальному курсу ядерної фізики і дає змогу зацікавленому читачеві зрозуміти та опанувати спеціалізовані видання з окремих питань ядерних досліджень.
725701 R
   53

Острик Володимир Іванович
Метод факторизації та його узагальнення у змішаних задачах теорії пружності [Текст] : монографія / В. І. Острик ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2018, . - 480 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 445-477.

Анотація: Розглянуто метод Вінера – Голфа для його застосування до розв'язування змішаних задач теорії пружності, якими є контактні задачі та задачі механіки тріщин. Висвітлено класичну схему методу Вінера – Голфа розв'язання інтегральних рівнянь на напівнескінченному інтервалі з різницевим ядром та узагальнені схеми методу факторизації, які дозволяють розв'язувати інтегральні рівняння та їхні системи, задані на скінченному інтервалі або на системі напівнескінченних та скінченних інтервалів. Наведено розв'язання контактних задач теорії пружності для смуги, клина, півпростору за різних умов контакту, задач механіки тріщин, серед яких задачі про контакт берегів тріщини, задачі розклинювання.
725700 R
    5

Іванік Олена Михайлівна
Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем [Текст] : монографія / О. М. Іванік, В. В. Шевчук, М. В. Лавренюк ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2020, . - 352 c. карти., табл.,. кол.,. іл. Бібліогр.: с. 318-349.

Анотація: Викладено результати багаторічних досліджень стану геологічного середовища та впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем у різних структурно-тектонічних зонах. Розроблено методологію моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на інфраструктурні об'єкти, що базується на створенні та чисельному аналізі науково обґрунтованого комплексу взаємопов'язаних геологічних, фізико-геологічних, математичних і геоінформаційних моделей складних природно-техногенних систем. Розроблено прогнозно-еталонні критеріальні моделі небезпечних геологічних процесів; визначено перелік критеріїв та ознак їхнього формування. Запропонована методологія може бути використана як інструмент прогнозу впливу небезпечних геологічних процесів на техногенні споруди з метою оцінки ризиків і розробки превентивних заходів.
725698 R
   55

Вижва Сергій Андрійович
Інженерна геофізика [Текст] : підручник / С. А. Вижва, В. І. Онищук, І. І. Онищук, М. В. Рева ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2018, . - 592 c. граф.,. карти., рис.,. Бібліогр.: с. 584-587.

Анотація: Викладено фізико-геологічні основи методів інженерної геофізики, охарактеризовано основні природні та техногенні об'єкти і процеси, для вивчення яких застосовують інженерно-геофізичні передумови їхнього використання. Наведено приклади практичного застосування геофізичних методів для вирішення деяких конкретних завдань інженерної геології та геоекології.
725697 R
   33

Черняк Олександр Іванович
Інтелектуальний аналіз даних у бізнесі з використанням IBM SPSS MODELER [Текст] : навч. посібник / О. І. Черняк, Г. О. Чорноус ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2020, . - 264 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці тем.
725696 R
   621.3

Планковський Сергій Ігоревич
Розроблення автоматизованого комплексу для прецизійного термоімпульсного оброблення детонувальними газовими сумішами: наукові матеріали [Текст] : монографія / [С. І. Планковський, О. В. Шипуль, Є. В. Цегельник та ін.]; за ред. С. І. Планковського ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 318 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 299-317.
725695 R
   51

Медведєва Марина Іванівна
Теорія ймовірностей у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / М. І. Медведєва, Ю. В. Новікова ; ДВНЗ "Донецький національний технічний ун-т"; "ДонНТУ" ДВНЗ : 2020, . - 228 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. -219-220.

Анотація: Посібник укладено у відповідності з розділом курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика", яку вивчають студенти ДонНТУ. Навчальний посібник містить велику кількість прикладів, основні поняття, теореми та формули за темами: основні елементи комбінаторики, означення ймовірностей, теореми теорії ймовірностей, незалежні випробування з повтореннями та випадкові величини. Ілюструє алгоритми розв'язання типових задач теорії ймовірностей. Містить матеріали для аудиторії, самостійної та індивідуальної роботи студентів. Наприкінці кожної теми розміщено питання для самоконтролю, що зосереджують увагу на головних теоретичних положеннях, необхідних для розв'язування задач. Наведено необхідний довідковий матеріал.
725691 R
   61

Краснов Леонід Олександрович
Об'єктно-орієнтоване проектування систем керування (з використанням Python і бібліотеки OpenCV) [Текст] : навч. посібник / Л. О. Краснов, О. В. Гавриленко ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 184 c. фот.,. Бібіогр.: с. 178-179.

Анотація: Запропоновано матеріали для теоретичного й практичного вивчення об'єктно-орієнтованого підходу до створення програмного забезпечення систем керування, зокрема систем із технічним зором. Докладно розглянуто можливості мови Python з використанням ресурсів бібліотеки OpenCV для оброблення зображень і відеоінформації. Наведено багато прикладів.
725690 R
   34

Гуцу Світлана Федорівна
Фінансове право України [Текст] : навч.-метод. посібник / С. Ф. Гуцу ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 96 c. табл.,. Бібліогр.: с. 94.
725689 R
   657

Калінеску Тетяна Василівна
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту дипломної роботи бакалавра за спеціальністю "Облік і оподаткування" [Текст] : [метод. вид.] / [уклад.:Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, Г. В. Столярчук, О. В. Тофанюк] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 64 c. іл.,. Бібліогр.: с. 36.
725688 R
   15

Научитель Олена Давидівна
Психологічна служба: практикум для психологів [Текст] : навч. посібник / О. Д. Научитель, А. А. Гришко, Ю. І. Гулий ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 132 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 129-130.
725687 R
    8

Шульга Ірина Миколаївна
Контрольні роботи з англійської мови [Текст] : навч. посібник / [І. М. Шульга, О. З. Крутін, Г. В., Мірошниченко, Н. А. Скора] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 92 c. табл.,. Бібліогр.: с. 90.

Анотація: Запропонований навчальний посібник призначено для самостійної роботи з курсів "Іноземна мова професійного спрямування" та "Ділова іноземна мова". Наведено вправи і тексти, спрямовані на удосконалення рівня володіння діловою іноземною мовою. Подано методику виконання робіт, завдання для V та VI семестрів, тексти для читання, приклади ділового листування, завдання для самостійної роботи.
t=3.7387561798096