Нові надходження книжкових видань
04 жовтня 2020 - 10 жовтня 2020

621.6/B 45-870175
   621.6

Berg H.
Die Kolbenpumpen einschliebtich der Flugel- und Rotationspumpen [Текст] : научное издание / Berg H.; von Verlag : 1926, . - 442^1s. c. 556 textabb. 12 tabl.
726121 R
   91

Іщук Олексій Олександрович
Просторовий аналіз і моделювання в ГІС [Текст] : навч. посібник / О. О. Іщук, М. М. Коржнев, О. Є. Кошляков ; за ред. Д. М. Гродзинського ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2003, . - 200 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 195-196 (35 назв).

Анотація: Викладено основи просторового аналізу й моделювання за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС) і наведено приклади їх практичного застосування при в вивченні природних ресурсів та прогнозі розвитку надзвичайних екологічних ситуацій в Україні.
726120 R
   51

Пришляк Олександр Олегович
Основи сучасної топології [Текст] : навч. посібник / О. О. Пришляк ; КНУ імені Т. Шевченка; Київський ВПЦ : 2006, . - 79 c. рис.,. Бібліогр.: с. 77 (24 назви).

Анотація: Наведено основні поняття гомотопічної топології, теорії гомологій та топології многовидів.
621.43/B 35-349358
   621.43

Becker Gabriel
Vervollkommnung der Kraftfahrzeugmotoren durch Leichtmetallkolben [Текст] : научное издание / Becker G.; von Verlag : 1922, . - 98^1s. c. 79 abb.
725776 R
    57


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16-17 вересня 2020 р. [Текст] : [збірник] / Національна академія медичних наук України; Харків Юстон : 2020, . - 104 c. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Матеріали конференції містять статті та тези доповідей за результатами наукової роботи дослідників та спеціалістів-практиків України і зарубіжжя в галузі імунології, алергології, мікробіології, клінічної медицини та фармації.
621.395/R 88-754509
   621.395

Ruckle G.
Der Fernsprechverkehr als Massenerscheinung mit starken Schwankungen [Текст] : научное издание / Ruckle G., lubberger F. ; von Verlag : 1924, . - 150^1s. c. 19 textabb.
621.33/R 53-603434
   621.33

Richey Albert S.
Electric railway handbook [Текст] : A reference book of practice data, formulas and tables for the use of operation engineers and students / Albert S. Richey; book McGraw-Hill : 1924, . - 798^1pp c.
725773 R
   33

Солодухін Станіслав Володимирович
Моделювання масової поведінки агентів в економічних системах: моделі, методи, прикладні аспекти [Текст] : монографія / С. В. Солодухін, В. В. Хорошун ; Запорізький нац. ун-т; нац. Запорізький : 2020, . - 286 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Монографія присвячена вирішенню проблем моделювання масової поведінки агентів в економічних системах. На концептуальному рівні розглянуто методологію виконання завдань моделювання масової поведінки агентів на фінансовому ринку та моделювання масової поведінки в управлінні підприємствами. Прикладний аспект містить комплекс взаємопов'язаних моделей аналізу поведінки агентів на фінансових ринках. На інструментальному рівні в монографії велику увагу приділено розробці прикладних моделей масової поведінки в зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємств.
725772 R
   657

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний [и др.]. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т; Тернопіль ТНЕУ : 2019, . - 220^1с c. Бібліогр.: с. 216-219.

Анотація: Навчальний посібник присвячений актуальним питанням формування обліково-інформаційної системи, а також її використання в процесі оперативного й стратегічного управління підприємством з урахуванням кризових явищ в економіці, нових видів та форм підприємницької діяльності, соціальної спрямованості бізнесу. У посібнику детально викладено можливі варіанти обліку та формування звітності з метою управління вартістю підприємства, оцінювання і прогнозування очікуваних витрат, ризиків підприємства; розкрито принципи й технологію складання внутрішньої звітності в частині операційної та стратегічної системи обліку управління виробництвом, а також прийняття соціальних і екологічних рішень. Окремо подано напрями та показники розкриття інформації в інтегрованій звітності та збалансована система показників для забезпечення інформаційних потреб менеджменту. У кінці кожної теми наведено контрольні питання та тести, що дають можливість читачеві здобути навики застосування бухгалтерського обліку в управління підприємством.
725771 R
   37

Самойленко Олексій Олександрович
Підготовка бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища [Текст] : монографія / Самойленко О. О.; Київ [МАУП] : 2020, . - 436 c. Бібліогр.: с. 361-404.

Анотація: У монографії розглядаються теоретичні, методичні та організаційно-технічні основи підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Уточнено понятійний апарат проблеми дослідження та розкрито особливості освітньо-наукової підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах розбудови інформаційного суспільства, окреслено методологічні підходи до розвитку професійної компетентності бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Визначено особливості, становлення і розвиток та засоби реалізації масових відкритих дистанційних курсів у закладах вищої освіти. Розроблено експериментальну модель підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища, критерії, показники та рівні готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності в умовах зазначеного середовища, а також педагогічні умови формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності. Запропонована технологія підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища.
725770 R
   33


Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" [Текст] : зб. тез, 21 квітня 2020 / Нац. авіац. ун-т, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ", ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ" [та ін.] ; [голов. ред. Степанов О. П.]; 2020 Київ : НАУ, . - 102 c. граф.,. табл.,. 100 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Матеріали науково-практичної конференції містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт вчених, викладачів та студентів.
725769 R
   37

Сергеєва Лариса Миколаївна
Організаційно-методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів професійної (професійно-технічної) освіти [Текст] : метод. рек. / Л. М. Сергеєва, П. С. Олешко, Н. В. Кінах, В. О. Купрієвич ; Держ. заклад вищої освіти "Ун-т менеджменту освіти", Центр. ін-т післядипломної освіти; Луцьк Волиньполіграф : 2020, . - 60 c. Бібліогр.: с. 18-19, 46-47.

Анотація: Висвітлено теоретичні аспекти підготовки випускної роботи як результату самостійної науково-дослідницької діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації. Обґрунтовано вимоги до керівництва науково-педагогічними працівниками кафедри випускними роботами. Запропоновано алгоритм організаційно-методичного супроводу діяльності кураторів-тьюторів для забезпечення високої якості підготовки випускних робіт. Представлено кращі практики обґрунтування моделі власної професійної діяльності слухачами курсів підвищення кваліфікації.
621.1/B 27-501296
   621.1

Bartmann Fritz
Die Sekundenschwankunden im Bergbau bei Ubergang auf Hochdruckdampferzeugung und ihr Ausaleich duch Dampfspeicherung [Текст] : Dissertation zur Erlangung der Wurde eines doktor-Engenieurs / Bartmann F.; R. Vervielfaltigungsdruck : 1936, . - 106^1s. c. 41 abb.
725768 R
   34

Боровик Андрій Володимирович
Застосування в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених, позбавлених волі: правові підстави, теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А. В. Боровик, О. Г. Колб, І. О. Колб та ін.; за заг. ред. О. Г. Колба ; Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т імені акад. Степана Дем'янчука; Луцьк ВолиньПоліграф : 2020, . - 640 c. Бібліогр.: с. 610-693 та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику з'ясовано зміст і сутність проблем теоретичного та практичного характеру, що виникають у процесі застосування в Україні до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичної сили, спеціальних засобів і зброї, а також розроблено комплекс науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення правового механізму з означеної тематики дослідження.
725767 R
   34

Боровик Андрій Володимирович
Кримінально-виконавча діяльність прокуратури у сфері виконання покарань [Текст] : навч. посіб. / А. В. Боровик, Ю. О. Новосад, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. О. Г. Колба ; Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т імені акад. Степана Дем'янчука; Луцьк ВолиньПоліграф : 2020, . - 640 c. Бібліогр.: с. 569-636 та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто питання щодо змісту участі прокуратури у кримінально-виконавчій діяльності у контексті здійснюваного нею прокурорського нагляду у сфері виконання покарань та невикористаних на сьогодні потенційних можливостей, спрямованих на підвищення рівня та ефективності виконання і відбування покарань в Україні.
725766 R
   52

Яцків Ярослав Степанович
Хроніки постювілейного життя. 2016-2019 [Текст] : Ярослав Яцків ; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія; НАН ["Академперіодика" : 2020, . - 288 c. іл.,.

Анотація: Документально-автобіографічний нарис про наукову, просвітницьку та громадську діяльність видатного вченого і громадського діяча, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України, директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України Ярослава Степановича Яцківа протягом 2016–2019 рр. Події життя автора тісно переплітаються з подіями в науковому житті світу й України. Книга містить велику кількість фактичного матеріалу про ці події, а також авторські оцінки описаних подій.
725765 R
   15


Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених Психологія в сучасному світі [Текст] : тези доп., 2020 р. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіаційн. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 60 c.

Анотація: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Психологія в сучасному світі" присвячено теоретичним та методологічним проблемам сучасної психології, а саме: актуальним питання інженерної та авіаційно-космічної психології, психології праці, психології діяльності в особливих умовах; проблемам медичної психології, гендерної психології та психології розвитку; психолого-педагогічному супроводу навчально-виховного процесу в сучасному технічному ЗВО. Також висвітлені певні актуальні питання прикладної психології щодо психологічних аспектів соціальної комунікації, кадрового менеджменту та управління; проблем психодіагностики (у теоретичному та практичному аспектах); практики психологічного консультування та психокорекції в сучасному цифровому світі.
725764 R
   004

Проніна Ольга Ігорівна
Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в умовах індивідуальних потреб замовника [Текст] : монографія / О. І. Проніна, О. Є. П'ятикоп ; Держ. вищ. навч. заклад "Приазов. держ. техн. ун-т" (ДВНЗ "ПДТУ"); Маріуполь ПДТУ : 2020, . - 138 c. Бібліогр.: с. 97-108.

Анотація: Монографія присвячена вирішенню задачі підвищення ефективності прийняття рішення щодо вибору послуги в у мовах індивідуальних потреб замовника. Для поставленої задачі обґрунтовано і описано нові моделі та методи на основі апарату нечіткої логіки. Детально викладена інформаційна технологія підтримки індивідуальних потреб замовника для систем організації транспортних послуг.
725763 R
   53

Рохманов Микола Якович
Фізика з основами біофізики [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Рохманов, С. С. Авотін; за заг. ред. С. С. Авотіна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва; 2020 : Харків, . - 292 c. Бібліогр.: с. 289-290.

Анотація: Посібник містить відомості за розділами: біотичні та абіотичні фактори агроценозу, механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика та магнетизм, геометрична та хвильова оптика, атомна та ядерна фізика. Складено згідно з навчальною програмою.
725762 R
   657

Островерха Рита Едуардівна
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Р. Е. Островерха ; Ун-т держ. фіскальної служби України; Ірпінь УДФСУ : 2020, . - 604 c. Бібліогр.: с. 529-542 (149 назв).

Анотація: Навчально-методичний посібник написаний відповідно до програми навчальної дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для студентів, що навчаються за спеціальністю 071 "Облік та оподаткування". У посібнику висвітлюються теоретичні положення організації бухгалтерського обліку, а також практичні методи, способи та прийоми організації облікового процесу та роботи апарату бухгалтерії у сучасних умовах із використанням чинної нормативно-правової бази. До кожної теми розроблені практичні завдання, контрольні питання та тести, які дозволять набути практичні навички та підготуватися до поточного і підсумкового контролю.
725761 R
   36

Гордей Оксана Дмитрівна
Державні цільові фонди [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Гордей, В. П. Биховченко, А. М. Ковальчук ; Ун-т держ. фіскальної служби України; Ірпінь УДФСУ : 2020, . - 350 c. Бібліогр.: с. 276-295 (182 назви).

Анотація: У навчальному посібнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання державних цільових фондів України. Теми чітко структуровані та виділяють історичні аспекти розвитку державних цільових фондів, організаційну структуру, особливості ієрархічного підпорядкування елементів структури, основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо.
621.313/R 79-657041
   621.313

Rosenberg E.
Die Gieichstrom-Querfeldmaschine [Текст] : научное издание / Rosenberg E.; von Verlag : 1928, . - 98^1s. c. 102 textabb.
t=3.0679030418396