Нові надходження книжкових видань
13 вересня 2020 - 19 вересня 2020

725694 R
   35

Суходоля Олександр Михайлович
Енергетична зброя у геополітичній стратегії Росії [Текст] : аналітична доповідь / О. М. Суходоля ; Національний ін-т стратегічних досліджень, Центр безпекових досліджень; Київ [НІСД] : 2020, . - 128 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Розглянуто проблеми використання потенціалу паливно-енергетичного комплексу Росії як політичного й силового інструменту здійснення зовнішньої політики. Проаналізовано відображення місця та ролі енергетики у зовнішньополітичних пріоритетах Росії та закріплення їх у стратегічних документах щодо забезпечення національної безпеки. Здійснено огляд практичних інструментів реалізації стратегічних настанов РФ у взаємовідносинах з країнами пострадянського простору (країнами СНД) та країнами Заходу (країнами НАТО та ЄС). Визначено методи та інструменти інтеграції енергетики в російську геополітичну стратегію. Досліджено проблему узгодження цілей енергетичної та економічної політик з цілями політики у сфері воєнної та національної безпеки Росії. Здійснено огляд методів впливу на політику інших країн через використання потенціалу енергетичної зброї, досліджено практичний інструментарій використання енергетичної зброї в російській концепції гібридного протистояння із Заходом.
725693 R
   629 7

Орловський Михайло Миколайович
Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів [Текст] : навч. посібник / М. М. Орловський ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 180.

Анотація: Наведено загальні поняття дисципліни "Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів", виконано аналіз факторів, що впливають на технічний стан повітряних суден. Розглянуто питання контролю технічного стану і обслуговування планера та функціональних систем повітряного судна, впливу експлуатаційних факторів на довговічність силових установок, а також особливості експлуатації й обслуговування вертольотів.
725692 R
   658

Московська Наталя Михайлівна
Промисловий дизайн [Текст] : навч. посібник до практичних занять / Н. М. Московська, Г. М. Колоскова ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 64 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 62-63.

Анотація: Описано практичні заняття з курсу "Промисловий дизайн". Розглянуто методи активізації творчого мислення та основні принципи інженерної творчості. Наведено дані про морфологічні особливості будови тіла людини. Указано принципи вибору кольорового рішення промислових виробів, а також основні дані захисту інтелектуальної власності.
725691 R
   61

Краснов Леонід Олександрович
Об'єктно-орієнтоване проектування систем керування (з використанням Python і бібліотеки OpenCV) [Текст] : навч. посібник / Л. О. Краснов, О. В. Гавриленко ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 184 c. фот.,. Бібіогр.: с. 178-179.

Анотація: Запропоновано матеріали для теоретичного й практичного вивчення об'єктно-орієнтованого підходу до створення програмного забезпечення систем керування, зокрема систем із технічним зором. Докладно розглянуто можливості мови Python з використанням ресурсів бібліотеки OpenCV для оброблення зображень і відеоінформації. Наведено багато прикладів.
725690 R
   34

Гуцу Світлана Федорівна
Фінансове право України [Текст] : навч.-метод. посібник / С. Ф. Гуцу ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 96 c. табл.,. Бібліогр.: с. 94.
725689 R
   657

Калінеску Тетяна Василівна
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту дипломної роботи бакалавра за спеціальністю "Облік і оподаткування" [Текст] : [метод. вид.] / [уклад.:Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, Г. В. Столярчук, О. В. Тофанюк] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 64 c. іл.,. Бібліогр.: с. 36.
725688 R
   15

Научитель Олена Давидівна
Психологічна служба: практикум для психологів [Текст] : навч. посібник / О. Д. Научитель, А. А. Гришко, Ю. І. Гулий ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 132 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 129-130.
725687 R
    8

Шульга Ірина Миколаївна
Контрольні роботи з англійської мови [Текст] : навч. посібник / [І. М. Шульга, О. З. Крутін, Г. В., Мірошниченко, Н. А. Скора] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 92 c. табл.,. Бібліогр.: с. 90.

Анотація: Запропонований навчальний посібник призначено для самостійної роботи з курсів "Іноземна мова професійного спрямування" та "Ділова іноземна мова". Наведено вправи і тексти, спрямовані на удосконалення рівня володіння діловою іноземною мовою. Подано методику виконання робіт, завдання для V та VI семестрів, тексти для читання, приклади ділового листування, завдання для самостійної роботи.
725685 R
   678

Івановська Ольга Володимирівна
Питання проектування та виробництва балонів тиску з композиційних матеріалів [Текст] : навч. посібник до практичних занять / О. В. Івановська ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 72 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 62.

Анотація: Розглянуто питання проектування, виробництва та випробувань композитних балонів тиску. Наведено стислі теоретичні відомості, в яких висвітлено питання розрахунку конструктивно-технологічних параметрів композитних оболонок, що виготовляються спірально-кільцевим намотуванням армувального матеріалу на полімерному сполучному, основні етапи технології виробництва та методику попередніх випробувань. Для закріплення матеріалу запропоновано шість практичних робіт для різних варіантів конструкцій і контрольні запитання з основних розділів.
725684 R
   621.4

Епифанов Сергей Валерьевич
Расчет теплового и термонапряженного состояния охлаждаемых лопаток турбин [Текст] : учеб. пособие по курсовому и дипломному проектированию / С. В. Епифанов, Е. В. Марценюк ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; Харьков ХАИ : 2020, . - 64 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 62.

Анотація: Викладено методику проектування системи охолодження, розрахунку граничних умов теплообміну, полів температур і напружень лопаток авіаційних турбін. Наведено опис програми автоматизованого проектування і інструкцію користувача.
725683 R
   656

Григорович Антон Михайлович
2 Автотехнічна експертиза [Текст] : метод. рекомендації до виконання практ. занять / [уклад. А. М. Григорович] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 40 c. табл.,. Бібліогр.: с. 36.

Анотація: Методичні рекомендації містять десять завдань, які пропонуються для самостійного вирішення студентом з використанням довідкового матеріалу, необхідного для вирішення кожного завдання, який наведено у третьому розділі роботи. Кожне із завдань наведено у двадцяти варіантах, які подано у відповідних таблицях. Наведені варіанти початкових умов охоплюють більшість випадків розвитку певної дорожньо-транспортної ситуації. Це може бути корисним при самостійному поглибленому вивченні навчального курсу "Автотехнічна експертиза". Пропоновані до розгляду завдання охоплюють усі типові ситуативні завдання, що вивчаються в межах навчального курсу "Автотехнічна експертиза".
725682 R
   004

Третяк Володимир Васильович
Проектування технологічних процесів імпульсного оброблення методами синтезу і адресації [Текст] : навч. посібник до дипломного проектування / В. В. Третяк, А. В. Онопченко ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 72 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 69.

Анотація: Подано математичну модель і схеми проектування технологічних процесів, оснащення і устаткування для імпульсного оброблення матеріалів методами синтезу і адресації. Наведено алгоритми проектування технологічних процесів імпульсних технологій. Описано переваги розроблення програмного забезпечення в базах знань. Розглянуто програмну реалізацію алгоритмів синтезу і адресації в базах знань САПР СПРУТ ТП.
725681 R
   621.3

Абрамов Клавдій Данилович
Аналогова схемотехніка [Текст] : навч. посібник / К. Д. Абрамов, С. К. Абрамов, В. В. Абрамова ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 128 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 124-125.

Анотація: Розглянуто схемотехніку й теорію лінійних каскадів транзисторних підсилювачів при різних способах приєднання активного елемента, способи їх зв'язку з джерелами сигналів і навантаженням. Викладено питання стабілізації режимів роботи, міжкаскадного узгодження, керування коефіцієнтом підсилення, пропускною здатністю, вхідним опором. Наведено елементи теорії і схемотехніки диференціальних каскадів лінійних резистивних підсилювачів, а також загальні відомості про оперативні підсилювачі, їх характеристики й параметри. Розглянуто приклади внутрішньої схемотехніки підсилювачів з детальним аналізом роботи їх каскадів, схемотехніки пристроїв на базі операційних підсилювачів, охоплених резистивними, нелінійними й частотно-залежними зворотними зв'язками при роботі операційного підсилювача в лінійному режимі.
725680 R
   004

Яшина Олена Сергіївна
Управління IT-проектами [Текст] : навч. посібник / О. С. Яшина, Т. С. Пісклова ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 128 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 125.

Анотація: Описано основні підходи до ІТ-проектів та методи управління ними. Вивчено основні моделі життєвого циклу та галузі знань з управління проектами. Наведено відомості про поширені методологічні підходи і стандарт, а також інформаційні технології та інструментальні засоби управління ІТ-проектами. Розглянуто як класичні, так і сучасні підходи, методології управління проектами на основі Agile-технологій.
725679 R
   55

Горелик Станіслав Ігорович
Геологія та геоморфологія [Текст] : навч. посібник до виконання практичних робіт / С. І. Горелик ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 52 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 50.

Анотація: Наведено основні відомості про склад, будову земної кори і методи визначення віку гірських порід. Викладено методику опису мінералів і гірських порід за фізичними властивостями. Подано сучасну класифікацію мінералів і гірських порід. Вказано основні процеси утворення мінералів і гірських порід. Розглянуто абсолютні й відносні методи визначення віку гірських порід. Описано методику складання геологічних карт і розрізів.
725678 R
   621.8

Костюк Геннадій Ігорович
Конструювання промислових роботів [Текст] : навч. посібник / Г. І. Костюк, О. О. Баранов, Ю. В. Широкий ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 132.
725677 R
   621.3

Черепащук Григорій Олександрович
Вивчення віртуального осцилографа і його застосування для метрологічної повірки генератора сигналів спеціальної форми [Текст] : навч. посібник / Г. О. Черепащук, О. П. Потильчак ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 34 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 32.

Анотація: Розглянуто особливості віртуальних приладів і, зокрема, віртуальних осцилографів, основні функції та режими роботи віртуального осцилографа ISDS205B. Подано методику метрологічної повірки, генератора сигналів спеціальної форми за допомогою віртуального осцилографа.
725676 R
   004

Губка Олексій Сергійович
Особливості тестування мобільних додатків [Текст] : навч. посібник / О. С. Губка, С. О. Губка ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 80 c. іл.,. Бібліогр.: с. 79.

Анотація: Описано загальну різницю між мобільними платформами Android та iOS. Розглянуто загальні етапи, особливості та принципи тестування мобільних додатків. Наведено приклад шаблону чек листа тестування мобільних додатків.
621/317/B 87-046670
   621/317

Brock Fr.
Gestehungskosten und Verkaufspreise elektrischer Arbeit [Текст] : научное издание / Brock Fr.; von Verlag : 1930, . - 48 c. 20 textabb.
621/315/B 43-326575
   621/315

Benischke Gustav
Die Porzellan-Isolatoren [Текст] : научное издание / Benischke G.; von Verlag : 1923, . - c.
t=3.9945569038391