Нові надходження книжкових видань
92 2020 - 03 жовтня 2020

725759 R
   51

Ковальчук Ольга Ярославівна
Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах [Текст] : підручник / О. Я. Ковальчук ; Тернопільський національний економічний університет; Тернопіль ТНЕУ : 2019, . - 412 c. рис.,. граф.,. Бібліогр.: с. 397-404.

Анотація: У підручнику розглянуто питання застосування математичних методів та моделей у практиці дослідження міжнародних ситуацій і процесів для встановлення взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних відносин, виявлення неочевидних ресурсів та можливостей взаємодії на міжнародній арені, прогнозування майбутніх станів та перевірки гіпотез про ймовірні сценарії розвитку ситуації й можливі сценарії дій. Теоретичний матеріал розподілено на сім змістовних блоків, в яких викладено такі програмні питання: методологія застосування традиційних статистично-математичних методів для побудови моделей процесів та явищ міжнародних відносин, зокрема дисперсійного, кореляційно-регресійного, факторного, дискримінантного, кластерного і канонічного аналізів, прогнозування за моделлю ARIMA, аналізу виживання та аналізу відповідності. Висвітлено можливості застосування інструментарію data mining для дослідження міжнародних відносин, зокрема на основі аналізу асоціативних правил, нейронних мереж, споживчого скорингу та автоматичної класифікації текстів. Розглянуто можливості застосування інструментів моделювання для розробки оптимальних рішень у МВ, зокрема теорії ігор, теорії катастроф та інформаційних технологій big data.
725746 R
   621.4


XXV міжнародний конгрес двигунобудівників [Текст] : тези доп. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", Нац. техн. ун-т "ХПІ", ДП "Запорізьке машинобудівне КБ "Прогрес" ім. акад. А. Г. Івченка", АТ "Мотор Січ" [та ін.]; Харків ХАІ : 2020, . - 78 c.
725745 R
   8


Іноземна мова у наукових дослідженнях (суспільствознавчі, лінгвістичні, методичні та перекладознавчі студії) [Текст] : монографія; ТНЕУ ВПЦ : 2020, . - 248 c. табл.,. Бібліогр.: с. 221-244.

Анотація: Монографія присвячена теоретичним та практичним аспектам навчання іншомовної комунікативної компетенції з метою забезпечення ефективної інтерактивної взаємодії в професійному середовищі академічної спільноти. Сфера наукового дослідження охоплює також питання мотивації, критичного та креативного мислення, саморозвитку та самовдосконалення, що є передумовами активізації освітнього процесу, культурного розвитку та фахового зростання особистості.
725757 R
   31

Лібанова Елла Марленівна
Оцінка якості життя в Україні на основі суб'єктивних показників добробуту [Текст] : монографія / Елла Лібанова, Олександр Осауленко, Людмила Черенько; Global RS : 2020, . - 360 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 355-357.

Анотація: У даній монографії авторами зроблений порівняльний аналіз методологічних підходів до дослідження різних аспектів життя на основі опитування населення, в тому числі із застосуванням суб'єктивних оцінок, які використовуються на сьогодні в країнах ОЕСР, Євросоюзу, СНД та інших. Детально розглянута методологія та результати дослідження добробуту із врахуванням суб'єктивного компоненту в офіційній статистиці України, що здійснюється на основі вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Проаналізована в динаміці загальна самооцінка населенням країни свого життя, рівня доходів, бідності, житлових умов, стану здоров'я, харчування, доступності сучасних засобів комунікації та інших характеристик умов та якості життя.
725756 R
   622

Бондаренко Володимир Ілліч
Кінетичні та термобаричні сонови інтенсифікації фазових перетворень техногенних газогідратів [Текст] : монографія / В. І. Бондаренко, К. С. Сай, О. Ю. Свєткіна [та ін.]; Дніпро ЛізуновПрес : 2020, . - 160 c. i-гербы рис.,. Бібліогр.: с. 142-155.

Анотація: У монографії викладено результати моделювання термобаричних умов процесу гідратоутворення, обґрунтовано термодинамічні та термохімічні характеристики фазових переходів. Проаналізовано і систематизовано літературні та інформаційні джерела відносно існуючих даних щодо закономірностей гідратоутворення, самоконсервації газогідратних структур, властивостей та особливостей фазових переходів. Проведено експериментальні дослідження встановлення закономірностей утворення газових гідратів із використанням інтенсифікаторів процесу гідратоутворення – активного перемішування водогазової суміші у реакторі, застосування ПАР, впливу магнітного поля й ультразвуку. Розроблено основні технологічні параметри і принципову схему установки з виробництва газогідратів безпосередньо у промислових умовах.
725744 R
   629.7

Захарченко Віктор Панасович
Методи та засоби забезпечення резервування авіоніки [Текст] : монографія / В. П. Захарченко, С. В. Єнчев, С. С. Ільєнко, С. С. Товкач, А. В. Ільєнко; за заг. ред. В. М. Воробйова ; Нац. авіац. ун-т; Київ НАУ : 2020, . - 276 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 264-275.

Анотація: Проаналізовано стан і тенденції розвитку авіоніки, методи підвищення надійності та системної ефективності функціонування ПС. Монографія містить результати з розробки статистичних моделей оцінки показників надійності і ефективності процесів технічного обслуговування та функціонування ергатичної системи "екіпаж – ПС – середовище"; математичних, напівнатурних, фізичних моделей підвищення системної ефективності функціонування систем автоматичного керування польотом, газотурбінними двигунами, закрилками, рульовими приводами, інформаційної керуючої системи сигналізації введенням в їх структури параметричного, режимного та інформаційного резервування для розкриття їх внутрішніх властивостей; експериментальні дослідження відмовостійких існуючих та перспективним систем авіоніки із застосуванням різних моделей функціонування.
725753 R
   9

Ткачук Андрій Павлович
Збройні Сили як фактор національної безпеки України у діяльності політичних партій у 1991-2014 роках [Текст] : монографія / А. П. Ткачук; Львів НАСВ : 2019, . - 294 c. Бібліогр.: с. 263-293.
725742 R
   5

Ісаєнко Володимир Миколайович
Захист навколишнього середовища в авіатранспортних процесах [Текст] : підручник / В. М. Ісаєнко, С. В. Бойченко, К. О. Бабікова, О. О. Вовк; Київ НАУ : 2020, . - 320^1с c. Бібліогр.: с. 307-314 .

Анотація: У підручнику стисло і доступно розглянуто найактуальніші проблеми раціонального природокористування, охорони довкілля і підвищення екологічної безпеки під час експлуатації транспортних засобів, зокрема, авіатранспортних процесів, а також визначено найголовніші тенденції розвитку комплексу екологічних наук, змін понятійного апарату, нових ідей та концепцій щодо поглядів на гармонізацію взаємовідносин суспільства і природи. Використано теоретичний та практичний матеріал відомих українських і зарубіжних фахівців-екологів, а також сучасну статистичну інформацію.
725737 R
   51

Цюпій Тамара Іванівна
Напівдосконалі напівдистрибутивні кільця та скінченні орієнтовані графи [Текст] : монографія / Т. І. Цюпій ; ПЗВО "Київський міжнародний ун-т", Ф-т інформаційних технологій"; Київ [КиМУ] : 2020, . - 160 c. іл.,. Бібліогр.: с. 138-151.

Анотація: Монографія присвячена вивченню властивостей напівдосконалих напівдистрибутивних кілець і їхніх сагайдаків. Результати монографії тісно пов'язані з дослідженнями, проведеними відомим американським фахівцем з теорії графів Ф. Харарі. Теоретичне та практичне значення отриманих результатів монографії полягає в розвитку методів теорії сагайдаків у структурній теорії кілець. Результати мають загальнотеоретичний і практичний характер, можуть бути використані для подальших досліджень у теорії орієнтованих графів і їхніх сагайдаків. Деякі результати досліджень можуть бути використані при викладанні студентам технічних спеціальностей дисциплін: дискретна математика та вища математика.
725741 R
   35


Публічне управління як системне суспільне явище [Текст] : підручник / за заг. ред. А. М. Михненка, Н. М. Грущинської; Київ НАУ : 2019, . - 516 c. табл.,. 50 Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Підручних містить допоміжний матеріал для самостійної роботи, до кожного розділу наведені питання для самоперевірки та завдання для самостійної роботи, орієнтований перелік тестових завдань кожного і список рекомендованої літератури.
725736 R
   338


Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", 24-25 жовтня 2019 року [Текст] : [наук. вид.] / Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського (Україна), Університет Ополе (Польща), Вища школа європейських і регіональних студій (Чехія) [та ін.]; Олексієнко [СВД : [2019], . - 192 c. іл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
725735 R
   005

Кучеренко Діана Григорівна
Менеджмент. Курс лекцій [Текст] : [навч. вид.] / Д. Г. Кучеренко ; Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку; "Центр Вид-во : 2020, . - 183 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 181-182.

Анотація: Курс лекцій розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни "Менеджмент" і він містить систематичний виклад основних понять, визначень, функцій та методів менеджменту.
725733 R
   15

Вінтюк Юрій Володимирович
Створення і застосування здоров'язберігаючої профорієнтаційної системи [Текст] : монографія / Ю. В. Вінтюк ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів [Камула] : 2018, . - 168 c. табл.,. Бібліогр.: с. 128-136 та с. 164-167.
725732 R
   33


Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми [Текст] : колективна монографія / [Бидик А. Г., Бугель Ю. В., Давидовська Г. І. та ін. ; за наук. ред.Н. Є. Кульчицької] ; МОН України; Чортків ТНЕУ : 2020, . - 323 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
725731 R
   331

Брич Василь Ярославович
Трансформація системи управління персоналом підприємств [Текст] : монографія / Брич Василь, Борисяк Олена, Білоус Любомир, Галиш Наталія ; Тернопільський національний економічний університет; "Економічна [ВПЦ : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 166-194.
725730 R
   629.7

Чоха Юрій Миколайович
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів [Текст] : підручник для студ. ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Обслуговування повітряних суден" / [Ю. М. Чоха, С. О. Дмитрієв, А. П. Кудрін та ін.] ; Національний авіаційний ун-т; Київ [НАУ] : 2014, . - 612 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 600-602.
725729 R
   658

Брич Василь Ярославович
Стратегія управління підприємством з виробництва біопалива [Текст] : монографія / Брич Василь, Галиш Наталія, Борисяк Олена ; Тернопільський національний економічний університет; "Економічна [ВПЦ : 2020, . - 224 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 171-202.

Анотація: Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних засад формування стратегії управління підприємством альтернативної енергетики в умовах сталого розвитку. Розкрито специфіку трансформації стратегії управління підприємством біопалива і зростання його ролі шляхом розгляду засад сталого розвитку біоенергетичної галузі та дослідження екологічних та енергоефективних векторів організації транспортної сфери. Обґрунтовано методику й формування ланцюга створення вартості біопалива. Запропоновано інтервальну дискретну модель динаміки підприємства на ринку твердого біопалива. Розроблено алгоритм формування та удосконалено науково-методичні підходи стратегії підприємництва з виробництва біопалива.
725728 R
   331

Брич Василь Ярославович
Управління підготовкою робітничих кадрів [Текст] : монографія / Василь Брич, Любомир Білоус, Олена Борисяк, Богдан Брич ; Тернопільський національний економічний університет; "Економічна [ВПЦ : 2020, . - 196 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 146-170.
62/B 12-969603
   62

Bach C.
Festigkeitseigenschaften und Gefugebilder der Konstruktionsmateriaaien [Текст] : научное издание / Bach C., Baumann R.; von Verlag : 1921, . - 130^1pp c. 936 fig.
725726 R
   51

Желдак Тимур Анатолійович
Нечіткі множини в системах управління та прийняття рішень [Текст] : навч. посібник / Т. А. Желдак, Л. С. Коряшкіна, С. А. Ус ; за ред. С. А. Ус ; Національний технічний ун-т "Дніпровська політехніка"; "ДП" НТУ : 2020, . - 387 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 327-333. - Предм. покажч.: с. 383-386.

Анотація: Розглянуто основні поняття теорії нечітких множин, нечіткі відношення, нечіткі числа, нечіткі та лінгвістичні змінні й операції над ними. Описано застосування нечітких множин у системах прийняття рішень, штучного інтелекту і теорії керування. Подано методи прийняття рішень на базі нечітких відношень переваги та задачі нечіткого математичного програмування. Велику увагу приділено практичному застосуванню нечітких множин.
621.1/R 91-799579
   621.1


Rules for construction of unfired pressure vessels [Текст] : научное издание / A.S.M.E.; Society american : 1943, . - 337^1pp c.
725314 B
   656

Товстокорий Олег Миколайович
Маневрування суден у звичайних умовах [Текст] : навч. посібник з дисципліни "Управління судном" / О. М. Товстокорий, Л. А. Півоваров ; Херсонська державна морська академія; Херсон ХДМА : 2020, . - 553 c. іл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Навчальний посібник "Маневрування суден у звичайних умовах" з дисципліни "Управління судном" пропонується для навчання морських офіцерів згідно з ММО модельних курсів 7.01 "Підготовка капітанів та старших помічників". Його можна використовувати для навчання курсантів старших курсів морських академій, для самостійної підготовки судноводіїв та підвищення їхньої кваліфікації. Надана спроба висвітлити різні способи маневрування судна та використання сучасних типів рушіїв у різноманітних звичайних умовах.
725306 B
   51


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : [зб. наук. пр.] / МОН України; імені [ХНУ : 2019, . - 74 c. граф.,. c-портр. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
725304 B
   9

Толочко Петро Петрович
От Руси до Украины. Пути исторической памяти [Текст] : [науч. изд.] / П. П. Толочко; дом [Издательский : 2020, . - 232 c. Алф. указ.: с.226-231 . - Библиогр. в сносках.

Анотація: В книге прослежена эволюция этнического и политического развития населения нынешней территории Украины от Киевской Руси (ІХ – ХІІІ вв.) до обретения им государственной суверенности. В своем исследовании автор стремился максимально адекватно представить исторические явления и события, не прибегая к распространенному в украинской историографии методу ретроспекции, когда прошлое подается не в идентичных названиях и понятиях, но в современных, которых не знают письменные источники. В равной мере это относится и к исторической этнонимии населения, которая на протяжении веков не была неизменной. Свое нынешнее этническое имя оно обрело благодаря просветительской деятельности отечественных интеллектуалов ХІХ в. – М. Максимовича, Н. Костомарова, П. Кулиша, П. Чубинского, М. Драгоманова и др., превратившись из русов и малорусов в украинцев. Автор убежден, что научная этика историка не дает ему права осовременивать прошлое, ибо, в таком случае, вместо исторической действительности он предъявит читателю псевдопатриотический фальсификат.
725298 B
   339

Рогач Олександр
Багатонаціональні підприємства [Текст] : підручник / Олександр Рогач ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2019, . - 384 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Розглянуто сутність і поняття багатонаціональних підприємств, їхні позиції у світовій економіці. Розкрито теорії багатонаціональних фірм, особливості глобальної мережевої організації їхнього бізнесу, стратегії зарубіжної діяльності та фінансової системи. Значну увагу приділено показу впливу багатонаціональних підприємств на економічний розвиток країн, що приймають їхні інвестиції, зокрема на формування експортного та науково-технічного потенціалу, людського капіталу та капіталоутворення.
725324 R
   02

Лобановська Інна Георгіївна
2 Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації [Текст] : практичний посібник / Лобановська Інна Георгіївна ; НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського; Ліра-К Вид-во : 2019, . - 106.00 c. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 103-105..
725724 R
   37

Бирка Маріан Філаретович
STEM-освіта як сучасна інновація [Текст] : метод. посібник / М. Ф. Бирка ; Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; Яворський [Виготівник : 2019, . - 28 c. Бібліогр.: с. 25-27.
725723 R
   8

Mazur Svitlana [Миколаївна]
English for Students of Mathematics [Текст] : textbook / Svitlana Mazur, Nina Solovey, Tetiana Andriichuk; дiм Видавничий : 2020, . - 208 c. іл.,. Бібліогр.: с. 207.

Анотація: This textbook is English course for students of mathematics. It consists of 12 units based on topics of great interest to everyone studying mathematics. We hope this course will develop the communication skills one needs to succeed in a professional environment and will broaden the knowledge of the history of mathematics and will help to find out connections between mathematics and human progress. Students are offered a variety of discussion questions as an introduction to each unit. Students will extend their vocabulary by learning useful new words and phrases. Glossary at the end of the course will also help to increase math vocabulary. Students will read texts from the book 50 mathematical ideas you really need to know by Tony Crilly. Students will develop their reading skills. They will also be able to discuss the issues raised in the extracts from the books mentioned above. As a result they will become more accurate in their use of English at level B2.
725721 R
   8

Иванова Л. П.
Методология лингвистического исследования [Текст] : [наукч. изд.] / Л. П. Иванова; дом Изд. : 2020, . - 104 c. Библиогр.: с. 99-101.
725720 R
   8

Дорофєєва Маргарита
Методологія перекладознавчих досліджень [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів-магістрів спец. 035 Філологія спеціалізації 035.043 (германські мови та літератури (переклад включно)), перша - німецька / Маргарита Дорофєєва ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. германської філології та перекладу; дім [Вид. : 2020, . - 156 c. іл.,. Бібліогр.: с. 148-153.
725719 R
   8


Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ [Текст] : зб. наук. пр. / [Віктор Шишкін, Міхаель Мозер, Богдан Ажнюк та ін.] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України; дім [Вид. : 2019, . - 688 c. граф.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Збірник наукових праць присвячено одній з найбільш актуальних проблем сучасної соціолінгвістики – впливу законодавства та інститутів державної влади на збереження або трансформацію тих чи інших па¬раметрів мовної ситуації у відповідності з певним суспільним ідеалом. Для українців, які тривалий час перебували під владою кількох імпе¬рій, мова й далі залишається наріжним каменем національної єдності й національної безпеки, запорукою виживання українського етносу як колективної індивідуальності. У контексті конструювання національної ідентичності важливе значення мають також якісні параметри мови, яку сучасне покоління передає нащадкам: її чистота, внормованість, багат¬ство стилістичних засобів. Не втрачає актуальності й лінгво-юридична проблематика, відобра¬жена в публікаціях більшості авторів: відповідність мовної політики національним інтересам, з одного боку, і засадничим людським правам – з другого. Піклування про мовне розмаїття означає відповідальність кож¬ної держави, за ті мови, які історично сформувалися на її території або опинилися на ній з певних історичних причин. Підтримка мов національних меншин, зокрема так званих загрожених мов, – провідна ідея Європейської хартії регіональних або міноритарних мов та ряду інших міжнародних документів. Як показує досвід останніх десятиліть, хартія може використовуватися і з маиіпулятивпими намірами. У збірнику обговорюються питання, що стосуються зазначених вище аспектів мовного законодавства і мовної політики в Україні га інших країнах світу як на сучасному хронологічному зрізі, так і в ретроспективі.
725718 R
   338

Петренко Віталій Олександрович
Сучасні аспекти менеджменту організацій: штучний інтелект у створенні креативної інформації для менеджерів [Текст] : монографія / В. О. Петренко, Т. А. Фонарьова, К. М. Бушуєв; "ЮК ТОВ : 2020, . - 69 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..
t=1.7914068698883