Нові надходження книжкових видань
20 вересня 2020 - 26 вересня 2020

725474 R
   016:72


Едгар Ковач: наукові та творчі практики архітектора [Текст] : зб. наук. нарисів, документів, біобібліографічних матеріалів до 170-річчя від дня народження / [упоряд.зб.: С. Лінда, Т. Клименюк, І. Дида та ін.; за ред. Т. Клименюк ; бібліогр. уклад. та ред. О. Ніколюк, Р. Самотий] ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 108 c. іл.,. Бібліогр.: с. 27-38 та у виносках.
725473 R
   655


Видавничий дім "Академперіодика" НАН України: 25 років у сяйві наукових знань [Текст] : [наук вид.] / [авт. вступ. ст. та відп. ред. О. Г. Вакаренко, уклад.-упоряд.: А. І. Радченко, З. А. Болкотун, В. М. Каніщева]; Київ Академперіодика : 2020, . - 215 c. кол.,. іл.
725472 R
   016:37


История ХАИ: к 90-летию основания университета [Текст] : библиографический указатель / сост.: В. С. Гресь, И. В. Олейник, Т. В. Стригун, Н. М. Ткаченко ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н. Е. Жуковского "ХАИ", Библиотека; Харьков ХАИ : 2020, . - 152 c. Алф. указ.: с. 128-144.
725471 R
   016:9


Ольга Іванівна Павлова [Текст] : біобібліогрфічний покажчик / [О І. Павлова] ; Рівненський державний гуманітарний університ, Каф. романо-германської філології; обереги] [Волинські : 2020, . - 44 c. Бібліогр.: с. 8-28.
725467 R
   658

Крикавський Євген Васильович
Логістичні системи [Текст] : підручник / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 288 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 278-284.

Анотація: У підручнику висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логістичних систем, ланцюгів поставок, логістичних мереж та глобальних логістичних систем. Матеріал викладено із врахуванням практики провідних зарубіжних та вітчизняних підприємств.
725466 R
   37

Бирка Маріан Філаретович
Сучасні підходи до викладання інформатики в школі [Текст] : метод. посібник / М. Ф. Бирка ; Інститут післядипломної освіти Чернівецької області; Яворський [Виготівник: : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 151-162.

Анотація: У методичному посібнику викладено сучасні підходи до викладання інформатики в школі. основні розділи посібника: професійна діяльність вчителя інформатики: сучасні реалії та виклики; сучасні засоби навчання інформатики; організація сучасного уроку та лабораторно-практичних робіт з інформатики; оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики та перспективні методичні стратегії на допомогу вчителю інформатики.
725465 R
   004

Чейлитко Андрій Олександрович
Інформаційні технології в промисловості [Текст] : монографія / Чейлитко А. О., Ільїн С. В., Федченок О. І., Головко С. Ю. ; Запорізький національний університет; [Запоріжжя] ЗНУ : 2020, . - 134 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 129-133.

Анотація: Монографія присвячена комплексному вирішенню проблем впровадження інформаційних технологій у всі аспекти промисловості. Видання має стати у пригоді працівникам підприємств, що мають відношення до систем автоматизації та управління технологічними процесами, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів, а також особам, які проходять перепідготовку та соціальну адаптацію в рамках реалізації проєкту «Україна – Норвегія».
725464 R
   71

Банах Андрій Вікторович
Прикладні моделі формоутворення об'єктів інженерного захисту міськиї територій [Текст] : монографія / Банах А. В., Чейлитко А. О., Ільїн С. В., Черненко А. В. ; Запорізький національний університет; [Запоріжжя] ЗНУ : 2020, . - 133 c. іл.,. Бібліогр.: с. 128-132.

Анотація: Монографія присвячена комплексному вирішенню проблеми застосування прикладних моделей формоутворення об’єктів інженерного захисту міських територій на прикладі шумозахисних екранів магістральних вулиць.
725462 R
   53

Pizintsali L.
The International System of Measuring Units (SI) [Текст] : reference materials for specialties: 271 "River and Sea Transport", 142 "Energetic and Mechanical Engineering", 133 "Industrial Engineering" / [L. Pizintsali, N. Alexandrovska, O. Rossomakha et al.] ; Odessa National Miritime University, Department of Maintenance and Repair of Ships; [Kherson] OLDI-PLUS : 2020, . - 60 c. іл.,. Бібліогр.: с. 54-56.
725461 R
   33

Забарна Елеонора Миколаївна
Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність [Текст] : підручник / [Забарна Е. М., Козакова О. М., Задорожнюк Н. О. та ін.] ; Одеський національний політехнічний університет; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 412 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 404-406.

Анотація: У підручнику висвітлено діалектику формування економічної думки – зародження та основні етапи становлення економічної теорії як наукового знання. Визначено зміст матеріального виробництва та специфіку його організації. Представлено змістовне наповнення відносин власності та показано їх еволюцію. Показано становлення системи товарної організації виробництва. Визначено ключові похідні функції грошей; поняття та види інфляції і відповідні заходи антиінфляційної політики. Досліджено основи підприємництва в сучасних умовах господарювання. Проведено аналіз та запропоновано сучасні підходи до розуміння факторів виробництва та відповідних їм факторних доходів. Представлено основні макроекономічні проблеми економічної теорії та визначено місце та важелі державного регулювання ринкової економіки. Виявлено тенденції розвитку національної економіки в умовах міжнародної інтеграції та глобалізації економічних систем.
725460 R
   51

Горяйнов Віктор Володимирович
Коамплексний аналіз [Текст] : підручник / В. В. Горяйнов, К. Г. Малютін, І. І. Козлова ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 121 c. Бібліогр.: с. 120.

Анотація: Підручних написано відповідно до діючої програми курсу теорії функцій однієї комплексної змінної для студентів математичних і фізичних спеціальностей класичних університетів України. Він складається з теоретичної частини та вправ.
725459 R
   36

Журавка Олена Сергіївна
Страхування [Текст] : навч. посіб. / О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 350 c. табл.,. Бібліогр.: с. 344-349.
725458 R
   37

Войтовська Оксана Миколаївна
Професійний розвиток вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти [Текст] : монографія / О. М. Войтовська; Людмила] [Вид-во : 2020, . - 583 c. іл.,.
725457 R
    7

Колосніченко Марина Вікторівна
Дизайн одягу в полікультурному просторі [Текст] : монографія / [Колосніченко М. В., Пашкевич К. Л., Кротова Т. Ф. та ін.] ; Київський національний університет технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2020, . - 268 c. рис.,. фот.,. Бібліогр. в кінці глав.
725456 R
   37

Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна
Система професійно-педагогічної підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у закладах вищої освіти [Текст] : монографія / Юлія Ігорівна Колісник-Гуменюк ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Відокремлений структурний підрозділ "Львівський навч.-наук. центр проф. освіти"; "Піраміда" ЛА : 2020, . - 516 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 460-515.
725455 R
   37

Євтушенко Наталія Василівна
Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті: Україна і Республіка Польща [Текст] : монографія / Євтушенко Наталія Василівна ; Національний ун-т "Чернігіський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка; Поліграф Десна : 2020, . - 396 c. табл.,. Бібліогр.: с. 336-374.

Анотація: Розглянуто системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України та Республіки Польща. Зокрема, досліджено структуру, зміст, форми й методи професійного вдосконалення польських колег, схарактеризовано тенденції розвитку системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у Польщі. Виокремлено напрями впровадження прогресивного досвіду Республіки Польща у вітчизняну систему підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів.
725454 R
   8

Хайнц Адам
Латинська мова [Текст] : навч. посібник : переклад із польської мови О. М. Кобякова, І. К. Кобякової / Адам Хайнц ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 143 c.
725453 R
   8

Струк Ірина Василівна
2 Методологія та організація перекладознавчих досліджень [Текст] : практикум для студ. спец. 035 "Філологія" / І. В. Струк ; Національний авіаційний ун-т; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 54 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 52.
725452 R
   79

Лишевська В. М.
2 Словник спортивних термінів із загальної фізичної підготовки для здобувачів вищої освіти (навчальна дисципліна "Фізичне виховання") [Текст] : наук.-метод. видання / [Лишевська В. М., Шаповал С. І., Петрушкевич І. І.] ; ДВНЗ "Херсонський держ. аграрний ун-т"; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 208 c. Бібліогр.: с. 205-207.

Анотація: Словник спортивних термінів із загальної фізичної підготовки з дисципліни «Фізичне виховання» містить терміни і визначення, що використовуються для підготовки фахівців фізкультурно-оздоровчого та спортивного профілю. Потреба у подібному виданні зумовлена сучасним і перспективним завданням розвитку освіти.
725451 R
   79

Пилипей Леонід Петрович
Основи фізичного виховання для самостійних занять студентів закладів вищої освіти [Текст] : навч.-метод. посібник / Л. П. Пилипей ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2020, . - 89 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 87-88.
725450 R
   61

Суходуб Леонід Федорович
Біоматеріали та покриття [Текст] : навч. посібник / Л. Ф. Суходуб ; Сумський державний університет; державний Сумський : 2020, . - 300 c. кол.,. іл. Бібліогр.: с. 299.

Анотація: Навчальний посібник містить інформацію про стан досліджень у сфері сучасних біоматеріалів і покриттів, зокрема розробок у лабораторії «Біонанокомпозит» СумДУ.
725449 R
   658

Залознова Юлія Станіславівна
Удосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств України в умовах нестабільності попиту: теорія і практика [Текст] : монографія / Ю. С. Залознрва, Н. В. Трушкіна ; НАН України, Ін-т економіки промисловості; НАН [ІЕП : 2020, . - 166 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці глав.

Анотація: У монографії досліджено особливості функціонування вугледобувних підприємств з точки зору організації процесів збутової діяльності, що дозволило уточнити суть і зміст термінів «збутова діяльність вугледобувного підприємства», «маркетинг взаємовідносин», «клієнтоорінтованість», «обслуговування споживачів вугільної продукції», «збутова мережа». Обґрунтовано можливість застосування мережевого підходу до організації збутової діяльності вугледобувних підприємств. На підставі результатів аналізу обсягів і структури споживання вугілля в Україні виявлено закономірності нестабільності попиту на вугільну продукцію, чинники й тенденції розвитку збутової діяльності вугледобувних підприємств. Розроблено сценарії розвитку збутової політики вугледобувних підприємств із використанням методів прогнозування. Доведено доцільність застосування клієнтоорієнтованого підходу до обслуговування різних категорій споживачів вугільної продукції з урахуванням їх специфіки. Обґрунтовано необхідність поєднання системного, процесного та функціонального підходів до обслуговування споживачів вугільної продукції в контексті реалізації концепції маркетингу взаємовідносин. Удосконалено методичний підхід до вибору оптимального каналу збутової вугільної продукції. Запропоновано механізм реалізації державно-приватного партнерства при управлінні збутовою діяльністю вугледобувних підприємств на основі організаційно-правової форми синдикату. Обґрунтовано доцільність формування системи контрактних взаємовідносин вугледобувного підприємства зі споживачами вугільної продукції. Удосконалено методичний підхід до оцінки економічного ефекту від реалізації заходів щодо організації збутової діяльності вугледобувних підприємств.
725448 R
   621

Митрофанов Анатолій Сергійович
Експлуатаційні пошкодження теплообмінних труб у парогенераторах енергоблоків АЕС з ВВЕР-1000 [Текст] : Огляд за джерелами вітчизняної і заруб. преси за 1980-2019 рр. / А. С. Митрофанов, Є. О. Крайнюк, Р. Л. Василенко [та ін.] ; Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний ін-т"; ХФТІ ННЦ : 2020, . - 49 c. кол.,. іл. Бібліогр.: с. 45-48.

Анотація: На основі публікацій ННЦ ХФТІ НАНУ у співавторстві з ВП ЮУ АЕС розглянуто проблему експлуатаційних пошкоджень теплообмінних труб парогенераторів типу ПГВ-1000 для АЕС з реакторами ВВЕР-1000. Описано кореляцію результатів вихреструмового контролю теплообмінних труб з даними металографічних досліджень. Встановлено зв'язок між деградацією теплообмінних труб, показано типи дефектів і їх контрольні ознаки. Представлено результати досліджень впливу неметалевих включень у сталі 08Х18Н10Т на утворення корозійних пошкоджень. Визначено характер ушкоджень металу, вплив дефектів на характеристики міцності й пластичності в місцях локалізації дефектів. Описано результати фрактографічних досліджень зламів на зразках з експлуатаційними дефектами різного виду.
725447 R
   34

Канцір Володимир Степанович
Теорія та практика кримінального права [Текст] : навч. посібник / В. С. Канцір, О. Г. Колб, К. Б. Марисюк ; за ред. К. Б. Марисюка ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 220 c. 220 Бібліогр.: с. 197-214.
725446 R
   338

Летуновська Наталія Євгенівна
Маркетинг у туризмі [Текст] : підручник / Н. Є. Летуновська, О. В. Люльов ; Сумський державний університет; держ. Сумський : 2020, . - 269 c. іл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: У підручнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність маркетингу в туристичній сфері, та основні інструменти, необхідні маркетингові для успішної реалізації різноспрямованих проектів на туристичному ринку. Зокрема, розглянуті такі питання, як функціонування інфраструктури туристичного ринку, особливості комплексу «4Р» для туристичного продукту й особливості розроблення маркетингової стратегії для туристичних компаній, важливі аспекти організації діяльності туристичної фірми. Проаналізовані практичні приклади, що ілюструють теоретичні положення туристичного маркетингу.
725445 R
   336

Тютюник Інна Володимирівна
Управління податковими розривами як основа детінізації економіка [Текст] : монографія / І. В. Тютюник ; Сумський державний університет; держ. Сум. : 2019, . - 370 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 324-361.

Анотація: У монографії розглядаються основні принципи і засади формування державної політики протидії тінізації економіки, а в її межах –податкових розривів в економіці. Досліджено існуючі підходи, вдосконалено та розвинено теоретико-методологічні засади і методичні рекомендації щодо визначення та оцінювання обсягу податкових розривів в економіці та ефективного управління ними.
725444 R
   66

Левицький Володимир Євстахович
Полімерсилікатні композити на основі водорозчинних силікатів: технологія, морфологія, властивості та застосування [Текст] : монографія / [В. Є. Левицький, А. С. Масюк, А. В. Ганчо, В. Й. Скорохода] ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Розглянуто фізико-хімічні й технологічні основи одержання та модифікування силікатних матеріалів на основі водорозчинних силікатів і полімерів та одержання на їхній основі термопластичних і термореактивних полімерних композиційних матеріалів.
725443 R
   657


Сучасні тенденції обліку, аналізу й оподаткування в умовах євроінтеграції [Текст] : монографія / [І. М. Бурденко, О. В. Кравченко, Н. В. Овчарова та ін.] ; за заг. ред. Т. Г. Савченка, І. М. Бурденко ; Сумський державний університет; Суми СумДУ : 2020, . - 203 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У монографії наведено теоретичне узагальнення та визначено шляхи розвитку окремих об’єктів обліку, звітності, контролю й аналізу діяльності суб’єктів господарювання, а також проблеми та перспективи розвитку оподаткування в Україні. Виявлено проблемні аспекти, систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід та зазначено напрямки вдосконалення організації обліку, звітності, аналізу й оподаткування в умовах активізації в Україні євроінтеграційних процесів.
725442 R
   681

Павленко Іван Володимирович
Методи ідентифікації параметрів математичних моделей коливальних процесів [Текст] : монографія / І. В. Павленко, В. І. Симоновський ; Сумський державний університет; державний Сумський : 2020, . - 145 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: Монографія присвячена розвитку методів ідентифікації параметрів математичних моделей фізичних процесів, зокрема механічних і гідромеханічних. Окрема увага приділена проблемам забезпечення вібраційної надійності насосного й компресорного обладнання хімічної та нафтогазової галузей промисловості.
725441 R
   53

Борисюк Вадим Миколайович
Фізичні властивості двовимірних наноматеріалів та металевих наночастинок [Текст] : монографія / В. М. Борисюк, О. В. Максакова ; Сумський державний університет; Суми СумДУ : 2020, . - 100 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 89-99.

Анотація: Монографія містить результати досліджень фізичних властивостей двовимірних наноматеріалів і металевих наночастинок методами класичної молекулярної динаміки та комп’ютерного моделювання. Розглянуто зразки двовимірних карбідів титану Tin + 1Cn з n = 1, 2, 3, а також металеві, біметалеві наночастинки зі структурою «ядро –оболонка». Подано результати моделювання процесів деформації та зазначених зразків, і розраховано значення механічних параметрів, такі як модулі пружності та жорсткість за умови згину. Також викладено результати моделювання процесів плавлення двовимірних карбідів титану та металевих наночастинок зі структурою «ядро – оболонка», розраховано структурні параметри, а також значення температур, за яких відбувається руйнування зразків.
725440 R
   338

Кононова Олександра Євгеніївна
Ефективність стратегій розвитку будівельної галузі [Текст] : монографія / О. Є. Кононова ; ДВНЗ "Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури"; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 431 c. табл.,. Бібліогр.: с. 413-430.

Анотація: У монографії висвітлено теоретичні, методологічні засади щодо формування, оцінки та підвищення ефективності стратегій розвитку будівельної галузі. Особлива увага приділяється формуванню методологічного забезпечення оцінки стану та прогнозування стратегій розвитку суб’єктів галузі. Представлено сучасний стан розвитку будівельної галузі України, інших країн світу.
725439 R
   34

Гаврилова Катерина Юріївна
Кримінальна відповідальність за порушення правил техногенної безпеки [Текст] : монографія / К. Ю. Гаврилова; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 124 c. Бібліогр.: с. 114-123.

Анотація: У монографії на основі аналізу нормативно-правових актів, наукової та навчально-методичної літератури, періодичної преси та оперативної інформації органів виконавчої влади запропоновано нову норму до Кримінального кодексу України. Автор пропонує новий склад злочину – порушення правил техногенної безпеки.
725438 R
   34

Замрига Артур Вікторович
Адміністративно-правове забезпечення господарської діяльності в Україні [Текст] : монографія / А. В. Замрига ; Науково-дослідний ін-т публічного права; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 373 c. Бібліогр.: с. 327-372.
725437 R
   34

Лавренюк Тетяна Анатоліївна
Генеза та функціональна природа принципів у господарському праві [Текст] : монографія / Т. А. Лавренюк; Харків Право : 2020, . - 200 c. Бібліогр.: с. 189-199.
725435 R
   34

Раца Володимир Анатолійович
Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення роботи суду [Текст] : монографія / В. А. Раца ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого; Харків Право : 2020, . - 200 c. рис.,. Бібліогр. у виносках.
725434 R
    34

Гальцова Олена Володимирівна
Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань [Текст] : монографія / О. В. Гальцова, А. Х. Степанюк ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Харків Право : 2020, . - 224 c. Бібліогр.: с. 196-222 та у виносках.
725433 R
   34

Боброва Юлія Юріївна
Гендерне обличчя сучасного українського правосуддя [Текст] : монографія / Ю. Ю. Боброва ; Приватний вищий навч. заклад Університет Короля Данила; Харків Право : 2020, . - 448 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 396-447 та у виносках.
725432 R
   34

Туманов Сергій Геннадійович
Арешт та вилучення майна в кримінальному провадженні та інші пов'язані питання [Текст] : зб. нормативних актів та судової практики / [упоряд. С. Г. Ткманов]; Харків Право : 2020, . - 414 c.
725431 R
   34

Ус Ольга Володимирівна
Теоретичні та прикладні проблеми кваліфікації в кримінальному праві України [Текст] : монографія / О. В. Ус ; Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого; Харків Право : 2020, . - 704 c. Бібліогр.: с. 643-702 та у виносках.
725430 R
   36

Білик Олена Іванівна
Страховий менеджмент [Текст] : навч. посібник / О. І. Білик, О. І. Савчин ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2019, . - 304 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с.295-301 . - Предм. покажч.: с. 291-294.
725429 R
   33

Джинджоян Владимир Вергарович
Базисні детермінанти розвитку туристичних підприємств на основі їх соціальної діяльності [Текст] : монографія / В. В. Джинджоян ; Класичний приватний університет; приватний Класичний : 2020, . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..
725428 R
   53

Басок Борис Иванович
Теплофизика влияния солнечного излучения на здания [Текст] : монография / Б. И. Басок, А. И. Накорчевский ; НАН Украины, Ин-т технической теплофизики; дом Изд. : 2016, . - 224 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 219-221.

Анотація: У монографії запропоновано методологію системного і неперервного впродовж представницького року обліку всіх проявів кліматичних факторів (сонячна радіація, швидкість вітру, температура зовнішнього повітря) та їхнього впливу на теплопередачу через зовнішні елементи будівель та споруд. Методологія дозволяє точніше визначити тепловитрати будівель і накреслити рішення, що збільшують термічний опір їх елементів. Показано, що енергії сонячної радіації у середніх широтах Землі (включаючи Україну) достатньо для теплозабезпечення населених пунктів. Проблема вирішується встановленням на будинках сонячних колекторів, спорудою під будівлею (або поруч з нею) ґрунтових акумуляторів теплоти і розташуванням у технічних приміщеннях теплових помп низькотемпературного опалення та гарячого водопостачання.
725427 R
   34

Гудіма Тетяна Степанівна
Господарсько-правове забезпечення реалізації грошово-кредитної політики держави на засадах сталого розвитку [Текст] : монографія / Гудіма Т. С. ; НАН України, ДУ "Інститут економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України"; Людмила] [Вид-во : 2020, . - 336 c. Бібліогр.: с. 294-335.
725426 R
   32

Бадер Антон Васильович
Політичні системи та збройне насилля: цілісно-системний аналіз [Текст] : монографія / А. В. Бадер ; ДЗ "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; "ЛНУ [ДЗ : 2020, . - 320 c. Бібліогр.: с. 274-319.
t=2.9173250198364